www.nkrf.no » Nyheter » Lover og regler » 2012 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Lover og regler

Statusrapport 2012 fra Regnskapsstandardstyret (NRS)

31.12.2012

Omtaler blant annet hvilke endringer som har skjedd med standarder, veiledninger, høringsutkast og diskusjonsnotater i 2012.

Fra 1. januar 2013 blir vikarbyrådirektivet norsk rett (KS)

30.12.2012

Det medfører at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de er ansatt i innleievirksomheten.

Regelendringer fra 1. januar 2013 (FIN)

30.12.2012

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2013 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Forskrift om kommunal innkreving av kaiavgift m.m. (Lovdata)

21.12.2012

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift trer i kraft 1.1.2013.

Nye regler for kontroll i byggesaker (KRD)

21.12.2012

1. januar 2013 blir de nye reglene for uavhengig kontroll i byggesaker innført.

Fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem (Skatteetaten)

21.12.2012

Vurdering av spørsmål knyttet til fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem og familiehjem.

NRS 6 Pensjonskostnader endret (NRS)

20.12.2012

Etter høring i 2012 er det foretatt enkelte endringer i NRS 6.

Opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg (Skatteetaten)

20.12.2012

Momsfritaket for omsetning av tjenester i form av bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei er opphevet med virkning fra 1.1.2013.

Tilsetting av to interne lærere (SOM)

19.12.2012

En kommune lyste ut to vikarstillinger. Sivilombudsmannen uttalte at saksbehandlingen ga grunnlag for kritikk.

Skattetrekket i 2013 (Skatteetaten)

19.12.2012

Kost og losji, reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2013.

ISA 610 og ISA 315 er revidert (DnR)

18.12.2012

Endringen i ISA-ene trer i kraft for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2013 eller senere.

Pålegg om retting av ulovlig forhold (SOM)

18.12.2012

Sivilombudsmannen ba Fylkesmannen i Vestfold om å behandle spørsmålet om sin vedtakskompetanse på nytt, herunder spørsmål om klagerett.

KRS nr. 10 om kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard (GKRS)

18.12.2012

Kun mindre endringer sammenlignet med høringsutkastet. Den foreløpige standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2013, men tidligere anvendelse anbefales.

Skatte- og avgiftsvedtak for 2013 (Lovdata)

18.12.2012

Stortinget har fastsatt vedtak om bl.a. skatt, folketrygdavgift, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013.

Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger (NRS)

17.12.2012

NRS har utgitt et supplement til NRS (V) Pensjonsforutsetninger. Supplementet er basert på markedsdata pr. 30. november 2012.

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden

17.12.2012

BDO har på oppdrag for KRD kartlagt likheter og forskjeller i kommunal og fylkeskommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer »

Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (NRS)

17.12.2012

Den oppdatert Veiledningen IAS 19 ble publisert 30. november. Her omtales bakgrunnen for endringene som da ble gjort.

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt? (Skatteetaten)

17.12.2012

Enhver fordel en ansatt/styremedlem mottar gjennom sitt arbeidsforhold/verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt.

Endret notat om pensjon (GKRS)

14.12.2012

Styret i GKRS har fastsatt endringer i notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon».

Utvalg skal foreslå forenkling av offentlig innkjøp (FAD)

14.12.2012

Skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser. Hensikten er forenkling og fleksibilitet.

SKD-melding nr. 12/2012 Endringer i merverdiavgiftsloven og forskriften (Skatteetaten)

14.12.2012

Omhandler endringene i merverdiavgiftsregelverket i forbindelse med statsbudsjettet for 2013. Merverdiavgiftssatsene er uendret.

NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (NRS)

12.12.2012

NRS 20 (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard, uten at det er foretatt endringer i standarden.

NRS 19 Immaterielle eiendeler (NRS)

12.12.2012

NRS 19 (F) Immaterielle eiendeler er oppdatert med noen begrensede endringer og gjort om til endelig standard.

Ny vägledning för kommunernas informationssäkerhet (MSB)

12.12.2012

Vägledningen ska stödja Sveriges kommuner att på ett konkret och enkelt sätt bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Skatteinfo nr. 9/2012 (Skatteetaten)

11.12.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte (AD)

11.12.2012

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 1.1.14.

Skriftlig irettesettelse - gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold (SOM)

11.12.2012

Sivilombudsmannen ba kommunen om å vurdere saken på nytt, herunder rett til økonomisk kompensasjon.

Forenkler regelverket for offentlig støtte (FAD)

07.12.2012

Hensikten med forskriftsendringen er forenkling og vil gjøre det enklere å gi støtte til samfunnsnyttige formål.

Rapportering om samfunnsansvar (FIN)

07.12.2012

Lovforslag om at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for sitt samfunnsansvar.

Stortingets kommunalkomite positive til styrket egenkontroll

06.12.2012

Flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag til endringer i kommuneloven og mener forslagene vil bidra til mer åpenhet og styrket egenkontroll.

Les mer »

Nye satser for reiser innenlands for statens regning (FAD)

06.12.2012

Med virkning fra 1. januar 2013.

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

06.12.2012

NKRF advarer mot å bruke regnskapsføring av pensjon i en debatt om hvilke regnskapsprinsipper kommunene skal ha.

Innst. 128 L (2012–2013) fra Kommunalkomiteen (Stortinget)

05.12.2012

Om endringer i kommuneloven m.m. (egenkontroll mv.).

Statusrapport 2012 fra Bokføringsstandardstyret (NRS)

05.12.2012

Gir bl.a. en oversikt over nye og endrede bokføringsstandarder, uttalselser til god bokføringsskikk og høringsutkast.

Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser (NRS)

03.12.2012

Pensjonsforpliktelsene i årsregnskapene til norske foretak vil kunne bli vesentlig endret i 2012.

Til toppen av siden

Topp