www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forskrifter til utfylling og gjennomføring av revisorloven (FIN)

30.06.2010

Finansdepartementet har fastsatt forskrifter til utfylling og gjennomføring av revisjonsdirektivet.

Nye byggeregler fra 1. juli 2010 (KRD)

30.06.2010

Fra 1. juli gjelder ny plan- og bygningslov og nye byggeforskrifter.

Kortversjoner, idéhefter og veiledere (KS)

30.06.2010

KS lager kortversjoner og idéhefter av sentrale utrednings- og dokumentasjonsprosjekter finansiert gjennom KS FoU.

Kommuner kan ekskludere kommersielle aktører i anbud på barnevernstjenester (KS)

30.06.2010

ESA har henlagt to klager fra kommersielle aktører om at det norske anskaffelsesregelverket var i strid med EØS-prinsippet om likebehandling. .

Drøyt 17 mrd kr til samferdsel (SSB)

29.06.2010

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel utgjorde om lag 11 mrd kr i 2009, en vekst fra 2008 på 1 mrd.

Ny økning i sosialhjelpsmottaket i 2009 (SSB)

29.06.2010

Det var i alt 117 700 mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2009, eller drøyt 8 000 flere enn året før.

Nye finansregler for kommunene (KRD)

29.06.2010

Ny forskrift for finansforvalting i kommuner og fylkeskommuner trer i kraft 1. juli.

Orientering fra fagkomitemøtet 8. og 9. juni 2010 (GKRS)

29.06.2010

Møtet var i hovedsak viet sluttbehandling av fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg (KD)

29.06.2010

Kulturdepartementet har fastsatt bestemmelser for tildeling av kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg i 2010.

Grethe H. Fredriksen slutter som rådgiver i NKRF

29.06.2010

Innleieavtalen med Nedre Romerike Distriktsrevisjon opphører som følge av at Grethe bytter jobb.

Les mer »

KS tilbyr verktøy som viser status i IKT-arbeidet (KS)

29.06.2010

Alle som deltok i eKommune-undersøkelsen kan nå få tilsendt resultatene for sin kommune i form av et målkort.

Detaljerte skattetall for forskuddspliktige (KS)

29.06.2010

Det nye skatteregnskapet (SOFIE) viser tall ned på mange skattearter og det enkelte inntektsåret.

Finansielle hovedtall fra KOSTRA 2009 (KS)

29.06.2010

Endelige tall viser at samlet utgjør netto driftsresultat 10 mrd i 2009 eller 3% av driftinntektene.

Nye kulturtall fra kommunene (Kulturrådet)

28.06.2010

Med rapporten "Kommunal kultursektor i endring" fikk Kommune-Norge etterlengtet tallmateriale på kulturfeltet.

Byggeaktiviteten langs kyst og vassdrag avtar (SSB)

28.06.2010

Byggeaktiviteten i 100-metersbeltet avtar samlet sett. Det er imidlertid betydelige variasjoner.

Gir 323 millioner til kommunalt rusarbeid (HOD)

28.06.2010

Før sommeren får 236 kommuner 323 millioner kroner til rusarbeid.

Monopol-klage til ESA (NHO)

28.06.2010

Norsk Industri vil ha slutt på monopoler i avfallsbransjen.

Lagring av advarsler i personalmapper (Datatilsynet)

28.06.2010

Datatilsynet og NHO har vært i dialog om regelverket om lagring av advarsler i personalmapper.

Årsrapporter (Helestilsynet)

28.06.2010

Helsetilsynet har lagt fram årsrapporter om tilsynet med barnevern-, sosial- og helsetjenestene.

Derfor går sosialhjelp i arv (NAV)

28.06.2010

En ny studie fra Uni Rokkansenteret viser at det er helse-, rus- og psykiske problemer som er årsaken til at sosialhjelp går i arv.

Moss kommune har avdekket uønsket Internett-bruk (KInS)

28.06.2010

Moss har avdekket at PCer på Moss bibliotek har blitt brukt til kjøp og salg av eskortetjenester, gambling og pornosurfing.

Endringer i bokføringsforskriften (Skatteetaten)

28.06.2010

Tilpasninger som følge av endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet.

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet (Skatteetaten)

28.06.2010

SKD-melding nr. 6/10: Fra 1. juli 2010 er det innført merverdiavgiftsplikt på inngangsbilletter.

0,5 prosent fornyelse av spillvannsnettet (SSB)

25.06.2010

I 2009 ble 0,47 %, eller 164 km, av det totale kommunale spillvannsnettet skiftet ut, dvs. under halvparten så fort som nyleggingen.

Fullt gjennomslag overfor ESA (FAD)

24.06.2010

Det er ikke i strid med EU-reglene å prioritere ideelle organisasjoner når norske myndigheter kjøper helse- eller omsorgstjenester på det private markedet.

Flere må betale eiendomsskatt (SSB)

24.06.2010

I 2009 benyttet 299 kommuner eiendomsskatt, herav 112 i hele kommunen, mot 79 året før.

Høyere timekostnader for private barnehager (SSB)

24.06.2010

Økningen på landsbasis i gjennomsnittlig timekostnad fortsatte også i 2009 for alle aldersgrupper.

En grundig gjennomgang av NAV (AD)

24.06.2010

– Ekspertgruppa foreslår ikke større endringer i arbeidsdelingen mellom NAV-kontor og forvaltningsenheter, sier arbeidsministeren.

Høring - Notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

24.06.2010

Styret i GKRS har fastsatt fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet, og som nå sendes på høring.

Les mer »

Nasjonalt IKT-løft (KS)

24.06.2010

Ei nyopprettet og topptung arbeidsgruppe skal se på spriket mellom kommunene på IKT-området .

Sjekkliste for vedlikeholdstilstanden til kirker (KA)

24.06.2010

KA har laget et verktøy for å registrere og følge opp tilstanden og vedlikeholdsbehovet for kirker.

Mindre omdisponering av dyrkbar jord (SSB)

23.06.2010

I 2009 omdisponerte kommunene 13 000 dekar dyrka og dyrkbar jord, en nedgang på 13 % fra 2008.

Kommunale gebyrer opp 5,5 prosent (SSB)

23.06.2010

De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg med 5,5 prosent på landsbasis fra januar 2009 til januar 2010.

Gal tolkning av Datatilsynet (NHO)

23.06.2010

Arbeidsdepartementet gir NHO støtte i at Datatilsynets veiledning om lagring av advarsler er gal.

Nye veiledere som følge av matrikkelforskriften (Klif)

23.06.2010

Forskrift om eiendomsregistrering trådte i kraft 1. januar 2010 og påvirker saksbehandlingen på forurenset grunn. Klif har derfor utarbeidet nye veiledere.

Skatteoppgjøret for 2009 - per juni (Skatteetaten)

23.06.2010

Tabeller med hovedtall for hver kommune.

Dispensasjoner i strandsonen øker (SSB)

22.06.2010

Kommunene mottok i 2009 flere søknader om dispensasjon for nye bygninger i strandsonen enn i 2008.

For første gang kaster vi mindre (SSB)

22.06.2010

For første gang siden statistikken startet opp i 1992 har den årlige mengden husholdningsavfall gått ned.

Sykefraværet ned i kommunene (KS)

22.06.2010

9,2 prosent lavere sykefravær i kommunal sektor siste året.

Færre virksomheter utsatt for økonomisk kriminalitet? (SSB)

22.06.2010

I 2008 rapporterte færre norske virksomheter å ha blitt utsatt for økonomisk kriminalitet enn det som var tilfelle i 2003.

195 liter vann per person i døgnet (SSB)

22.06.2010

Nye KOSTRA-tall på vannforsyning viser at mer enn 42 % av vannet fra det kommunale vannledningsnettet går til husholdningsforbruk.

Kommunesektorens etikkutvalg kritiserer leilighetskjøp i Tønsberg (etikkutvalget.no)

22.06.2010

De tillitsvalgte (folkevalgte) må handle slik at egne særinteresser ikke får fortrinn framfor de kommunale fellesinteressene.

Ny formålsbestemmelse for barnehagene

21.06.2010

Det er besluttet i statsråd at den endrede formålsparagrafen for barnehagene trer i kraft fra 1. august.

Kommunalnytt nr. 6/2010 (KRD)

21.06.2010

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Hørte ikke på rådmannen, fikk 2,4 mill. i straff (Doffin)

21.06.2010

Rådmannen advarte politikerne i Andebu om at deres påtenkte vedtak kunne havne i KOFA som en ulovlig direkteanskaffelse.

Offentlige IKT-investeringer kan utnyttes bedre (KS)

21.06.2010

Skal kommunene kunne dokumentere gevinster gjennom bruk av IKT, må de reelle kostnadene synliggjøres.

Konkurransegrunlag, kontrakter m/vedlegg mm (Difi)

21.06.2010

Konkurransegrunnlag, kontrakter m/vedlegg og andre maler er nå lagt ut i redigerbart format på Anskaffelsesportalen.

Begrenser oppdragsgivers mulighet for å endre (Innkjøpsforum)

21.06.2010

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av KOFA.

Mer åpenhet i kommunene (KRD)

18.06.2010

- Det er et mål at de nye reglene om møteoffentlighet skal være presise og enklere å bruke, sier kommunalministeren.

NKRFs komiteer 2010-11

18.06.2010

NKRFs nye komiteer etter årsmøtet på Lillehammer

Les mer »

Smarte bygganskaffelser - stor byggkonferanse 2. november (Difi)

18.06.2010

Konferansen vil ta for seg gjennomføring og oppfølging av anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. NKRF er blant foredragsholderne.

Økt skatteinngang utenom oljeskattene (SSB)

17.06.2010

Fram til mai i år ble det innbetalt 348 milliardar kroner i skatt.

Kontrollerer avfallsdeponiene (Klif)

17.06.2010

Forurensningsmyndighetene kontrollerer nå at avfallsdeponier over hele landet følger strenge miljøkrav.

Treghet og enkelte feil i Altinn (Skatteetaten)

17.06.2010

Innlevering av mva-oppgave for 2. termin med frist 10. juni, ilegges ikke forsinkelseavgift som følge av problemene i Altinn.

KOFA-sak gjorde Grimstad dyktigere (Offentlig Handel)

16.06.2010

Grimstad ble innklaget til KOFA. Rådmannen mener saken har gjort kommunen dyktigere på anskaffelser.

490 000 sysselsatte i kommunal sektor (SSB)

16.06.2010

Nærmere 490 000 personer var sysselsatt i kommunene og fylkeskommunene i 4. kvartal 2009.

NKRFs styre 2010-11

16.06.2010

NKRFs nye styre etter årsmøtet på Lillehammer

Les mer »

Reidar Enger er tildelt NKRFs hederstegn i gull

16.06.2010

Det er kun fire medlemmer som tidligere har mottatt en slik heder.

Les mer »

Kommunerevisorens artikkelpris 2009

16.06.2010

Rolleiv Lilleheie er tildelt artikkelprisen for 2009.

Les mer »

Vedtak på NKRFs årsmøte på Lillehammer

16.06.2010

NKRF avholdt årsmøte søndag 13. juni. Over 50 % av stemmene var representert på årsmøtet.

Les mer »

Nødvendig med et aktivt kommunalt eierskap (KS)

16.06.2010

Viktig prinsipiell uttalelse om aktivt kommunalt eierskap - eiermeldinger, selskapskontroll og habilitet/dobbeltroller.

Økt omsetning i VAR-sektoren (SSB)

16.06.2010

Omsetningen for vannforsyning, avløp og renovasjonsvirksomhet var på 3 mrd kr i 1. termin 2010.

Kommunene leverer gode resultat i 2009 (KRD)

16.06.2010

Pressemelding om publisering av KOSTRA-tallene for 2009.

KOSTRA-tall for kommunenes virksomhet i 2009 (SSB)

16.06.2010

15. juni ble KOSTRA-tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2009 publisert.

Styring og koordinering innen IKT-området i kommunal sektor (Difi)

11.06.2010

Koordinering, samarbeid og styring innen IKT-området for kommunene og mellom kommune og stat blir stadig viktigere.

Endringer i revisorloven vedtatt (DnR)

11.06.2010

Det er vedtatt endringer i revisorloven om godkjenning av revisorer fra andre land og om revisors taushetsplikt overfor utenlanske tilsynsmyndigheter.

Endringer i uttalelser og notater som følge av ny KRS nr. 4 (F)

11.06.2010

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) gjennomgått tidligere uttalelser gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4.

Les mer »

Politikere og innkjøpere på kollisjonskurs i Sverige (Doffin)

11.06.2010

Innkjøpere og politikere er på kollisjonskurs når det gjelder å lage mindre anskaffelser for å tekkes det lokale næringslivet.

Varslingsreglene er i bruk, men for få er kjent med dem (AD)

10.06.2010

Kunnskapen om varsling er ikke god nok, viser fersk evaluering av varslingsreglene fra FAFO.

Stor vilje til å innrapportere økonomisk kriminalitet (NARF)

10.06.2010

I en undersøkelse framkommer at én av tolv bedrifter ble utsatt for økonomisk kriminalitet i løpet av det siste året.

323 personer anmeldt for trygdebedrageri (NAV)

10.06.2010

I løpet av årets fire første måneder er 323 personer anmeldt for å ha svindlet til seg 43 mill. kroner.

To av tre stiller ikke etiske krav (Doffin)

10.06.2010

To av tre stiller ingen krav til sine leverandører om anstendige arbeidsforhold der varene blir laget.

Pressemelding fra NKRF

09.06.2010

Kommunal revisjon har og gir tillit!

KOFA endrer sitt klagefrist-synspunkt (Innkjøpforum)

08.06.2010

Fristen for å klage begynner først å løpe når leverandørene har fått en tilstrekkelig begrunnelse etter regelverket.

29 danske kommuner tatt for ulovlig IKT-kjøp (Doffin)

08.06.2010

29 av 34 undersøkte danske kommuner har anskaffet IKT-system i strid med reglene for offentlige anskaffelser.

Kommunene om erfaringer med statlig tilsyn (KRD)

04.06.2010

Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold har hentet erfaringer fra Sandefjord, Horten og Lardal i en ny rapport.

Forlik mellom KPMG og Os kommune

04.06.2010

Det blir ingen ny rettsrunde mellom Os kommune i Hordaland og deres tidligere revisor KPMG.

Les mer »

Forsyning nr. 1/2010 (KSI)

04.06.2010

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum.

Skattefri omdanning fra interkommunalt selskap til aksjeselskap (Skatteetaten)

04.06.2010

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Kompetanseplan er et viktig verktøy for rett kompetanse (KS)

04.06.2010

Økt kompetanse gir bedre kvalitet og mer effektiv ressursbruk.

Trapper opp kampen mot anbudskartell i Sverige (Doffin)

03.06.2010

En publikasjon med beskrivelse av tolv tegn på mulige anbudskartell fra de svenske konkurransemyndighetene.

Offentlig støtte (KS)

03.06.2010

KS har utarbeidet et kort faktaark om reglene for offentlig støtte.

Nedetid i Altinn 11. - 15. juni (Skatteetaten)

02.06.2010

Altinn er stengt fra fredag 11. juni kl 1600 til tirsdag 15. juni kl 0800.

Kunnskap skal styrke egenkontrollen (KRD)

02.06.2010

Administrasjonssjefen og kontrollutvalget skal få hvert sitt hefte for å stimulere og gi retning på det lokale arbeidet med å styrke egenkontrollen.

Brukertilfredsheten uendret i NAV (NAV)

01.06.2010

Til tross for ferdigstilt omorganisering og kortere saksbehandlingstid er brukertilfredsheten den samme som for ett år siden.

Dårlig intern kontroll i mange norske stiftelser (Stiftelsestilsynet)

01.06.2010

Det viser et omfattende tematilsyn gjennomført i 170 stiftelser.

Nærvær og sykefravær i sykehjem og barnehager (KS)

01.06.2010

Årsaken til sykefravær for arbeidstakere i sykehjem og barnehager er sammensatt og påvirket av en rekke faktorer.

Til toppen av siden

Topp