www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Desember

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Elevbedrifter ved videregående skoler (Skatteetaten)

27.12.2013

Ikke krav om personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak skjer i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn.

Kriteriene for utvidet egenregi i stadig utvikling (foa.no)

27.12.2013

Hovedkriteriene kontroll og omsetning er de samme, men unntaket, som er skapt av domstolene, er hele tiden under utvikling.

Regelendringer fra 1. januar 2014 (FIN)

27.12.2013

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

Presentasjoner fra korrupsjonsforebyggende nettverk (KS)

27.12.2013

Hva er korrupsjon? Hva sier straffeloven? Hvilke lærdommer kan hentes fra granskere?

ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll (DnR)

20.12.2013

Norsk versjon av IAASBs ISRE 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements er vedtatt.

Høring: Revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning (GKRS)

20.12.2013

Høringsutkastet til revidert standard innebærer en tydeliggjøring, og dels en skjerping, av de generelle kravene som stilles til noter.

Endringer i inndelingslova fra januar 2014 (KRD)

20.12.2013

Fra nyttår kan Kongen flytte inntil én kommune til et annet fylke, uansett innbyggertall.

KS tilbyr mastergradsstipend (KS)

20.12.2013

KS vil tildele mastergradsstipend til studenter som velger å skrive masteroppgaver som belyser kommunale/fylkeskommunale emner og problemstillinger.

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner (Civita)

20.12.2013

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme?

Forskuddsutskrivingen for 2014 (Skatteetaten)

20.12.2013

Redegjørelse for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2014.

Stortingets vedtak om merverdiavgift (Skatteetaten)

20.12.2013

Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for merverdiavgift.

Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer (NIBR)

20.12.2013

Store forskjeller både i hvordan veilederne er utformet og i hvordan de tilrettelegger for kommunal variasjon og kommuniserer sin status.

Høring ISAE 3410 (DnR)

19.12.2013

Oversettelse av ISAE 3410 "Attestasjonsuttalelser om klimagassrapporter" er sendt på høring med frist 1. april 2014.

Regionalnytt nr. 9/2013 (KRD)

19.12.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

SIRK nr. 2/2013 (NIRF)

19.12.2013

Fagtidsskriftet til Internrevisorforeningen er ute i ny utgave.

Nye regler for tilskudd til private barnehager (KD)

19.12.2013

Fra 1. januar 2015 skal tilskuddet til private barnehager beregnes på grunnlag av kommunale regnskap.

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene

19.12.2013

Orientering om endring i forskrifter - kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet, sikring og derivater.

Les mer »

Enighet i EU om ny revisorlovgivning (DnR)

18.12.2013

Reglene inkluderer pliktig firmarotasjon for foretak av allmenn interesse og krav om bruk av ISA i alle EØS-landene.

Hvor viktig er pårørende for eldre pasienter? (Forskningsrådet)

18.12.2013

En ny studie ser om samhandlingsreformen gir dem et bedre helsetilbud.

Varsel om to overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser av renovasjonstjenester (KOFA)

18.12.2013

Klagenemnda har sendt to forhåndsvarsler om overtredelsesgebyr til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Nyhetsbrev fra KOFA (KOFA)

18.12.2013

Nr. 4/2013.

Norsk kompetansebevis for innkjøp lansert (Doffin)

17.12.2013

Historiens første Innkjøpskort er overrakt innkjøpsansvarlig i Nittedal kommune.

Nummerering av kreditnotaer (NARF)

17.12.2013

Kreditnotaer må enten inngå i samme fortløpende nummerserie som salgsdokumenter, eller ha en egen fortløpende nummerserie.

Tilbakedatering av salgsdokumenter (NARF)

17.12.2013

Inntil 15 virkedager inn i januar 2014 er det anledning til å utstede salgsdokumenter for salg gjennomført i desember 2013 med fakturadato 31.12.13.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1906) er oppdatert ...

17.12.2013

... med rapporter fra bl.a. Asker, Hedmark, Midt-Norge, Rogaland og Vest-Finnmark.

NRS 9 Fusjon endret (NRS)

16.12.2013

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

Ikke gebyr til Frøya for anskaffelse av tjenestepensjon (KOFA)

16.12.2013

KOFA har tidligere varslet Frøya kommune om et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av pensjonsforsikring.

Moderat økning i skatteinnbetalingene (SSB)

16.12.2013

Så langt i år har Norge mottatt 836,3 mrd. kr i skatt.

Oppdatert veileder til reglene om offentlige anskaffelser (FAD)

16.12.2013

En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og KOFA.

Ny barnehageportal (KD)

16.12.2013

Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge.

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen (DnR)

16.12.2013

Oppdatert versjon av SA 3802 er nå vedtatt.

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret (NRS)

16.12.2013

Regnskapsstiftelsen har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser.

Ny veiledning om evalueringsmodeller (KFST)

13.12.2013

Veiledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark om evalueringsmodeller ved offentlige anskaffelser.

Reglene om økonomisk likebehandling for barnehager virker ikke etter hensikten (KS)

11.12.2013

Dette sier rapporten fra et FOU-prosjekt som Agenda Kaupang har utført for KS.

Beboere på sykehjem forsømmes (Dagens Medisin)

11.12.2013

Seks av ti ansatte på sykehjem innrømmer å ha forsømt beboeres munnpleie. To av ti sier de droppet nødvendig bleieskift.

Veier til godt lokaldemokrati går gjennom åpenhet (KS)

10.12.2013

Åpenhet og innsyn er viktig for både innbyggernes og de folkevalgtes tilfredshet med den lokaldemokratiske styringen.

Skatteinfo nr. 7 og 8/2013 (Skatteetaten)

10.12.2013

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Ny budsjettundersøkelse (KS)

09.12.2013

Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i kommuner og fylkeskommuner er mer krevende enn i fjor.

Foreslår aktivt samarbeid om tilsyn og veiledning (KS)

09.12.2013

Hovedstyret i KS foreslår et aktivt samarbeid med Regjeringen om en utvikling av det statlige tilsynet og den statlige veiledningen som i større grad tar hensyn til det lokale selvstyret.

Er det lov å arkivere i skyen? (KS)

08.12.2013

En oppsummering om hva kommunesektoren bør tenke på i anskaffelse og bruk av internettbaserte tjenester, såkalte skytjenester.

Leverandøroppfølging et svakt punkt (Doffin)

08.12.2013

Oppfølging av leverandørene er noe av det offentlige innkjøpere er svakest på. En av forklaringene er mangel på kompetanse.

E-faktura opp 200 prosent i kommune-Sverige (Doffin)

08.12.2013

På seks år har bruken av e-faktura i svenske kommuner og landsting/regioner økt med om lag 200 %, mens e-handel bare har økt med 57 % i samme periode.

Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene (KRD)

08.12.2013

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer.

Etikkprisen til Sula kommune (KS)

04.12.2013

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS-leder Gunn Marit Helgesen delte i dag ut årets etikkpris til Sula kommune. Vi gratulerer!

Nye riksrevisorer (Riksrevisjonen)

03.12.2013

Stortinget har valgt nye riksrevisorer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

PISA 2012: Svakere resultater i matematikk og naturfag (KD)

03.12.2013

Norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? (NIBR)

03.12.2013

NIBR-rapport 2013:20 beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret.

Corruption Perceptions Index 2013 (TI)

03.12.2013

Norge skårer fortsatt dårligere enn våre naboland.

Introduksjonsordningen i kommunene (SSB)

02.12.2013

SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte.

Internkontroll: Selvgjort er velgjort (KS)

02.12.2013

Mange kommuner jobber systematisk med å bedre sin interne kontroll.

Etter å ha konstatert tre regelbrudd gav KOFA opp (foa.no)

02.12.2013

Det fremsto som svært uklart hva oppdragsgiveren hadde tenkt å vurdere og har vurdert ved valg av leverandør.

Til toppen av siden

Topp