www.nkrf.no » Nyheter » 2010 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tjent med åpenhet (Kommunal Rapport)

30.09.2010

Hovedtemaet i denne ukas utgave av Kommunal Rapport er kontrollutvalg.

599 personer anmeldt for trygdebedrageri (NAV)

28.09.2010

I løpet av årets åtte første måneder har NAV anmeldt 599 personer for å ha svindlet til seg 81 mill kr.

Viktig kunnskap om fastlegene (Helsedirektoratet)

28.09.2010

90 % får kontakt med sin fastleges kontor innen en time, og 30 % av disse får time samme eller neste dag.

Dokumentasjon fra Internkontroll-seminarene i september (KInS)

28.09.2010

Dokumentasjonen fra seminarene som KInS arrangerte i samarbeid med Datatilsynet og NorSIS for kommuner.

Regjeringen støtter Monti-rapporten: Anskaffelsesregelverket bør forenkles (KS)

28.09.2010

Regjeringen skriver at anskaffelsesregelverket er blitt så komplisert at økonomisk effektivitet overskygges av formaliteter.

Nesten 3 000 flere kommunale boliger i 2009 (SSB)

27.09.2010

Antall kommunalt disponerte boliger i landet passerte 100 000 i 2009.

To av fem fastleger i de minste kommunene er innvandrere (SSB)

27.09.2010

Andelen fastleger som er innvandrere, er høyest i de minste kommunene og synker med stigende kommunestørrelse.

Forslag til endringer i NRS 6 Pensjonskostnader (NRS)

27.09.2010

NRS har sendt på høring forslag til endringer av Vedlegg 1 til NRS 6 Pensjonskostnader.

Forslag til endringer i Veiledning IAS 19 Employee Benefits (NRS)

27.09.2010

NRS har utgitt et høringsutkast til endringer i NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits.

Fordelingsvirkninger av kommunal eiendomsskatt (KS)

27.09.2010

Samtlige utvalgskommuner med husholdninger som betaler eiendomskatt har høyere inntektsnivå enn husholdninger som ikke betaler denne skatten.

Ikke-juridisk utredning av innkjøpsregler (Doffin)

24.09.2010

I Sverige har regjeringen bestemt at reglene for offentlige innkjøp skal evalueres.

Bremanger kommune – lovlighetskontroll av finansforvaltningen (FMiSF)

24.09.2010

Fylkesmannen har gjort vedtak om å gjennomføre lovlighetskontroll av finansforvaltningen i kommunen.

Kommuneproposisjonen 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010 (KRD)

22.09.2010

Rundskriv H-02/10 av 21. september 2010 fra KRD.

Mørketallsundersøkelsen 2010 (FAD)

22.09.2010

Årets undersøkelse viser at informasjonssikkerheten er sviktende hos mange norske virksomheter.

Veiledning for IT-outsourcing (NorSIS)

22.09.2010

NSR og NorSIS har utgitt en ny veiledning for IT-outsourcing spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Bommet på tilleggsarbeider – fikk gebyrstraff (Doffin)

22.09.2010

Drammen og Sund bommet på reglene for tilleggsarbeider og må ut med gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.

Høringsutkast til utttalelse offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP (NRS)

22.09.2010

Høringsutkastet omhandler når og hvordan virkninger av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og offentlig AFP skal regnskapsføres.

Lignings-ABC 2010 foreligger nå i elektronisk form (Skatteetaten)

22.09.2010

Den er er à jour per 25. juni 2010 med regelendringer som gjelder inntektsåret 2010.

10,7 % nedgang i sykefraværet (KS)

22.09.2010

Sykefraværet falt i alle sektorer og næringer i andre kvartal 2010, viser statistikk fra NAV og SSB.

Referat fra KOSTRA regnskapsgruppe

21.09.2010

KOSTRA regnskapsgruppe avholdt møte 24. august 2010.

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

21.09.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til FAD om utkastet til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til eksempelsamling for revisjonsberetninger

21.09.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til DnR om utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til forslag til forskrifter til havne- og farvannsloven

21.09.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kystverket om forslag til forskrifter til havne- og farvannsloven.

Les mer »

300 tilsyn i skolesektoren i høst (Arbeidstilsynet)

21.09.2010

Arbeidstilsynet fortsetter sin skolesatsing og gjennomfører 300 tilsyn i offentlige og private grunnskoler og videregående skoler.

Lederskifte og gjenvalg

19.09.2010

Oslo og Akershusforeningen og Vestfoldforeningen har hhv. valgt ny leder og gjenvalgt lederen.

Les mer »

Nye merverdiavgiftsoppgaver i Altinn (Skatteetaten)

19.09.2010

Innlevering av merverdiavgiftsoppgaver vil være stengt fra og med 21.9 kl 16.00 til og med 22.9 kl 08.00.

Dokumentasjon fra tilsynskonferanse i Hedmark (KS)

19.09.2010

KS, Fylkesmannen i Hedmark og Arbeidstilsynet avholdt konferanse om statlig tilsyn overfor kommunene 17.september.

Oljeskattene høyere i august i år enn i fjor (SSB)

17.09.2010

Det ble innbetalt 471 mrd kr i skatt i perioden januar-august i år.

Skriftlig spørsmål fra Høyre til kommunalministeren (Stortinget)

17.09.2010

Navarsete blir spurt om hva som er korrekt tolkning av kommuneloven vedrørende innmelding i ROBEK.

Les mer »

Bodhild Laastad er valgt inn som styremedlem i Norsk evalueringsforening

17.09.2010

Norsk evalueringsforening (NEF) er en ung forening som ble stiftet 27. mai 2009.

Les mer »

Tilsynskonferanse i Vest-Agder (FMiV-A)

17.09.2010

Fylkesmannen i Vest-Agder arrangerte tilsynskonferanse for kommunene i Vest-Agder 9. september.

Gode indikatorer for det offentliges innsats (KREVI)

17.09.2010

Danske KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – har utarbeidet veilederen ”Gode indikatorer for den offentlige indsats".

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

17.09.2010

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2010.

Presiserer grenseoppgang for avklaringer (Doffin)

17.09.2010

Det er ikke åpenbart at det i en åpen anbudskonkurranse alltid er slik at det kan innhentes nærmere opplysninger for å få avklart uklarheter eller ufullstendigheter.

Storbyene vil overta barnevernoppgaver fra staten (KS)

17.09.2010

KS Storbynettverk har fremmet konkrete innspill til tydeliggjøring av oppgaver og ansvar i barnevernet.

Forskningsrapport om barnevernssamarbeid (KS)

15.09.2010

Fafo lanserte nylig del to av rapporten Det nye barnevernbyråkratiet.

Nordisk undersøkelse om IT-sikkerhet i offentlige etater (NorSIS)

14.09.2010

Norske kommuner og fylkeskommuner er lite opptatt av sikkerhetskultur.

Alvorlige lovbrudd ved anlegg for farlig avfall (Klif)

14.09.2010

Det er avdekket brudd på regelverket hos 123 av 149 kommunale og private mottaksanlegg for farlig avfall.

Tematilsyn i de største pensjonskassene (Finanstilsynet)

14.09.2010

Erfar­ingene fra tema­tilsynene i ni av de største pensjonskassene er oppsummert i en samle­rapport.

Lite endring i barnehagesatsene (SSB)

13.09.2010

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager viste en samlet økning på 0,2 % fra januar til august 2010.

Verdsettelse av gaver (Skatteetaten)

13.09.2010

Skatteetaten orienterer om reglene for hvordan verdi av gaver fastsettes.

''Ledere der lykkes'' (KS)

13.09.2010

Dyktige ledere er en forutsetning for å skape attraktive kommunale arbeidsplasser viser en dansk undersøkelse.

Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2011

13.09.2010

I rundskriv H-3/2010 av 10. september har KRD fastsatt forutsetningene for pensjonsberegninger.

Les mer »

Kommunalnytt nr. 7/2010 (KRD)

10.09.2010

Nyhetsbrev fra KRD om kommune- og fylkesforvaltning.

Anbefaler bruk av livssyklusberegninger (Doffin)

10.09.2010

I følge en nordisk rapport kan det offentlige ha stor nytte av å legge livssykluskostnader til grunn i sine vurderinger.

Mer skatt med lite konkurranseutsetting? (Doffin)

10.09.2010

En gjennomgang viser at danske kommuner som satser mye på konkurranseutsetting, bare i liten grad tenker på å sette opp skattene.

Slutt på papiret (KS)

10.09.2010

Helsedirektoratet har utarbeidet en "Sjekkliste for avvikling av papir" for helsesektoren.

Fire av ti bryr seg ikke (NorSIS)

09.09.2010

En undersøkelse viser at mange nordmenn i liten grad bryr seg om informasjonssikkerhet.

OPS kan være fødselshjelper for innovasjon (Doffin)

09.09.2010

Dette framgår av en fersk svensk utredning om bruk av innovasjon i offentlige anskaffelser.

Svensk veileder om bruk av Facebook og Twitter (Datatilsynet)

09.09.2010

Ny veileder fra Datainspektionen om hvordan offentlige og private virksomheter skal forholde seg til Facebook og Twitter.

Tåler gaven dagens lys? (KS)

09.09.2010

Ansatte og politikere i kommunene bør ikke motta gaver av mer enn ubetydelig verdi.

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg (KUD)

09.09.2010

Fra og med 8. september 2010 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Bedrifter mer bevisste på IT-sikkerhet (NorSIS)

09.09.2010

Tiltakene følger imidlertid ikke samme takt, viser en ny undersøkelse fra Symantec.

Stor andel offentlig støtte i valgåret (SSB)

08.09.2010

I valgåret 2009 fikk de politiske partiene 71 % av sine inntekter i form av offentlig støtte.

Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor (Riksrevisjonen)

08.09.2010

Kommunene og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon.

Anbefalingene om kommunalt eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppdatert

08.09.2010

KS Eierforum har oppdatert sine anbefalinger pr. august.

Les mer »

Med rett til å varsle - men hjelper det og er det lurt? (KS)

07.09.2010

Fafo har evaluert varslingsrutinene - kommunal sektor er "best i klassen"!

Høringsforslag om nye tiltak for et styrket lokaldemokrati (KRD)

07.09.2010

Kommunalministeren sender ut forslag til endringer i kommuneloven på høring.

Kommunalministeren besvarer skriftlig spørsmål fra FrP (Stortinget)

06.09.2010

Navarsete svarer på om hun er enig i at færre kommuner vil være positivt i forhold til framtidig verdiskapning.

Endringer i innkjøpsregelverket (FAD)

03.09.2010

Nå skal det bli lettere for utenlandske leverandører å kommunisere elektronisk med norske oppdragsgivere.

Oslo kommunes veileder til anskaffelsesprosessen (Oslo kommune)

03.09.2010

Oslos veileder til anskaffelsesprosessen er revidert per august 2010.

Kommunalministeren besvarer skriftlig spørsmål fra FrP (Stortinget)

03.09.2010

Navarsete svarer på hva hun vil gjøre for å sikre kommunenes oppfølging og kontroll av investeringsprosjekter samt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

NKRFs høringsuttalelse til samkommunemodellen

02.09.2010

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen.

Les mer »

Nytt verktøy for god samfunnsplanlegging (KS)

01.09.2010

KS har utarbeidet et inspirasjonshefte omkring mulighetene for å forbedre kommunale planstrategier.

Til toppen av siden

Topp