www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Tidligere rådmann i Rana frifunnet for korrupsjon

27.06.2012

Retten finner at det ikke er ført bevis for at bolighandelen innebar at rådmannen fikk en fordel.

Nytt høringsutkast fra GKRS - KRS nr. 10 om kommunale foretak

26.06.2012

Høringsutkast til KRS nr. 10 (HU) "Kommunale foretak – Regnskapsmessige problemstillinger" foreligger fra GKRS. Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av overføringer mv. mellom KF og kommunen for øvrig.

Har Bergen kommune fått ekstremt gode avtaler eller …?

25.06.2012

Bergen kommune har nettopp vedtatt avtaler om kjøp av revisjonstjenester. Det skal bli spennende å se hva sluttregninga blir.

Les mer »

Ikke god nok markedssjekk før IKT-anskaffelse (foa.no)

25.06.2012

Kommunerevisjonen i Trondheim har levert en kritisk rapport - skanningen av markedet i forkant var ikke god nok.

Ny forsinkelsesrentesats (Lovdata)

25.06.2012

Fra 1. juli 2012 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %.

Ikrafttredelse endringer i bokføringsloven (NARF)

25.06.2012

Det er besluttet delt ikrafttredelse av de nylig vedtatte endringene i bokføringsloven.

Svak nedgang i sosialhjelpsmottaket (SSB)

25.06.2012

Tallet på sosialhjelpsmottakere gikk i 2011 ned med 1.500 personer, til 118.000.

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser (FAD)

25.06.2012

Departementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. juli 2012.

Oppdatert kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll (KRD)

25.06.2012

Kartleggingen av lover og forskrifter om internkontroll i kommuner og fylkeskommuner er oppdatert pr. 1.5.12.

Ingen endring i eiendomsskattereglene for maskiner (FIN)

22.06.2012

Det blir ingen vurdering av problemstillingene rundt utskriving av eiendomsskatt på tilbehør til verk og bruk, herunder maskiner.

NRK stoppet "dialogmøte" (Offentliget.no)

22.06.2012

NRK protesterte mot lukking av møte og nektet å forlate rommet.

Skjerper kontrollen av skjenkestedene (HOD)

22.06.2012

Regjeringen vil sikre ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene.

Nye regler for tilskudd og foreldrebetaling i barnehagene (KD)

22.06.2012

Skal sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og styrker kontrollen med tilskuddene til de ikke- kommunale barnehagene.

Kommunal håndheving av overtredelsesgebyr (JD)

22.06.2012

Lovendringen som åpner for kommunal håndheving av visse vanlige overtredelser av politivedtektene trer i kraft 1. juli 2012.

Økt gebyr for å klage til Klagenemnda (FAD)

22.06.2012

Fra 1. juli skal det koste kr 1000 å klage til KOFA på saker om ulovlige direkte anskaffelser og kr 8000 for å klage inn andre saker.

Lokalpolitikere ligner på hverandre (KRD)

22.06.2012

Dette kjommer fram i rapporten ”Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys” fra Uni Rokkansenteret.

Periodisert regnskap i staten (DFØ)

22.06.2012

Veileder om bruk av periodisert virksomhetsregnskap i staten basert på de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS).

NKRF stiller spørsmål til KRD om beregning av minste tillatte avdrag på lån

22.06.2012

NKRFs erfaringer viser at «regnearkmodellen» alltid gir et betydelig lavere minimumsavdrag enn «forenklet brøk».

Les mer »

Skatteinfo nr. 6/2012 (Skatteetaten)

22.06.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Endringer i kommunale regnskapsstandarder og notater (GKRS)

22.06.2012

GKRS gjennomgår standarder og notater for å sikre at de er i samsvar med notatene om grunnleggende prinsipper.

Kommunal medfinansiering – første tertial 2012 (HOD)

22.06.2012

Tall for sykehusaktiviteten i første tertial viser at kommunenes utgifter til kommunal medfinansiering vil bli på om lag 1,77 mrd kr.

0,44 % av spillvannsnettet fornyet (SSB)

22.06.2012

I 2011 ble 0,44 %, eller 156 av totalt 35 700 kilometer, av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut.

Andel innsigelser til planer på høring øker (SSB)

22.06.2012

Kommunene mottok i 2011 innsigelser til omlag 50 % av kommuneplanene og kommunedelplanene som ble lagt ut på høring.

Stabilt antall tillatelser til utmarkskjøring (SSB)

22.06.2012

Kommunene ga nær 13 900 nye dispensasjoner for kjøring i utmark i 2011, mens omkring 1 360 flere forfalt.

Må betale millionerstatning etter overprising (Doffin)

21.06.2012

En leverandør er av Oslo tingrett dømt til å betale Oslo kommune 11 millioner kroner i erstatning for overprising.

Rask utvikling mot 6 millioner innbyggere (SSB)

20.06.2012

Den raske befolkningsveksten vil trolig fortsette noen år framover, men avta etter hvert.

Økningen i skatteinnbetalingene vedvarer (SSB)

20.06.2012

Ved utgangen av mai var det betalt inn 407,9 mrd kr i skatt i Norge.

Økonomiske og faglige hensyn ikke alltid motsetninger (KREVI)

20.06.2012

Dansk rapport viser at det faktisk er mulig å spare på skoleområdet, uten det behøver å gå ut over elevenes faglige resultater.

Flere med eiendomsskatt i hele kommunen (SSB)

19.06.2012

I 2011 benyttet 316 kommuner eiendomsskatt. Av disse hadde 163 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 145 året før.

Omsetningsvekst for avfallshåndtering (SSB)

19.06.2012

Den totale omsetningen for VAR-virksomhet gikk opp med drøyt 19 % fra 2009 til 2010.

Kommunalnytt nr. 6/2012 (KRD)

18.06.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

KOSTRA: Hovedtall for tjenester og økonomi (KS)

18.06.2012

Fortsatt vekst i barnevernet og stor utgiftsvekst til fylkeskommunale veier.

Inkluderende arbeidsliv i kommunene (Evalueringsportalen.no)

18.06.2012

Et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester.

SIRK nr. 1-2012 (NIRF)

15.06.2012

Nytt nummer av tidsskriftet til Norges Interne Revisorers Forening.

Fagkomitemøte 4. og 5. juni (GKRS)

15.06.2012

Sluttbehandling av høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om kommunale foretak og notat om utdeling fra aksjeselskaper.

Andelen barn i barnehage flater ut (SSB)

15.06.2012

Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 90 % av alle barn i alderen 1-5 år en plass i barnehage.

12 300 flere ansatte i kommunene (SSB)

15.06.2012

Dvs. en økning med 2,7 % fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Målt i avtalte årsverk var økningen 2,2 %.

Kommuneøkonomien på samme nivå (SSB)

15.06.2012

Kommunenes netto driftsresultat anslås til 2,0 % av driftsinntektene, mot 2,1 % i 2010.

Sunn økonomi i fylkeskommunene (SSB)

15.06.2012

Reviderte tall viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,4 mrd kr, eller 5,5 %, av de samlede driftsinntektene i 2011.

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

15.06.2012

KOSTRA-tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2011 er publisert.

NAV bør gi bedre oppfølging til brukere med behov for koordinerte tjenester (Riksrevisjonen)

14.06.2012

NAVs virkemidler må i større grad brukes på en måte som er effektiv for brukere med behov for tjenester fra både stat og kommune.

Det kommunale barnevernet må styrkes faglig for å sikre barn god hjelp (Riksrevisjonen)

14.06.2012

Bekymringsmeldinger henlegges feilaktig, og det tar tid før barna får hjelp.

Forslag til NBS Dokumentasjon av balansen (NRS)

14.06.2012

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt ut høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Dokumentasjon av balansen.

Norges Integritetssystem - ikke helt perfekt? (TI-N)

14.06.2012

Transparency International Norge lanserer ny rapport om korrupsjonsrisiko i viktige samfunnsinstitusjoner.

Artikkelprisen for 2011

14.06.2012

Bernt Frydenberg er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2011.

Les mer »

NKRFs hederstegn i sølv gikk til …

14.06.2012

Berit M. Dalvik, Inger Anne Fredriksen og Halldis Moltu er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

Les mer »

Korrigering av SKD-melding nr. 8/2011 (Skatteetaten)

13.06.2012

Om justering av merverdiavgift pkt. 2.1 - Skattedirektoratets fellesskriv 12. juni 2012.

KS lanserer veikart for sosiale medier (KS)

13.06.2012

Veikartet kommer med gode råd og veiledere til hvordan en bør forholde seg i sosiale medier sett med kommunesektorens perspektiv.

Conclusions of the working group on auditing fraud and corruption (EURORAI)

13.06.2012

The report aims to be a useful tool in view to promote consistency and recommend good practice in the matter of auditing fraud and corruption.

Andelen førskolelærere uendret på ti år (SSB)

13.06.2012

I tiårsperioden etter millenniumsskiftet har andelen ansatte med førskolelærerutdanning i barnehagen variert mellom 32 og 34 %.

Vedtak på NKRFs årsmøte i Molde

13.06.2012

NKRF avholdt årsmøte mandag 11. juni. Over 50 % av stemmene var representert.

Les mer »

Ny utgave av internkontrollforskriften (Arbeidstilsynet)

13.06.2012

Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, veiledning og kommentarer.

Barnevernet er evaluert (BLD)

13.06.2012

Nå skal departementet se spesielt på fordelingen av oppgaver og ansvar mellom statlig og kommunalt barnevern.

Dokumentasjon m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2012

12.06.2012

Samleside som oppdateres fortløpende.

Nordisk undersøkelse for kommuner og fylkeskommuner (NorSIS)

11.06.2012

En ny benchmark undersøkelse knyttet til informasjonssikkerhet i offentlig sektor er igangsatt.

Fant ingen generell gevinst av konkurranseutsetting (Doffin)

11.06.2012

Verken i Danmark eller Sverige er det påvist generell gevinst ved å la private levere hjemmehjelp, drift av omsorgsboliger eller barnepass.

Korruption måste förebyggas och motverkas (SKL)

11.06.2012

Svenske "KS" arbeidet langsiktig med spørsmål om korrupsjon.

Nye forskrifter om håndhevelse av offentlige anskaffelser (FAD)

08.06.2012

Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i bl.a. forskrift om offentlige anskaffelser.

Merverdiavgiftsloven § 3-4 - tilsynsførere i fosterhjem (Skatteetaten)

08.06.2012

Tilsynsførere i fosterhjem er omfattet av avgiftsunntaket i mval, alternativet sosiale tjenester etter barnevernloven.

Presentasjoner fra Kommuneøkonomikonferansen 2012 (KS)

08.06.2012

Årets Kommuneøkonomikonferanse ble arragnert på Gardermoen 24. - 25. mai.

Lavere beregningsrente vil gi økte pensjonspremier (KS)

07.06.2012

Finanstilsynet har varslet at det vurderer å sette ned beregningsrenta for ny opptjening i livsforsikring med 0,5 % fra 2013.

Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe (TI)

06.06.2012

A comprehensive assessment of how 25 European states are faring in the fight against corruption.

Regionalnytt nr. 6/2012 (KRD)

06.06.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Förhindra fusk och oegentligheter (SKL)

06.06.2012

To dokumenter og en sjekkliste til støtte for å forhindre svindel og uregelmessigheter i forbindelse med økonomiske transaksjoner.

Att följa upp verksamhet som bedrivs av externa utförare (SKL)

06.06.2012

Dokumentet beskriver prosessen rundt oppfølging og kontroll av kommunal virksomhet som utføres av andre.

Ny kontroll av avfallsmottak i havner (Klif)

04.06.2012

Forurensningsmyndighetene kontrollerer også i år hvordan norske havner overholder sitt ansvar for mottak av avfall fra skip.

Objektivt erstatningsansvar etter forurensningsloven (Lovdata)

04.06.2012

Høyesterettsdom om fylkeskommunen kunne holdes ansvarlig for at vann fra fylkesvei flommet over og ga to bolighus vannskader.

Tilbakebetaling av for mye utbetalt driftstilskudd til private barnehager (KS)

01.06.2012

KS Advokatene redegjør for hvordan tilbakebetalingskrav overfor ikke-kommunale barnehager skal fastsettes.

Til toppen av siden

Topp