www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Endring i kompensasjonsforskriften (Skatteetaten)

31.01.2011

Endringer i forskrift til lov om kompensasjon av merverdiavgift er fastsatt av Skattedirektoratet 27. januar 2011.

Viktige endringer i valgloven (KRD)

28.01.2011

Regjeringen foreslår at den som er satt opp på en valgliste og ikke ønsker å stille til valg, kan få slippe.

Til felts mot egenregi-praksis (Doffin)

27.01.2011

Vaskeribransjen i Norge går til felts mot anbudspraksis hos Sykehuset Innlandet og et dusin kommuner.

Samhandling og legetjenesten i kommunene (KS)

27.01.2011

Helseadministratorene i kommunene mener kommunenes styring og ledelse av fastlegene bør styrkes.

Ny sammensetning av kommunesektorens Etikkutvalg (KS)

27.01.2011

Hovedstyret i KS har oppnevnt nye medlemmer til kommunesektorens Etikkutvalg for perioden 2011-2014.

Boligbyggelag og andre private får bygge omsorgsplasser (SMK)

26.01.2011

For å sikre flere omsorgsplasser øker regjeringen det statlige investeringstilskuddet med 2,5 mrd kr.

975 personer anmeldt for trygdebedrageri (NAV)

26.01.2011

NAV har anmeldt 975 personer for å ha svindlet til seg 134 millioner kroner i 2010.

Forurenset barnehagejord fjernet i 14 kommuner (Klif)

25.01.2011

Nå foreslår Klif å lage regler for fjerning av CCA-impregnert trevirke.

Aktivering av nye fylkesveier (GKRS)

25.01.2011

Presisering om at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse.

Regionalnytt nr. 1/2011 (KRD)

25.01.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Landsomfattende tilsyn 2011 (Helsetilsynet)

25.01.2011

Helsetilsynets plan for tilsyn i 2011 omfatter barnevern, sosiale tjenester i Nav, kommunale sosial- og helsetjenester og spesialisthelsetjenesten.

eKommune 2012 revidert (KS)

24.01.2011

"eKommune 2012 - lokal digital agenda" gir råd om satsingsområder på IKT-området fram mot 2012.

Veileder for inngåelse av samarbeidsavtaler (KS)

24.01.2011

Veilederen er et verktøy for inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern.

Flere kommuner med seniorpolitikk (KS)

21.01.2011

77 % av kommunene har en strategi for å holde seniorene i arbeid.

Kommunerevisors uavhengighet i forbindelse med selskapskontroll

21.01.2011

Utredning om kommunerevisors uavhengighet ved gjennomføring av selskapskontroll.

Les mer »

Grimstad kommune sikrer brukerdialog (Datatilsynet)

21.01.2011

Grimstad rydder opp i behandling av personopplysninger for spørreundersøkelser via bedrekommune.no.

Skriftlig spørsmål fra Frp til kommunalministeren (Stortinget)

21.01.2011

Navarsete blir spurt om større overføringer til små kommuner er avgjørende for innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenestetilbud.

Varsel om nedetid (Altinn)

21.01.2011

Altinn vil være utilgjengelig fra mandag 24. januar kl. 18.00 til tirsdag 25. januar kl. 08.00 på grunn av vedlikehold og utbedringer.

Digitalt geografisk klasseskille (KS)

21.01.2011

Tjenester og kommunikasjon på nett skaper et geografisk digitalt klasseskille viser forskningsrapport fra NTNU.

Litt høyere skatteinnbetaling (SSB)

20.01.2011

I 2010 ble det betalt inn 705 mrd kr i skatt, dvs.1,6 % høyere enn året før.

Nyskapingsbarometeret 2010 (NHO)

20.01.2011

En rangering av innovasjon og nyetableringer i Norges 83 næringsregioner og 19 fylker.

Kommunalnytt nr. 1/2011 (KRD)

20.01.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Frihet til likeverd - tilpasning og ansvarsfordeling (KS)

20.01.2011

Likeverd er den grunnleggende likhetsverdien for folk flest viser ny rapport.

Færre mottar kontantstønad (KS)

19.01.2011

Statistikken fra NAV viser at ca. 8 % færre mottok kontantstønad i fjor.

Spesialundervisningen øker (KS)

19.01.2011

Statistikken viser at spesialundervisningen øker, men ikke noe om innholdet eller hvorfor den øker.

Fraværsstatistikk 4. kvartal 2009 - 3. kvartal 2010 (KS)

19.01.2011

Fraværet i kommunesektoren var på 12,6 % i perioden 4. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 - en nedgang på 4,8 %.

Praktisk veileder i klarspråk (FAD)

17.01.2011

Ny bok som beskriver hvordan offentlige virksomheter kan få et klarere og mer brukervennlig språk.

Veiledning om avvisning av straffedømte leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser (FAD)

17.01.2011

FADs veiledning om anskaffelsesforskriftens bestemmelser om rett og plikt til å avvise straffedømte leverandører.

Mer åpenhet i kommunene (KRD)

14.01.2011

Etter 1. juli 2011 vil det ikke lenger være mulig å lukke møtet når formannskapet behandler og gir innstilling til årsbudsjettet.

Veiledning for kvalitet som tildelingskriterium (Doffin)

14.01.2011

- Et ensidig fokus på laveste pris skjer på bekostning av kvalitet og samarbeidsvilje og medvirker til å ødelegge prosessen.

Langt fra entydig hva en ”ideell aktør” er (Doffin)

13.01.2011

Regelverket for offentlige anskaffelser gir lite bidrag til definisjonen, og det finnes lite veiledning.

Pensjonsreformen satt i verk (KS)

13.01.2011

Pensjonsreformen innebærer størst endringer for privat sektor, men også for kommunalt ansatte vil det bli endringer.

- Uforutsigbart om eiendomsskatt (NHO)

13.01.2011

NHO har tatt opp problemene med uforutsigbarhet i eiendomsskattereglene med Finansdepartementet.

Innføring av revisorregisternummer (Finanstilsynet)

13.01.2011

Alle revisorer som skal påta seg årsregnskapsrevisjon eller bekrefte opplysninger overfor offentlige myndigheter, må ha et revisorregisternummer.

Endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonskasser (FIN)

11.01.2011

Finansdepartementet har fastsatt endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonskasser.

Fikk ikke innsyn i vinnertilbudet før klagefristen (Doffin)

11.01.2011

Klagen gjaldt manglende innsyn i vurderingen av vinnertilbudet før fristen for klage på tildelingen løp ut.

Seminar om revisjon og uavhengighet (KS Bedrift)

11.01.2011

KS Bedrift inviterer til et eget seminar om revisjon og uavhengighet.

Forenkling og modernisering av aksjeloven (JD)

11.01.2011

Utredning om forenkling av aksjeloven er overlevert Justisdepartementet.

Statusrapport for 2010 fra Bokføringsstandardstyret (NRS)

11.01.2011

Rapporten omtaler bl.a. aktiviteten i 2010 og gir en oversikt over utgitte uttalelser om god bokføringsskikk.

GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn (NRS)

11.01.2011

Oppbevaringskravet for pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning er ikke oppfylt ved rapportering gjennom Altinn.

Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet (NST)

11.01.2011

Ny BI-studie publisert i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 4/2010.

Nye verktøy for etisk handel (Difi)

10.01.2011

Difi har lansert nye verktøy for sosialt ansvar - maler for forankringsprosessen og en veileder til oppfølgingsarbeidet.

Tettere oppfølging av strømkundene (NVE)

07.01.2011

Nettselskapene kan bli pålagt å innføre særskilte krav til rutiner for avlesning, fakturering og informasjon om strømforbruk.

Hvordan er det å være folkevalgt i Europa? (KS)

07.01.2011

Ny undersøkelse om folkevalgtes status i Europa.

Sterke kommuneprotester mot tilbudstvang (Doffin)

07.01.2011

Danske kommuner protesterer mot regjeringens planer om å tvinge dem til mer konkurranseutsetting.

Telemark + Vestfold er sant!

07.01.2011

Telemark og Vestfold kommunerevisorforening ble etablert 9. desember.

Les mer »

Seks millioner i straff for ulovlige kjøp (Doffin)

06.01.2011

Fredrikstad kjøpte ulike tjenester for nærmere 50 mill. kr uten å konkurranseutsetting.

Vil ha velferdsreform (NHO)

06.01.2011

NHO-sjefen utfordrer til et trepartssamarbeid om en helhetlig velferdsreform.

Ny refusjonsordning for helsehjelp i andre EU/EØS-land (KS)

06.01.2011

Fra 1. januar er det innført en refusjonsordning for å få dekket flere typer planlagt behandling i andre EU/EØS-land.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

06.01.2011

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2010.

Merverdiavgift og bærbare PC-er i den videregående skolen (Skattetaten)

05.01.2011

Videregående skoler skal ikke beregne merverdiavgift på egenandel som innbetales fra elev for å motta bærbar PC.

Avrop på parallelle rammeavtaler (Difi)

04.01.2011

Klargjørende uttalelse fra den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om avrop på parallelle rammeavtaler.

Bidro til å hindre sosial dumping , men … (Doffin)

03.01.2011

Dette er Kommunerevisjonens dom etter å ha undersøkt praksis i drøyt to år hos Undervisningsbygg Oslo KF.

Forslag til NBS Sikring av regnskapsmateriale (NRS)

03.01.2011

NRS har sendt på høring et utkast til norsk bokføringsstandard om sikring av regnskapsmateriale.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

03.01.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2011.

Til toppen av siden

Topp