www.nkrf.no » Nyheter » Økonomi og regnskap » 2012 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Økonomi og regnskap

Statusrapport 2012 fra Regnskapsstandardstyret (NRS)

31.12.2012

Omtaler blant annet hvilke endringer som har skjedd med standarder, veiledninger, høringsutkast og diskusjonsnotater i 2012.

Regelendringer fra 1. januar 2013 (FIN)

30.12.2012

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2013 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Forskrift om kommunal innkreving av kaiavgift m.m. (Lovdata)

21.12.2012

Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift trer i kraft 1.1.2013.

Utskrivningsprosessen - hvordan fungerer den? (KS)

21.12.2012

Samarbeidet om utskrivningsklare pasienter går stort sett bra, men det meldes om avvik knyttet til særlig to situasjoner.

Fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem (Skatteetaten)

21.12.2012

Vurdering av spørsmål knyttet til fradrag for utgifter til fosterbarn samt organisering av fosterhjem og familiehjem.

Økning i skattene (SSB)

20.12.2012

Samlede skatteinnbetalinger var ved utgangen av november på 808,7 mrd kr, dvs. 7,3 % mer enn på samme tid i fjor.

NRS 6 Pensjonskostnader endret (NRS)

20.12.2012

Etter høring i 2012 er det foretatt enkelte endringer i NRS 6.

Opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg (Skatteetaten)

20.12.2012

Momsfritaket for omsetning av tjenester i form av bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei er opphevet med virkning fra 1.1.2013.

Rekordstor folkevekst også i 2012 (SSB)

19.12.2012

Det vil bo om lag 5.053.500 personer i Norge ved årsskiftet, dvs. en økning på 1,4 % i 2012.

Skattetrekket i 2013 (Skatteetaten)

19.12.2012

Kost og losji, reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bil- og kostgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold i 2013.

Grunnlag for tilskudd til private barnehager 2012 - selvkostnivå fra kommunene (KS)

18.12.2012

KS har høsten 2012 hatt en undersøkelse hvor nær 200 kommuner har oppgitt sitt nivå på selvkost ut fra budsjett 2012.

Omsatte for 4,1 milliarder (SSB)

18.12.2012

Omsetningen for VAR-virksomheter var 4,1 mrd kr i 4. termin 2012, dvs. en økning på 10,1 %.

KRS nr. 10 om kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard (GKRS)

18.12.2012

Kun mindre endringer sammenlignet med høringsutkastet. Den foreløpige standarden gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2013, men tidligere anvendelse anbefales.

Skatte- og avgiftsvedtak for 2013 (Lovdata)

18.12.2012

Stortinget har fastsatt vedtak om bl.a. skatt, folketrygdavgift, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013.

Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger (NRS)

17.12.2012

NRS har utgitt et supplement til NRS (V) Pensjonsforutsetninger. Supplementet er basert på markedsdata pr. 30. november 2012.

Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (NRS)

17.12.2012

Den oppdatert Veiledningen IAS 19 ble publisert 30. november. Her omtales bakgrunnen for endringene som da ble gjort.

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt? (Skatteetaten)

17.12.2012

Enhver fordel en ansatt/styremedlem mottar gjennom sitt arbeidsforhold/verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt.

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus er redusert (KS)

14.12.2012

Det totale antallet utskrivelser har økt samtidig som antall liggedøgn for de utskrivningsklare pasientene er redusert.

Endret notat om pensjon (GKRS)

14.12.2012

Styret i GKRS har fastsatt endringer i notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon».

Økning i private grunnskoler (SSB)

14.12.2012

Høsten 2012 var det 185 private grunnskoler i Norge. Det er en økning på 13 skoler fra forrige skoleår.

SKD-melding nr. 12/2012 Endringer i merverdiavgiftsloven og forskriften (Skatteetaten)

14.12.2012

Omhandler endringene i merverdiavgiftsregelverket i forbindelse med statsbudsjettet for 2013. Merverdiavgiftssatsene er uendret.

NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (NRS)

12.12.2012

NRS 20 (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard, uten at det er foretatt endringer i standarden.

NRS 19 Immaterielle eiendeler (NRS)

12.12.2012

NRS 19 (F) Immaterielle eiendeler er oppdatert med noen begrensede endringer og gjort om til endelig standard.

Skatteinfo nr. 9/2012 (Skatteetaten)

11.12.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Nye pensjonsregler for lokale folkevalgte (AD)

11.12.2012

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner med virkning fra 1.1.14.

Rapportering om samfunnsansvar (FIN)

07.12.2012

Lovforslag om at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for sitt samfunnsansvar.

Sunn økonomi i attføringsvirksomhetene (SSB)

07.12.2012

Resultatregnskapet til de kommunalt eide attføringsvirksomhetene viser et resultat før skatt på 115 mill kr i 2011.

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp (SSB)

07.12.2012

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 145 mrd kr i 2011.

Stortingets kommunalkomite positive til styrket egenkontroll

06.12.2012

Flertallet i komiteen støtter regjeringens forslag til endringer i kommuneloven og mener forslagene vil bidra til mer åpenhet og styrket egenkontroll.

Les mer »

Nye satser for reiser innenlands for statens regning (FAD)

06.12.2012

Med virkning fra 1. januar 2013.

Alternativ utforming av skatteelementer (KRD)

06.12.2012

Beregningene viser effekter på kommunenivå av alternativ utforming av skatteelementer i inntektssystemet.

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

06.12.2012

NKRF advarer mot å bruke regnskapsføring av pensjon i en debatt om hvilke regnskapsprinsipper kommunene skal ha.

Innst. 128 L (2012–2013) fra Kommunalkomiteen (Stortinget)

05.12.2012

Om endringer i kommuneloven m.m. (egenkontroll mv.).

Statusrapport 2012 fra Bokføringsstandardstyret (NRS)

05.12.2012

Gir bl.a. en oversikt over nye og endrede bokføringsstandarder, uttalselser til god bokføringsskikk og høringsutkast.

Kvalifiserer for arbeid – reduserer svakt på sosialshjelpsutgifter (KS)

04.12.2012

Forholdet mellom antall mottakere av hhv. sosialhjelp og Arbeidsavklaringspenger har betydning for sosialhjelpsutgiftene.

Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser (NRS)

03.12.2012

Pensjonsforpliktelsene i årsregnskapene til norske foretak vil kunne bli vesentlig endret i 2012.

Til toppen av siden

Topp