www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regionalnytt nr 4/2012 (KRD)

27.04.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Økonomiske incitamenter og bedre styring (KREVI)

27.04.2012

Ifølge en danske ananlyse bør økonomiske incitamenter rettes mot de som er tettest på den aktiviteten man ønsker å fremme.

Innst. 270 S (2011–2012) fra kommunalkomiteen om stat og kommune – styring og samspel (Stortinget)

27.04.2012

Komiteen stiller seg bak at en aktiv bruk av forvaltningsrevisjon og administrativ internkontroll i kommunene på sikt bør kunne redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll.

Kommunal regnskapsstandard om regnskapsføring av lån (GKRS)

27.04.2012

Styret i GKRS har fastsatt revidert KRS nr. 3 "Lån - Opptak, avdrag og refinansiering" som foreløpig standard.

Romerike Avfallsforedling IKS er pålagt et overtredelsesgebyr på 600.000 kr (KOFA)

26.04.2012

Overtredelsen gjaldt ulovlig direkte anskaffelse av av renovasjonstjenester.

Bidra til bedre regnskapsregler for finansielle instrumenter!

24.04.2012

NKRF oppfordrer medlemmene til å bidra til at kommunene svarer på spørreundersøkelsen fra GKRS.

Les mer »

Årsmelding 2011 (GKRS)

24.04.2012

Årsmeldingen 2011 for Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ble fastsatt på årsmøtet 20. april.

Oppbevaring av regnskapsmateriale på papir (NARF)

24.04.2012

Med enkelte unntak er det ikke krav til oppbevaring av regnskapsmateriale på papir. Dette stiller imidlertid andre strenge krav.

Nordland fylkeskommune pålagt et overtredelsesgebyr på 350.000 kr (KOFA)

23.04.2012

Overtredelsen gjaldt ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe til Bodin videregående skole.

Skatteinfo nr. 4/2012

23.04.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Prinsipper for kvalitet i omsorgssektoren (KS)

23.04.2012

KS har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke organisasjoner utviklet åtte prinsipper for gode omsorgstjenester.

Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser (Menon)

23.04.2012

Rapporten dokumenterer at stat og kommune kan spare omkring 10-15 % på å profesjonalisere innkjøpsprosessene.

NKRF er enig i at gjeldende krav til revisors sikkerhetsstillelse kan erstattes med et krav til ansvarsforsikring

20.04.2012

Når det gjelder spørsmålet om løpende rapportering til Finanstilsynet synes dette etter NKRFs oppfatning unødvendig ressurskrevende.

Les mer »

NKRF støtter forslaget om differensiering av klagegebyret i KOFA

20.04.2012

NKRF er enig i at det bør være en viss terskel for å bringe klagesaker inn for KOFA.

Les mer »

Bokføringsregler for kirkelig fellesråd og menighetsråd

20.04.2012

I sin høringsuttalelse til FAD støtter NKRF de foreslåtte endringene og forenklingene.

Les mer »

Fortsatt økning i skatteinnbetalingene (SSB)

20.04.2012

Ved utgangen av mars i år var det betalt inn 231,9 mrd kr i skatt i Norge.

Merverdiavgift – overformynderier med fast formann (Skatteetaten)

18.04.2012

Formenn i overformynderiet som ikke er registrert i mva-registeret, må, dersom vilkårene for registrering for øvrig er oppfylt, kontakte skattekontoret for registrering.

Felles klarspråksprosjekt i kommunene (FMiR)

18.04.2012

Flere kommuner i Rogaland har nå fokus på klarspråk. Hjelp får de gjennom prosjektet "Klarspråk i Rogaland 2012".

Bedre beredskap i kommunene (DSB)

17.04.2012

Kommuneundersøkelsen 2012 viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige undersøkelse.

Kommunalnytt nr. 4/2012 (KRD)

17.04.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

65 % av de yrkesaktive er mer eller mindre avhengig av mobiltelefon i jobben (PT)

17.04.2012

30 % av de som behandler e-post på mobilen bruker imidlertid ikke tilgangsbeskyttelse.

Omsatte for 23 mrd i 2011 (SSB)

17.04.2012

Omsetningen for VAR-virksomheter var om lag 23 mrd kr i 2011. En vekst på 7,3 % fra året før.

Skatteinfo nr. 3/2012

17.04.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Les mer »

Det store heltidsvalget (KS)

17.04.2012

Fremtidens arbeidstidsordninger må utvikles med sikte på en optimal kvalitet på tjenestene.

Regnskapsføring av avregning av tilskudd til private barnehager

16.04.2012

Utdanningsdirektoratet slutter seg til NKRFs vurdering av hvordan avregning av tilskudd til private barnehager skal regnskapsføres.

Les mer »

Sivilombudsmannens melding for 2011 (SOM)

13.04.2012

Meldingen ble overlevert til Stortingets president før påske.

Presentasjoner fra KOSTRA- og økonomiseminaret 12.april (FMiR)

13.04.2012

Nytt fra KOSTRA og GKRS, viktige nøkkeltall, kostnader og kvalitet i omsorgssektoren og tilskudssberegning for private barnehager.

Representantforslag fra opposisjonen om endring av oppbevaringsplikt for regnskapsdokument (Stortinget)

13.04.2012

Foreslår å redusere kravet i bokføringsloven om oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale fra ti til fem år.

Fremtidig begrunnelsesplikt splittet Stortinget (Doffin)

12.04.2012

Forslaget om å kutte ut muligheten for å be om en utdypende begrunnelse om kontraktstildeling, splittet Stortinget.

COBIT 5 er lansert (ISACA)

12.04.2012

A globally accepted Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT.

Tvisteløsningsnemd etablert (KS)

11.04.2012

Den nasjonale nemnda gir rådgivende uttalelse i saker, der kommuner og helseforetak ikke kommer til enighet.

Regjeringen vil fulldigitalisere forvaltningen (SMK)

11.04.2012

Regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» ble presentert i dag.

Færre fødsler og høyere fødealder (SSB)

11.04.2012

I 2011 ble det født 60 200 barn i Norge, 1 200 færre enn året før.

FAD vil tette hull i regelverket (Doffin)

11.04.2012

Høringen gjelder regelfesting av unntaket fra kunngjøringsplikten for offentlig myndighetsutøvelse.

Mva-fristen 10. april (Altinn)

11.04.2012

Utsatt rentebelastning for mva-oppgaver.

Ikke generelt behov for karanteneregler i kommunesektoren (KS)

11.04.2012

Kommunesektorens Etikkutvalg uttaler at det ikke er et generelt behov for karantene-/saksforbudsregler i kommunesektoren.

Begrenser mulighetene for kameraderi og korrupsjon (KS)

11.04.2012

Kommunesektorens Etikkutvalg påpeker betydningen av regelverket for offentlig støtte og offentlige anskaffelser som viktige redskap.

Alle KOFA-gebyrene til kommuner – unntatt ett (Doffin)

10.04.2012

Sakstilstrømningen i KOFA gikk noe ned i 2011, men andelen gebyrsaker er nå nær 23 %.

Regnskapsrevisjonens innhold i kommunal sektor

10.04.2012

Kommunerevisors oppgave i tilknytning til vurderingen av intern kontrollen fastsettes av god kommunal revisjonsskikk.

Les mer »

Salg av Haslemoen leir - ulovlig offentlig støtte (KS)

05.04.2012

Våler kommune solgte deler av Haslemoen leir i 2006, prisen var under markedspris og differansen må nå betales tilbake.

Norske bokføringsstandarder (NRS)

05.04.2012

NBS Sikring av regnskapsmateriale og NBS Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år er publisert, men ikke trådt i kraft.

Til toppen av siden

Topp