www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner (Civita)

31.07.2012

Rapporten ser nærmere på konsekvensene av å gå over til større kommuner og om argumentene mot sammenslutning er holdbare.

Boplikt ikke i strid med EØS-avtalen (LMD)

31.07.2012

ESA har nylig vedtatt at det ikke er grunnlag for å gå videre med klagesaker knyttet til bopliktbestemmelsene i konsesjonsloven.

Kommunene sjekker ikke hvordan bestemor har det (Forbrukerrådet)

30.07.2012

Få kommuner har systemer for å følge opp kvaliteten på sine institusjoner. Og nesten ingen offentliggjør resultatene.

Skatteoppgjøret 2011- per juli (Skatteetaten)

26.07.2012

Tabellene viser hovedtall for hver kommune.

Bærumskraftig (NHO)

24.07.2012

Bærum kommune vinner NHOs BærekraftsNM – i år som i fjor.

Økning i oljeskattene (SSB)

24.07.2012

Det var betalt inn 447,6 mrd kr i skatt i Norge fra og med januar til utgangen av juni i år.

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel (SKL)

18.07.2012

Publikasjonen omhandler forholdet mellom kommunestyret og revisjonen i kommuner, landsting og regioner i Sverige.

Vad innebär det att vara förtroendevald revisor i en kommun eller ett landsting? (SKL)

18.07.2012

Publikasjonen formidler erfaringer og fakta om vervet som kommunal (tillitsvalgt) revisor i Sverige.

Nytt rundskriv til sosialtjenesteloven (KS)

18.07.2012

Rundskrivet er et grunnleggende dokument for alle som utfører oppgaver etter loven.

Mer samarbeid gir raskere vei (KS)

18.07.2012

Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter kan kuttes med flere år gjennom forpliktende samarbeid mellom stat og kommuner.

Arbeidsgiverstrategier gir bedre tjenester (KS)

18.07.2012

Undersøkelse avdekker store regionale variasjoner mellom antallet kommuner som har utarbeidet en strategisk arbeidsgiverpolitikk.

Busskonsesjoner i Aust-Agder får tommelen ned av ESA (KS)

18.07.2012

Fylkeskommunen har tildelt og forlenget syv konsesjoner for busstransport i strid med EØS-reglene.

Forebygge alvorlig svikt i eldreomsorgen (KS)

18.07.2012

Rapporten «Når omsorgen svikter» beskriver omfanget av hendelser med alvorlig svikt i tjenestene som lavt.

Fylkesmannen ga merinnsyn (offentlighet.no)

18.07.2012

Skoledokumentene kunne unntas som interne, men Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener merinnsyn må praktiseres.

Presiserer vilkår for sosialhjelp (AD)

18.07.2012

Arbeidsministeren presiserer i et brev til alle landets kommuner vilkårene for å motta sosialhjelp.

Kommunale gebyrer opp 3,3 % (SSB)

18.07.2012

I gjennomsnitt betaler hver husstand 9 970 kr for tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn.

Mer til de yngste og eldste (SSB)

18.07.2012

Antall brukere av hjemesykepleie og praktisk bistand steg noe blant de yngre og de eldste det siste året.

Kommunale tilskudd dekker 65 % av utgiftene (SSB)

18.07.2012

Tilskuddene til de kirkelige fellesrådene har økt gradvis de siste årene.

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010 (KRD)

18.07.2012

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet en rapport om effektivitet i kommunene.

Kommuneproposisjonen 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 2012 (KRD)

18.07.2012

Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene.

Forslag til endringer i revisjonsberetningen (DnR)

18.07.2012

IAASB har utarbeidet forslag til endringer i revisors beretning med sikte på å øke relevansen og verdien av revisjonsberetningen.

Høring ISA 610 og ISA 315 (DnR)

18.07.2012

Standardene på høring er oversatt fra tilsvarende standarder fra IAASB.

Ny forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

04.07.2012

Offentlig sektors særlige behov skal inngå i regnskaps- og revisorutdanningen. Dette slås fast i rammeplanens formålsparagraf. Endringen er i tråd med NKRFs forslag til endring i rammeplanen.

Les mer »

Revidert veileder til regelverket om offentlige anskaffelser

02.07.2012

I forbindelse med at nye bestemmelser om håndhevelse av offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli 2012, har departementet revidert veilederen til regelverket.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

02.07.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2012.

Til toppen av siden

Topp