www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Offentlige innkjøp uten skriftlig avtale? (Doffin)

30.11.2010

Der det ikke gjøres skriftlig kontrakt, gjelder ikke forskriften for offentlige anskaffelser i det hele tatt.

Tjenesteanalyse - eksempel fra Gran kommune (KS)

29.11.2010

KS Effektiviseringsnettverk legger opp til at deltakerkommunene utarbeider en analyse av egen tjeneste - Tjenesteanalysen.

Hovedveileder 2011 - KOSTRA (KRD)

26.11.2010

Retningslinjer for regnskapsrapporteringen for 2011 er gitt i veilederen for regnskapsåret 2010.

Fortsatt lønnsomt tross lavere inntekter (SSB)

26.11.2010

Resultatregnskapet for 2009 viser at de kommunalt eide attføringsforetakene hadde et lønnsomt år.

Hva planlegger EU i 2011 som kan påvirke norsk kommunesektor? (KS)

26.11.2010

Europakommisjonen planlegger flere initiativ i 2011 som har relevans for norsk kommunesektor.

Eldrebølge rammer småkommuner (NHO)

25.11.2010

Småkommuner vil merke eldrebølgen spesielt hardt.

Må ha kontrolltiltak som sikrer regelrespekt (Doffin)

25.11.2010

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser er ifølge NKRF et spørsmål om kunnskap og holdninger.

Grundigere sjekk av helsepersonell (HOD)

24.11.2010

En ny veileder skal gi grundigere sjekk ved tilsetting av helsepersonell.

Årets kommunaløkonom 2010 (NKK)

24.11.2010

Prisen er tildelt Jan Petter Jørgensen. Juryen fremhever hans langvarige arbeid innenfor feltet kommunalfinans.

Prinsippsak om eiendomsskatt (Kommunal Rapport)

24.11.2010

En rettssak i Hordaland skal avgjøre om kommuner kan kreve eiendomsskatt av bedrifters faste produksjonsutstyr.

Nye evalueringsskjemaer for varer og enkelte tjenester (Difi)

24.11.2010

Hensikten er å skape økt bevissthet hos oppdragsgiver og leverandør om hvilke krav og forventinger som stilles til en god leveranse.

KS om arbeid på søn- og helgedager - røde dager (KS)

24.11.2010

Det er uro i kommunene rundt retten til fri (med lønn) på søn-, helge- og høytidsdager.

Kvalitetssikring av registrerte sikkerhetsstillelser i Revisorregisteret (Finanstilsynet)

24.11.2010

I januar 2011 skal alle revisorer som Finanstilsynet har registrert sikkerhetsstillelse for, tildeles et revisorregisternummer.

Jordvern: Kommunenes ansvar (LMD)

23.11.2010

I et felles brev til kommunesektoren påpeker landbruks- og matministeren og miljøvernministeren dens ansvar for jordvernet.

Ny vergemålslov - framdrift (overformynderi.no)

23.11.2010

Departementets lovavdeling har som mål å ferdigstille høringsnotat for forskriftsarbeidet med vergemålsforskrift i november 2010.

Statlig styring (KS)

23.11.2010

Å styrke det kommunale selvstyret må være hensikten med stortingsmeldingen om statlig styring av kommunene.

Nær 15 % utsatt for forsøk på bestikkelser (Doffin)

22.11.2010

Nesten 15 % av offentlige innkjøpere i Sverige bekrefter i en undersøkelse at de er blitt utsatt for forsøk på bestikkelser.

Ny språkprofil for Fredrikstad kommune (Forum for offentlig service)

22.11.2010

Kommunen har utarbeidet en veileder for å gjøre kommunens språk enkelt og lett forståelig.

Skriftlig spørsmål fra Høyre til kommunalministeren (Stortinget)

22.11.2010

Navarsete blir spurt om hvordan overføringen av ansvaret for riksveg til fylkeskommunene har påvirket bemannigs-/stillingsutviklingen i fylkeskommunene.

Skriftlig spørsmål fra Frp til kommunalministeren (Stortinget)

22.11.2010

Navarsete blir spurt om hva hun synes om konkurranseutsetting.

Skattebetalingen i år er like stor som i fjor (SSB)

19.11.2010

Det var betalt inn 569 mrd kr i skatt ved utgangen av oktober 2010 - omtrent samme beløp som i fjor.

De som lykkes prioriterer hardt og holder ut lenge (KS)

19.11.2010

Programmet ”Kunnskapsløftet – fra ord til handling” hadde avslutningskonferanse 15.-16. november 2010.

Leverandører positive til krav om etisk handel (Doffin)

19.11.2010

Kommunerevisjonens undersøkelsen tyder på at sentrale leverandører til Oslo er positive til etisk handel.

Viktig moment var ikke i tilbudsprotokollen (Doffin)

19.11.2010

Det hadde vært kontakt mellom oppdragsgiveren og tilbyderen etter at tilbudsfristen gikk ut, men det framkom ikke av protokollen.

Folketallet rundet 4,9 millioner i 3. kvartal (SSB)

18.11.2010

Folketilveksten var høyere enn noen gang tidligere, og det er innvandringen som er årsaken.

Retten til å levere kompensasjonsoppgave på papir oppheves (Skatteetaten)

18.11.2010

Med virkning fra 1. januar 2011 er det ikke anledning til å levere kompensasjonsoppgave på papir.

Varsel om nedetid i Altinn (Skatteetaten)

18.11.2010

Altinn er stengt i perioden fredag 19. november kl. 16.00 til tirsdag 23. november kl. 08.00.

Avgjørende strategivalg i prosjektstarten (Doffin)

17.11.2010

Utfallet av et bygg- eller anleggsprosjekt bestemmes ofte av de vurderinger som gjøres helt innledningsvis i prosjektet.

Ny versjon av Altinn (Skatteetaten)

17.11.2010

23. november kommer ny Altinn versjon. Les om de viktigste endringene.

De ansatte er viktigst for tilfredsheten med det offentlige (Difi)

17.11.2010

Et av de klareste funnene i Innbyggerundersøkelsen er at veien til mer fornøyde brukere går gjennom de ansatte.

Store utfordringer med saksbehandlingstid og tilgjengelighet (Difi)

17.11.2010

Innbyggerundersøkelsen (del 2) viser at tilfredsheten med ventetid og saksbehandlingstid gjennomgående er lav.

Verdighetsgarantien for eldreomsorg (Lovdata)

17.11.2010

I statsråd 12. november 2010 ble forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) fastsatt.

Økt godstrafikk i havnene (SSB)

16.11.2010

Mengden gods til og fra de største havnene økte med 3,9 mill tonn fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010.

Klimatilpasning må finansieres (KS)

16.11.2010

KS forutsetter at Regjeringen tar hensyn til behovet for store investeringer i klimatilpasningstiltak når rammene for kommuneøkonomien fastsettes.

- Norge må ta klimaendringene på alvor (MD)

16.11.2010

Veier, jernbanelinjer, bygg og vann- og avløpsrør er for dårlig til å takle de økte vannmengdene som kommer med klimaendringene.

Et bedre barnevern - for barna (BLD)

16.11.2010

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren varsler en gjennomgang av hele barnevernet.

En milliard mer i frie inntekter til kommunene (KRD)

15.11.2010

Regjeringen øker de frie inntektene til kommunene med en milliard kroner mer i 2010.

Utsatt ikrafttredelse av forskrifter til havne- og farvannsloven

15.11.2010

Forskrifter om bl.a. innkreving og beregning av anløpsavgift trer først i kraft 1. januar 2012.

Les mer »

Bommet på krevende kriteriebruk (Innkjøpsforum)

15.11.2010

Grensegangen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier kan være vanskelig.

Fagkomitemøte i GKRS (GKRS)

12.11.2010

Orientering om saker behandlet i fagkomiteen 20. oktober 2010.

NKRFs høringsuttalelse til endringer i kommuneloven

12.11.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om endringer i kommuneloven.

Les mer »

De små gjør det best når kun pris teller (Doffin)

12.11.2010

Ifølge en rapport fra EU gjør små og mellomstore leverandører det best når kun pris er kriteriet for tildeling av kontrakt.

Ny pleie- og omsorgsstatistikk (Helsedirektoratet)

11.11.2010

Offentlig statistikk er et nyttig redskap for prioriteringer.

Oppfølging av tjenestetilbudet til eldre (Helsetilsynet)

11.11.2010

Helsetilsynene i fylket har undersøkt TV 2s tallmateriale for sykehjemskøer.

Elektroniske meldinger klar til bruk (KS)

11.11.2010

Kommunene kan starte med mer effektiv og sikker kommunikasjon mellom helse- og omsorgstjenestene.

Korrupsjon på agendaen i svenske kommuner (SKL)

11.11.2010

Mange kommuner och landsting går nå gjennom sine rutiner og systemer for å motvirke korrupsjon.

FoU: Pleie- og omsorgstjenester for hyttebeboere (KS)

11.11.2010

Trolig er dette ikke et større problem for hyttekommunene i dag – rett og slett fordi rettighetene ikke er kjent.

FoU: Assistenter og lærere uten pedagogisk kompetanse i skolen (KS)

10.11.2010

Ifølge en rapport er den viktigste årsaken til bruk av assistenter tettere oppfølging av enkeltelever.

Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten (FAD)

10.11.2010

FAD har utarbeidet retningslinjer med utgangspunkt i de nye reglene i arbeidsmiljøloven.

Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften og KOSTRA

10.11.2010

KRD orienterer i brev til kommunene om vedtatte forskriftsendringer.

Les mer »

Innberetning av økonomisk sosialstønad (Skatteetaten)

10.11.2010

Kommunene skal innberette stønaden i kode 926 i lønns- og trekkoppgaven.

Demografi 2010-2015 og nøkkeltall 2005-2009 (KS)

10.11.2010

Demografirapport og nøkkeltallsrapporter som viser utvikling i barnehager, barnevern, grunnskole og pleie og omsorg.

Veileder om kontrollutvalgets påseansvar

09.11.2010

NKRF har utarbeidet veileder om kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisjon.

Les mer »

Positiv omtale av kommunerevisjonene i NHO-undersøkelse

09.11.2010

NHO har undersøkt blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp.

Les mer »

Middels for offentlige innkjøpere (NHO)

09.11.2010

NHOs medlemsbedrifter gir offentlige innkjøpere karakteren 3,7 for deres praktisering av regelverket.

Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011 (BLD)

08.11.2010

Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011.

Vel bevart? (KA)

05.11.2010

KA offentliggjorde i dag rapporten etter kirkekontrollen som ble gjort i 2009 og 2010 i 1600 av landets 1620 kirker.

Rådmenns ansvar for kvalitet i skolen (KS)

05.11.2010

Sju spørsmål til rådmennene som skoleeiere.

Krav og kriterier må presenteres korrekt (Doffin)

04.11.2010

Det er ikke nok å gjøre vurderingene av hhv. kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier på korrekt måte.

Kommunalministeren besvarer skriftlig spørsmål fra FrP (Stortinget)

04.11.2010

Navarsete svarer på om lovverket er godt nok når påtalemyndighetene ikke kan straffeforfølge personer som iflg. Terra-skandalen har brutt kommuneloven?

VAR-virksomhet - strukturstatistikk (SSB)

03.11.2010

VAR-virksomheter omsatte for 18,8 mrd kr i 2009, dvs. 6 % lavere enn i 2008.

Kan vi ha tillit til kommunen? (KS)

03.11.2010

Dårlig forvaltningsskikk, selskapsrot og rolleblanding. Journalist Siri Gedde-Dahl var ikke nådig mot kommunene.

Seminar: Integritet og åpenhet i norske kommuner - fra visjon til virkelighet (TI Norge)

03.11.2010

Polyteknisk Forening og Transparency International Norge markerer den internasjonale antikorrupsjonsdagen.

Nytt verktøy for offentlige byggherrer (Difi)

02.11.2010

Kommunene trenger hjelp til samarbeid og samordning, mener Difi.

Evalueringsportalen.no (SSØ)

02.11.2010

I evalueringsportalen.no blir alle statlige evalueringer samlet og tilgjengeliggjort.

Ny rapport om statlige tilskudd (SSØ)

02.11.2010

Tilskudd fra staten er et viktig virkemiddel i sektorpolitikken på mange områder og utgjør årlig betydelige beløp.

TidligLCC - forebygger vedlikeholdsetterslep (Difi)

02.11.2010

Nytt nettbasert verktøy fra Difi som gir byggherrer innledende analyser av hva det vil koste å sette opp og vedlikeholde et bygg.

Nytt verktøy for kvantifisering av klimatiltak (KS)

01.11.2010

KS har nå utviklet første versjon av et nytt verktøy for å beregne effekten av lokale klimatiltak.

Dokumentasjon fra samarbeidskonferanse om etikk og eierskap (KS)

01.11.2010

I samarbeid med KS Eierforum og kommunesektorens etikkutvalg arrangerte KRD og KS nylig konferanse om etikk og eierskap.

Siste nytt fra Norsk RegnskapsStiftelse

01.11.2010

Statusrapport fra Regnskapsstyret og oppdaterte standarder og veiledninger.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp