www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Høyeste svindelbeløpet noen gang (NAV)

31.01.2012

NAV har meldt 1 358 personer for å ha svindlet til seg 189 mill kr i 2011.

Inspirasjon til utvikling av kommunens økonomiske politikk (KREVI)

27.01.2012

Danske kommuner, som lykkes med sin økonomistyring, har en politisk vedtatt økonomisk politikk med tydelige økonomiske mål.

Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode (KRD)

26.01.2012

NIBR-rapporten vurderer systemrevisjon som tilsynsmetode, og fylkesmannens bruk av dokumentasjon fra kommunens egenkontroll.

Sviktende tillit og vanskelig samhandling i barneverntjenesten (NIBR)

26.01.2012

Dagens situasjon er preget av kritiske kommuner, sviktende tillit og lite samhandling, viser en ny NIBR-rapport.

Regionalnytt nr. 1/2012 (KRD)

26.01.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Gjorde evalueringsfeil, må ut med ni mill. (Doffin)

26.01.2012

Åtte mill. i erstatning og over en mill. i saksomkostninger må Drammen ut med til en entreprenør som fikk rettens medhold.

Skatteinfo nr. 1/12 (Skatteetaten)

25.01.2012

Landsdekkende informasjonsskriv med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Nye KOSTRA-funksjoner knyttet til samhandlingsreformen (KS)

25.01.2012

Det er opprettet to nye funksjoner knyttet til kommunal medfinansiering og øyeblikkelig hjelp.

Kommunalministeren besvarer skriftlig spørsmål fra FrP (Stortinget)

24.01.2012

Navarsete svarer at regjeringen ikke har planer om å innføre et incentivsystem for å fremme kommunesammenslåinger.

Enighet mellom KS og HOD om utskrivningsklare pasienter (KS)

23.01.2012

Enighet om hvordan forskriften om utskrivningsklare pasienter skal praktiseres i forbindelse med samhandlingsreformen.

Budsjettundersøkelse for kommunesektoren (KS)

23.01.2012

Barnehage, barnevern og videregående skoler er budsjettvinnerne i kommunesektorens budsjetter i 2012.

Kommunalnytt nr. 1/2012 (KRD)

23.01.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Sterk økning i skatteinnbetalinger (SSB)

20.01.2012

Det ble betalt inn 797,8 mrd kr i skatt i 2011. Dette er en økning på 92,8 mrd, eller 13,2 %, fra året før.

Erfaringer fra Bergen kommunes etikkarbeid (KS)

20.01.2012

Etisk refleksjon på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til det de jobber med og øker evnen til mestring.

Att förebygga korruption i offentlig upphandling (Upphandlingsstödet)

20.01.2012

Difis svenske "søster" har samlet grunnleggende fakta om korrupsjon og habilitet i tilknytning med offentlige anskaffelser.

Norge «bygget ut» EØS-regler til kompliserte og firkantede lover for offentlige anskaffelser (KS)

19.01.2012

Resultatet er at norsk offentlig forvaltning er pålagt anskaffelsesregler som er betydelig strengere enn strengt tatt nødvendig.

400 000 kroner i gebyr til Oppegård (KOFA)

18.01.2012

Kommunen får gebyret på grunn av ulovlig direkte anskaffelse av VA-materiell.

Nei til innsyn i navn og initialer på faktura (Doffin)

17.01.2012

Det gis ikke innsyn i aktuelle konsulenters navn og initialer på fakturaer i en konkret gebyrsak som gjaldt barneverntjeneste.

Utvalg foreslår ny barnehagelov (KD)

16.01.2012

NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene.

EU foreslår nye regler for offentlige anskaffelser (FAD)

16.01.2012

EU-kommisjonen vil ha enklere og mer fleksible regler for offentlige anskaffelser.

Ingen sanksjoner ved for sein levering av RF-1037 (Altinn)

16.01.2012

Skatteetaten har besluttet å ikke ilegge sanksjoner eller forsinkelsesrente for de som leverer etter fristen pga. problemer i Altinn.

Formannskapslovene 175 år (KS)

14.01.2012

Grunnlaget for den norske kommuneforvaltningen og lokaldemokratiet slik vi kjenner det i dag ble lagt 14. januar 1837.

Innsyn i arbeidsmiljørapport (SOM)

13.01.2012

Sivilombudsmannen kom til at det var tvilsomt om alle opplysningene var undergitt taushetsplikt.

Tilsyn med vannverkenes ledningsnett i 2012 (Mattilsynet)

13.01.2012

I 2012 vil minst 400 vannverk få besøk av Mattilsynet, som en del av et nasjonalt tilsynsprosjekt.

Frykter innsyn og klager – innkjøpene blir dyrere (Doffin)

13.01.2012

Danske oppdragsgivere er så redde for innsyn og klagesaker at de bruker mye mer ressurser enn nødvendig.

Samling av korrupsjonsdommer (TI Norge)

12.01.2012

Transparency International Norge har samlet korrupsjonsdommer i Norge fra 2003 og fram til i dag.

Fakturagebyr for feieavgift (SOM)

12.01.2012

Siviloombudsmannen uttalte at det forelå åpenbare muligheter for besparelse ved å innkreve feieavgiften én gang i året.

Vilje og evne til å omsette ord til handling er roten til all god økonomistyring (KREVI)

12.01.2012

Skal en kommune virkelig forbedre sine økonomiske prestasjoner, så handler det om atferd – ikke minst lokalpolitikernes.

Utreder kommunal strømberedskap (JD)

11.01.2012

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utrede kommunenes beredskap mot bortfall av strøm.

Matservering i barnehager og skolefritidsordninger (Mattilsynet)

11.01.2012

Rapport fra regionalt tilsynsprosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Folkehelseprofiler for kommunene publisert (Folkehelseinstituttet)

10.01.2012

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler for alle landets kommuner.

Kommunale modeller for oppfølging innen rus og psykisk helse (KS)

10.01.2012

26 kommuner har jobbet systematisk med individuell oppfølging av rusmiddelavhengige.

Ok å stoppe konkurranse av frykt for dårlig kvalitet (Doffin)

10.01.2012

Dansk høyesterett slo fast at kommunens begrunnelse for annullering - lavt timetall - ikke var usaklig.

Skaper kultur attraktive steder? (Telemarksforsking)

10.01.2012

Telemarksforsking har analysert sammenhengen mellom flytting og kulturnivå i kommuner og regioner.

Avtale om anleggsbidrag som vilkår for byggetillatelse (SOM)

10.01.2012

Sivilombudsmannen kom til at kommunen ikke hadde adgang til å oppstille et slikt vilkår uten uttrykkelig hjemmel i lov eller forskrift.

Kommunal kontantstøtte er skattefri stønad (Skatteetaten)

10.01.2012

Kontantstøtte som følge av kommunestyrevedtak er skattefri for mottaker.

Ni av ti svindlere er menn (KPMG)

10.01.2012

Økonomisk kriminalitet utføres stort sett av menn i lederstillinger.

Innsyn i dokumenter hos kommunal pensjonskasse (SOM)

09.01.2012

Sivilombudsmannen kom til motsatt resultat, og ba fylkesmannen om å vurdere avslaget på nytt.

Fagkomitemøte 30. november 2011 (GKRS)

06.01.2012

Hovedsaken på møtet var sluttbehandling av notatene om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

06.01.2012

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2011.

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura (Doffin)

06.01.2012

Et pålegg om innføring av elektronisk faktura i kommunal sektor har en netto nåverdi på nær 1,4 mrd kr.

Høring SA 3802-2 (DnR)

05.01.2012

Utkast til SA 3802-2 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA" er sendt på høring.

Forslag til NBS Elektronisk fakturering (NRS)

04.01.2012

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt ut høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Elektronisk fakturering.

Nytt interaktivt benchmarkingverktøy skal inspirere til effektivisering (KREVI)

03.01.2012

Danske kommuner kan måle sine skoleresultater mot andre.

Første fylkeskommune på iTunes (Telemark fylkeskommune)

03.01.2012

Telemark leverer undervisningsvideoer på videregående nivå på iTunes U.

Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen (Helsetilsynet)

02.01.2012

Fra 1. januar 2012 integreres Helsetilsynet i fylket i fylkesmannsembetet.

Nye hefter – effektivisering i kommunene (KS)

02.01.2012

Heftene er en del av et FoU- prosjekt som dokumenterer resultatene av innsatsen for økt effektivisering i norske kommuner.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

02.01.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2012.

Til toppen av siden

Topp