www.nkrf.no » Nyheter » 2008 » Juni » Vedtak på NKRFs årsmøte i Tromsø 2008

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vedtak på NKRFs årsmøte i Tromsø 2008

04.06.2008

NKRF avviklet årsmøte søndag 1. juni. Over 350 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Tromsø 1. - 3. juni 2008.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • Endring av NKRFs vedtekter - valg av valgkomite
 • Oppgradering av selskapskontroll som fag
 • NKRFs strategiplan for 2008-2011

Endring av NKRFs vedtekter - valg av valgkomite

Denne saken gjaldt styrets oppfølging av et "benkeforslag" på fjorårets årsmøte. Forslaget om å overføre retten til å foreslå ny valgkomite fra valgkomiteen til styret ble begrunnet med det prinsipielt uheldige i at valgkomiteen fremmer forslag på seg selv. I tillegg lå det i forslaget at valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Oppgradering av selskapskontroll som fag

Bakgrunnen for denne saken var et vedtak på årsmøtet i Møre og Romsdal kommunerevisorlag med en tilråing om å få utredet ønsket om en organisatorisk og faglig styrking av faget selskapskontroll i NKRF. Styret fremmet forslag om at kontrollutvalgskomiteen skulle vurdere saken nærmere, men et forslag framsatt på årsmøtet om å be styret oppnevne en arbeidsgruppe for en nærmere vurdering av saken, fikk flertall.

NKRFs strategiplan 2008-2011

Styret la fram et forslag til NKRFs strategiplan for 2008-2011. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge. Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende hovedmål:

 1. NKRF skal være ledende faglig interesseorganisasjon med stor gjennomslagskraft
 2. NKRF skal være det foretrukne serviceorgan for bedriftsmedlemmene
 3. NKRF skal utvikle produkter og verktøy som sikrer effektiv revisjon og tilsyn
 4. NKRF skal bidra til å høyne kompetansen blant de som arbeider med revisjon og tilsyn med kommunal virksomhet
 5. NKRF skal være en attraktiv og omstillingsdyktig kunnskapsorganisasjon

I den påfølgende debatten ble det framsatt to forslag om sterkere fokus i strategiplanen vedrørende hhv. samfunnskontakt og mediestrategi og lokalforeningene som strategisk redskap for kompetansebygging og rekruttering.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslagene, og styret vil innarbeide disse i sitt framlagte forslag til strategiplan for 2008-2011.

Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2007.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2008 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2009:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2008):

 • Kr. 600 pr. medlem og kr. 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr. 300 for medlemmer og kr. 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2008):

 • Kr. 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr. 75.000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet økte kvalitetskontrollavgifter, men opprettholdt samme differensiering som tidligere. Følgende nye satser gjelder for 2008:

 • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
 • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
 • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 for 2008.

Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2007-09)
Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg - 2008-10)
Styremedlemmer:
Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2007-09)
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2008-10)
Tone Rangøy Holte, Østfold Kommunerevisjon IKS (ny - 2008-10)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2008-10)
Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Bård Humberset, Rogaland Revisjon IKS (ny - 2008-10)
Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (gjenvalg - 2008-10)
Kvalitetskontrollkomiteen:
Kari Wuttudal, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2007-09)
Redaksjonskomiteen:
Lars Settemsdal, Trondheim kommune, kontrollkomiteens sekretariat (ny - 2008-10)
Revisjonskomiteen:
Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2008-10)
Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretæren IKS (gjenvalg - 2008-10)
Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ny, tidl. medlem - 2007-09)
Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (ny - 2008-09)

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Rolleiv Lilleheie, Marianne Hopmark og Kjetil Bjørnsen. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her.Til toppen av siden

Topp