www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Varsler ny veileder om kommunale gebyr (KRD)

30.03.2012

- Nye rapportar syner at nokre kommunar manglar dokumentasjon for reknestykka bak gebyra sine, seier statsråd Liv Signe Navarsete.

Nytt fra Saman om ein betre kommune (KRD)

30.03.2012

Nyhetsbrev nr. 1/2012.

God samhandling så langt (KS)

30.03.2012

... men styrket dialog, kompetanse og økonomi må til for å lykkes, konkluderte deltakerne på Nasjonal helsekonferanse for kommunesektoren.

Regionalnytt nr. 3/2012 (KRD)

30.03.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Be leverandøren opplyse om valgt tariffavtale (Doffin)

30.03.2012

Notat fra KS Advokatene der sider ved forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter drøftes.

Tordner mot framlegg til nye innkjøpsregler (Doffin)

30.03.2012

Det europeiske talerøret for kommuner og regioner tordner mot framlegget fra EU-kommisjonen til nye innkjøpsregler.

Nytt utredningsprosjekt om kommunal regnskapsstandard (Telemarksforsking)

30.03.2012

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra GKRS å utarbeide en regnskapsstandard for finansielle eiendeler og forpliktelser.

Stor oppgang i driftsresultatet for kraftselskapene (SSB)

29.03.2012

Driftsresultatet for kraftselskapene ble 37,7 mrd kr i 2010, en økning på 29 % i forhold til året før.

Bokføringsregler - definisjoner og målsettinger (KA)

29.03.2012

Artikkel om bokføringsreglene med utgangspunkt i lov og forskrift, og med konsekvensene for kirkelige organer.

Eldre som mottar omsorgstjenester er mest fornøyde (KS)

28.03.2012

Folk er trygge på at de får hjelp, og har stor tillit til de som yter tjenestene.

Høring: Om bruk av formuesgrunnlag ved eiendomsskatt på bolig, samt fritak for visse typer utmarksområder (FIN)

28.03.2012

Forslag til endringer som kan lette arbeidet for kommunene ved utskriving av eiendomsskatt.

NKRF blir medlem i Transparency International Norge

28.03.2012

NKRF følger det gode eksempelet til bl.a. KS, Riksrevisjonen og Lier kommune.

Les mer »

NKRF mener revisorutdanningen må dekke behovene både i privat og offentlig sektor

27.03.2012

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Les mer »

Altinn er åpnet (Altinn)

23.03.2012

Sikkerhetsfeilen er nå fjernet. Sannsynlig at brukerne i perioder vil oppleve å møte «køplakaten».

Mva-fristen 10. april: Utsatt rentebelastning mva-oppgaver

23.03.2012

Skatteetaten opplyser at omsetningsoppgaver mva for alminnelig næringsdrivende 1. termin 2012, som leveres senest 16. april, ikke vil bli belastet med forsinkelsesrenter.

Les mer »

16 kommuner kan få bot for manglende internkontroll (Datatilsynet)

22.03.2012

De har fått varsel om tvangsmulkt for ikke å ha svart på om de har internkontroll slik personopplysningsloven krever.

Vil beholde Kofa som det er – uten gebyradgang (Doffin)

22.03.2012

Nå er det definitivt avgjort: Fremtidens Kofa skal ikke lenger kunne ilegge overtredelsesgebyr. Det blir domstolenes ansvar.

Nye kommunetall for befolkningsutviklingen (SSB)

22.03.2012

Den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver kommune etter 1950 er nå oppdatert.

Ordensstraff for brudd på innkjøpsreglene (Doffin)

20.03.2012

En leder hos en offentlig oppdragsgiver ble ilagt ordensstraff etter tjenestemannsloven etter gjentatte og alvorlige brudd på reglene.

NKRF på Stortinget for styrket egenkontroll

20.03.2012

NKRF deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Les mer »

«Sosial dumping» ved anskaffelser i kommunesektoren (KS)

19.03.2012

Når kommunesektoren kjøper tjenester, er det viktig og nødvendig å følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører.

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2012 (Skatteetaten)

19.03.2012

SKD-melding nr. 7/12. Det er ikke gjort betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift fra 2011 til 2012.

Økning i skatteinnbetalinger (SSB)

19.03.2012

Hittil i år er det betalt inn 141,5 mrd kr i skatt i Norge.

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon (Helsetilsynet)

19.03.2012

Justert den 8. mars 2012 ved bl.a. at barnevernloven er tatt inn der lovgivning er nevnt og Helsetilsynet i fylket er fjernet.

Kommunesamarbeid - valg av organisasjonsformer (KS)

15.03.2012

Viktig for kommunene å være kjent med hvilke organisasjonsformer de har å velge mellom i forbindelse med samhandlingsreformen.

8 000 flere sysselsatte i kommunene (SSB)

15.03.2012

Nær 507 000 sysselsatte i kommunal forvaltning. 459 000 i kommunene og 48 000 i fylkeskommunene i 4. kvartal 2011.

Årsrapport 2011 (KOFA)

15.03.2012

Åsrapporten for Klagenemnda for offentlige anskaffelser for 2011.

Netto driftsresultat på 3,4 mrd kr (SSB)

15.03.2012

Foreløpige tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på ca. 3,4 mrd kr, eller 5,5 % av samlede driftsinntekter i 2011.

Uendret økonomisk situasjon i kommunene (SSB)

15.03.2012

Kommunenes økonomi var omtrent uendret i 2011 sammenliknet med 2010, viser foreløpige nasjonale tall.

KOSTRA-publisering 15. mars (SSB)

15.03.2012

Nøkkeltall og grunnlagsdata for fylkeskommuner, kommuner og bydeler Oslo (ureviderte tall).

Befolkningsstatistikk (SSB)

14.03.2012

Innvandring hovedårsak til mannsoverskuddet.

Ikke godt nok forberedt på flom (JD)

14.03.2012

Mange kommuner er ikke godt nok forberedt på flom- og skredfare.

Rammeverk for evaluering i nettversjon (DFØ)

14.03.2012

Rammeverket for å få til en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen er nå gjort tilgjengelig på Evalueringsportalen.no.

Svensk innkjøpssentralisering gir færre klager (Doffin)

13.03.2012

Etableringen av en innkjøpssentral for kommune-Sverige regnes som en av årsakene til nedgangen på nær 24 %.

Vil systematisere erfaringer med utskrivingsklare pasienter (KS)

12.03.2012

KS har utarbeidet et skjema slik at kommunene kan registrere hvordan utskrivningsprosessen fungerer mellom sykehuset og kommunen.

Kommunalnytt nr. 3/2012 (KRD)

12.03.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Kulturdepartementet følger anmodning fra NKRF

12.03.2012

Forenkling i søknad om momskompensasjon. Nå kan stiftelser benytte kommunerevisor.

Les mer »

Foreslår å øke klagegebyret for KOFA (FAD)

09.03.2012

Terskelen for å klage saker inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) bør heves.

Samfunnsspeilet 1/2012 (SSB)

09.03.2012

Les mer om blant annet bruk av barnehager og leksehjelpsordninger.

Dokumentasjon fra Etikk-konferansen 2012 (KS)

09.03.2012

I samarbeid med KRD, Transparency International Norge og Kommunesektorens Etikkutvalg har KS gjennomført konferansen "Etikk, åpenhet og internkontroll".

Arbeidsheftet: "Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus!" (KS)

09.03.2012

Arbeidsheftet er ment å gi inspirasjon og veiledning for styrking av den administrative internkontrollen i kommunene.

Stort potensial for bedre ressursutnyttelse i NAV (Riksrevisjonen)

06.03.2012

Økt effektivitet og mer målrettet bruk av ressursene er nødvendig for å bedre tjenestene og innfri Stortingets forventninger.

Tilsyn med kommunalt barnevern – svikt ved undersøkelser og evaluering (Helsetilsynet)

05.03.2012

Får ikke de tjenester de har behov for når de trenger det. Manglende/mangelfulle styringssystemer i flertallet av de undersøkte kommunene.

Foreldelse av kompensasjonskrav - endring av retningslinjer (Skatteetaten)

05.03.2012

Dersom et kompensasjonskrav først er innsendt innenfor fristen i kompensasjonsloven § 10, skal avgiftsmyndighetene inntil videre ikke påberope seg foreldelse.

Leksehjelp: Stor variasjon i den lokale utformingen (NOVA)

05.03.2012

En fersk evaluering av leksehjelp for 1. - 4. trinn viser stor lokal variasjon i utformingen av ordningen.

Skriftlig spørsmål fra FrP til justisministeren (Stortinget)

05.03.2012

Om offentleglova og innsyn i selskaper med offentlig eierandel.

Alvorlige regelbrudd kan få følger for den enkelte innkjøper (FOA)

05.03.2012

Alvorlige brudd på anskaffelsesreglene kan gi grunnlag for ordensstraff etter tjenestemannsloven – en ny dom skjerper reglene.

Statsråd Aasrud utfordrer forvaltningen til å tenke nytt (FAD)

05.03.2012

Ny rapport viser at få kommuner og statsetater legger til rette for at innbyggerne kan melde inn feil og mangler.

Et kvalitetssikret barnevern (KS)

02.03.2012

Systematisk evaluering av hjelpetiltak for barnevernsbarn bidrar til en mer gjennomsiktig og kvalitetsbevisst tjeneste.

Skatteinfo nr. 2/12 (Skatteetaten)

02.03.2012

Landsdekkende informasjonsskriv med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Veiledningsmatriell for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud (HOD)

01.03.2012

Frem mot 2016 skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Dokumentasjon fra Fylkesmannens kvalitetskonferanse (FiV-A)

01.03.2012

Konferansen hadde fokus på kommunal beredskapsplikt og kommunenes egenkontroll.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.03.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2012.

Til toppen av siden

Topp