www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Rekordstor innvandring gir høy befolkningsvekst (SSB)

25.02.2011

Ved årsskiftet var det 4 920 300 bosatte i Norge, en økning på 62 100 personer, eller 1,3 %, i 2010.

Miljøledelse i bykommuner (KS)

25.02.2011

Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og -mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Ny guide for tolkning av anskaffelses- og støttereglene for sosiale tjenester (KS)

25.02.2011

Klargjøring fra EU om reglene for offentlige anskaffelser og støtte knyttet til tjenester av allmenn interesse.

KOFA-gebyr på 50 000 kroner til Askøy (KT)

24.02.2011

Askøy kommune får overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av renovasjonstjenester.

SKD-melding nr. 3/11 om arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2011 (Skatteetaten)

24.02.2011

Det er ikke gjort betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift fra 2010 til 2011.

Stort rom for forbedringer innen e-forvaltning (FAD)

23.02.2011

I en ny EU-rapport plasseres norsk e-forvaltning midt på treet blant 32 europeiske land.

Virkninger av anskaffelsesregler i England og Wales (KS)

23.02.2011

Virkningene av EUs regelverk om offentlige anskaffelser for lokale og regionale myndigheter er undersøkt.

Kommuneøkonomi påvirker sykefraværet (NAV)

23.02.2011

SINTEF har undersøkt pleie- og omsorgstjenester og sammenhengen mellom HMS, kommuneøkonomi, sykefravær og ledelse.

Realkapital, vedlikehold og handlefrihet (KS)

23.02.2011

Å spare seg til fant og å låne seg til en enda større fant! Er det dette kommunesektoren nå er i ferd med å gjøre?

NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten

22.02.2011

En studie av NIBR om kommunal revisjon og uavhengighet.

Les mer »

Statistikk for 2010 (Økokrim)

22.02.2011

I 2010 hadde ØKOKRIM flere rettsdager enn noen gang, og for første gang var de fleste i høyere rettsinstanser.

Ny veileder om utarbeiding av reguleringsplaner (MD)

22.02.2011

Veilederen er utformet for de som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Lavere utslipp i kommunene i 2009 (Klif)

22.02.2011

Klimagassutslippene gikk ned i godt over 300 av landets 430 kommuner fra 2008 til 2009.

Regionalnytt nr. 2/2011 (KRD)

22.02.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunenes adgang til å kreve fakturagebyr (KS)

22.02.2011

KS Advokatene har vurdert temaet.

Holdningskonferansen 2011 (Samarbeid mot svart økonomi)

22.02.2011

Konferanse 15. mars 2011 for deg som er opptatt av svart økonomi.

Stort underskudd i kommuneforvaltningen (SSB)

21.02.2011

Foreløpige regnskapstall viser et underskudd på 24 mrd kr i kommuneforvaltningen i 2010.

Sør- og Vestlandet fortsatt minst likestilt (SSB)

21.02.2011

71 av landets 100 minst likestilte kommuner finner vi i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Ingen nåde hos KOFA for ulovlige direktekjøp (Doffin)

21.02.2011

Tjeldsund kommune brukte alle sine argumenter for å slippe unna overtredelsesgebyret fra KOFA.

Kommunalnytt nr. 2/2011 (KRD)

21.02.2011

Nyhetsbrev fra KRD om kommune- og fylkesforvaltning.

Dokumentasjon o.l. fra SSØ-dagen 2011 (SSØ)

21.02.2011

Nærmere 800 deltok på konferansen med tittelen "Sammen om forbedring - hvordan få en mer effektiv forvaltning?"

Kommunenes utgifter og inntekter ved bosetting av flyktninger (BLD)

21.02.2011

Agenda Kaupang har gjort en beregning av kommunenes inntekter og utgifter for personer som utløser integreringstilskudd.

Effektivitet i kommunale tjenester (KRD)

21.02.2011

SØF-rapport nr. 02/11 fra Senter for økonomisk forskning AS

Økte skatteinnbetalinger i januar (SSB)

18.02.2011

Det ble betalt inn om lag 71 mrd kr i skatt i januar, dvs. 8,4 % mer enn i januar i fjor.

Antall elever med spesialundervisning øker (SSB)

18.02.2011

Mer enn 50 000 grunnskoleelever fikk spesialundervisning høsten 2010.

Vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene (KS)

18.02.2011

Ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon er revidert

18.02.2011

Styret i NKRF har revidert RSK 001 med ikrafttredelse fra 1. februar 2011.

Les mer »

Svikt i kontroll med faktura og varemottak (Doffin)

18.02.2011

Kommunerevisjonen i Oslo avdekker at anskaffelsesreglene etterleves i stor grad, men det er betydelige avvik i kontrollen med varemottak og fakturering.

Kommuner på kurs for å energieffektivisere (KRD)

18.02.2011

Enovas landsomfattende kursserie for norske kommuner starter i dag.

Veileder - God praksis for sosial revisjon (Difi)

18.02.2011

The Sedex Members Ethical Trade Audit er en samling retningslinjer for sosial kontroll/revisjon av leverandører.

Offentlighetsloven gir færre søkere (KS)

18.02.2011

Kravet om offentliggjøring av søkere svekker søkergrunnlaget for ledende stillinger i norske kommuner.

Innovasjonsprosesser i norske kommuner (KS)

17.02.2011

En undersøkelse viser hvordan kommunale innovasjoner oppstår og hvilke faktorer som er viktige for suksess.

Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester (Helsedirektoratet)

17.02.2011

Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon.

Mangelfullt miljøarbeid i mange kommuner (Klif)

17.02.2011

Statlige miljøvernmyndigheter vil gjøre mer for å hjelpe kommunene.

Regjeringens hovedmål for sosialtjenestene i 2011 (KS)

17.02.2011

Brev til kommunene om nasjonale mål, satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor sosiale tjenester fra NAV.

KRD er positiv til å endre taushetspliktbestemmelsen

17.02.2011

Statssekretær Sandbakken har sans for NKRFs lovendringsforslag.

Les mer »

Stadig mer godstrafikk (SSB)

16.02.2011

Godstrafikken økte med 4,6 % til og fra de største havnene i 3. kvartal 2010.

Lokaldemokratiundersøkelsen 2010 (KS)

16.02.2011

Innbyggerne er fornøyd med tjenestene. De folkevalgte mener at statlig styring uthuler rollen som folkevalgt.

Mange årsaker til at staten ikke etterlever regelverket (Riksrevisjonen)

15.02.2011

Mange statlige virksomheter mangler anskaffelseskompetanse og kunnskap om anskaffelsesregelverket.

Rapport om kontrollutvalgenes organisering

15.02.2011

Rapporten inneholder nasjonal oversikt over kontrollutvalgenes størrelse, sammensetning m.m.

Les mer »

Nettstedet barnevernet.no er lansert (BLD)

14.02.2011

Barnevernet.no er en ny nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet.

Veileder for kommunale frisklivssentraler (Helsedirektoratet)

11.02.2011

Frisklivssentralene blir stadig viktigere i kommunehelsetjenestens arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom.

Eske på eske med dokumenter i innsynssak (Doffin)

11.02.2011

Oslo kommune måtte i prinsippet gjennomgå mengder med dokumenter i en ikke avsluttet anbudskonkurranse.

Høyere terskelverdier - nær 2000 kunngjøringer færre i Finland (Doffin)

11.02.2011

Finland hevet den nedre grensen for kunngjøringsplikt sist sommer.

Informasjonspakke om ulovlig anbudssamarbeid (Konkurransetilsynet)

11.02.2011

Bestill informasjonspakke med gode råd om hvordan du kan avdekke og forebygge ulovlig samarbeid.

Ny praksis for mottak av saksopplysinger underlagt lovbestemt taushetsplikt (KOFA)

11.02.2011

Klagenemnda endrer praksis fra 1. mars 2011.

Foreldelsesreglene i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven må bli samkjørt

11.02.2011

NKRF tar opp spørsmål om foreldelse og samarbeid vedrørende kompensasjonsloven med Finansdepartementet.

Les mer »

Små endringer i barnehagesatsene (SSB)

10.02.2011

Foreldrebetalingen økte med 0,4 % fra august 2010 til januar 2011. De kommunale satsene økte mest.

Nøkkeltallrapport for helsesektoren 2010 (Helsedirektoratet)

10.02.2011

Rapporten belyser bl.a. rammevilkår for tjenestene og aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling for 2011 (Skatteetaten)

10.02.2011

De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Kommunene vil ha ansvar for overformynderiene også etter 31.12.2011 (JD)

09.02.2011

Departementet har varslet kommunene at den nye vergemålsloven ikke vil tre i kraft fra 1.1.2012.

Svart arbeid smitter (Skatteetaten)

09.02.2011

Det viser en fersk undersøkelse blant 15 til 30-åringer om deres holdninger til og erfaringer med svart arbeid.

Halvparten vil ha lukkede møter (Kommunal Rapport)

09.02.2011

Det er liten iver i kontrollutvalgene etter å åpne møtene.

Kommunenes pleie- og omsorgstjenester (Telemarksforsking)

08.02.2011

Telemarksforsking har anlysert kostnader og kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgssektoren.

- Produktiviteten må opp (NHO)

08.02.2011

For å bevare velferdsnivået må produktiviteten opp også i kommunesektoren, ifølge KS-sjefen.

Mal for samarbeidsavtale med private barnehager (KS)

08.02.2011

KS har laget sin egen mal for samarbeidsavtaler mellom kommuner og private barnehager.

Stort behov for flere stillinger i det kommunale barnevernet (BLD)

07.02.2011

Kommunene har søkt om 674 nye stillinger til det kommunale barnevernet.

Seksdobbel pris på hjelp til eldre (Forbrukerrådet)

07.02.2011

Det er enorme prisforskjeller på hjemmebaserte tjenester for eldre.

Billigst i nord for barnefamilier (Forbrukerrådet)

07.02.2011

Prisene på kommunale tjenester varierer enormt i Kommune-Norge.

14 svenske kommuner gransker uetisk adferd (Doffin)

04.02.2011

I 14 svenske kommuner pågår det nå utredninger i forbindelse med mistanke om smøring, bedrageri, korrupsjon e.l.

Kommunalt raseri mot framlegg om tilbudsplikt (Doffin)

04.02.2011

Danske kommuner raser mot framlegget fra regjeringen om at det skal innføres tilbudsplikt.

Personvernutfordringer i NAV (NAV)

03.02.2011

NAVs kompleksitet og brukerservice gir ifølge Datatilsynet personvernutfordringer.

Skriftlig spørsmål fra Frp til kommunalministeren (Stortinget)

03.02.2011

Navarsete blir spurt om hun tror på SBBs beregninger ved reduksjon av antall kommuner.

Pilotnettverk for ROBEK-kommuner (KS)

03.02.2011

Hvordan kan kommuner i økonomisk ubalanse finne veien ut.

Ny veileder til kontrollutvalgene

03.02.2011

Veilederen gir konkrete tips og råd om hvordan medlemmene i kontrollutvalgene kan gjøre en enda bedre jobb.

Les mer »

Vil gi kontrollutvalget større makt (Kommunal Rapport)

03.02.2011

Kontrollutvalgslederen i Tønsberg vil gjerne ha myndighet til å suspendere politikere.

- På vakt for fellesskapets verdier

03.02.2011

Det er bra at økonomiske misligheter eller svært kreative økonomiske disposisjoner i kommunene blir avslørt og satt søkelys på.

Alt om NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011 - dag 1

02.02.2011

Dokumentasjon m.m. fra første dag av Kontrollutvalgskonferansen.

Møte i fagkomiteen 19. januar 2011 (GKRS)

02.02.2011

Fagkomiteen drøftet videre arbeid med revidert KRS nr. 3 om avdrag på lån og presisering vedrørende aktivering av fylkesveger.

Kommuneinformasjon stemmer ikke (Forbrukerrådet)

02.02.2011

Bare seks av 10 priser på offentlige tjenester er mulig å finne på kommunale nettsider.

Kontrollutvalgene har en viktig oppgave

02.02.2011

Sigrun Vågeng fremhevet kontrollutvalgenes viktige oppgave i sin åpning til Kontrollutvalgskonferansen 2011.

Les mer »

KS-sjefen åpner Kontrollutvalgskonferansen 2011

01.02.2011

Adm. direktør Sigrun Vågeng i KS åpner NKRFs Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i morgen.

Les mer »

Ny besøksrekord på NKRFs nettsider - igjen

01.02.2011

I løpet av januar var det over 2.000 unike brukere av nettsidene.

Les mer »

Gjeld opp og gjeld i mente (KS)

01.02.2011

Kommunenes lånegjeld ligger nå på rundt 50 % av inntektene.

Budsjettundersøkelsen 2011 (KS)

01.02.2011

Tjenestetilbudet bygges fortsatt ut mens investeringer og vedlikehold reduseres svakt.

Mer tilsyn av barnehagene (KD)

01.02.2011

I en periode med sterk utbygging av barnehager har kommunene økt innsatsen på tilsyn.

Dom i Høyesterett: Eiendomsskattetakst (Lovdata)

01.02.2011

Dom om eiendom og bygninger ved eiendomsskattetakst skal verdsettes etter substansverdi eller omsetningsverdi.

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 (Doffin)

01.02.2011

Allerede tidlig neste år kan EU-kommisjonen komme med sine forslag til revidert regelverk for offentlige anskaffelser.

Samhandlingsreformen gir kompetanseutfordringer (KS)

01.02.2011

Samhandlingsreformen krever at kompetansen i kommunesektoren styrkes betydelig.

KOSTRA og psykisk helsearbeid i kommunene (KS)

01.02.2011

Hvorfor må kommunene fortsatt rapportere utenom KOSTRA på psykisk helsearbeid?

Dårlig informasjon rundt statlige reformer (KS)

01.02.2011

Dårlig informasjon rundt statlige reformer koster norske kommuner.

Til toppen av siden

Topp