www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vil ha bedre innkjøpsregler for kommunene (Doffin)

29.04.2011

KS sliper knivene i kampen for å få et regelverk for offentlige anskaffelser som kommune-Norge er mer fornøyd med.

Årsmelding 2010 (GKRS)

29.04.2011

Årsmøtet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har fastsatt årsmeldingen for 2010.

Innvandring i praksis. Om likeverdig tjenestetilbud i NAV (KS)

29.04.2011

Ny FAFO-rapport viser skjevheter i tjenestetilbudet fra NAV.

VAR-virksomhetene omsatte for 23 milliarder i 2010 (SSB)

28.04.2011

Dette er en vekst på 21,1% sammenliknet med 2009.

Temahefte: Forholdet mellom stat og kommunesektor (KS)

28.04.2011

Viser nyere FoU-dokumentasjon om forholdet mellom kommunesektoren og staten.

FoU: Elektronisk pasientinformasjon gir økt pasientsikkerhet (KS)

28.04.2011

Snart kan det være slutt på at helsevesenet kommuniserer om pasienter gjennom telefon og informasjon sendt med post.

– Lista skal ligge høyt (Kommunal Rapport)

27.04.2011

KRD mener det er særlige grunner til at Vestnes får bruke ekstra lang tid på å dekke inn gammelt underskudd.

Vestnes får bruke seks år på å fjerne underskudd (Kommunal Rapport)

27.04.2011

KRD gir to ekstra år på å dekke inn tidligere underskudd – stikk i strid med anbefalingen fra fylkesmannen.

Representantforslag fra Frp om å avvikle eiendomsskatten (Stortinget)

27.04.2011

Eiendomsskatten rammer tilfeldig og usosialt, og ikke etter evne.

Endret GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark (NRS)

27.04.2011

Det ikke er god bokføringsskikk å utarbeide prosjektregnskap ved bruk av regneark dersom virksomheten har flere enn 300 bilag i året.

Konkurranseutsetting i danske kommuner skal økes (Doffin)

26.04.2011

Kommunene vil ha kampanje, ikke tvang.

Høring av regelverket om offentlige anskaffelser - innspill fra Norge (FAD)

19.04.2011

FAD har sendt et høringsinnspill på vegne av regjeringen. Departementet mener at reglene må forenkles.

Kommunalnytt nr. 4/2011 (KRD)

18.04.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (KRD)

18.04.2011

Utvalget har lagt fram sin rapport for våren 2011.

Høyere skatteinnbetalinger i mars (SSB)

15.04.2011

Det ble betalt inn 212 mrd kr i skatt i perioden januar-mars 2011, dvs. 12,1 % mer enn i samme periode 2010.

Unntak for revisjonsplikt fra mai i år (FIN)

15.04.2011

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 11. april.

Fallgruver ved intervjusituasjonen (SSØ)

15.04.2011

Intervju er en datainnsamlingsmetode som blir mye brukt i evalueringer ettersom det gir mulighet for å gå i dybden på et område.

Det siste NAV-kontoret er åpnet (AD)

15.04.2011

Det siste av 457 NAV-kontor er åpnet i Kristiansand.

Sterk politisk styring av kommunale samarbeid (KRD)

14.04.2011

Ny rapport viser at den politiske styringen av regionråd og interkommunalt samarbeid om administrative støttetjenester er sterk.

Anbefalingene om kommunalt eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppdatert

14.04.2011

KS har oppdatert sine anbefalinger pr. februar.

Les mer »

Representantforslag fra Frp om å avvikle fylkeskommunen (Stortinget)

14.04.2011

Dokument 8:132 S (2010–2011) om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå.

Dansk konferanse: Effektivisering i kommunerne (KL)

13.04.2011

Konferansen setter fokus på det som skal til for å lykkes med effektiviseringsgevinstene.

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

13.04.2011

Fra 15. mars 2011 ble det åpnet for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Les mer »

Forsyning nr. 1-2011 (KS)

13.04.2011

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum.

Folk flest føler seg trygge (KS)

12.04.2011

Utrygghet når man ferdes ute om kvelden er et problem som angår et klart mindretall av innbyggerne viser en fersk undersøkelse.

Dokumentasjon fra KOSTRA- og økonomiseminar (FMiR)

12.04.2011

Eldreomsorg eller "yngreomsorg" og "pensjonsbomba" i kommunerekneskapane. Seminar i regi av Fylkesmannen i Rogaland.

Oppdatert og nyutviklet verktøy for anskaffelsesstrategi (Difi)

12.04.2011

Difi har videreutviklet og forenklet veileder og prosessverktøy for å veilede virksomheter gjennom strategiarbeidet for anskaffelsesfunksjonen.

Krav til nummerering av bilag ved elektronisk lagring (NARF)

11.04.2011

Skattedirektoratet antar at det er flere nummereringsløsninger som kan være aktuelle der bilag er lagret elektronisk.

Leverandørene strømmer til utfordringsmøter (Doffin)

11.04.2011

Leverandørene strømmer til når kommunene sammen med det nasjonale leverandørutviklingsprogrammet arrangerer dialogkonferanser.

Alt om samhandlingsreformen (HOD)

10.04.2011

Helse- og omsorgsdepartementets samleside om reformen.

Nye regler for bedre oppfølging av sykmeldte (AD)

10.04.2011

Regjeringen foreslår nye krav i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte.

Samhandlingsreformen – mer ansvar til kommunene (KRD

10.04.2011

Formålet med samhandlingsreformen er gode helsetjenester nærmest mulig og en sterkere satsing på forebygging.

Invitasjon til å delta i Saman om ein betre kommune (KRD)

10.04.2011

Kommunalministeren, KS og forhandlingssammenslutningene inviterer kommunene til å delta i utviklingsprogrammet.

Mange har tro på konkurranseutsetting (Doffin)

10.04.2011

Mer enn tre av fire nordmenn sier ja eller ”vet ikke” til konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Endringer i introduksjonsloven (KS)

10.04.2011

Forslagene innebærer bl.a.utvidelse av målgruppen for introduksjonsordningen, innføring av statlig tilsyn, utvidelse av timeantall m.m.

Endringer i kodeoversikten 2011 (Skatteetaten)

07.04.2011

Det er gjort endringer i kodeoversikten med virkning for lønns- og trekkoppgaven 2011.

Stortinget har vedtatt endringer i revisjonsplikten (Stortinget)

07.04.2011

Stortinget vedtok tirsdag lovendringene om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper (første behandling). Før lovvedtaket er endelig må det opp til andre gangs behandling i Stortinget.

Usystematisk internkontroll i kommunesektoren (KS)

07.04.2011

En ny undersøkelse viser at det er ulike løsninger for gjennomføring av internkontroll i kommune-Norge. Generelt utøves det mye positivt arbeid med internkontroll i kommunene, men arbeidet gjennomføres i for stor grad fragmentert og usystematisk.

Utvikler ny standardkontrakt for anskaffelser (Doffin)

06.04.2011

Norsk Standard utvikler en standardkontrakt i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse i helse- og omsorgstjenesten.

Regelbrudd koster Trondheim en kvart million (Doffin)

04.04.2011

Trondheim kommune må ut med en kvart million kroner i overtredelsesgebyr for å ha gjort en ulovlig direkteanskaffelse.

Cloud Computing - en veiledning i bruk av nettskytjenester (Datatilsynet)

04.04.2011

Datatilsynet vurderer nettskyen opp mot de krav som stilles av personopplysningsloven og helseregisterloven.

Til toppen av siden

Topp