www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » April

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Åsnes-varslere fikk fullt medhold (Fagbladet)

30.04.2013

Sivilombudsmannen har satt endelig punktum for en varslersak fra Åsnes kommune.

Høringsutkast til KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser (GKRS)

30.04.2013

Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser (finansielle instrumenter), herunder derivater.

Årsmelding for 2012 (GKRS)

30.04.2013

Årsmøtet i GKRS ble avholdt 25. april 2013.

Endring i regnskapsrapporteringen i KOSTRA 2013 - fylkesveiene

29.04.2013

KRD har fastsatt endringer i fylkeskommunenes regnskapsrapportering til KOSTRA.

Les mer »

Ikke absolutt forhandlingsforbud, bare nesten ... (foa.no)

29.04.2013

Forhandlingsforbudet ved åpne og begrensede anbudskonkurranser innebærer ikke et absolutt forbud mot kontakt mellom partene.

Interkommunalt samarbeid lønner seg (KRD)

29.04.2013

Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk, viser ny rapport.

Norske kommuner i sosiale medier (Geodata)

26.04.2013

Kartlegging av hvilke kommuner som er i de ulike sosiale mediene; Facebook, Twitter og Google +.

Riktigere bruk av spesialundervisning (KD)

26.04.2013

Skolene får en lovfestet plikt til å vurdere og prøve ut tiltak i vanlige skoletimer, før de avgjør om eleven skal utredes med tanke på spesialundervisning.

Ønsker klarere begrunnelse i vedtakene fra fylkesmannen (KRD)

26.04.2013

Kommer sjelden fram om hensynet til det kommunale selvstyret er vektlagt i vedtakene fra fylkesmannen viser en ny undersøkelse.

Rapport fra TBU (KRD)

26.04.2013

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2013.

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll (DFØ)

25.04.2013

DFØ har lagt vekt på å gjøre det så praktisk som mulig.

Idéhefte: Hvordan involvere innbyggerne (KS)

25.04.2013

Idéheftet er laget for å inspirere og motivere til en mer aktiv involvering av innbyggerne i kommunale beslutningsprosesser.

Tilknytning til skatteparadis ingen avvisningsgrunn (Doffin)

25.04.2013

En leverandørs tilknytning til et skatteparadis er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn til å bli ekskludert fra anskaffelsesprosesser.

Høring – skatteplikt for kommuners avfallstjenester (FIN)

25.04.2013

Høringsforslag om at kommuner som håndterer næringsavfall eller husholdningsavfall fra andre kommuner skal bli skattepliktig.

Skatteinfo nr. 4/13 (Skatteetaten)

25.04.2013

Et landsdekkene informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Hjemfall av kraftverk til Staten (Skatteetaten)

24.04.2013

Skattemessig behandling av kommuners hjemfallsinntekter.

Skattefritak for avfallshåndteringsselskap (Skatteetaten)

24.04.2013

Ny vurdering fra Skattedirektoratet.

Ringebu får pris for innovasjon og lokaldemokrati (KRD)

24.04.2013

I vurderingen står det at Ringebu holder en god norsk standard når det gjelder demokrati- og forvaltningspraksis på de fleste områdene.

Kommunale stiftelser skaper hodebry (Fagbladet)

24.04.2013

En rekke kommuner sliter etter at de har opprettet stiftelser.

Kommunal revisjon på Kommunedagene 2013

24.04.2013

NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på Kommunedagene 2013.

Les mer »

Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål (Skatteetaten)

23.04.2013

Skattedirektoratet er gjort kjent med at det er ulik praktisering av komp.loven § 4 tredje ledd blant landets kommuner.

Sosiale tjenester – Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging (Skatteetaten)

23.04.2013

Ny vurdering av de arbeidsrettede tiltakene avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging som innvilges av NAV.

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene utsatt til 2015 (KRD)

23.04.2013

Framleggingen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene blir utsatt til kommuneproposisjonen for 2015.

Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige (KUD)

22.04.2013

Endringene bidrar til ytterligere forenkling og reduserte revisjonskostnader for frivillig sektor.

Tenker nytt om morgendagens omsorg (HD)

22.04.2013

Mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer.

Overtredelsesgebyr for ulovlig bruk av gps-data (Datatilsynet)

22.04.2013

Retura Sør-Trøndelag har fått varsel om 100.000 kr i overtredelsesgebyr for ulovlig sammenstilling og bruk av GPS-data.

Regionalnytt nr 3/2013 (KRD)

22.04.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Ikke nok å kunngjøre i lokalpressen (Doffin)

19.04.2013

Å varsle kontrakter i lokalpressen er ikke nok for å etterleve kravet til kunngjøring, skriver KOFA.

Skolene får mer ansvar i mobbesaker (KD)

18.04.2013

Fra 1. august i år må kommunene bevise at de har satt inn nødvendige tiltak for å stanse mobbing og krenkelser av en elev.

Informasjonsikkerhet i kommunene (DND)

18.04.2013

Hvordan står det til med digitaliserings- og informasjonssikkerheten i nordiske kommuner?

Skatteøkningen fortsetter (SSB)

16.04.2013

Om lag 95 mrd. kr ble betalt inn i skatter i mars. Dette er 5,1 % mer enn i mars i fjor.

Kommunalnytt nr. 4/2013 (KRD)

16.04.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon (Skatteetaten)

15.04.2013

Fellesskriv om praktiseringen av kompensasjonsloven §§ 14 og 11 ved uriktig utbetaling av kompensasjon.

Endringer i inndelingsloven (KRD)

15.04.2013

Forslag om at Kongen i statsråd skal kunne fatte vedtak om å flytte inntil én kommune til et annet fylke.

Første nyhetsbrev fra KOFA (KOFA)

10.04.2013

Nr. 1/2013.

Allmän nytta eller egen vinning? (ESO)

09.04.2013

En ESO-rapport om korruption på svenska.

Folkeregisteret må moderniseres (Skatteetaten)

09.04.2013

Personer med falsk eller usikker identitet er et økende problem. Samtidig er myndighetenes ID-kontroll fragmentert og har flere svakheter.

Nye vegar til framtidas velferd (KRD)

08.04.2013

Regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren.

Rapportering til Stortinget av resultatene fra regnskapsrevisjonen (Riksrevisjonen)

04.04.2013

Nytt format for rapporteringen av resultatene fra regnskapsrevisjonen og nye retningslinjer for hvilke type saker som skal rapporteres.

Sterk økning i antall klager (SOM)

04.04.2013

Sivilombudsmannen behandlet ifølge årsmeldingen i alt 1678 saker i 2012, 14 prosent flere enn året før.

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013 (Skattetaten)

04.04.2013

Enkelte presiseringer vedrørende reglene om ambulerende virksomhet og arbeidsutleie. Ellers ikke betydelige endringer fra 2012 til 2013.

Grensen mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker (Lovdata)

02.04.2013

To høyesterettsdommer om arbeidstaker vs. oppdragstaker for kommunen.

Til toppen av siden

Topp