www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » August

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Etikkseminar i Molde (KS)

30.08.2013

Kommunesektorens etikkutvalg inviterer til etikkseminar i Molde 18. - 19. september.

Svært få kommunepolitikere vurderer å konkurranseutsette revisjonen

30.08.2013

Det framkommer av Fafos ferske rapport om kommunepolitikernes holdninger til konkurranseutsetting.

Les mer »

Ny veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester (FAD)

29.08.2013

Formålet med veilederen fra Difi er å forenkle og styrke arbeidet med kjøp av helse- og sosialtjenester.

Kommunalnytt nr. 7/2013 (KRD)

28.08.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Forvaltningsrevisjonsregisteret er oppdatert ...

28.08.2013

... med nye rapporter fra bl.a. Telemark kommunerevisjon IKS.

Lanserer nettsted for oppfølging og kvalitetssikring (SKL)

28.08.2013

I Uppföljningsguiden finnes materiale som tilpasset lokale forhold kan bidra til vellykket oppfølging og kvalitetssikring av velferden.

Hvert femte kvalitetskrav umulig å følge opp (Doffin)

27.08.2013

Det viser en svensk populæravhandling om konkurranseutsetting av kommunal eldreomsorg.

Første samling i antikorrupsjonsnettverk (KS)

27.08.2013

Den overordnede målsettingen med nettverkene i regi av TI Norge og KS er å forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren.

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden (NHO)

26.08.2013

Ny veileder fra TI Norge og NHO med råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko.

KS tar opp praksisgodkjenning med finansministeren

23.08.2013

KS gjorde det klart for statsråden at dagens diskriminering av ansatte i kommunal revisjon ikke er akseptabel.

Les mer »

Regjeringen vil hedre kommuner som tenker nytt og smart (KRD)

23.08.2013

Målet er å få oppmerksomhet mot innovative tiltak, og å løfte fram gode eksempler som kan motivere til nytenking og innovasjon.

Praktisk forskningsveileder for kommunene (HOD)

22.08.2013

Om hvordan den enkelte kommune kan medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon reduseres til 5 år (FIN)

21.08.2013

Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon.

Lavere barnehagesatser, høyere SFO-satser (SSB)

20.08.2013

Snittprisen for foreldrebetaling for en barnehageplass har gått kraftig ned de siste ti år, men det har vært en sterk økning for SFO.

Forvaltningsrevisjonsregisteret er oppdatert ...

20.08.2013

... med 12 nye rapporter fra Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

KOFA gir råd om begrunnelsesinnhold (Doffin)

20.08.2013

Systemet med to begrunnelser ved tildelingsbeslutning er opphørt. KOFA har nå antydet hvordan den ene begrunnelsen skal gis.

Hva forårsaker sikkerhetshendelser? (NorSIS)

16.08.2013

Ikke overraskende er det menneskelige feil som troner på toppen i en undersøkelse fra Storbritannia.

Den høye befolkningsveksten fortsetter (SSB)

16.08.2013

I 2. kvartal 2013 økte folketallet med 14.100 personer og utgjorde 1. juli totalt nær 5.078.000.

Grensene for bruk av utbyggingsavtaler (KRD)

16.08.2013

Prinsipputtalelse om kommunenes avtalepraksis, herunder hvilken type kostnader de kan pålegge utbyggere å dekke gjennom slike avtaler.

Forsinket betaling kan gi en merkostnad på kr 300 (NARF)

15.08.2013

Nye regler gir kreditor rett til å kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon dersom regningen ikke betales ved forfall.

Økning i skatteinnbetalingene (SSB)

15.08.2013

Skatteinnbetalingene hittil i år er på 553,6 mrd. kr. Dette er 6,1 prosent mer enn ved utgangen av juli i fjor.

Fikk kontrakt uten momsattest – ok sa retten (Doffin)

15.08.2013

Det er ikke brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, fremgår det av en kjennelse fra Oslo byfogdembete.

Artikkelprisen 2012

14.08.2013

Geir Sverre Braut er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2012.

Les mer »

Fafo-rapport 2013:24 Konsekvenser av konkurranseutsetting (Fafo)

13.08.2013

Hovedkonklusjon: Det gjennomføres ikke gode og systematiske kartlegginger av kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester.

KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2013 (SSB)

08.08.2013

Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet.

Høstens kurstilbud fra NKRF

06.08.2013

Husk å melde deg på høstens kurs fra vår rikholdige meny før "hverdagen" på nytt fyller opp kalenderen.

Nærmere avklaring om veiledningsplikt (KS)

06.08.2013

Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

NHOs KommuneNM: Byer i nord markert fram (NHO)

06.08.2013

Men kommuner og regioner i det sentrale østlandsområdet og langs vestlandskysten rangeres fremdeles høyest.

Vil fange tidstyvene i skolen (KD)

06.08.2013

Nytt samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet. og utvalgte kommuner for å kartlegge skolenes rapportering.

Skånland kommunes behandling av sak om utbedring av kloakkanlegg (SOM)

05.08.2013

Sivilombudsmannen er kommet til at kommunens håndtering av saken er kritikkverdig.

Kommunale gebyrer opp 2,9 prosent (SSB)

03.08.2013

De kommunale gebyrene knyttet til bolig steg med 2,9 % på landsbasis fra januar 2012 til januar 2013.

Til toppen av siden

Topp