www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte (AD)

29.06.2011

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene.

Stor interesse for å delta i ”Saman om ein betre kommune” (KRD)

29.06.2011

Utviklingsprogrammet skal støtte lokale tiltak rettet mot redusert sykefravær, mindre ufrivillig deltid, styrket kompetanse og bedre omdømme.

Livskraftige kommuner - sluttrapport og eksempler (KS)

29.06.2011

Mer enn 200 kommuner har deltatt i Livskraftige kommuner, og 9 av 10 opplever resultater.

Alene om å konkurranseutsette asylmottak (KS)

29.06.2011

Asylmottak i Norge etableres og driftes annerledes enn i andre land i Europa.

Skatteinfo nr. 1/2011

29.06.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Flere mottakere, men lavere utbetaling (SSB)

28.06.2011

Tallet på sosialhjelpsmottakere økte med 1,5 % fra 2009 til 2010. Samtidig gikk utbetalingene ned med 60 mill kr.

Høyere månedspris i private barnehager (SSB)

28.06.2011

Gjennomsnittlig månedspris for en heldagsplass for alle aldersgrupper på landsbasis gikk opp i forhold til tidligere år.

PISA-undersøkelse om digital lesing (KD)

28.06.2011

Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i denne.

Eiendomsskatten øker i omfang (SSB)

27.06.2011

309 kommuner benyttet eiendomsskatt i 2010.

Stadig flere barn får hjelp fra barnevernet (SSB)

27.06.2011

Nær 50 000 barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i løpet av 2010. En økning på 7,1 % fra 2009.

Økt omsetning (SSB)

27.06.2011

Omsetningen for VAR-virksomhet var på 3,7 mrd kr i 1. termin 2011. En vekst på 25,3 % sammenlignet med 2010.

Kommunene må tenke sjæl (Mandag Morgen)

27.06.2011

6 av 10 mener kommunene må tenke nytt for å møte fremtidens omsorgsutfordringer.

KS kommenterer effektivitetsberegningene til NHO (KS)

27.06.2011

KS mener det neppe vil være forsvarlig å trekke klare konklusjoner om forbedringspotensialet på bakgrunn av materialet fra NHO.

Kommunene kan kutte 25 % (NHO)

27.06.2011

Kommune-Norge kan frigjøre 19 milliarder kroner på å drive like effektivt som de beste.

177 km av spillvannsnettet fornyet (SSB)

24.06.2011

I 2010 ble 0,49 %, eller 177 km, av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut.

Fortsatt mye penger i innsamling av avfall (SSB)

24.06.2011

Avfallshåndtering sto for 90 % av omsetningen på 18,5 mrd kr innenfor VAR i 2009.

Mindre avfall til deponi (SSB)

24.06.2011

Avfall til deponi utgjorde bare 6 % av de totale mengdene avfall fra husholdningene i 2010.

Rieber-Mohn ny leder i KOFA (FAD)

24.06.2011

I tillegg til spesialrådgiver og tidl. høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn gjenoppnevnes åtte av de ti sittende medlemmene.

Obligatoriske IT-standarder vedtatt (FAD)

24.06.2011

Forskriften gjør bruk av åpne standarder obligatorisk for publisering av video-, lyd- og bildemateriale også på kommunale nettsider.

Færre listekandidater til høstens valg (SSB)

23.06.2011

Det stiller 3 300 færre listekandidate samanliknet med valget for fire år siden.

Kommunale gebyrer opp 5,9 % (SSB)

23.06.2011

I gjennomsnitt betaler hver husstand 9 634 kr i gebyr for tjenester knyttet til VAR og feiing/tilsyn.

Barnehagesatsene nesten uendrede (SSB)

23.06.2011

Den gjennomsnittlige månedssatsen for ett barn med fulltidsopphold i kommunal barnehage var 2 270 kroner i januar 2011.

Satser på landsdekkende innkjøpsavtaler (Doffin)

23.06.2011

I løpet av de neste fire årene skal Danmark ha på plass 15 - 20 kommunale fellesavtaler for varekjøp.

Finansielle hovedtall fra KOSTRA 2010 (KS)

23.06.2011

KS har satt opp noen hovedtall fra KOSTRA 2010 sammenhold med tall fra 2009.

Finansiering av samhandlingsreformen og økonomiske utslag for kommunene (KS)

23.06.2011

KS har utarbeidet kommunevise tabeller med beregning av kostnader i forbindelse med samhandlingsreformen.

Beregning av årsavgift for vann (SOM)

23.06.2011

Sivilombudsmannen har behandlet spørsmål om foreldelse for tidligere års overforbruk.

Flere søker om dispensasjon i strandsonen (SSB)

22.06.2011

Kommunene mottok i 2010 flere søknader om dispensasjon for nye bygninger i strandsonen enn i 2009.

Skatteoppgjøret 2010 - per juni (Skatteetaten)

22.06.2011

Tabellene viser hovedtall for hver kommune.

KOSTRA-tall viser økt netto lånegjeld i 2010 (KS)

22.06.2011

Lånegjelden til kommunene fortsetter å øke.

Vi bruker 212 liter vann hver i døgnet (SSB)

21.06.2011

Mer enn 42 % av vannet fra kommunal vannforsyning går til hus og hjem, og 2 % brukes på hytta eller i fritidsboligen.

Stabilt antall kommunale boliger (SSB)

21.06.2011

Det var ingen store endringer i tallene for kommunalt disponerte boliger fra 2009 til 2010.

SIRK nr. 1/2011 - Betydningen av kultur og myke kontroller (NIRF)

21.06.2011

NIRFs fagblad "Internrevisoren" har endret navn til "SIRK".

Presentasjoner fra Kommuneøkonomikonferanse (FiN)

21.06.2011

Todagers konferanse med fokus rettet mot kommuneøkonomi m.m. i Bodø.

Kommunalnytt nr. 6/2011 (KRD)

21.06.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Regionalnytt nr. 6/2011 (KRD)

21.06.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Økte skatteinnbetalinger i mai (SSB)

20.06.2011

Det ble betalt inn over 106,4 mrd kr i skatt i mai 2011.

Danske folkeskoler kan spare 13 % i snitt uten å redusere fagligheten (KREVI)

20.06.2011

Det viser ny realistisk benchmarking, hvor skolene sammenlignes med relevante forbilder.

Tettstedsveksten fortsetter (SSB)

19.06.2011

Nær 80 prosent av Norges befolkning bodde i tettsteder per 1. januar 2011.

Dom og kjennelse i Høyesterett: Arbeidsgivers styringsrett (Lovdata)

19.06.2011

Om kommunen kunne omplassere en undervisningsinspektør til en annen tilnærmet tilsvarende stilling ved en annen skole.

Høring - Forslag til endring i regnskapsføring av pensjon (KRD)

16.06.2011

KRD foreslår enkelte endringer i reglene om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner.

Flere ansatte i kommunene (SSB)

16.06.2011

Det var nærmere 499 000 ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner i 4. kvartal 2010.

Økte investeringer i samferdselssektoren (SSB)

16.06.2011

Tallene for fylkeskommunene samlet viser en økning i netto driftsresultat på om lag 2,8 mrd kr fra 2009 til 2010.

Svakere økonomi i kommunene (SSB)

16.06.2011

De nasjonale tallene for 2010 viser en svekkelse av kommunenes økonomi i forhold til 2009.

KOSTRA-tall for kommunenes virksomhet (SSB)

15.06.2011

15. juni ble reviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2010 publisert.

Lanserer ny helseportal (HOD)

15.06.2011

Helse- og omsorgsministeren lanserte den nye helseportalen helsenorge.no.

Leverandørdialog ikke bare for storkommuner (Doffin)

15.06.2011

Også mindre kommuner, som Lyngdal, tar i bruk dialogkonferansemodellen for å sikre seg best mulig markedskunnskap.

FoU: Brukermedvirkning – en viktig dialog (KS)

15.06.2011

Brukermedvirkning i pleie- og omsorgssektoren er viktig for utvikling av tjenestene og brukernes opplevelse av kvalitet.

275 millioner i etterbetaling til kommunene (KRD)

14.06.2011

94 kommuner får utbetalt 275 mill kr i investeringstilskudd til ferdigstilte omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Forslag til NBS Kontrollsporet (NRS)

14.06.2011

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt på høring utkastet til norsk bokføringsstandard om kontrollsporet.

Hvem stiller til valg til høsten? (KRD)

14.06.2011

SSB har samlet inn navn på alle valglister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Momskompensasjon for krisesentre drevet av en stiftelse

10.06.2011

NKRF ber Finansdepartementet bl.a. vurdere om private eller ideelle virksomheter som yter krisesentertjenester bør ha har rett til momskompensasjon.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering

10.06.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering (EDAG).

Les mer »

Gebyr for ulovlige direkte anskaffelser (KOFA)

10.06.2011

Oppegård og Ski får henholdsvis 145 000 og 360 000 i gebyr for manglende konkurranse om saksbehandlertjenester til barnevernet.

Kommunenes regnskaper i Danmark viser bedre balanse, men gjelden vokser fortsatt (KREVI)

10.06.2011

For første gang på 11 år har gjennomsnittskommunen et regnskapsresultat, som er bedre enn budsjettert.

Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven (KS)

10.06.2011

Unntaket for offentlig eide selskaper blir opphevet fra 1.11.2011.

Merverdiavgift ved drift av asylmottak (Skatteetaten)

09.06.2011

Endret syn: Drift av asylmottak er en tjeneste som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Nyutviklede og oppdaterte veiledere (Difi)

08.06.2011

Bl.a. en ny veileder for etablering av et hensiktsmessig regime for internkontroll i anskaffelsesfunksjonen.

Kommunerevisorens artikkelpris for 2010

06.06.2011

Åge Sandsengen er tildelt artikkelprisen for 2010.

Les mer »

Dokumentasjon fra NIRFs jubileumskonferanse 2011 (NIRF)

03.06.2011

Dokumentasjon og bilder fra konferansen 30. - 31. mai i Oslo.

Bruk av sosiale medier øker i kommunene (KS)

03.06.2011

En fersk undersøkelse viser at kommune-Norge virkelig er i ferd med å ta i bruk sosiale medier.

Øksnes boligstiftelse må gi innsyn (offentlighet.no)

01.06.2011

For andre gang har Fylkesmannen i Nordland fastslått at Øksnes boligstiftelse er underlagt offentleglova.

Ny leder i Midt-Norgeforeningen

01.06.2011

Anne Gråberg er valgt til ny leder i MNKRF.

Les mer »

NKRFs tillitsvalgte 2011-12

01.06.2011

Sammensetningen av NKRFs styre og komiteer etter valgene på årsmøtet i Alta.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp