www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Skreddersydd informasjon om EU/EØS for kommunesektoren (europaportalen.no)

31.03.2011

Portalen skal gjøre det lettere for kommuner og fylkeskommuner å orientere seg i informasjonsjungelen.

Fremtidig sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere? (Difi)

31.03.2011

Difi lanserer en kunnskapstest og en fagplan som forhåpentligvis skal resultere i en sertifisering for innkjøpere i offentlig sektor.

KS sin innbyggerundersøkelse 2009 - 2010 (KS)

31.03.2011

Tilfredshet med kommunen og tjenestetilbudet - skepsis til beslutningsprosessene.

Bruk av hasteprosedyre forlenges (FAD)

30.03.2011

Adgangen for å benytte en særlig hasteprosedyre skal nå forlenges.

266 mrd kr i overskudd (SSB)

30.03.2011

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser nettofinansinvesteringer for 2010 på 266 mrd kr.

Forslag til NBS Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år (NRS)

30.03.2011

NRS har sendt på høring et utkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år.

Sivilombudsmannens årsmelding for 2010 avgitt til Stortinget (SOM)

30.03.2011

Sivilombudsmann Arne Fliflet avga 29. mars 2011 ombudsmannens melding for 2010 til Stortinget.

Raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saker etter sosialtjenesteloven kap. 4 (Helsetilsynet)

30.03.2011

Behandlingstiden var 86 dager for vedtak Fylkesmannen endret selv og 170 dager for vedtak som ble opphevd og sendt tilbake til kommunen.

Fraværsstatistikk (KS)

29.03.2011

Statistikken gir informasjon om fravær fordelt på ulike variabler, bl.a. sektor, varighet, stilling, alder, kjønn, kommunestørrelse m.m.

Nedgang i antall offentlig eide foretak (SSB)

28.03.2011

Om lag 3 200 offentlige ikke-finansielle foretak var registrert ved utgangen av 2010. Kommunene eide 78 % av disse.

Nye retningslinjer for strandsonen (SMK)

28.03.2011

Regjeringen har vedtatt nye retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Utvidelse av området for skattefri omorganisering mv. (FIN)

25.03.2011

Forslag til Stortinget om flere lovendringer knyttet til reglene om skattefri omorganisering.

Personopplysninger slettes ikke sikkert (NorSIS)

25.03.2011

Kun halvparten av norske kommuner sørger for dokumentert sletting av personopplysninger.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 (SSB)

24.03.2011

Vel 3,79 mill. personer har stemmerett ved høstens valg. En økning på 180 900 siden forrige valg i 2007.

Befolkningsendringer i kommunene i perioden 1951-2011 (SSB)

24.03.2011

60 år med befolkningsvekst.

Kommunalministeren besvarer spørsmål fra FrP om interkommunalt helsesamarbeid (Stortinget)

24.03.2011

Er statsråden enig i at framtidig helse-, pleie- og omsorgstilbud blir organisert som IKS?

581 danske ideer til økonomiske effektiviseringer (KREVI)

24.03.2011

En samling av danske kommuners egne forslag til økonomiske effektiviseringer.

Hvordan lykkes med kommunalt eiendomsforetak? (KRD)

23.03.2011

Ny veileder med råd og tips for de som ønsker å organisere eiendomsforvaltningen som kommunalt foretak.

Planlegging av anskaffelser er meget viktig (Difi)

23.03.2011

KOFA sier i årsrapporten for 2010 at grunnlaget for en god anskaffelse skjer i planleggingsfasen før kunngjøringen.

Ny mønsteravtale mellom KS og PBL er nå på plass (KS)

23.03.2011

Ny mønsteravtale for samarbeidsavtaler mellom kommuner og private barnehager.

Fortsatt nedgang i sykefraværet i kommunal sektor (KS)

23.03.2011

Sykefraværet i kommunal sektor nå er på 8,7 %, med en nedgang på 6,3 % sammenliknet med samme periode i 2009.

Tilbakekalling av rundskriv Q-05/2011 (KS)

22.03.2011

BLD tilbakekaller rundskriv om statsrefusjon for kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Tjenesteanalyse brukt i kommunens endringsarbeid (KS)

21.03.2011

Kommunene bruker tjenesteanalyse og brukerundersøkelser aktivt i sitt endringsarbeid.

Økning i olje- og andre næringslivsskatter (SSB)

18.03.2011

Det var betalt inn 128,6 mdr kr i skatt i Norge ved utgangen av februar.

Regionalnytt nr. 3/2011 (KRD)

18.03.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kan nekte innsyn av hensyn til det offentlige (Doffin)

18.03.2011

Hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning i det offentlige kan gi grunnlag for unntak fra innsynskravet.

Rentekompensasjon - kirkebygg (Husbanken)

17.03.2011

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar.

Representantforslag fra Høyre om momskompensasjon (Stortinget)

17.03.2011

Borettslag som samarbeider med kommunen om drift av helse- og omsorgstjenester bør omfattes av momskompensasjonsordningen.

Frafall er stadig en utfordring i videregående opplæring (KS)

17.03.2011

De foreløpige KOSTRA-tallene viser stabil andel 16-18 åringer i videregående opplæring, men også økt frafall i 2010.

KOSTRA-tall for grunnskolen (KS)

17.03.2011

Tallene viser økning i grunnskolens ressursbruk og fortsatt økning i bruk av spesialundervisning.

Avfallshåndterer over gjennomsnittet (KS)

17.03.2011

Norske kommuner er gode på håndtering av husholdningsavfall, viser europeisk undersøkelse.

5 % lønnsvekst for kommuneansatte (SSB)

16.03.2011

Lønnsstatistikk for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet pr. 1. desember 2010.

Faktaark om økonomi og tjenestedata 2010 (KS)

16.03.2011

Kommunenes driftsresultatet er svekket fra 2,7 prosent av driftsinntektene til 2,1 prosent i 2010 i forhold til 2009.

Sterk vekst i barnevernet (KS)

16.03.2011

Den store økningen i barnevernet fortsatte i 2010.

Møte i Etikkutvalget 21. mars (KS)

16.03.2011

Det nyoppnevnte utvalget har sitt første møte 21. mars i Oslo.

Flere 1-2 åringer i barnehage (SSB)

15.03.2011

Nærmere 277 000 barn benyttet en plass i barnehage pr. 15. desember 2010, viser foreløpige tall.

Vekst i helse- og sosialtjenestene (SSB)

15.03.2011

Foreløpige tall for sysselsatte i kommunal forvaltning viser en vekst på 1,3 % i 4. kvartal 2010 i forhold til samme kvartal i 2009.

Svakere økonomi i kommunene (SSB)

15.03.2011

Kommunenes økonomi i 2010 er svekket i forhold til 2009, viser ureviderte nasjonale tall.

Store statlige tilskudd til samferdsel (SSB)

15.03.2011

Ureviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 5 milliarder kroner i 2010.

Færre kjøper svart (Samarbeid mot svart økonomi)

15.03.2011

Undersøkelse viser at det er litt færre som har kjøpt svart arbeid de to siste årene.

Små kommuner har flere kommunale oppgaver i NAV-kontoret (KS)

15.03.2011

Rapport viser at kommunenes oppgaveporteføljer i det felles NAV-kontoret, er rimelig stabil over tid.

Kommunalnytt nr. 3/2011 (KRD)

15.03.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet (FIN)

15.03.2011

Regjeringens handlingsplan inneholder tiltak for bl.a. bedre samarbeid og mer effektive sanksjoner og kontroller.

KOSTRA-publiseringen 15. mars (SSB)

15.03.2011

Nøkkeltall og grunnlagsdata for fylkeskommuner, kommuner og bydeler Oslo.

Kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre - krevende oppgaver med svak styring (Helsetilsynet)

15.03.2011

Det ble i løpet av 2010 utført tilsyn i 342 virksomheter i landets kommuner.

Ny kunnskap om organisering av barnehager (KD)

14.03.2011

IRIS har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet undersøkt variasjoner i kvalitet i ulike former for barnehager.

Tilsynsmelding 2010 (Helsetilsynet)

14.03.2011

Tilsynsmeldingen har aktuelle artikler om funn og erfaring fra klagebehandling og tilsyn.

Sammen om en bedre kommune (KRD)

14.03.2011

Utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” tar tak i de viktigste utfordringene i kommunesektoren.

De tillitsvalgte revisorenes arbeidsordning

14.03.2011

Det svenske KS har utarbeidet et notat til støtte og inspirasjon for de tillitsvalgte revisorene.

Les mer »

Evalueringskonferansen 2011 (Norsk Evalueringsforening)

14.03.2011

Årets evalueringskonferanse tar opp forholdet mellom evaluering, forvaltning og politikk.

Flere menn enn kvinner for første gang (SSB)

14.03.2011

Befolkningsstatistikk - folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap, 1. januar 2011.

Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad (Helsetilsynet)

14.03.2011

Økonomisk stønad i sosialtjenesten i Nav var for første gang tema for landsomfattende tilsyn i 2010.

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 % (Doffin)

14.03.2011

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for KOFA er om lag dobbelt så lang som det målet som ble satt for fire år siden.

Byggesaksgebyrer (KS)

14.03.2011

Kommunene har hjemmel for å vedta et regulativ for gebyrer som dekker kommunens arbeid etter bygningsloven.

Frynsegoder favoriserer bil (Klif)

10.03.2011

Kollektivreisende må skatte hvis arbeidsgiver sponser månedskortet, mens sponset parkeringsplass slipper unna skatteplikten.

Kunne ikke bruke samme kriterium to steder (Doffin)

10.03.2011

Hvis et kvalifikasjonskrav også skal benyttes som tildelingskriterium, må kriteriet tilføre oppdragsgiveren innovasjon og kreativitet.

Mangelfull etterlevelse av regelverket om spesialundervisning i grunnskolen (Riksrevisjonen)

10.03.2011

Dette medfører en risiko for at retten til et likeverdig opplæringstilbud for elever med særskilte behov ikke oppfylles.

Store overskudd i Sverige (SKL)

09.03.2011

Svenske kommuner og landsting fikk et overskudd på 19 milliarder SEK i 2010.

Nye merverdiavgiftsoppgaver i Altinn (Skatteetaten)

09.03.2011

Nye merverdiavgiftsoppgaver produksjonssettes i Altinn fra og med 17. mars 2011 kl. 8.

Rundskriv har vakt store reaksjoner i kommunene (KS)

09.03.2011

Endringene i rundskrivet fra BLD er svært bekymringsfull i forhold til kommunenes bosettingsarbeid av enslige mindreårige.

Krever klarere regler (NHO)

08.03.2011

NHO krever klarere regler om eiendomsskatt.

KOFA-vakling i avlysningssaker (Doffin)

08.03.2011

Kan en oppdragsgiver som bare mottar ett tilbud, benytte unntaket for direkte anskaffelse?

Tilsynskampanje mot bemanningsforetak (AD)

07.03.2011

Arbeidstilsynet starter nå en nasjonal tilsynskampanje mot bemanningsforetakene.

Hva mener kommunale ledere? (IMDi)

07.03.2011

IMDi har spurt kommuneledere om hva de mener om bosetting og integrering av flyktninger.

Suksessfaktorer ved konkurranseutsetting i Sverige (Doffin)

07.03.2011

Å være politisk tydelig, sørge for nok ressurser og ha tidlig dialog med leverandørmarkedet.

Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 (Skatteetaten)

07.03.2011

SKD-melding nr. 4/11 med en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2010.

Bedre sammen enn hver for seg (KS)

07.03.2011

Skal kommunene tilby flere og bedre elektroniske tjenester i årene framover, trenges det mer forpliktende samarbeid på IKT-området.

TBU om kommunesektorens utgifter (KS)

07.03.2011

Det tekniske beregningsutvalget har utarbeidet et notat om befollkningsutviklingen og kommunesektorens utgifter.

Store mangler i internkontroll (Datatilsynet)

03.03.2011

Halvparten av kommunene følger ikke personopplysningslovens krav om internkontroll.

Nye kutt i skole og barnehage (Utdanningsforbundet)

03.03.2011

En av fem kommuner kutter i barnehage og en av fire kutter i skolen.

Om begjæring om innsyn i ordførers lønnsslipper (KS)

03.03.2011

En generell redegjørelse for de sentrale vurderingstemaene når en slik innsynsbegjæring skal behandles.

Regnskapsundersøkelsen 2010 (KS)

03.03.2011

Undersøkelsen av kommunenes regnskaper for 2010 viser at økonomien er noe svakere enn i 2009.

Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse (Skatteetaten)

03.03.2011

Temabrev nr. 5 - inntektsåret 2011.

Anmeldelse av Adecco Helse AS (Arbeidstilsynet)

02.03.2011

Tilsyn ved to sykehjem i Oslo har avdekket omfattende, planlagte og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens regler.

KS oppfordrer til grundig kontraktsoppfølging (KS)

02.03.2011

I lys av uakseptable lønns- og arbeidsforhold innen private helse- og omsorgstjenester oppfordrer KS medlemmene til å gjennomgå sine kontrakter.

Arbeidsministeren nedsetter arbeidsgruppe (KS)

02.03.2011

Arbeidsgruppen skal vurdere hva som må gjøres for å sikre at offentlige innkjøp av private tjenester ivaretar både brukernes og de ansattes interesser.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.03.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2011.

Til toppen av siden

Topp