www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regnskapsundersøkelsen 2012 (KS)

28.02.2013

Bedre resultat i kommunesektoren.

Større bevissthet om bruk av arbeids- og ledelsestid (KS)

28.02.2013

Endring i særavtalen i barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager har medført økt bevisst på hva arbeidstiden brukes til.

Få barn skader seg i norske barnehager (KD)

28.02.2013

Det viser den første omfattende kartleggingen av skader og ulykker i barnehagene.

ESA-uttalelse om kommunale avfallsselskaper (KS)

28.02.2013

Norges finansiering av kommunale avfallsselskaper er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte og må endres.

Må bedriften følge offentleglova? (Offentlighet.no)

28.02.2013

En ny rapport samler viktig informasjon om hvilke bedrifter som er omfattet av offentleglova.

Skatteinfo nr. 2/2013 (Skatteetaten)

27.02.2013

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Prioritering av innsynsbegjæringer (SOM)

27.02.2013

Det er ikke relevant ved prioriteringen av innsynsbegjæringer å se hen til hvem eller hvorfor det begjæres innsyn.

Fylkeskommunen er en aktiv og god vegeier (KS)

27.02.2013

På oppdrag for KS har IRIS dokumentert fylkeskommunenes ansvar for styring og kontroll på fylkesvegnettet etter 2010.

Risikabel reform (KS)

27.02.2013

Effekten av å innføre kommunal medfinansiering for psykisk helsevern og rusbehandling er høyst usikker.

KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd (KS)

26.02.2013

KS har oppdatert prognosemodellen for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden.

Om lang saksbehandlingstid og krav til foreløpig svar (SOM)

26.02.2013

Sivilombodsmannen bad Fjell kommune endre sine rutiner, slik at det også i klagesakene ble oppgitt når det kan ventes svar.

Nytt KOFA-vedtak om enerett (KS)

25.02.2013

Tildeling av enerett til BIR AS og BIR Privat AS var lovlig, og det forelå ingen ulovlig direkte anskaffelse.

Kommunepsykologene i spennet mellom behandling og forebygging (Folkehelseinstituttet)

25.02.2013

Rapport 2013:2 Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv.

Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak (JD)

25.02.2013

Kommuner med asylmottak har større kostnader knyttet til asylsøkere enn det staten dekker gjennom sine tilskuddsordninger.

NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

25.02.2013

NKRF støtter i all hovedsak KRDs forslag til endringer i revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet.

Les mer »

Drift av bygg er viktig helsearbeid (Arbeidstilsynet)

24.02.2013

Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i byggene.

Gebyr på 150 000 til Frøya kommune (KOFA)

24.02.2013

For inngåelse av avtaler om leasing av biler uten kunngjort konkurranse.

Forfall på fylkesveger: 45-75 mrd kr (KS)

22.02.2013

Å ta igjen forfallet på landets fylkesveger har sin pris viser en ny kartlegging.

Fortsatt sterk folkevekst (SSB)

22.02.2013

Ved årsskiftet var det 5.051.300 bosatte i Norge, 65.400 flere enn ved forrige årsskifte.

Gjenbruk av personopplysninger krever samtykke (Datatilsynet)

21.02.2013

Dette blir understreket i en dom fra Høyesterett.

Utsetter regelendring om KOFA-behandling (Doffin)

21.02.2013

FAD legger forslaget om forenklet saksbehandling på is til høsten i år.

Riksrevisjonen kritiserer - KS handler (KS)

19.02.2013

Riksrevisjonen har offentliggjort sin undersøkelse om kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål.

Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne (Riksrevisjonen)

19.02.2013

Over halvparten av kommunestyrene får ikke rapportering om tjenestekvalitet på viktige områder.

Kommunalnytt nr. 2/2013

19.02.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Mer til folketrygd i januar (SSB)

19.02.2013

I januar 2013 ble det betalt inn 79,1 mrd kr i skatt.

Får kritikk for håndtering av etikk-regelverk (Doffin)

19.02.2013

To selskaper knyttet til kollektivtrafikken i Oslo, får påtale fra revisjonen for mangler ved sin håndtering av egne etiske regelverk.

VAR-virksomhetene omsatte for 4,1 milliarder i 5. termin 2012 (SSB)

19.02.2013

Dette er en vekst på 0,9 prosent sammenliknet med den samme terminen i 2011.

Klagesak om åpen anbudskonkurranse om revisjonstjenester (KOFA)

15.02.2013

KOFA ga Deloitte AS rett i at Austevoll kommune hadde brutt forskriften § 22-3 (2) ved å endre tildelingsevalueringen.

Klagesak om konkurranse med forhandling om revisjonstjenester (KOFA)

15.02.2013

Kunngjøringen satte en frist på 11 dager for anmodning om utlevering av konkurransegrunnlaget. BDO AS mente at Fjell kommune ikke hadde anledning til å stille en slik frist, men dette ble avvist av KOFA.

Vil undersøke statlig styring og kommunenes handlefrihet (FAD)

15.02.2013

En ny utredning skal gi svar på effektene av den statlige styringen av kommunene.

Mindre godsmengde i norske havner (SSB)

14.02.2013

Transporten av gods til og fra de største havnene i Norge viste en nedgang på 4,2 % i perioden fra 3. kv. 2011 til 3. kv. 2012.

Større avfallsmengder og mer gjenvinning (SSB)

14.02.2013

De totale avfallsmengdene i Norge økte med 5 prosent fra 2010 til 2011.

Større underskudd i kommuneforvaltningen (SSB)

13.02.2013

Foreløpige tall for kommuneforvaltningens inntekter og utgifter viser en økning i underskuddet fra 19 mrd til 23 mrd kr, målt i bokførte verdier.

Spørsmål om rett til kompensasjon - Opplæringskontoret NN (Skatteetaten)

13.02.2013

Prinsipputtalelse om kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

Varsel om nedetid (Altinn)

12.02.2013

Altinn vil være utilgjengelig fra fredag 22. februar klokken 16:00 til mandag 25. februar klokken 08:00.

Skriftlig spørsmål fra FrP til kommunalministeren (Stortinget)

11.02.2013

Hvem er tilsynsmyndighet når det gjelder forvaltningsloven?

Ny rapport om samhandlingsreformen (HOD)

11.02.2013

Ny undersøkelse viser at kommunene endrer helse- og omsorgstjenestene i tråd med samhandlingsreformen.

Stabile barnehagetakster (SSB)

11.02.2013

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager viste en samlet økning på 0,3 % fra august 2012 til januar 2013.

Inntektssystemet for kommunesektoren (KS)

11.02.2013

Dokumentasjon fra KS-seminar 7. februar.

Manglet forsvarlig grunnlag for å komme med tilbud (foa.no)

11.02.2013

Oppdragsgiver må sørge for at alle opplysninger som er relevante foreligger i konkurransegrunnlaget.

Etikkonferansene 2013 (KS)

11.02.2013

I samarbeid med KRD og Transparency International Norge arrangerer KS de årlige etikkonferansene i Kristiansand og Trondheim.

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming (Helsedirektoratet)

08.02.2013

Rundskriv IS 3/2013. Fra 1.1.2013 skal innrapportering av skje via skjema som er tilgjengelig i Altinn.

Åpent temamøte 14. februar (Kommunalrettslig forum)

08.02.2013

Tema: Utsatt offentlighet for kommunale revisjonsrapporter - tap eller vinn for lokaldemokratiet? NKRF blant innlederne.

Åpne møte i kontrollutvalg og kommunale foretak fra 1. juli 2013 (KRD)

08.02.2013

Lovendringene vil gi innbyggerne og media bedre innsyn i kommunal virksomhet, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

Oppfordrer til innspill om kommunestruktur (KS)

08.02.2013

Hovedstyret i KS ber medlemmene forberede seg på en debatt om kommunestruktur.

Pensjon og reservasjon (KS)

08.02.2013

KS anbefaler at krav om pensjon fra ansatte som reserverte seg mot medlemskap i pensjonsordningen da den ble innført, avvises.

Prosjekt mot korrupsjon får 1,3 millionar kroner i 2013 (KRD)

08.02.2013

KS får 1,3 mill kr til å videreføre forprosjektet ”Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren” i et hovudprosjekt i 2013.

Alt fra NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2013

07.02.2013

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen ble arrangert for 9. gang 6. - 7. februar på Gardermoen.

På jumboplass i valgfrihet (NHO)

07.02.2013

Norske kommuner ligger på jumboplass i Skandinavia i valgfrihet for de eldre, ifølge en ny rapport.

På tide å forby kommunene å gamble? (Telemarksforsking)

07.02.2013

Hva skal vi gjøre for å unngå at kommunene gambler bort innbyggernes penger? spør Ailin Aastvedt i en kronikk i Kommunal Rapport.

MBA i offentlig revisjon (NHH)

07.02.2013

MBA i offentlig revisjon fra NHH Executive er et toårig program som vil utvikle og øke deltakernes kompetanse på fagområder som er særegne for offentlig revisjon.

KD svarer KS angående pensjonsutgifter i barnehager (KS)

06.02.2013

KD presiserer at barnehageloven ikke pålegger private barnehagene et gitt nivå på pensjonsutgifter.

Merverdiavgiftsplikt for kommunale havner – registrering (Skattetaten)

06.02.2013

Skattedirektoratets fellesskriv av 5.3.07 omhandler spørsmål om avgiftsplikt for retten til å disponere kommunal havn mot havneavgift.

Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige (Skatteetaten)

06.02.2013

Bokføringspliktige er selv ansvarlig for oppbevaringen av regnskapsmaterialet selv om oppbevaringen settes bort til andre.

Skatteetaten med mobilapp for proffbrukere (NARF)

05.02.2013

Appen gir tilgang på nyttig skatte- og avgiftsinformasjon på mobil og nettbrett.

Satte grense for kommunal egenregipraksis (Doffin)

05.02.2013

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland indikerte nylig en grense for den praktiske organiseringen av kommunal tjenesteproduksjon.

“Kommunale” stiftelser (Stiftelsestilsynet)

04.02.2013

En stiftelse er selveiende, men den kan ha en relasjon til en kommune.

Lekmannarevision i praktiken (SKL)

04.02.2013

Lekmannarevisionen – demokratisk innsyn og kontroll i de kommunale selskapene til nytte for eieren och innbyggerne.

Slakter barnehagefinansieringen (barnehage.no)

04.02.2013

Dagens finansieringsordning er så komplisert at det går på helsa løs for enkelte. Nå vil kommuneøkonomene tilbake til statlig sats.

Høyrekommuner inn i Transparency International (Høyre)

04.02.2013

Erna Solberg oppfordrer alle Høyres ordførere til å melde inn sin kommune i Transparency International Norge.

Kompensasjonsloven §§ 3, 4 og 6 - asylmottak, flyktningeboliger og periodisering (Skatteetaten)

04.02.2013

Prinsipputtalelse til Kommunerevisjonen Ytre Sogn og Sunnfjord.

Data slettes ikke på mobiler (NorSIS)

01.02.2013

En svensk undersøkelse viser at mange ikke sletter sensitiv og bedriftsintern informasjon fra mobilen når den ikke skal brukes mer.

Endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (FAD)

01.02.2013

Forskriftsendringene er et resultat av departementets gjennomgang av KOFA i 2012.

Variasjon i barnehagekvalitet (Folkehelseinstituttet)

01.02.2013

Relativ stor variasjon i måten barnehager er organisert på, i det pedagogiske innholdet og i hvordan pedagogiske lederne strukturerer arbeidet på avdelingene.

Til toppen av siden

Topp