www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regnskapsundersøkelsen 2011 (KS)

29.02.2012

Undersøkelsen av kommunenes regnskaper for 2011 tyder på at økonomien er noe svakere enn i 2010.

Meldingen om likningen for inntektsåret 2011 (Skatteetaten)

29.02.2012

SKD-melding nr. 5/12 med en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2011.

Suldal har valgt Rogaland Revisjon IKS som ny revisor

28.02.2012

Selskapet gikk seirende ut av den åpne anbudskonkurransen foran Deloitte og KPMG.

Les mer »

Økning i bulktransporten (SSB)

28.02.2012

Det ble fraktet 41,4 mill tonn våt og tørr bulk i løpet av 3. kvartal 2011 til og fra havnene.

Sunnere mat i barnehagene (Helsedirektoratet)

28.02.2012

Nesten alle barnehager i landet serverer frukt og bær hver dag, men bare en tredel tilbyr barna ferske grønnsaker.

Kostnader og gevinster ved elektronisk meldingsutveksling (KS)

28.02.2012

Rapport gir oversikt over kostnader og mulige gevinster ved å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten.

Mannsoverskuddet økte sterkt i 2011 (SSB)

24.02.2012

Det var 2.498.900 menn og 2.487.000 kvinner registrerte som bosatt i Norge ved årsskiftet.

Nye saksbehandlingsregler – klageadgang i innsynssaker (KA)

24.02.2012

Kirkeloven ble endret på flere områder med virkning fra 1. januar 2012.

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene (SSB)

23.02.2012

Jevnt over skårer Oslo høyest på de tolv indikatorene som inngår i SSBs indikatorer for kjønnslikestilling i norske kommuner.

Tallgrunnlag kommunal medfinansiering 2012 (Helsedirektoratet)

23.02.2012

Publiseringen inneholder tallgrunnlag knyttet til den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten i 2012.

Kommunene fortsetter å satse på psykisk helsearbeid (KS)

22.02.2012

Ifølge ny rapport fortsetter kommunene å satse på psykisk helsearbeid.

Kommunenes grep om byutviklingen (KS)

22.02.2012

Kommunenes rolle er beskjeden både som grunneier, investor og byggherre for boliger og næringsbygg i storbyene ifølge ny rapport.

Høyesterett – straffutmåling for grov korrupsjon og utroskap (Lovdata)

20.02.2012

Straffutmåling for svindel av et kommunalt foretak etablert for å eie, utvikle, bygge, drive og vedlikeholde skolebygninger.

Ny veileder: Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? (KS)

20.02.2012

KS Advokatene har, med økonomisk støtte fra KRD, utarbeidet en enkel veileder om hvor kommunenes handlingsrom ligger.

Bruk av havnekapitalen (KS Bedrift)

20.02.2012

Departementet har gitt Kragerø tillatelse til at deler av havnevesenets havnekapital blir brukt til allmennyttige formål. KS Bedrift påklager vedtaket.

Kommunalnytt nr. 2/2012 (KRD)

20.02.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Høring - forslag til nytt regelverk for kassasystemer (FIN)

20.02.2012

Finansdepartementet sender på høring Skattedirektoratets utredning ”Nytt regelverk for kassasystemer”.

Mindre underskudd i kommuneforvaltningen (SSB)

20.02.2012

Foreløpige tall viser at kommuneforvaltningen i 2011 hadde et underskudd på mellom 16 og 17 mrd kr, målt i bokførte verdier.

Kan kutte mer CO2 enn antatt (KS)

20.02.2012

Utprøvingen av et nytt verktøy for effektberegning viser at kommunene er mye viktigere klimaaktører enn tidligere antatt.

Statistikk 2011 (Økokrim)

17.02.2012

ØKOKRIM har aldri hatt flere rettssaker i Høyesterett enn enheten hadde i 2011.

Økning i skatteinnbetalinger i januar (SSB)

17.02.2012

I januar ble det betalt inn 73,9 mrd kr i skatt.

Omsetning på 4,2 mrd. (SSB)

17.02.2012

Omsetningen for VAR-virksomhet var 4,2 mrd kr i 5. termin 2011.

KOFA mister gebyradgangen – domstolene overtar (Doffin)

17.02.2012

Det går flertallet i Stortinget inn for.

Regionalnytt nr. 2/2012 (KRD)

17.02.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Så mye velferd produserer din kommune (KRD)

17.02.2012

Databasen som gir informasjon om omfang og kvalitet på velferdstjenestene i kommunene er oppdatert.

Representantforslag fra Frp (Stortinget)

17.02.2012

Om incentiver for å få fortgang i arbeidet med en mer effektiv og robust kommunestruktur.

Forsterket innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering (FIN)

17.02.2012

Financial Action Task Force (FATF) har revidert de internasjonale anbefalingene for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Tilsynsaksjon i tannhelsetjenestene (Arbeidstilsynet)

16.02.2012

Arbeidstilsynet vil i første kvartal gjennomføre en tilsynskampanje i private og offentlige tannhelsetjenester over hele landet.

Konferanse: «Etikk, antikorrupsjon og internkontroll i kommunesektoren» (KS)

16.02.2012

I samarbeid med KRD, Transparency International Norge og Kommunesektorens Etikkutvalg inviterer KS til konferanse 7. mars 2012.

Ikke bedre etterlevelse av dokumentasjonskrav (Doffin)

16.02.2012

Av de 884 kontrollene Kommunerevisjonen i Oslo har utført, er det totalt 71 avvik når det gjelder dokumentasjonskravet.

Uttalelser om lokaldemokrati og styring (KS)

15.02.2012

Landstinget i KS har vedtatt tre uttalelser om lokaldemokrati og styring.

Delvis medhold til klagerne (FiH)

15.02.2012

Fylkesmannen gir klagerne delvis medhold, men lar i hovedsak Bergen kommunes justerte budsjettvedtak stå som det er.

Erstatningskrav mot kommune etter mobbing i barneskolen (Lovdata)

15.02.2012

Høyesterettsdom: Kommune funnet erstatningsansvarlig som arbeidsgiver for en elevs skader som følge av mobbing i barneskolen.

Kommunal revisjon på Kommunedagene 2012

13.02.2012

NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på Oslo Plaza.

Les mer »

Lokalpolitikerne må ha frihet til å si ja til de gode idéene (KS)

13.02.2012

- Man skaper ikke en kultur for nytenking og idéutvikling gjennom statlig detaljstyring og kontroll, sa Halvard Skard til KS' landsting.

Møte i fagkomiteen 18. januar 2012 (GKRS)

10.02.2012

Hovedsaken på møtet var gjennomgang av mottatte høringsuttalellser til revidert KRS nr. 3 Lån - opptak, avdrag og refinansiering.

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket (Doffin)

10.02.2012

Enten blir de avvist eller klageren har trukket klagesaken, men sekretariatet har likevel måttet vurdere hver og en av dem.

Meld. St. 12: Stat og kommune – styring og samspel (KRD)

10.02.2012

Gode og effektive velferdstenester og livskraftige lokalsamfunn krev ein sterk kommunesektor med armslag, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ønsker en mer avgrenset og tydelig innsigelsesordning (KS)

10.02.2012

Undersøkelse viser at innsigelsesordningen har legitimitet i kommunene, men praktiseringen bør endres.

Over 500 nedlastinger første uka!

10.02.2012

Forvaltningsrevisjonsregisteret har hatt høyt besøk siden lanseringen 1. februar.

Les mer »

Bedre avfallskontroll i havnene (Klif)

09.02.2012

Nye kontroller fra forurensningsmyndighetene viser at mange norske havner har tilfredsstillende avfallsordninger.

Stor tillit til lokalpolitikerne (KS)

09.02.2012

Åtte av ti nordmenn mener at lokalt folkevalgte arbeider til beste for befolkningen.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (SOM)

08.02.2012

Sivilombudsmannen kom til at det var flere feil ved klageorganets vedtak i Skien.

Videreutdanning innenfor offentlig revisjon

08.02.2012

Riksrevisjonen og NKRF tar initiativ for å etablere videreutdanning innenfor offentlig revisjon.

Les mer »

Kostnadsstruktur og profittmuligheter i barnehagesektoren (Telemarkforsking)

08.02.2012

Kostnadsforskjellene mellom kommunale og private barnehager blir stadig mindre.

Mangelfulle rutiner ved kjøp og salg av eiendom (Stiftelsestilsynet)

08.02.2012

Dårlige rutiner når stiftelser kjøper eller selger fast eiendom øker sjansen for feil eller misligheter.

Fylkesmennene får 12 uker på å behandle byggeklager (KRD)

08.02.2012

Det er viktig å korte ned tiden det tar å behandle byggeklager. Fra 1. juli 2012 får fylkesmennene 12 uker på seg.

Over 80 mill til samhandlingstiltak (HOD)

08.02.2012

Kommunene kan nå søke om midler til samhandlingsprosjekter i 2012.

Unge tar lettere på trygdemisbruk enn eldre (NAV)

07.02.2012

En undersøkelse viser at 97 % av befolkningen mener trygdemisbruk bør bekjempes.

Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene utvidet (Altinn)

07.02.2012

Brønnøysundregistrene utvider sin nye gratistjeneste Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene.

Næringsfond styrker lokal nærings- og samfunnsutvikling (KRD)

06.02.2012

Kommunale og regionale næringsfond har vært med å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser.

Kommunene må prioritere kontroll og tilsyn

05.02.2012

Ifølge riksrevisor Jørgen Kosmo har vi blitt mer sektorstyrt. Det kan gjøre samhandling vanskelig, og det vil ofte oppstå problemer i skjæringspunktet mellom sektorene.

Les mer »

Regnskapsundersøkelsen 2011 (KS)

03.02.2012

KS sender i disse dager ut regnskapsundersøkelsen til samtlige kommuner og fylkeskommuner.

Særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester - rapportering (Helsedirektoratet)

03.02.2012

Rundskriv IS-4/2012 ”Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene”.

KOFA-mareritt over for Oppegård (Doffin)

03.02.2012

Nærmere en mill kr i gebyr har kommunen fått i de 13 sakene der KOFA er kommet til at ulovlige direktekjøp foreligger.

Kommunekritikk bare «delvis treffende» (Doffin)

03.02.2012

Mye av misnøyen mot anskaffelsesreglene kommer fra kommunesektoren og fremstilles som EØS-kritikk.

Europautredningen og kommunal sektor (KS)

03.02.2012

EØS reduserer skillet mellom innenriks og utenriks. Kommunesektoren konsulteres sjelden av departementene.

Nye retningslinjer for offentlig støtte (KS)

03.02.2012

Nye retningslinjer fra ESA for offentlig støtte til offentlig tjenester av allmenn økonomisk interesse.

Skal inspirere til internkontroll! (KS)

03.02.2012

Med støtte fra KRD starter KS nettverk for å styrke internkontrollen. Mer enn 60 rådmenn har vist interesse.

Rapport om opplevd oppdagelsesrisiko (Skatteetaten)

03.02.2012

Analyseteamet i Skatteetaten har bl.a. sett på sammenhenger mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko.

Samhandling kan skape kontrollkrøll

02.02.2012

Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil være krevende i seg selv for kommunene, men vil også skape utfordringer på kontroll- og tilsynsområdet.

Les mer »

Klagenemd for revisor- og regnskapsførersaker (FIN)

02.02.2012

Finansdept. har fastsatt forskrift om klagenemnd for revisorer- og regnskapsførersaker, samt oppnevnt medlemmer til nemnden.

Vanskelig balansegang i kommunesektoren (KS)

02.02.2012

Veksten i kommunalt konsum er dempet gjennom hele 2011, etter sterk vekst i 2009 og 2010.

Liten kontinuitet i kontrollutvalgene – krever satsing på opplæring

02.02.2012

Det har vært store utskiftinger etter kommunevalget i kontrollutvalgene.

Les mer »

Kommunenes forvaltningsrevisjoner er nå tilgjengelig på nett

01.02.2012

I dag ble Forvaltningsrevisjonsregisteret åpnet av statssekretær Dag H. Sandbakken i KRD.

Les mer »

Til toppen av siden

Topp