www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vekting skal gjøre forutsigbarheten bedre (Innkjøpsforum)

31.05.2010

De grunnleggende prinsippene kan i noen tilfeller tilsi at det bør angis en vekting på forhånd.

Pensjonsveileder 2010 (Pensjonskontoret)

28.05.2010

Årets utgave av "Pensjonsveileder - innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2010" er lansert.

Utsatt høringsfrist (FAD)

28.05.2010

Høringsfristen på NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser er forlenget til 20. september 2010.

Kunne spart seg 2500 innkjøpsprosesser i Storbritannia (Doffin)

28.05.2010

En revisjonsrapport viser at det offentlige kunne spart seg nær 2500 innkjøpsprosesser i 2008.

Stort flertall i Danmark rapporterer økonomisk gevinst (Doffin)

28.05.2010

Det er identifisert økonomiske gevinster i 73 av 114 konkurranseutsettingsrapporteringer.

Må dokumentere egne erfaringer (Doffin)

28.05.2010

Kjenner du personene en tilbyder tilbyr må du sørge for å dokumentere at dine egne vurderinger er objektive.

På sporet av hvitsnippkriminalitet (BI)

27.05.2010

Innkjøpssjefer og ledere med ansvar for markedsfunksjoner er mest utsatt for å bli involvert i hvitsnippkriminalitet.

ØKOKRIMs statistikk for 2009 (ØKOKRIM)

27.05.2010

Tallene viser stø kurs for ØKOKRIM, som fikk fellende dommer i over 80 prosent av tilfellene.

Endringer i bokføringsforskriften (Skatteetaten)

26.05.2010

Endringene gjelder oppbevaring av regnskapsmateriale innen EØS-området.

Mest penger i innsamling av avfall (SSB)

21.05.2010

Avfallshåndtering sto for 89 % av omsetningen innenfor VAR i 2008, som totalt beløp seg til 22,5 mrd.

Frister ved hasteanskaffelser (Difi)

21.05.2010

Fristene for anskaffelser skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid.

Nytt inntektsystem (KS)

21.05.2010

Informasjon fra drøftingsmøte om nye kostnadsnøkler samt fakta om nytt inntektssystem.

Konkurranse gir økt kvalitet og arbeidsglede i Sverige (Doffin)

21.05.2010

Kvalitet, effektivitet og arbeidsglede øker når den kommunale egenregiløsningen vinner konkurranser.

Danske kommuner må lage innkjøpsstrategi (Doffin)

21.05.2010

Innkjøpsstrategien er lovfestet og skal bl.a. gjøre rede for hvordan kommunen skal øke bruken av konkurranseutsetting.

Nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

20.05.2010

I 1. tertial ble det innbetalt 238 mrd. i skatt. Dette er en nedgang på over 12 % fra i fjor.

Det høyeste fødselsoverskuddet på 36 år (SSB)

20.05.2010

I 1. kvartal vokste folketalet med 15 000, og 1. april var det registrert vel 4 873 000 innbyggere i Norge.

Danske tall for konkurranseutsetting skaper spenning (Doffin)

20.05.2010

Den kommunale konkurranseutsettingen i 2009 viste en vekst på bare 0,2 prosentpoeng mot 1,1 prosentpoeng året før.

Skattebetalingshåndboken (Skatteetaten)

18.05.2010

Den nye håndboken tar sikte på å gi en omtale av de enkelte bestemmelsene i skattebetalingsloven av 2005.

Nye revisjonsstandarder (DnR)

18.05.2010

Nye standarder gjeldende for revisors uttalelser om informasjon for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.

Overtredelsesgebyr til Andebu kommune (Difi)

18.05.2010

Andebu har fått varsel om overtredelsesgebyr på 2,6 mill. for brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Veileder for kjøp av elbil (Energi Norge)

18.05.2010

For å bidra til å øke antallet elbiler hos offentlige og private virksomheter, har Grønn Bil utviklet en innkjøpsveileder.

Bør få flere i toppledelsen (KS)

18.05.2010

Analysebyrået Agenda Kaupang mener mange norske kommuner er underadministrert.

Kostnader til reise, kost og losji når skattyter er ”askefast” (Skattetaten)

18.05.2010

Skattedirektoratets uttalelse vedrørende fradragsrett og skatteplikt i forbindelse kostnader knyttet til at skattyter blir ”askefast”.

Forslag til endringer i NRS 8 (NRS)

18.05.2010

Høring fra NRS om forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Endringsforslag fond for urealiserte gevinster (NRS)

18.05.2010

Høring fra NRS om forslag til endringer i veiledningen om fond for urealiserte gevinster.

Organisert kriminalitet kan forebygges lokalt (SKL)

12.05.2010

Svensk håndbok om kommuners samarbeid med politi, lokale myndigheter och organisasjoner for å forhindre den organiserte kriminaliteten.

Endringer i momskompensasjonsloven

12.05.2010

Regjeringen foreslår to mindre endringer i momskompensasjonsloven.

Les mer »

Ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg (KD)

12.05.2010

50 millioner foreslås bevilget for 2010 til en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Stabil godstrafikk i havnene (SSB)

11.05.2010

Godstrafikken til og fra de største havnene økte med 0,3 % i 4. kvartal 2009 sammenlignet med 4. kvartal 2008.

Råd om forenklinger i anbudsprosessen (Doffin)

11.05.2010

I en fersk svensk rapport fins gode råd for forenklinger i anskaffelsesprosessen.

Veiledning for offentlig sektor i bruk av sosiale medier (Difi)

11.05.2010

Mange virksomheter er usikre på hvordan de skal forholde seg til sosiale medier, og offentlig sektor møter i tillegg noen særskilte utfordringer.

Kommunalnytt nr. 5/2010 (KRD)

11.05.2010

11.5.2010 - Årgang 7 - Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Kommuneproposisjonen: Strammere enn forventet (KS)

11.05.2010

Opplegget for 2011 betyr at kommunesektoren kan videreføre dagens eldreomsorg, men et nødvendig vedlikeholdsløft uteblir.

Mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene (KRD)

11.05.2010

Regjeringen foreslår en mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene.

Kommunene får økte inntekter neste år (KRD)

11.05.2010

Kommunene får mellom fire og fem milliarder kroner mer i samlede inntekter neste år.

Alt om revidert nasjonalbudsjett 2010 (FIN)

11.05.2010

Revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble presentert i dag, herunder kommuneproposisjonen 2011.

De flinkeste kommunene blir flinkere i bruk av IKT (KS)

11.05.2010

En nasjonal kartlegging av bruk av IKT i kommunesektoren viser en positiv utvikling.

Ny rapport og veileder om lokaldemokrati og e-demokrati (KRD)

10.05.2010

Ny teknologi og nettsatsing kan styrke lokaldemokratiet, men det krever godt innhold og tilrettelegging for innbyggerne.

Kanskje regelbrudd er ikke avlysningsgrunn (Innkjøpsforum)

10.05.2010

Et ønske om å gi inntrykk av at rett fremgangsmåte er fulgt, er i seg selv ikke en saklig grunn for avlysning.

Gresk finanskrise kan delvis forklares med korrupsjon (Difi)

07.05.2010

Særlig sykehus, kommuneadministrasjon og skattekontorer er gjennomsyret av korrupsjon.

Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år (KS)

07.05.2010

En ny lov regulerer adgangen til å bringe et arbeidsforhold til opphør når arbeidstaker fyller 70 år.

Sentraliseringen avtar (SSB)

06.05.2010

I 2009 flyttet 200 500 personer mellom kommuner i Norge.

Verktøy for etisk risikovurdering (Doffin)

06.05.2010

Et nytt verktøy fra Difi kan gi verdifull hjelp for innkjøpere som ønsker å bake inn sosiale og etiske krav i sine avtaler.

Tap på og omgjøring av sosiale utlån

06.05.2010

GKRS har uttalt seg om regnskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjøring av sosiale utlån til sosiale bidrag.

Les mer »

Rapportering - tids-sløseri eller en dyd av nødvendighet? (KS)

06.05.2010

KS og KRD vil undersøke om tidstyven herjer i kommunene.

Nedgang i totale skatteinnbetalinger (SSB)

05.05.2010

I perioden januar-mars 2010 ble det til sammen innbetalt 189,2 milliarder kroner i skatt.

Kirkelig fellesråds og menighetsråds rettigheter ved kjøp av varer og tjenester (KA)

05.05.2010

Forslag til avtaleformular til bruk ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester.

Fritt fram for sosiale medier (SKL)

05.05.2010

En juridisk gjennomgang viser at det er fritt fram for svenske kommuner, landsting och regioner å bruke sosiale medier.

Om stiftelse er skattefri (Skatteetaten)

05.05.2010

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Færre revisorer innen revisjon, men fortsatt god vekst i bransjen (Finanstilsynet)

04.05.2010

Revisjonsselskapenes samlede omsetning utgjorde 8,6 milliarder kroner for regnskapsåret 2008.

Korrupsjon og karteller to sider av samme sak (Doffin)

04.05.2010

Myndighetene må organisere sin bekjempelse av disse ulovlige forretningsmetodene gjennom en felles front.

Tilsynstyranni mot kommunene (KS)

04.05.2010

Politikere må utvise lederskap og ta upopulære avgjørelser, men ikke la styringsiveren gå på bekostning av kommunenes frihet.

Undersøkelse om lokaldemokratiet (KS)

04.05.2010

Innbyggerne er veldig fornøyd med tjenestene og de folkevalgte trives veldig godt i rollen.

Uendret sykefravær siden 2001 (SSB)

03.05.2010

Sykefraværet har økt sterkt i løpet av 2009, men sammenlignet med 2001, ligger det omtrent på samme nivå.

Overformynderiets tilgang til ligningsopplyninger (Overformynderi.no)

03.05.2010

Skattedirektoratets brev om overformynderiets tilgang til ligningsopplyninger.

Klimatilpasning i kommunene (KS)

03.05.2010

Klimatilpasning er temaet for et nytt informasjonshefte fra KS.

Hjelper ikke med andre tanker i etterkant (Innkjøpsforum)

03.05.2010

Tilbydere som ikke oppfyller krav som fortoner seg som minstekrav i konkurransegrunnlaget, skal avvises.

Til toppen av siden

Topp