www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Nytt NæringsNM (Telemarksforsking)

31.12.2011

Stavangerregionen ble beste region igjen, mens Ullensaker ble beste kommune.

Skattefri bilgodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil (Skatteetaten)

31.12.2011

Fra og med 2011 er skattereglene løsrevet fra statens satser for kjøregodtgjørelse.

Regelendringer fra 1. januar 2012 (FIN)

27.12.2011

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2012 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Utkast til oppdatert COSO-rapport (NIRF)

23.12.2011

Det er åpent for kommentarer fram til 31. mars, og den oppdaterte versjonen er planlagt ferdigstilt høsten 2012.

Undersøkelse om varsling

22.12.2011

Personalsjefer, revisorer og ansatte i et utvalg kommuner er spurt om erfaringer med varslingsordningen.

Les mer »

Tilbakebetaler overtredelsesgebyr til Fredrikstad (KOFA)

21.12.2011

KOFA har besluttet å omgjøre et vedtak om overtredelsesgebyr på 1,6 mill kr til Fredrikstad kommune.

Ny avtale om kopiering (KS)

21.12.2011

KS og Kopinor er enige om en ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Nye regler for offentlig støtte (KS)

21.12.2011

Europakommisjonen har vedtatt en revidert pakke for EUs regler for offentlig støtte tjenester av allmenn økonomisk interesse.

Egenregi og lange kontrakter i avfallssektoren (Doffin)

20.12.2011

Rapport med juridiske betenkninger om bl.a. egenregi og tildelt egenregi når det gjelder avfallsbehandlingsanlegg.

Kompensasjon for merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2011

SKD-melding nr. 15/11.

Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren (KS)

20.12.2011

Dagens kommunale IKT-utvikling og -forvaltning er ressurskrevende.

Kortreist skolesamarbeid (KS)

20.12.2011

Mange kommuner samarbeider om å utvikle ulike sider ved skolene sine påpeker Sintef i en rapport for KS.

Nettverk for å styrke rådmannens internkontroll (KS)

20.12.2011

KS inviterer til nettverk for kommuner som vil styrke den administrative internkontrollen.

Data fra Bedrekommune.no brukt i strategisk styring (KS)

20.12.2011

Dataene gir muligheter til sammenliking med seg selv og andre kommuner over tid.

Åpenhetsindeksen får konsekvenser (offentlighet.no)

20.12.2011

Kommunene tar åpenhet på alvor, etter offentlighetsutvalgets gjennomgang.

SIRK nr. 2/2011 - Et våkent øye (NIRF)

20.12.2011

Nytt nummer av SIRK - tidsskrift om Styring, Internrevisjon, Risiko og Kontroll.

Fire notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet (GKRS)

20.12.2011

Notatene beskriver det kommunale regnskapssystemet, de grunnleggende regnskapsprinsippene og de hovedhensyn som ligger til grunn.

Reiseregulativet - Endringer i satsene pr. 1.1.2012 (KS)

20.12.2011

Kommunenes reiseregulativ er SGS 1001 + §§ 1 – 12 i statens reiseregulativ, hva gjelder skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining.

Minstekrav til aksjekapital i AS (JD)

20.12.2011

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.

Flest menn styrer Kommune-Norge (KRD)

19.12.2011

Nye tall fra SSB viser at kvinneandelen i kommunestyrene og blant ordførerene i Norge har stagnert.

Utsatt frist for innlevering av egenmelding (Finanstilsynet)

19.12.2011

Innsendelsesfristen for rapportering av KRT-1002 og -1001 er utsatt til 15. januar 2012.

Skatteinfo nr. 7/2011

19.12.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Norsk kulturindeks 2011 (Telemarkforsking)

16.12.2011

Norsk kulturindeks er en årlig undersøkelse av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner.

Økning i i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

16.12.2011

Det var betalt inn til sammen 753,8 mrd kr i skatt i Norge ved utgangen av november.

Endringer i offentleglova (JD)

16.12.2011

Det gjøres unntak fra rett til innsyn i fødselsnummer og lønnsoppgaver.

Vil lovfeste samkommunen (KRD)

16.12.2011

- Samkommune er ei god løysing for samarbeid mellom kommunar om lovpålagde oppgåver, sier kommunalministeren.

Regionalnytt nr. 11/2011 (KRD)

16.12.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Gjøvik tildelt Etikkprisen 2011 (KS)

16.12.2011

Gjøvik vant i skarp konkurranse med de to andre nominerte, kommunene Bærum og Øvre Eiker.

Største folkevekst noensinne (SSB)

15.12.2011

Det vil bo om lag 4 985 000 personer i Norge ved årsskiftet.

Snart kan du sjekke helsetilstanden i din kommune (HOD)

15.12.2011

Fra nyttår får kommunene et nytt verktøy som gjør det lettere å holde oversikten over innbyggernes helse.

Omdømmeveiledning for innkjøpere (Doffin)

15.12.2011

For offentlige innkjøpere bør et godt omdømme bygges på gode rutiner gjennom hele innkjøpsprosessen.

Mest og best - de ti største kommunene under lupen (KS)

15.12.2011

En produksjonsindeks for de ti mest folkerike kommunene i Norge.

Lærefag er ønsket arbeidskraft i kommunene (KS)

15.12.2011

Barne- og ungdomsarbeid og helsearbeid svært relevante og viktige fag for å dekke kommunenes arbeidskrafts- og kompetansebehov.

Nytt verktøy for kommuner som vil sjekke egen internkontroll (Datatilsynet)

14.12.2011

Et verktøy for rådmenn som vil kontrollere egen kommunes etterlevelse av personopplysningsloven.

Endringer i regnskapsføring av pensjon

14.12.2011

KRD har fastsatt endringer i reglene for regnskapsføring av pensjon i regnskapsforskriften § 13.

Les mer »

Forsyning nr. 2/2011 (KSI)

14.12.2011

Tidsskrift fra Kommunesektorens Innkjøpsforum.

Sosial dumping i offentlige kontrakter (AD)

13.12.2011

En arbeidsgruppe har vurdert tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektor.

Tiltak mot sosial dumping virker (AD)

13.12.2011

Fafo har evaluert regjeringens tiltak mot sosial dumping.

60 000 kroner i gebyr til Ålesund (KOFA)

13.12.2011

Ålesund kommune får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av slamhåndtering.

Nedetid for innlevering av RF-1037 i Altinn (Skatteetaten)

12.12.2011

Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er stengt for innlevering i perioden 14.12. kl. 16. til 19.12. kl. 08 pga. overgang til Altinn II.

Får hjelp til kontraktoppfølging og kvalitetssikring (Doffin)

09.12.2011

Det svenske KS skal neste år satse på å få et bedre system for innkjøp og for oppfølging og styring av kontrakter.

Tar bort «riset bak speilet» i konkurranseutsetting (Doffin)

09.12.2011

Den nye regjeringen i Danmark vil at kommunal konkurranseutsetting skal vere frivillig.

Kommunal medfinansiering (HOD)

09.12.2011

Størrelsen på medfinansieringen kommunene skal betale skal beregnes ut i fra det faktiske forbruket i 2012.

Pålegg om å utbedre bevaringsverdige bygg (KRD)

08.12.2011

Høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften.

Videre framdrift for vergemålsprosjektet (overformynderi.no)

07.12.2011

Fylkesmennene overtar ansvaret med virkning fra 1. juli 2013.

NKRFs høringsuttalelse til Revidert KRS nr. 3

06.12.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering.

Les mer »

Offentlige innkjøp for 380 mrd (SSB)

06.12.2011

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 mrd kr i 2010.

Fortsatt god lønnsomhet (SSB)

06.12.2011

Resultatregnskapet for 2010 viser at de kommunalt eide attføringsforetakene hadde et lønnsomt år.

Endringer i god regnskapsskikk (NARF)

06.12.2011

En veiledning er endret, fire regnskapsstandarder er opphevet og to standarder har endret status fra foreløpig til endelig.

På randen av samhandling (SSB)

05.12.2011

Samhandlingsreformen tar sikte på å møte flere av utfordringene det norske samfunn står overfor i årene fremover.

Retter feil i vedtak (KOFA)

05.12.2011

KOFA retter en benevnelse i et gebyrvedtak mot Oppegård kommune. Feilen har ikke virket inn på gebyret.

Plikt til å ta videre spørsmål om samtykke (Offentlighet.no)

02.12.2011

Kommunen har plikt til å videreformidle spørsmål om samtykke til å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Avtaler mellom kommuner og helseforetak (KS)

02.12.2011

KS Advokatene har utarbeidet 12 råd til kommuner som nå forhandler om inngåelse av avtaler med helseforetakene.

Konkurranseutsatte kjernetjenester (KS)

02.12.2011

52 % oppgir at en eller flere kjernetjenester er konkurranseutsatt innenfor sektorene pleie/omsorg, grunnskole, barnehage, rusomsorg eller barnevern.

Årets offentlige nettsteder er kåret (Difi)

01.12.2011

Porsgrunn fikk prisen for årets kommunale nettsted.

Corruption Perception Index 2011 (TI Norge)

01.12.2011

Transparency Internationals korrupsjonsindeks lanseres i dag. Den måler oppfatninger av korrupsjon i offentlig sektor.

Sammen mot korrupsjon (KS)

01.12.2011

Med midler fra KRD skal Transparency International og KS utvikle verktøy i kampen mot korrupsjon i kommunesektoren.

Virker varslingsreglene - undersøkelse i kommunene (KS)

01.12.2011

KS, i samarbeid med NKRF og Transparency International, har fått midler av KRD til å gjennomføre en spørreundersøkelse.

Til toppen av siden

Topp