www.nkrf.no » Nyheter » 2011 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Høringsutkast til revidert KRS nr. 3 om regnskapsføring av lån (GKRS)

30.09.2011

Revidert KRS nr. 3 (HU) "Lån - Opptak, avdrag og refinansiering" er sendt på høring med frist 15. desember 2011.

Slik kan du kutte transaksjonskostnader (Doffin)

29.09.2011

Tenk deg om før du bruker parallelle rammeavtaler og åpne anbudskonkurranser ved kjøp av kunnskapstjenester.

Tilsettingssak - alderssammensetning og overkvalifisering (SOM)

28.09.2011

En søker mente seg forbigått til stilling som økonomikonsulent i en kommune.

Arbeider mot korrupsjon i kommunene (KRD)

28.09.2011

KRD støtter et nytt antikorrupsjonsarbeid mellom KS og Transparency International med 550 000 kr.

77 000 kr i gebyr til Asker (KOFA)

28.09.2011

Kommunen får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet.

Porsgrunn og Kongsvinger best i landet på åpenhet (offentlighet.no)

28.09.2011

I Presseforbundets åpenhetsindeks fikk begge 17 av 18 mulige poeng.

Skatteinfo nr. 3/2011

28.09.2011

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Nye EU-regler vil endre revisjonsmarkedet (DnR)

28.09.2011

Internasjonale medier har lekket opplysninger fra EU-kommisjonens utkast til nye regler om revisjon.

Uvisst hva man sparer på konkurranseutsetting (Doffin)

27.09.2011

Det er konklusjonen til danske Anvendt Kommunalforsking etter å ha studert danske og internasjonale undersøkelser.

Anskaffelser og “sosial dumping” i kommunesektoren (KS)

27.09.2011

Risikoen for “sosial dumping” vurderes som størst innen renhold, bygg og anlegg, renovasjon og avfall.

Nyvalg til overformynderiene (overformynderi.no)

27.09.2011

Justisdepartementet har sendt ut informasjon om nyvalg til overformynderiene, vergemålsreformen og praktisering av regelverket.

Kriminelle har vunnet offentlige kontrakter (Doffin)

23.09.2011

Kriminelle har vunnet offentlige tilbudsrunder og gjort eierskap med uvitende statlige eller kommunale eiere.

Tiltak mot usunn strategisk tilbudsgiving (Doffin)

23.09.2011

Fire tiltak er lansert i en forskingsrapport i Sverige.

NKRFs høringsuttalelse til endringer i kommuneloven

23.09.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.).

Les mer »

Tre råd til norsk skole (Utdanningsdirektoratet)

23.09.2011

OECD har gjort en fullstendig gjennomgang av arbeidet med evaluering og vurdering i norsk skole.

Møte i fagkomiteen 7. og 8. september (GKRS)

21.09.2011

Sluttbehandling av forslag til revidert KRS nr. 3 og videre arbeid med notatene om grunnleggende prinsipper.

31 kommuner med i ny satsing (KRD)

21.09.2011

Tar tak i de viktigeste utfordringene: Sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme.

Sysselsettingsvekst i kommunesektoren (KS)

21.09.2011

En vekst i antall årsverk på 0,8 % fra 2009 til 2010. Antall ansatte økte med 1,1 %.

Ny veileder om kontrollutvalgets påseansvar

21.09.2011

NKRF har utarbeidet en veileder om kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon.

Les mer »

75 000 kr i gebyr til Oppegård (KOFA)

21.09.2011

Kommunen får gebyret pga. ulovlig direkte anskaffelse av prøvetakings- og analysetjenester.

Økning i oljeskattene (SSB)

20.09.2011

Det var betalt inn 520,8 mrd kr i skatt ved utgangen av august.

Veiledning for bruk av investeringstilskuddet for omsorgsboliger/sykehjem (KS)

19.09.2011

KS Advokatene beskriver hvilke regelverk som får betydning når kommunen skal velge hvordan investeringstilskuddet benyttes.

Rapport om resultatoppnåelse i introduksjonsordningen (KS)

16.09.2011

Sammenfattet viser rapporten at det ikke er bare én faktor som kan forklare de store variasjonene i resultatene.

Regionalnytt nr. 8/2011 (KRD)

16.09.2011

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Arbeidstilsynet skal overvåke det offentlige (Doffin)

16.09.2011

Arbeidsdept. vil foreslå å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med hvordan det offentlige sektoren etterlever lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.

NKRFs høringsuttalelse til forslag til endring i regnskapsføring av pensjon

16.09.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om forslag til endring i regnskapsføring av pensjon.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til norsk bokføringsstandard NBS (H) Kontrollsporet

16.09.2011

NKRF har avgitt høringsuttalelse til NRS om norsk bokføringsstandard NBS (H) Kontrollsporet.

Les mer »

Omsatte for 4,4 mrd (SSB)

14.09.2011

Omsetningen for VAR-virksomhet var på 4,4 mrd kr i 2. termin 2011.

Fikk kritikk for sin kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (Doffin)

14.09.2011

Sykehjemsetaten i Oslo får kritikk fra Kommunerevisjonen for sin oppfølging av bestemmelsene.

Store frafallsutfordringer i Norge (KD)

14.09.2011

OECD-undersøkelse sammenlikner gjennomføring i videregående opplæring.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

13.09.2011

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2011.

Sjekk valgresultatet i din kommune (KRD)

12.09.2011

Valgresultater oppdateres fortløpende på KRDs nettsider.

Lite fornøyd med kommunene (NHO)

12.09.2011

Bedriftene er lite fornøyd med kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling.

Greit med lukket ekstraordinært møte (Offentlighet.no)

12.09.2011

Sivilombudsmannen finner ikke grunnlag for å kritisere formannskapet i Skien for å ha gjennomført et ekstraordinært møte bak lukkede dører.

Må varsle om telefonmøte (Offentlighet.no)

12.09.2011

Telemark fylkeskommune får kritikk fra Sivilombudsmannen for ikke å ha varslet om et ekstraordinært telefonmøte i fylkesutvalget.

Barnehagesatsene opp (SSB)

09.09.2011

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager viste en samlet økning på 0,7 % fra januar til august.

Her er det størst spenning (Kommunal Rapport)

09.09.2011

Meningsmålingene viser at det er en rekke kommuner der det nå er svært jevnt i kampen om ordførervervet og makta.

Masteroppgaver om offentlige anskaffelser (NHO)

09.09.2011

NHOs fond for offentlige anskaffelser deler ut stipend til masterstudenter som skriver om offentlige anskaffelser.

Skriftlig spørsmål fra FrP til kommunalministeren (Stortinget)

09.09.2011

Navarsete blir bl.a. spurt om hvilke organer og kontrollsystemer som bidrar til at retningslinjene for beregning av selvkost blir etterlevd.

Forsterket innsats mot trygdemisbruk (AD)

08.09.2011

Skjerpet legitimasjonsplikt ved legebesøk og hos NAV er blant forslagene til nye tiltak.

Kommunene prioriterer demensomsorgen (HOD)

07.09.2011

Stadig flere personer med demens får et tilpasset tjenestetilbud, viser nye tall.

Politikerholdning på tvers av innkjøpsreglene (Doffin)

07.09.2011

Annenhver kommunepolitiker mener det er riktig å foretrekke lokale leverandører i anbudskonkurranser.

Kollektivbruken mot nye høyder (SSB)

07.09.2011

Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i 2010.

Hvis en KOFA-klage skaper forsinkelse i bygg ... (Doffin)

07.09.2011

... er det som hovedregel en byggherrerisiko.

Billigere å stifte aksjeselskaper (JD)

02.09.2011

Regjeringen legger frem lovforslag om å senke kravet til minste aksjeselskap - fra 100 000 til 30 000 kr.

Kommunalnytt nr. 7/2011 (KRD)

02.09.2011

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Veileder for bedre luftkvalitet (Klif)

02.09.2011

Ny veileder til hjelp for kommuner og de som eier veiene med tiltak for bedre luftkvalitet.

Kommunenes sjablongberegninger ved fastsetting av eiendomsskattetakster (Sivliombudsmannen)

01.09.2011

Ombudsmannen merket seg FINs uttalelser, og la til grunn at kommunene ville innrette seg etter dem.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.09.2011

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2011.

Til toppen av siden

Topp