www.nkrf.no » Nyheter » 2012 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bruk av kvitteringsblokker for dokumentasjon av salg (NARF)

30.11.2012

Skattedirektoratet har vurdert om kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokumentet.

Fastsetting av forskrift om regnskapsplikt for ikke-kommunale barnehager (KD)

30.11.2012

Forskriften styrker kommunens kontroll med barnehagens bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetalingen.

Barnevernet samarbeider over kommunegrensene (KS)

29.11.2012

52 % av de små kommunene inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern, mens ytterligere 11 % har konkrete planer om det samme.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 (Riksrevisjonen)

27.11.2012

Riksrevisjonen konstaterer at det på viktige områder er stor variasjon i departementenes gjennomføring av statens eierpolitikk.

Årets kommunaløkonom (Kommunalbanken)

27.11.2012

"Årets kommunaløkonom” ble delt ut i går på NKKs regnskapskonferanse i Trondheim. Vinneren ble Espen Hvalby. Gratulerer!

Vil gi ordførerne mer makt (KRD)

26.11.2012

Ordførerne ønsker mer formell myndighet. Nå får de støtte fra kommunal- og regionalministeren.

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova (KRD)

26.11.2012

Departementet foreslår bl.a. endringer i koml. § 78 nr. 7 om revisors taushetsplikt og offentleglova § 5 annet ledd om utsatt innsyn i bl.a. uferdige revisjonsrapporter.

NIBR-rapport 2012:21 Kommunal organisering 2012

26.11.2012

Revisjon er fortsatt det området kommunene samarbeider mest om. Ingen store endringer i antall kontrollutvalgsmøter fra 2008 til 2012. Antall saker har imidlertid økt.

Les mer »

Regionalnytt 10/2012 (KRD)

23.11.2012

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Ny Executive MBA i offentlig revisjon (NHH)

23.11.2012

NHH Executive har utviklet en ny bedriftsintern Executive MBA for kommunal revisjon (NKRF) og Riksrevisjonen.

Kommunesektorens Etikkutvalg (KS)

23.11.2012

Etikkutvalget avholder seminar og møte i Harstad.

Kommunal økonomistyring og de mest sentrale nøkkeltallene (Telemarksforsking)

21.11.2012

Er det mulig å finne et felles sett nøkkeltall for overordnet økonomisk styring?

Rapport om kommunal og fylkeskommunal økonomi (KRD)

21.11.2012

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for høsten 2012.

Økning i i oljeskattene (SSB)

20.11.2012

Ved utgangen av oktober var det betalt inn 696,2 mrd kr i skatt i Norge, en økning på 8,6 % fra samme tid i fjor.

Kommunalnytt nr. 10/2012 (KRD)

20.11.2012

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Ute av kontroll? (Difi)

20.11.2012

Med artikkelsamlingen "Ute av kontroll?", ønsker Difi å bidra i den offentlige diskusjonen om omfang og konsekvenser av kontroll og rapportering i staten.

Ny bokføringsstandard om elektronisk fakturering (NRS)

19.11.2012

NBS 4 omhandler kriterier som må oppfylles for at elektronisk fakturering skal skje i samsvar med kravene i bokføringsreglene.

Fortsatt høy innvandring og folkevekst (SSB)

16.11.2012

Folketallet økte med 20.600, til 5.038.100 bosatte personer, i 3. kvartal 2012.

Exposure drafts of new ISSAIs 100, 200, 300 and 400

16.11.2012

INTOSAI har sendt fire standarder om grunnleggende prinsipper for revisjon i offentlig sektor på høring.

Les mer »

Gebyr på 450 000 for kjøp av advokattjenester uten konkurranse (KOFA)

16.11.2012

KOFA har ilagt gebyr til Kristiansand kommune for å ha kjøpt advokattjenester uten å kunngjøre kontrakten.

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid (Doffin)

16.11.2012

Norske myndigheter legger seg flate for EFTAs overvåkingsorgan i striden om busskonsesjonene i Aust-Agder.

Klage mot Norge – offentlige anskaffelser (KS Bedrift)

15.11.2012

ESA har ikke funnet at enerettstildelingen er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.

Staten inngår avtale med BankID (FAD)

14.11.2012

BankID Norge er tildelt kontrakt for å levere elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå til offentlige digitale tjenester.

Inngikk forlik etter regelstridig kontraktstildeling (Doffin)

14.11.2012

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har åpnet for innsyn i forliket mellom Ski kommune og en entreprenør.

Skatteinfo nr. 8/2012

13.11.2012

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Nettverk for styrket internkontroll i fylkeskommunene (KS)

12.11.2012

KS Effektiviseringsnettverk tilbyr nettverk for styrket internkontroll i fylkeskommunene. Invitasjon er sendt til fylkesrådmennene.

Ny strategi (NRS)

12.11.2012

Styret i NRS har besluttet å endre strategien for utarbeidelse av regnskapsstandarder.

Ny hovedveileder 2013 - KOSTRA (KRD)

09.11.2012

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA.

NKRF på Stortinget for styrket egenkontroll og revisjon

08.11.2012

NKRF deltok i dag på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Les mer »

Virus sender 600 pc'er til tælling i dansk kommune (CW DK)

07.11.2012

600 maskiner er bukket under for et virusangreb i Gentofte kommune.

Fagkomitemøte 16. og 17. oktober (GKRS)

07.11.2012

Fagkomiteen gikk bl.a. gjennom høringsuttalelser til KRS nr. 10 «Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger».

Samfunnsansvar - styrets rolle (NHO)

07.11.2012

Ny NHO-veileder.

Stor kostnadsundersøkelse av barnehagedrift (Telemarksforsking)

02.11.2012

Analysene og beregningene har dannet grunnlag for fastsetting av nasjonale tilskuddssatser for 2013.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.11.2012

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2012.

Endringsforslag NRS 8 GRS for små foretak (NRS)

01.11.2012

NRS foreslår ytterligere veiledning og/eller klargjøring på enkelte punkter og oppretting av enkelte feil i NRS 8 GRS for små foretak.

Til toppen av siden

Topp