www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Rett til hjelp hos fastlegen (HOD)

31.10.2011

Fastleger kan ikke reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen.

Forenklet registrering av stiftelser (Stiftelsestilsynet)

31.10.2011

Det er nå mulig å registrere nye stiftelser elektronisk via Samordna registermelding i Altinn.

Endelig svarer kommunene innbyggerne (Forbrukerrådet)

28.10.2011

Kommunene blir stadig flinkere til å svare på dagligdagse henvendelser, viser Forbrukerrådets nye test.

Dårlig ledningsnett og fare for ras (regjeringen.no)

28.10.2011

I en revisjonsrapport får Kristiansand kommune bl.a. klare anbefalinger om å øke takten i utskifting av vann- og avløpsrør.

Nye måter å finansiere kollektivtransporten på (KS)

28.10.2011

Om målene for kollektivtransporten skal nås, er ikke dagens finansieringsnivå tilstrekkelig.

Skatteinfo nr. 5/2011

28.10.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

NKRF på komitehøring i Stortinget

27.10.2011

NKRF deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Les mer »

Er SV og Venstre best på kultur? (Telemarkforsking)

27.10.2011

Kommuner styrt av SV og Venstre har best kulturtilbud viser tall fra Norsk kulturindeks 2011.

Veileder - Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD)

27.10.2011

Veilederen gir rettledning om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet.

Færre skattekontor (Skatteetaten)

25.10.2011

Skatteetaten avvikler en del mindre skattekontor.

Kommunens objektive erstatningsansvar (Lovdata)

24.10.2011

Høyesterettsdom om erstatning for skader i privatbolig som skyldtes utilstrekkelig vedlikehold av kommunal avløpsledning.

Skatteoppgjøret 2010 - totalt (Skatteetaten)

24.10.2011

Tabellene viser totaltall for hver kommune.

Barnevern - fylkesvise nøkkeltallsrapporter (KS)

24.10.2011

Nøkkeltallsrapporter for tjenesteområdet barnevern for 2010.

– Små kommuner må samarbeide om brannvesen (DSB)

21.10.2011

Små brannvesen sliter med å utføre lovpålagte oppgaver og er for lite profesjonalisert i det forebyggende arbeidet.

Danskene vil øke EU/EØS-tresklene til nær åtte mill (Doffin)

21.10.2011

Det mener KL, den danske søsterforeningen til KS, er et minimum.

Økte skatteinnbetalinger i september (SSB)

20.10.2011

Det ble betalt inn 608 mrd kr i skatt i Norge fra januar til september i år.

Realitetsbehandling av ny søknad om dispensasjon (SOM)

20.10.2011

Saken gjaldt om det var adgang til å avvise en dispensasjonssøknad.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner – krav til revisor

20.10.2011

NKRF ber Kulturdepartementet åpne for at alle stiftelser kan bruke sin valgte revisor til å utarbeide revisorrapporten.

Les mer »

Måtte frigi rådmannssøkere (offentlighet.no)

20.10.2011

Etter klage fra Nye Troms måtte Målselv kommune frigi samtlige søkere på stillingen som rådmann.

Nøkkeltall for perioden 2006 - 2010 (KS)

19.10.2011

Utviklingen i barnehager, barnevern, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester for perioden 2006 - 2010.

Pleie og omsorg - fylkesvise nøkkeltallsrapporter (KS)

19.10.2011

Nøkkeltall for 2010 pr. kommune.

Barnehager - fylkesvise nøkkeltallsrapporter (KS)

18.10.2011

Nøkkeltall for 2010 pr. kommune.

Lukket, ekstraordinært møte i fylkesutvalg (SOM)

18.10.2011

Sivilombudsmannens uttalelse om kunngjøringsplikten og adgangen til fjernmøte.

Godskriving av forskuddstrekk (Skatteetaten)

18.10.2011

Skattedirektoratets melding nr. 12/11.

Kompetanseutvikling i kommunesektoren (KS)

18.10.2011

Et nytt temahefte som omhandler kompetanse og ledelse som en nøkkelen til en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.

Ønsker råd fra næringslivet om forenkling (KRD)

17.10.2011

Regjeringens nye nettsted om forenkling - enklereregler.no - ble lansert i dag.

Varsler storgebyr for asfaltsamarbeid (Konkurransetilsynet)

17.10.2011

Veidekke kan få et gebyr på 270 mill kr og NCC et gebyr på 165 mill kr for brudd på konkurranseloven.

Rammeavtaler kan gi konkurranserisiko (Doffin)

17.10.2011

Det slår Kommunerevisjonen i Oslo fast i en rapport.

Skatteinfo nr. 4/2011

17.10.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (Skatteetaten)

17.10.2011

Fom. 1. termin 2012 blir det ikke lenger sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Nytt planleggingsverktøy for kommunene (KS)

17.10.2011

Kommunal planstrategimal med relevate data kan produseres på 1-2-3.

Unntak fra anskaffelsesregelverket for samarbeid mellom offentlige myndigheter (FAD)

14.10.2011

EU-kommisjonen har kommet med veiledning om når unntaket kan benyttes.

Opptur for buss og bane (SSB)

14.10.2011

Kollektivbruken samlet økte med hele 6 % i 2. kvartal 2011, sammenliknet med samme periode i 2010.

Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett (Skatteetaten)

14.10.2011

Spørsmål om hvilke subjekter som kan overføre justeringsrett.

Ikke forbudt med lengre avtaleperioder (Doffin)

14.10.2011

Anskaffelsesregelverket setter ikke noe generelt forbud mot å inngå løpende avtaler (tidsubegrensede avtaler).

Statsbudsjett 2012 - Standard foredrag (KS)

14.10.2011

Oppsummering av de viktigste temaene i statsbudsjettet med betydning for kommunesektoren i 2012.

Slik arbeider danske kommuner med servicenivået (KREVI)

12.10.2011

Formulering av servicenivåer på sosialområdet har de siste årene vært en klar anbefaling til kommunene.

Overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg (Skatteetaten)

12.10.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet - BFU 22/11.

Veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak (KS)

11.10.2011

HODs veileder skal være til hjelp i kommunenes arbeid med å utarbeide og inngå lovpålagte samarbeidsavtaler med helseforetak.

Mvaloven § 6-7 – mvafritaket for offentlig vei – skiløyper (Skatteetaten)

10.10.2011

Skiløyper kan i utgangspunktet ikke anses som ”offentlig vei”.

Kommunenes revisjonsutgifter avhenger ikke av organisering

10.10.2011

Vestlandsforsking har laget rapporten "Utgifter til revisjon i kommunar og fylkeskommunar".

Les mer »

Nytt utskrivningsalternativ for eiendomsskatten (KS)

09.10.2011

Forslaget om lovendring åpner for at kommunene fra 2012 skal kunne skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

Skår i svensk glede over innkjøpsunntak (Doffin)

09.10.2011

Svenskene får trolig unntak fra reglene - på visse vilkår - for kjøp som en kommune gjør hos et selskap de eier.

875 000 kr i gebyr til Bærum (KOFA)

09.10.2011

Kommunen får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet.

Regionalnytt nr. 9/2011 - budsjettspesial (KRD)

06.10.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kommunalnytt nr. 8/2011 (KRD)

06.10.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

KS og statsbudsjettet 2012 (KS)

06.10.2011

All informasjon fra KS om statsbudsjettet vil fortløpende bli lenket til denne siden.

Statsbudsjettet 2012 (regjeringen.no)

06.10.2011

Alt om statsbudsjettet for 2012.

Norsk kulturindeks 2011 (Telemarksforsking)

05.10.2011

Gloppen årets kulturkommune.

Feil med frister førte til erstatningsansvar (Doffin)

05.10.2011

En tilbyder fikk utsettelse av tilbudsfristen bare timer før fristen gikk ut. En annen fikk nei flere dager tidligere.

Kommunene effektiviserer (KS)

05.10.2011

Et utvalg norske kommuner har i 2010 budsjettert med innsparinger beregnet til 1,2 prosent av inntektene.

Saksbehandlingen av omgjøringsbegjæring til kommunal klagenemnd (SOM)

03.10.2011

Hadde lederen i en klagenemnd kompetanse til å avvise en begjæring om omgjøring av et vedtak.

Veksten bremser opp (KS)

03.10.2011

Kommunesektoren strammer inn og kommunene effektiviserer driften.

Til toppen av siden

Topp