www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regelendringer fra 1. januar 2011 (FIN)

27.12.2010

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2011 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Her er Norges mest effektive kommune (Kommunal Rapport)

23.12.2010

Produksjonsindeks viser enorme forskjeller i effektivitet.

Kritisk dokumentasjonssvikt i klagesak (Doffin)

23.12.2010

Kongsvinger er i søkelyset til ESA, som ønsker å vurdere om tildeling av lokaler til NAV er en reell leieavtale eller ei.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 (SKL)

23.12.2010

En fornyet og oppdatert versjon av ”God revisionssed i kommunal verksamhet” i Sverige.

Trusselvurdering 2011-2012: Velferdssamfunnet under press (ØKOKRIM)

22.12.2010

Svindel med skatt og trygd, korrupsjon og forurensingskriminalitet er de største truslene.

Orientering fra møte i fagkomiteen (GKRS)

22.12.2010

Fagkomiteen i GKRS hadde møte 1. desember 2010.

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap (GKRS)

22.12.2010

Uttalelse fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk til Arbeidsgruppe aktivering nye fylkesveier.

Vederlagsfri overdragelse av kommunal eiendom (GKRS)

22.12.2010

Uttalelse fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk til Bergen kommune.

NKRF anmoder KRD om lovendring

22.12.2010

NKRF fremmer forslag om ny § 78a i kommuneloven om revisors taushetsplikt.

Les mer »

Illustrasjon av veksttilskudd for 2012 (KS)

22.12.2010

Ut fra SSBs anslag pr. 1.1.2011 er det satt opp hva kommunene kan få i vekstkommunetilskudd i 2012.

Justert SA 3801 om revisors kontroll av skatter (DnR)

22.12.2010

SA 3801 er justert som følge av endringer i revisorloven og i ISA-ene.

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

21.12.2010

Lov- og forskriftsendringer gjorde det nødvendig å foreta noen justeringer i KRS nr. 6 (F) og nr. 4 (F).

Les mer »

Sykefraværet ned 7 % i kommunesektoren (KS)

20.12.2010

Sykefraværet i kommuneforvaltningen i 2010 var på ni prosent.

Avklaring om revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper

17.12.2010

Finanstilsynet har kommet med en endelig avklaring om revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

17.12.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Les mer »

Stabilt nivå på skattebetalingen (SSB)

17.12.2010

Ved utgangen av november 2010 var det betalt inn 670 mrd kr i skatt.

Jevne og høye karakterer i Sogn og Fjordane (SSB)

17.12.2010

Avgangselevene i grunnskolen i Sogn og Fjordane hadde det høyeste karaktersnittet av alle fylkene i Norge.

Kommunal håndhevelse av politivedtektene (JD)

17.12.2010

Kommunalt utpekte personer kan håndheve bestemmelsene om renhold på offentlig sted og vintervedlikehold av fortau.

Styrket innsats i kampen mot organisert kriminalitet (JD)

17.12.2010

Styrking av lovverket, sterkere vitnebeskyttelse og bedre dataverktøy er blant tiltakene i regjeringens kamp mot organisert kriminalitet.

Skattetrekket i 2011 (Skatteetaten)

17.12.2010

Kost og losji, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån m.m.

Organisasjonsetikk i flerkulturelle organisasjoner (KS)

17.12.2010

Å arbeide i en mangfoldskultur innebærer konfrontasjon med ulike holdninger.

Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskap (FIN)

17.12.2010

Finansdepartementet foreslår at små aksjeselskap unntas fra revisjonsplikt.

Økt innvandring gir befolkningsvekst (SSB)

16.12.2010

Det vil bo om lag 4 923 000 personer i Norge ved årsskiftet.

KS søker medlemskap i Transparency International Norge (KS)

16.12.2010

KS ønsker å sette anti-korrupsjonsarbeid på dagsorden og bidra til forebygging av korrupsjon.

Tre av fem tilknyttet høygradig rensing (SSB)

15.12.2010

I 2009 var 59 % av landets innbyggere tilknyttet renseanlegg med biologisk og/eller kjemisk rensing av avløpsvannet.

Sola vant Nærings-NM (NHO)

15.12.2010

Næringslivet i de mellomstore og store kommunene gjør det best i Nærings-NM 2010.

Satser på mer kontroll og økt kompetanse (Doffin)

15.12.2010

Bærum kommune er nå på vei mot bedre regeletterlevelse.

Folk vil ha færre kommuner (NHO)

14.12.2010

57 prosent av befolkningen mener det er for mange kommuner i Norge.

Foreslår kommunal anbudsplikt i Danmark (Doffin)

14.12.2010

Som ledd i den danske vekstpakken vil regjeringen innføre kommunal anbudsplikt.

NRS(V) Veiledning IAS 19 endret (NRS)

14.12.2010

Regnskapsstiftelsen har foretatt endringer med utgangspunkt i høringsutkastet.

Ja til konkurranse (NHO)

13.12.2010

Et flertall mener det er riktig å konkurranseutsette kommunale tjenester.

Bruk av arbeidsgivers bil - krav til dokumentasjon (Skatteetaten)

13.12.2010

Uttalelsen gjelder spørsmålet om det er plikt til å føre kjørebok etter skattelovgningen og bokføringslovgivningen.

Nye millioner til renere barnehager (Klif)

13.12.2010

Stavanger får nær 1,4 millioner for sitt arbeid med forurensingsfrie barnehager.

Offentleglovas betydning for offentlig eide selskaper (KS Bedrift)

13.12.2010

I hvilken grad og hvordan får offentleglova innvirkning på offentlig eide selskaper.

Sjekk din kommunes score i NæringsNM 2010 (Telemarksforsking)

10.12.2010

Telemarksforsking har utarbeidet NæringsNM og Attraktivitetsbarometeret på oppdrag for NHO.

Lønns-ABC 2010 (Skatteetaten)

10.12.2010

Lønns-ABC er et hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene.

Skatteetaten.no med nye forsider (Skatteetaten)

10.12.2010

Skatteetaten.no har fått to nye ansikter. Et for private og et for næringsliv.

Politiske partier mest korrupt, ifølge ny global undersøkelse (TI Norge)

10.12.2010

Det årlige Global Corruption Barometer viser at i global sammenheng er det politiske partier som kommer dårligst ut.

Elevtallet økte mest i Oslo (SSB)

10.12.2010

Det ble registrert 614 000 elever i grunnskolen høsten 2010.

Fjerner miljøgifter i Kristiansands barnehager (Klif)

10.12.2010

Klif har gitt Kristiansand kommune 750 000 kroner i støtte for å fjerne forurensede masser.

Norge i klagesak om likebehandling (Doffin)

10.12.2010

I en kommunal konkurranse ble en islandsk tilbyder blitt avvist pga. manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.

Lukter kommunalt selvstyre av egenregistrid (Doffin)

10.12.2010

Sverige kan havne i EU-domstolen med sin tolking av reglene for direktetildeling av kontrakt til et interkommunalt selskap.

ISO 26000 - Verdens viktigste standard (Standard Norge)

08.12.2010

Et nytt veiledningsverktøy for alle typer virksomheter som gjør det enkelt å implementere samfunnsansvar.

Samhandlingsreformen og lederutvikling (KS)

08.12.2010

Nødvendig kompetanse i kommunene er en av hovednøklene for å håndtere utfordringene som reformen representerer.

Befolkningsvekst rundt Oslo (SSB)

07.12.2010

Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo.

PISA 2009: Bedre resultater for norske elever (Utdanningsdirektoratet)

07.12.2010

I PISA 2009 viser norske 15-åringer bl.a. framgang i matematikk, lesing og naturfag fra 2006 til 2009.

Tap av fradrag ved kontant betaling (Skatteetaten)

06.12.2010

Fra 2011 tapes retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling.

Leverer kommunene etter velferdsmenyen? (KS)

06.12.2010

KS har spurt ordførere og rådmenn om kommunenes forutsetninger for å løse velferdsoppgavene.

Milliardkontrakter kan være ulovlig direktekjøp (Doffin)

03.12.2010

Finnmark-kontrakter for nærmere to milliarder kroner kan vise seg å være ulovlige direkteanskaffelser.

Overføring av skattekortopplysninger til arbeidsgivere (Skatteetaten)

03.12.2010

Fra i dag kan arbeidsgivere forespørre på skattekortopplysninger for sine ansatte i Altinn.

Ressurskommunene deler erfaringer fra etikkarbeidet (KS)

03.12.2010

Tre av kommunene i prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving" har nyttig informasjon på nett om sitt etikkarbeid.

Økning i offentlig innkjøp (SSB)

01.12.2010

Offentlig sektors innkjøp av varer og tjenester utgjorde om lag 386 mrd kr i 2009. En økning på 23,5 mrd, eller 6,5 %, fra 2008.

Mer begavede ledere i offentlig sektor i Sverige (SKL)

01.12.2010

Ledere i offentlig sektor har en høyere generell begavelse sammenliknet med sine kolleger på tilsvarende nivå i privat sektor.

Kommunalnytt nr. 10/2010 (KRD)

01.12.2010

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Årets offentlige nettsteder er kåret (Difi)

01.12.2010

Kongsvinger kommune fikk prisen for årets kommunale nettsted. Sjekk resultatet for den enkelte kommune.

KS Eierforum er avviklet (KS)

01.12.2010

KS Eierforum som eget medlemsnettverk ble avviklet på årsmøtet 27. oktober 2010, men anbefalingene lever videre.

Til toppen av siden

Topp