www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Flere psykologer til kommunene (HOD)

31.05.2011

Satsingen på psykologer i kommunene fortsetter.

Betydelig kostnader ved rettighetsfesting av BPA (KS)

31.05.2011

Ny rapport viser at kostnadene ved en ev. rettighetsfesting av ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) vil være betydelige.

Regionalnytt nr. 5/2011 (KRD)

30.05.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket (Doffin)

30.05.2011

Proposisjonen kommer etter alt å dømme først etter 1. juli.

Ny og enklere veileder i offentlige anskaffelser (Difi)

30.05.2011

Veilederen gir en kortfattet orientering om de regler som normalt får anvendelse ved offentlige anskaffelser.

Vedtak på NKRFs årsmøte i Alta

29.05.2011

NKRF avholdt årsmøte søndag 29. mai. Over 50 % av stemmene var representert på årsmøtet.

Les mer »

Få stiller lønnskrav, enda færre kontrollerer? (Doffin)

27.05.2011

FAFO har lagt fram rapporten ”Anbud og arbeidstakerrettigheter” om anbud og rettigheter til de ansatte i renhold, vakt og anlegg.

Ny leder i Aust-Agderforeningen

26.05.2011

Steinar Risinggård er valgt til ny leder i A-AKRF.

Les mer »

Ny veileder om vertskommunemodellen (KRD)

26.05.2011

Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven § 28a flg.

Foreslår mer åpenhet og bedre egenkontroll (KRD)

26.05.2011

Høring om forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m).

Varsel om nedetid for Altinn (Altinn)

25.05.2011

Altinn varsler nedetid natt til lørdag 28. mai samt helgen 3. - 6. juni.

Selvkostprinsippet - følger kommunene regelverket? (Telemarksforsking)

25.05.2011

Telemarksforsking har fått i oppdrag av KRD å se nærmere på kommunenes praksis for beregning av selvkost.

Tiltak for å kreve inn ubetalt restskatt (Skatteetaten)

25.05.2011

Skatteoppkreveren i kommunen kan sette i verk ulike tiltak for å kreve inn restskatt som ikke er betalt ved forfall.

Gledelig økning i bruken av styrevervregisteret (KS)

25.05.2011

Nærmere 8400 personer og 80 % av landets kommuner bruker nå det frivillige registeret.

Veiledere for kommuneregnskapet (Telemarksforsking)

25.05.2011

KRD har engasjert Telemarksforsking til å utarbeide to veiledere knyttet til kommuneregnskapet.

Vil endre innsynsretten (Justisdepartementet)

22.05.2011

Regjeringen legger fram forslag til to endringer i offentleglova vedrørende hhv. fødselsnummer og lønnsoppgaver.

Skjerpede kontrollkrav skal sikre kommunal egenregi i Sverige (Doffin)

22.05.2011

Gjennom innskjerpelser i kommuneloven skal kommunene få handlingsrom til selv å avgjøre hvordan de organiserer sin tjenesteproduksjon.

Kan vente med å vekte underkriteriene (Doffin)

22.05.2011

En offentlig oppdragsgiver har ikke plikt til å oppgi vekting av underkriterier på forhånd konkluderer KOFA.

SKD-melding nr. 6/11 Frivillig retting (Skatteetaten)

22.05.2011

Omhandler situasjonen når en skattyter retter eller utfyller opplysninger som tidligere er lagt til grunn ved ligningen.

Økning i samlede skatteinnbetalinger (SSB)

22.05.2011

Samlede skatteinnbetalinger ved utgangen av april var på 270,1 mrd kr. Dette er 13,6 % mer enn på samme tid i fjor.

Helseutgiftene fortsetter å øke (SSB)

22.05.2011

Helseutgiftene i Norge fortsetter å øke. Helseutgiftene utgjorde 9,6 % av BNP i 2009.

Med raske skritt mot 5 millioner (SSB)

22.05.2011

Det var registrert vel 4 937 000 bosatte i Norge 1. april, dvs. en økning på 17 000 i 1. kvartal.

FoU: Skolene utøver profesjonelt skjønn (KS)

22.05.2011

Norske kommuner har ikke misbrukt de nye bestemmelsene om klassedeling for å spare penger.

Revisjonsplikten for små AS - spørsmål og svar (DnR)

22.05.2011

Opphevelse av revisjonsplikten for små aksjeselskaper har reist mange spørsmål.

Ikke tillatt med karakterer på barnetrinnet (Kunnskapsdepartementet)

18.05.2011

Flere kommuner har varslet at de planlegger å innføre muntlige karakterer på 7. trinn. Dette er strid med forskriften til opplæringsloven.

Dokumentasjon fra Stiftelseskonferansen 2011 (Stiftelsestilsynet)

16.05.2011

Tema var intern kontroll og styrets plikter.

Kommunalnytt nr. 5/2011 (KRD)

13.05.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Kommuneproposisjonen 2012 (KS)

13.05.2011

Inntektene øker – utgiftene kan øke mer.

Kommuneproposisjonen for 2012 (KRD)

13.05.2011

Regjeringens politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

Viktige endringer i valgloven og -forskriften (KRD)

13.05.2011

Endringene har bakgrunn i departementets evaluering av stortingsvalget i 2009 og merknader fra OSSE.

Ny leder i Indre Østlandetforeningen

13.05.2011

Bjørg Hagen er valgt til ny leder i IØKRF.

Les mer »

Nettstedet Utviklingssenter.no er lansert (HOD)

12.05.2011

Hensikten er å inspirere til faglig utvikling og deling av kunnskap i pleie- og omsorgstjenestene.

Benchmarking av danske folkeskoler (KREVI)

12.05.2011

De første resultatene fra et analyseprojekt, som frembringer redskaper til realistisk benchmarking av folkeskoler, er klar.

Anbud og arbeidstakerrettigheter (Fafo)

12.05.2011

En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg. Økt bruk av anbud har satt arbeidstakere og offentlige tjenester under press.

Påvirker børsen velferdstjenestene våre?

12.05.2011

Mange kommuner plasserer pengene sine på børsen. Det kan både være klokt, men også farlig.

Satser på økt etisk kompetanse (HOD)

11.05.2011

164 kommuner er nå med i samarbeidet om etisk kompetanseheving.

eKommuneprisen 2011 (KS)

11.05.2011

Bergen, Sørum og Dovre, samt Sogn og Fjordane fylkeskommune mottok hver sin pris for "Beste eKommune 2011".

Velferds- og migrasjonsutvalgets NOU (BLD)

11.05.2011

Utvalget anbefaler å satse på en forsterket og konsekvent aktiviserings- og arbeidslinje i hele tiltakskjeden.

Vil lovfeste samkommunemodellen (KRD)

10.05.2011

Regjeringen vil tilby kommunene et nytt verktøy de kan benytte for å samarbeide om velferdstjenester.

Sammenhengen mellom kommunal egenkontroll og statlig tilsyn må bli bedre (KRD)

10.05.2011

Regjeringen legger til grunn at en aktiv og systematisk forvaltningsrevisjon og intern kontroll bør kunne redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll.

Norske kommuner bruker piratprogrammer (Aftenposten)

09.05.2011

En av tre kommuner har ingen rutiner for å unngå at det brukes dataprogram som er ulovlig kopiert.

Kommunenes rapportering på barnevernsområdet for 2010 (BLD)

06.05.2011

Det er i 2010 en fortsatt økning i antall bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker.

Klassifisering av kapitalytelse som lån eller egenkapital (Skatteetaten)

06.05.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 10/11.

NKRFs høringsuttalelse til forskrift til den nye vergemålsloven

06.05.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om forskrift til den nye vergemålsloven mv.

Les mer »

Oppdatert veileder om offentlig støtte (FAD)

06.05.2011

Veilederen om offentlig støtte er nå oppdatert i henhold til nye regler og retningslinjer.

GRECO tilfreds med norske korrupsjonstiltak (FAD)

06.05.2011

Europarådets verktøy mot korrupsjon, GRECO, er godt fornøyd med norske myndigheters arbeid mot korrupsjon.

Høyeste innvandring noensinne (SSB)

05.05.2011

Det ble registrert 73 850 innvandringer til Norge i 2010, og 31 500 utvandringer.

Mye flytting, men mindre sentralisering (SSB)

05.05.2011

Etter noe lavere flytteaktivitet i 2008 og 2009 var den innenlandske flyttingen i 2010 igjen oppe på nivå med 2007.

Leieavtale mellom kommune og innovasjonspark godkjent av ESA (KS)

05.05.2011

ESA har godkjent avtale mellom Skedsmo og Akerhus Energi Varme AS for leie av ca 30.000 m2 areal til Akerhus Energipark.

Fikk fullt innsyn i kommunens finansdokumenter (offentlighet.no)

05.05.2011

Først etter klage fikk Haugesunds Avis innsyn i hemmelige finansdokumenter.

Melding om fravalg av revisjon (Brønnøysundregistrene)

04.05.2011

16. mai åpner Foretaksregisteret for innsending og saksbehandling av meldinger om fravalg av revisjon.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

04.05.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2011.

Sterk økonomi i svenske kommuner og landsting (SKL)

04.05.2011

Den økonomiske situasjonen i kommuner og landsting ble betydlig bedre enn forventet i 2010.

Mye unødvendig rapportering til staten (KS)

04.05.2011

Hver tredje kommune mener at det de rapporterer til staten er overflødig eller lite nyttig viser en ny undersøkelse.

Audnedal gikk til topps på kommunebarometeret (KS)

04.05.2011

Kommunebarometeret er Kommunal Rapport sin årlige analyse av KOSTRA-tallene, som gir et bilde av kommunenes drift.

Sivilombudsmannen kritisk til hemmelig budsjettmøte (offentlighet.no)

04.05.2011

Sivilombudsmannen er kritisk til at Skedsmo gjennomførte et to-dagers budsjettmøte uten å følge reglene om møteoffentlighet.

Godtok hemmelige søkere (offentlighet.no)

04.05.2011

Fylkesmannen i Østfold mener det var greit at tre av søkerne på stillingen som avdelingsleder hos Halden ASVO unntas fra søkerlisten.

Ny veileder skal bedre offentlige innkjøp (Difi)

03.05.2011

Offentlige innkjøpere legger ikke nok vekt på samfunnsansvar.

Kniven på strupen for danske kommuner (Doffin)

03.05.2011

31,5 prosent av de kommunale oppgavene skal ut på anbud i 2015.

Framtidsbilder for kommune-Norge (KS)

03.05.2011

Hvilke drivkrefter og trender vil påvirke kommunesektoren i fremtiden?

NKRF og TNT på Kommunedagene 2011

03.05.2011

NKRF og tre av bedriftsmedlemmene med felles stand på Oslo Plaza.

Les mer »

Varsel om nedetid (Altinn)

03.05.2011

Altinn vil være utilgjengelig fra fredag 6. mai klokken 16.00 til mandag 9. mai klokken 08.00.

Samfunnsspeilet 2/2011 (SSB)

02.05.2011

Denne utgaven er et temanummer om helse. Du kan blant annet lese om pleie og omsorg.

NKRFs høringsuttalelse til NBS Sikring av regnskapsmateriale

02.05.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Norsk RegnskapsStiftelse om forslag til NBS Sikring av regnskapsmateriale.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp