www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Statusrapport 2012 fra Regnskapsstandardstyret (NRS)

31.12.2012

Omtaler blant annet hvilke endringer som har skjedd med standarder, veiledninger, høringsutkast og diskusjonsnotater i 2012.

Fra 1. januar 2013 blir vikarbyrådirektivet norsk rett (KS)

30.12.2012

Det medfører at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de er ansatt i innleievirksomheten.

De mest effektive kommunene (NHO)

30.12.2012

NHO har kåret de mest effektive kommunene her i landet.

Regelendringer fra 1. januar 2013 (FIN)

30.12.2012

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2013 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Arbeidsgruppe skal se på organiseringen av brann- og redningsetaten (JD)

30.12.2012

Arbeidsgruppen skal se på hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsetaten kan utnyttest best mulig.

Forskrift om kommunal innkreving av kaiavgift m.m. (Lovdata)

21.12.2012

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift trer i kraft 1.1.2013.

Utskrivningsprosessen - hvordan fungerer den? (KS)

21.12.2012

Samarbeidet om utskrivningsklare pasienter går stort sett bra, men det meldes om avvik knyttet til særlig to situasjoner.

Nye regler for kontroll i byggesaker (KRD)

21.12.2012

1. januar 2013 blir de nye reglene for uavhengig kontroll i byggesaker innført.

Fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem (Skatteetaten)

21.12.2012

Vurdering av spørsmål knyttet til fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem og familiehjem.

Økning i skattene (SSB)

20.12.2012

Samlede skatteinnbetalinger var ved utgangen av november på 808,7 mrd kr, dvs. 7,3 % mer enn på samme tid i fjor.

NRS 6 Pensjonskostnader endret (NRS)

20.12.2012

Etter høring i 2012 er det foretatt enkelte endringer i NRS 6.

Opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg (Skatteetaten)

20.12.2012

Momsfritaket for omsetning av tjenester i form av bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei er opphevet med virkning fra 1.1.2013.

Dansk kampanje mot karteller og monopoler (Doffin)

20.12.2012

Myndighetene har satt i gang en kampanje for å bekjempe karteller og monopoler i offentlige anskaffelse i kommunene.

Veiviser skal gi bedre offentlige IT-prosjekter (Difi)

19.12.2012

Prosjektveiviseren.no er nå den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.

Slik bør et konkurransegrunnlag leses (Doffin)

19.12.2012

Ifølge en dom i Høyesterett er det viktig for tilbyrer å vite hva de ulike dokumentene betyr i forhold til hverandre og hva de signaliserer.

To nye avtaler om samhandling og kvalitet (HOD)

19.12.2012

Helse- og omsorgsministeren og styrelederen i KS har undertegnet to nye avtaler i helse- og omsorgssektoren.

Tilsetting av to interne lærere (SOM)

19.12.2012

En kommune lyste ut to vikarstillinger. Sivilombudsmannen uttalte at saksbehandlingen ga grunnlag for kritikk.

Rekordstor folkevekst også i 2012 (SSB)

19.12.2012

Det vil bo om lag 5.053.500 personer i Norge ved årsskiftet, dvs. en økning på 1,4 % i 2012.

Skattetrekket i 2013 (Skatteetaten)

19.12.2012

Kost og losji, reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2013.

ISA 610 og ISA 315 er revidert (DnR)

18.12.2012

Endringen i ISA-ene trer i kraft for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2013 eller senere.

Grunnlag for tilskudd til private barnehager 2012 - selvkostnivå fra kommunene (KS)

18.12.2012

KS har høsten 2012 hatt en undersøkelse hvor nær 200 kommuner har oppgitt sitt nivå på selvkost ut fra budsjett 2012.

Vi gjenbruker passordene våre (NorSIS)

18.12.2012

NorSIS har gjennomført en undersøkelse der norske passordvaner er satt under lupen.

Ny strategi for økt IKT-sikkerhet (SD)

18.12.2012

En ny nasjonal strategi for informasjonssikkerhet skal bidra til bedre vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

Pålegg om retting av ulovlig forhold (SOM)

18.12.2012

Sivilombudsmannen ba Fylkesmannen i Vestfold om å behandle spørsmålet om sin vedtakskompetanse på nytt, herunder spørsmål om klagerett.

Omsatte for 4,1 milliarder (SSB)

18.12.2012

Omsetningen for VAR-virksomheter var 4,1 mrd kr i 4. termin 2012, dvs. en økning på 10,1 %.

KRS nr. 10 om kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard (GKRS)

18.12.2012

Kun mindre endringer sammenlignet med høringsutkastet. Den foreløpige standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2013, men tidligere anvendelse anbefales.

Skatte- og avgiftsvedtak for 2013 (Lovdata)

18.12.2012

Stortinget har fastsatt vedtak om bl.a. skatt, folketrygdavgift, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013.

Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger (NRS)

17.12.2012

NRS har utgitt et supplement til NRS (V) Pensjonsforutsetninger. Supplementet er basert på markedsdata pr. 30. november 2012.

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden

17.12.2012

BDO har på oppdrag for KRD kartlagt likheter og forskjeller i kommunal og fylkeskommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer »

Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (NRS)

17.12.2012

Den oppdatert Veiledningen IAS 19 ble publisert 30. november. Her omtales bakgrunnen for endringene som da ble gjort.

De nye sanksjonene – hvor og når kan de brukes? (foa.no)

17.12.2012

Ved alvorlige brudd på regelverket om offentlige anskaffelser skal kontrakten kjennes «uten virkning».

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt? (Skatteetaten)

17.12.2012

Enhver fordel en ansatt/styremedlem mottar gjennom sitt arbeidsforhold/verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt.

Nordisk spørreundersøkelse om informasjonssikkerhet (NorSIS)

17.12.2012

Nordisk spørreundersøkelse i regi av KS, NorSIS og KINS om informasjonssikkerhet for kommuner og fylkeskommuner er nå klar.

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus er redusert (KS)

14.12.2012

Det totale antallet utskrivelser har økt samtidig som antall liggedøgn for de utskrivningsklare pasientene er redusert.

Styrket kompetanse gir bedre bygganskaffelser (Doffin)

14.12.2012

Dokumentasjon og nett-tv fra Difis årlige byggkonferanse.

Endret notat om pensjon (GKRS)

14.12.2012

Styret i GKRS har fastsatt endringer i notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon».

Utvalg skal foreslå forenkling av offentlig innkjøp (FAD)

14.12.2012

Skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser. Hensikten er forenkling og fleksibilitet.

Økning i private grunnskoler (SSB)

14.12.2012

Høsten 2012 var det 185 private grunnskoler i Norge. Det er en økning på 13 skoler fra forrige skoleår.

SKD-melding nr. 12/2012 Endringer i merverdiavgiftsloven og forskriften (Skatteetaten)

14.12.2012

Omhandler endringene i merverdiavgiftsregelverket i forbindelse med statsbudsjettet for 2013. Merverdiavgiftssatsene er uendret.

Regionalnytt nr. 11/2012 (KRD)

14.12.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Halden kommune er tildelt Etikkprisen 2012 (KS)

14.12.2012

Hederlig omtale til Skien og Sør-Aurdal kommuner. Gratulerer!

NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (NRS)

12.12.2012

NRS 20 (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard, uten at det er foretatt endringer i standarden.

NRS 19 Immaterielle eiendeler (NRS)

12.12.2012

NRS 19 (F) Immaterielle eiendeler er oppdatert med noen begrensede endringer og gjort om til endelig standard.

Ny vägledning för kommunernas informationssäkerhet (MSB)

12.12.2012

Vägledningen ska stödja Sveriges kommuner att på ett konkret och enkelt sätt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Bedre resultater for norske elever (KS)

11.12.2012

Nye OECD-undersøkelser viser merkbare forbedringer i lesing, matematikk og naturfag. Norge har klart å løfte de svakeste elevene.

Skatteinfo nr. 9/2012 (Skatteetaten)

11.12.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte (AD)

11.12.2012

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 1.1.14.

Skriftlig irettesettelse - gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold (SOM)

11.12.2012

Sivilombudsmannen ba kommunen om å vurdere saken på nytt, herunder rett til økonomisk kompensasjon.

Forenkler regelverket for offentlig støtte (FAD)

07.12.2012

Hensikten med forskriftsendringen er forenkling og vil gjøre det enklere å gi støtte til samfunnsnyttige formål.

Rapportering om samfunnsansvar (FIN)

07.12.2012

Lovforslag om at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for sitt samfunnsansvar.

Sunn økonomi i attføringsvirksomhetene (SSB)

07.12.2012

Resultatregnskapet til de kommunalt eide attføringsvirksomhetene viser et resultat før skatt på 115 mill kr i 2011.

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp (SSB)

07.12.2012

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 145 mrd kr i 2011.

Stort engasjement på etikkseminar (Etikkutvalget)

07.12.2012

Dokumentasjon fra Kommunesektorens Etikkutvalgs seminar i Harstad.

De etiske diskusjonene må tas lokalt (Etikkutvalget)

07.12.2012

Brev til ordførere, rådmenn og ledere for kommunale bedrifter. Hvordan håndtere de vanskelige etiske problemstillingene på en god måte?

Formannskapslovene 175 år (KRD)

06.12.2012

Det historiske skriftet: Formannskapslovene 175 år. Skiftande vilkår for lokalt sjølvstyre 1837 – 2012.

Stortingets kommunalkomite positive til styrket egenkontroll

06.12.2012

Flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag til endringer i kommuneloven og mener forslagene vil bidra til mer åpenhet og styrket egenkontroll.

Les mer »

Nye satser for reiser innenlands for statens regning (FAD)

06.12.2012

Med virkning fra 1. januar 2013.

Vei til sunnere kultur i offentlige anskaffelser (Doffin)

06.12.2012

En ny, dansk veiledning med åtte anbefalinger for å bedre anskaffelseskulturen i det offentlige.

Alternativ utforming av skatteelementer (KRD)

06.12.2012

Beregningene viser effekter på kommunenivå av alternativ utforming av skatteelementer i inntektssystemet.

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

06.12.2012

NKRF advarer mot å bruke regnskapsføring av pensjon i en debatt om hvilke regnskapsprinsipper kommunene skal ha.

Innst. 128 L (2012–2013) fra Kommunalkomiteen (Stortinget)

05.12.2012

Om endringer i kommuneloven m.m. (egenkontroll mv.).

Statusrapport 2012 fra Bokføringsstandardstyret (NRS)

05.12.2012

Gir bl.a. en oversikt over nye og endrede bokføringsstandarder, uttalselser til god bokføringsskikk og høringsutkast.

The 2012 corruption perceptions index (TI)

05.12.2012

Measures the perceived levels of public sector corruption in 176 countries and territories around the world.

Kvalifiserer for arbeid – reduserer svakt på sosialshjelpsutgifter (KS)

04.12.2012

Forholdet mellom antall mottakere av hhv. sosialhjelp og Arbeidsavklaringspenger har betydning for sosialhjelpsutgiftene.

Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser (NRS)

03.12.2012

Pensjonsforpliktelsene i årsregnskapene til norske foretak vil kunne bli vesentlig endret i 2012.

Til toppen av siden

Topp