www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Oppdal kommune fikk medhold i ESA (KS)

30.05.2012

En konkurrent innga et overdrevet høyt bud på en offentlig eiendom, men fikk ikke medhold i ESA om at dette var markedspris.

Kun elektroniske anskaffelser fra 2016 (KS)

30.05.2012

Europakommisjonen med strategi for at all kommunikasjon i anskaffelsesprosessen skal foregå elektronisk fra medio 2016.

Stabil gjennomstrømning i videregående (SSB)

30.05.2012

Elevenes karakterer fra grunnskolen, sammen med foreldrenes utdanningsnivå, betyr mye for gjennomstrømningsresultatene.

Kommunene bør sikre ren luft i nye planer (Klif)

30.05.2012

For første gang gir staten retningslinjer om hvordan kommunene bør ta hensyn til luftkvalitet i arealplaner i byer og tettsteder.

Spesialundervisningen i skolen fortsetter å øke (KS)

30.05.2012

Økningen av spesialundervisningen handler både om nasjonale føringer og samfunnsendringer påpeker ny rapport.

NAV avdekker grovere trygdesvindel (AD)

29.05.2012

At NAV prioriterer sin kontrollinnsats mot de store svindelsakene er bra, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Økt godstransport i havnene (SSB)

29.05.2012

Det ble fraktet 2,1 mill. tonn mer gods fra de største havnene i Norge i 4. kvartal 2011 enn på samme tid året før.

Lovendringer for styrket egenkontroll i kommunene

25.05.2012

Regjeringen la i dag fram en lovproposisjon med forslag til endringer i bl.a. kommuneloven.

Les mer »

Samkommuner blir lov fra 1. juli (KRD)

25.05.2012

Stortinget har vedtatt å lovfeste samkommunemodellen etter forslag fra regjeringen.

Forbud mot kjøp av renhold fra ikke-godkjente (Doffin)

25.05.2012

Fra 1.12.2012 vil det bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av virksomheter som ikke har søkt om godkjenning hos Arbeidstilsynet.

Gebyr til åtte Hordalands-kommuner (KOFA)

24.05.2012

Kommunene ilegges gebyrer på over 4 mill. kr for ulovlige direkte anskaffelser av renovasjonstjenester.

Nettverk internkontroll - andre samling (KS)

24.05.2012

Risiko, formalisering og kontrollaktiviteter var tema på den andre samlingen til KS i nettverk internkontroll.

Regionalnytt nr 5/2012 (KRD)

24.05.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Nord-Trøndelag årets skoleeier (KS)

24.05.2012

På Skoletinget fikk Nord-Trøndelag prisen som årets skoleeier, mens Drammen fikk delprisen for ledelse. Gratulerer!

Kommunale innkjøpere jakter økt kompetanse (Doffin)

24.05.2012

Kommunale innkjøpere viser stor interesse for å styrke egen kompetanse.

Kommunal revisjon på Ordførerkonferansen 2012

24.05.2012

NKRF var representert med egen stand på KS' Ordførerkonferanse i går.

Les mer »

Fire kommuner får Europarådets pris for god styring (KRD)

23.05.2012

Stavanger, Time, Lillesand og Bærum kommuner får Europarådets utmerkelse for innovasjon, godt styresett og lokaldemokrati. Gratulerer!

Regnskapsregisteret blir helelektronisk (Altinn)

22.05.2012

Regnskapsregisteret sender ikke lenger vedtak om godkjent årsregnskap per post til enheter som har levert årsregnskapet via Altinn.

Veileder mm. til forurensningsforskriften kap. 2 er revidert (Klif)

22.05.2012

Klif har utarbeidet flere veiledere og infoark om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd (KS)

21.05.2012

KS har i samarbeid med regional stat oppdatert prognosemodellen for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden.

Skatteinfo nr. 5/2012

21.05.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Brukerne mer fornøyd (NAV)

21.05.2012

NAVs brukerundersøkelse for 2012 viser en klar framgang.

Ulovlig forlenging var ulovlig direktekjøp (Doffin)

18.05.2012

Oppdragsgiveren har som hovedregel risikoen ved å regne god nok tid til gjennomføring av en konkurranse, inkl. en ev. avlysning.

Økning i oljeskattene (SSB)

16.05.2012

Ved utgangen av april var det betalt inn 297,5 mrd kr i skatt i Norge.

Så var vi fem millioner og tre tusen (SSB)

16.05.2012

Det er registrert 5.003.000 bosatte i Norge 1. april 2012, 17.100 flere enn ved årsskiftet.

Krav til etterutdanning for revisorer (Finanstilsynet)

16.05.2012

Nytt rundskriv (10/2012) fra Finanstilsynet.

Aktuelle saker fra Kommuneproposisjonen 2013

15.05.2012

Kontrollutvalgets møter blir som hovedregel åpne. Vergemålsloven antas å tre i kraft fra 1. juli 2013.

Les mer »

Raskere klagebehandling i KOFA (FAD)

15.05.2012

Regjeringen foreslår å øke gebyrene for klagebehandling i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Aktuelle saker fra Revidert nasjonalbudsjett

15.05.2012

Varsler bl.a. endringer i momskompensasjonsloven og nye saksbehandlingsregler i eiendomsskattesaker.

Les mer »

Kommunalnytt nr. 5/2012 (KRD)

15.05.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Alt om Revidert nasjonalbudsjett 2012 (FIN)

15.05.2012

Her finner du alt om Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Alt om Kommuneproposisjonen for 2013 (KRD)

15.05.2012

På denne temasiden vil du finne alt om kommuneproposisjonen.

E-faktura fra 1. juli (Doffin)

15.05.2012

Statlige virksomheter (kunder) skal kreve e-faktura i alle avtaler de inngår etter 1. juli. Kommunene anbefales å gjøre det samme.

Nytt fra Saman om ein betre kommune (KRD)

14.05.2012

Nyhetsbrev nr. 2/2012.

Se ''Når boblene brister'' på NRK

14.05.2012

Dokumentarfilmen "Når boblene brister" viser hvordan "Terra-kommunene" ble lurt.

Les mer »

Alvorlige konsekvenser ved strømbortfall (DSB)

14.05.2012

Funn i rapporten ”Nasjonalt risikobilde 2012” viser at mange kommuner har for dårlig strømberedskap.

Endringer i bl.a. bokføringsloven (FIN)

11.05.2012

Regjeringen foreslår blant annet forenklinger i bokføringsregelverket.

Nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012 (FAD)

11.05.2012

De nye reglene innebærer bl.a. at domstolen skal kunne annullere kontrakter som inngås i strid med anskaffelsesregelverket.

Kommune-forslag om 17.200 i KOFA-gebyr (Doffin)

11.05.2012

Innkjøpsforumet i KS ønsker å heve klagegebyret til KOFA fra dagens 860 kr til 17.200 kr, uten å skille mellom vanlige klager og klager på ulovlige direktekjøp.

Fortsatt stor innenlandsk flytteaktivitet (SSB)

11.05.2012

Det var i alt 226.400 flyttinger mellom norske kommuner i 2011, dvs.46 flyttinger pr. 1.000 innbyggere.

2011 ga nok en gang innvandringsrekord (SSB)

11.05.2012

419 av landets 430 kommuner hadde et innvandringsoverskudd.

Fagkomitemøte 18. og 19. april (GKRS)

10.05.2012

I møtet bl.a. sluttbehandlet komiteen utkast til revidert KRS nr. 3 om regnskapsføring av lån.

Ny rapport: Får vi nok personell til omsorgstjenestene? (NIFU)

10.05.2012

Konkluderer med at Kompetanseløftet 2015 i hovedsak har vært vellykket, men rekrutteringen av helsefagarbeidere er svak.

Fornøyde med tilstandsrapporten (Utdanningsdirektoratet)

10.05.2012

Skoleeierne synes at tilstandsrapporten et relevant og nyttig virkemiddel for å få til kvalitetsutvikling i skolen.

Representantforslag om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor (Stortinget)

09.05.2012

I Finanskomiteens innstilling blir forslaget fra Frp avvist.

Flere elever tar påbygging (SSB)

09.05.2012

I 2011 var det 13.500 elever som tok påbygging, mens det tilsvarende var 9.000 elever som gjorde det samme i 2006.

Var ikke avrop, men ulovlig direktekjøp (Doffin)

09.05.2012

Avrop på en rammeavtale kan bare foretas uten ny kunngjøring dersom kjøpet går inn under hva avtalen gjelder.

Vil måle resultater - ikke innsats (KS)

08.05.2012

Ifølge en ny rapport trenger norske kommuner mer relevant rapportering, ikke mer rapportering.

Konkurransetilsynet har bedt Arbeidsdept. vurdere sykepleiernes pensjonsordning (Konkurransetilsynet)

08.05.2012

KLP har lovfestet enerett på den og et forhold til alle landets kommuner.

Morselskap kan vurderes selvstendig i forhold til offentleglova (Offentlighet.no)

08.05.2012

Fylkesmannen i Nordland mener morselskap kan vurderes selvstendig, og ikke nødvendigvis er konkurranseutsatt, selv om datterselskapene er det.

Brønnøysundregistrene endrer praksis (Offentlighet.no)

08.05.2012

Etter en klage fra Harstad Tidende vil Brønnøysundregistrene nå opplyse om historiske roller for navngitte personer.

Ingen plikt til å sjekke opplysninger fra leverandør (FOA)

07.05.2012

En oppdragsgiver har ingen plikt til å sjekke opplysningene, med mindre det foreligger en spesiell grunn for kontroll.

Ny rapport om Agderfylkene (KRD)

07.05.2012

Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner? - En konsekvensvurdering.

Trenger bedre måling av kvalitet og resultat (KS)

04.05.2012

KS ønsker ikke mer rapportering til staten gjennom KOSTRA, men rapportering som i større grad er basert på resultater.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

02.05.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2012.

Til toppen av siden

Topp