www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tilsyn med eldreomsorgen (Helsetilsynet)

29.10.2010

Statens helsetilsyn er for tiden i gang med en større flereårig satsing på tilsyn med eldreomsorgen.

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager (KD)

29.10.2010

Når kommunene fra 2011 får ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager.

Ny internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (DnR)

29.10.2010

ISAE 3402 Attestasjonsuttalelser om kontroller hos en serviceorganisasjon er vedtatt i norsk versjon.

Rapport om krav til rapportering om samfunnsansvar (FIN)

29.10.2010

Forslag til nye bestemmelser om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven.

Må gi klar beskjed om oppdragsgivere (Doffin)

29.10.2010

Offentlige virksomheter kan foreta innkjøp sammen, f.eks. å gjøre en felles rammeavtale, men ...

Sosiale medier engasjerer det offentlige (Difi)

29.10.2010

Difi har lansert en ny veileder i sosiale medier for statsforvaltningen.

Grønnbok om økt bruk av elektronisk baserte innkjøpsprosedyrer (KS)

29.10.2010

Elektroniske løsninger ved offentlige anskaffelser vil gjøre det enkelte innkjøp og den overordnede administrasjonen mer effektiv.

Utvikling i eldreomsorgen (KS)

29.10.2010

Pleiebehovene vil øke fremover og kommunene har stram økonomi.

Etikkportalen.no er åpnet (KS)

28.10.2010

Portalen ble lansert i dag på konferansen om Etikk og eierskap i kommunesektoren.

Ber fylkesmennene vurdere omsorgstjenesten (HOD)

28.10.2010

Helse- og omsorgsministeren ber fylkesmennene vurdere tilstanden i omsorgstjenesten i kommunene.

NKRF runder 65 år i dag!

27.10.2010

Norges Kommunerevisorforbund ble stiftet 27. oktober 1945.

Les mer »

Korrupsjonsindeksen 2010 (TI Norge)

27.10.2010

Norge fortsatt bak Danmark, Finland og Sverige.

Flere pedagoger i barnehagene (KD)

27.10.2010

Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Avfallsmengden ned for første gang (SSB)

27.10.2010

Vi produserte 10,4 mill. tonn avfall i Norge i 2009, en nedgang på 5 % fra året før.

Nyttige hjelpemidler i demensomsorgen (KS)

27.10.2010

Helsedirektoratet har laget en rekke nyttige informasjonsdokumenter som kommunene kan laste ned og benytte i sitt lokale informasjonsarbeid.

Må Høyesterett endre erstatningspraksis? (Doffin)

25.10.2010

En fersk avgjørelse i EU-domstolen kan føre til at rettspraksis i Norge om erstatning ved overtredelse av reglene for offentlige anskaffelser må justeres.

Skriftlig spørsmål fra KrF til kommunalministeren (Stortinget)

25.10.2010

Navarsete blir spurt om et midlertidig stimuleringstilskudd til kommunesammenslåing for å fremme frivillige sammenslåinger.

HØRING - Revidert utgave av revisjonsstandard for forvaltningsrevisjon - RSK 001

22.10.2010

Frist for å oversende merknader til høringsutkastet er 10. desember 2010.

Les mer »

Uttalelse fra Trondheim bystyre om kommunerevisjonens uavhengighet

22.10.2010

Bystyret er av den klare oppfatning at uavhengigheten fullt ut ivaretas slik man i dag har organisert Trondheim kommunerevisjon.

Les mer »

Fortsetter med etikkutvalg (Kommunal Rapport)

22.10.2010

Kommunesektorens etikkutvalg videreføres. Kommunene skal selv overta flertallet.

Representantforslag fra Ap/SV om å hindre kommunepolitikeres muligheter til å dra utilbørlig fordel av egne vedtak på et lokalt boligmarked (Stortinget)

21.10.2010

I Tønsberg er det reist kritikk mot at flere politikere benyttet seg av forkjøpsrett til å kjøpe boliger som var ment for ungdom under 35 år.

Representantforslag fra Frp om endring av revisjonsplikt og krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter (Stortinget)

21.10.2010

Forslagsstillerne ønsker generelt enklere regelverk og å lette rapporteringsbyrdene.

SSØ lanserer to nye veiledere (SSØ)

21.10.2010

To nye veiledere for samfunnsøkonomiske analyser og gevinstrealisering.

Vil ha robuste kommuner (NHO)

21.10.2010

NHO vil ha større, færre og mer robuste kommuner for å sikre god kvalitet på tjenestene.

Bilgodtgjørelse (Skatteetaten)

21.10.2010

Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker for yrkes- eller tjenestereise.

Kommunene: Gode på innovasjon (KS)

21.10.2010

Kommunene er like gode som det private til innovasjon, men mangler verktøyene som trengs for å trygge nyskapingen.

Fylkesmannen positivt ut av kommuneundersøkelse (FAD)

20.10.2010

Fylkesmannen befester sin rolle, men kommunene er i mindre grad fornøyde med saksbehandlingstiden og håndtering av plan- og bygningssaker.

Fem tiltak for bedre barnevern (KS)

20.10.2010

- Noe av svaret på et bedre barnevern ligger i at kommunen kommer tettere på de statlige tiltakene.

Skatteoppgjøret for 2009 (Skatteetaten)

19.10.2010

Hovedtall for hver kommune.

Merverdiavgiftsloven § 3-5 – Undervisningstjenester (Skatteetaten)

19.10.2010

Tiltakene ”Avklaring” og ”oppfølging” er omfattet av merverdiavgiftslovens unntak for undervisningstjenester mv.

Dokument 1 (2010–2011) (Riksrevisjonen)

19.10.2010

Svakheter i oppgaveløsningen, mangelfull samhandling og alvorlige svakheter på informasjonssikkerhetsområdet.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift øker (SSB)

18.10.2010

I løpet av de tre første kvartalene ble det betalt nesten 388 mrd kr i skatt fra personlige skattytere inkl. arbeidsgiveravgiften.

Helselover og helse- og omsorgsplan på høring (SMK)

18.10.2010

Regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene.

Sykefravær pr. kommune/fylke (KS)

15.10.2010

Sykefraværet i perioden 2. kvartal 2009 - 1. kvartal 2010 var 9,3 prosent.

Kommunalnytt nr. 9/2010 (KRD)

15.10.2010

Nyhetsbrev fra KRD om kommune- og fylkesforvaltning.

Kjønnsbalanse i styret ulovlig tildelingskriterium (Doffin)

15.10.2010

Krav om kjønnsbalanse i en leverandørs styre er en for fjern tilknytning til kontraktens gjenstand ifølge en KOFA-sak.

Et innkjøp uten å følge reglene? (Doffin)

15.10.2010

Et offentlig innkjøp som er en del av en blandet kontrakt der hovedformålet f.eks. er å privatisere, trenger ikke å følge reglene.

FoU-prosjekt om kommunal revisjons uavhengighet

15.10.2010

KS Bedrift og NKRF har nå inngått avtale med NIBR om et FoU-prosjekt om kommunal revisjons uavhengighet.

Les mer »

Etikk og eierskap (KS)

14.10.2010

Er kommunesektoren i stand til å håndtere felleskapets verdier?

EU vurderer revisors rolle (DnR)

14.10.2010

EU-kommisjonen mener at finanskrisen har tydeliggjort svakheter i revisjonsbransjen.

Kjennetegn på de beste på innkjøp (Doffin)

13.10.2010

De beste praksisvirksomhetene har en robust organisering av ressursene og effektive rutiner for anskaffelser.

Bedre miljøhjelp ved anskaffelser innen bygg og anlegg (Difi)

13.10.2010

Difi har lansert nye miljøkrav for kjøp varer og tjenester innen bygg og anlegg.

KRS nr. 5 er fastsatt som endelig standard

13.10.2010

”Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil” er nå endelig kommunal regnskapsstandard.

Les mer »

Orientering fra fagkomitemøtet 26. og 27. august 2010 (GKRS)

13.10.2010

Fagkomiteen hadde møte i slutten av august hvor flere saker ble behandlet.

Setter etikk på dagsorden (KRD)

12.10.2010

KRD arrangerer etikk-konferanse sammen med KS, KS Eierforum og Kommunesektorens etikkutvalg.

Kontrollerer kommunale avløpsanlegg (Klif)

07.10.2010

Fylkesmannen og Klif kontrollerer nå kommunale avløpsanlegg for store tettbebyggelser over hele landet.

Statsbudsjettet: Mangelfull satsing på lokal og regional samferdsel (KS)

07.10.2010

Statsbudsjettet 2011 gir ikke rom for å møte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og kommunale veier.

FoU: Oppgaver og drivkrefter i pleie og omsorg (KS)

07.10.2010

Det har vært en jevn, sterk vekst i årsverk i kommunal omsorg de 25 siste årene.

275 kommuner får midler fra Den kulturelle spaserstokken (KUD)

07.10.2010

Kulturdepartementet har mottatt i alt 281 søknader, og det totale søknadsbeløpet var på ca. 54 mill. kr.

Bokføringsreglene og statsbudsjettet 2011 (NRS)

07.10.2010

Finansdepartementet vil fremme forslag til endringer i bokføringsreglene i løpet av våren.

Statsbudsjettet: Endelig rammefinansiering for barnehagene (KS)

07.10.2010

Det betyr at kommunene som lokal barnehagemyndighet får et større og mer helhetlig ansvar for barnehagene.

Frie inntekter på nett 2011 (KRD)

06.10.2010

Ny nettløsning med fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2011 pr. kommune og fylkeskommune.

Statsbudsjettet: Bremsene på i kommunene - veksten mer enn halveres (KS)

06.10.2010

Regjeringen legger til grunn at veksten i sektorens tjenestetilbud halveres neste år, mens veksten i realinvesteringene helt stanser opp.

Statsbudsjettet: Statlige overføringer til fysioterapitjenesten (KS)

06.10.2010

Stortinget har vedtatt at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal styrkes.

Endringer i eiendomsskatten (FIN)

05.10.2010

Regjeringen foreslår å endre reglene for kommunenes utskriving av eiendomsskatt.

Statsbudsjettet: Mindre statlig styring? (KS)

05.10.2010

KS ser positivt på at KRD vil belyse og drøfte både ulike styringsvirkemidler samt ta opp utviklingen i rapportering, tilsyn og kontroll.

Alt om statsbudsjettet (FIN)

05.10.2010

Her finner du alt om statsbudsjettet for 2011.

Undersøker miljøgifter i avløpsrenseanlegg (Klif)

05.10.2010

Klif har undersøkt seks organiske miljøgifter i innløpsvann, utløpsvann og slam ved fire kommunale avløpsrenseanlegg.

KOFA delt i synet på egen framtid (Doffin)

05.10.2010

Flertallet ønsker at klagenemnda skal vende tilbake til dens opprinnelige rolle, nemlig som et rådgivende organ.

Omdannelse fra andelslag til aksjeselskap (Skatteetaten)

05.10.2010

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet.

Kommunene har strukket seg langt (KS)

05.10.2010

KS har utarbeidet en ny rapport som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren.

Trenger kommunene Etikkutvalget? (KS)

05.10.2010

Etikk og eierskap. Prioriteringer og yrkesetikk. Trenger kommunene råd fra Etikkutvalget?

Sammenheng mellom stillinger og behandlingstid i barnevernet? (KS)

05.10.2010

Telemarksforskning har utarbeidet et notat i tilknytning til rapporten ”Kostnadsutviklingen i barnevernet”.

Samfakturering av nettleie og elektrisk energi (NRS)

01.10.2010

Bokføringsstandardstyret foreslår at samfakturering av nettleie og elektrisk energi skal være tillatt.

Besøket på NKRFs nettsider øker

01.10.2010

September ga ny besøksrekord med over 1.600 unike brukere!

Les mer »

Dansk undersøkelse om brukernes preferanser for kommunale serviceytelser (KREVI)

01.10.2010

Danskene vil ikke betale hva som helst for å få forbedret en hvilken som helst kommunal serviceytelse.

IKT-konsulenter for en krone timen (Doffin)

01.10.2010

Taktisk tilbudsgiving, sier mange, men selskapet som stod bak tilbudet, avviser dette.

Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer (FIN)

01.10.2010

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2010 med hjemmel i bl.a. revisorloven § 3-6.

Til toppen av siden

Topp