www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Februar » NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

25.02.2013

NKRF støtter i all hovedsak KRDs forslag til endringer i revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet.

I desember 2010 fremmet NKRF et forslag om en ny § 78a i kommuneloven om revisors taushetsplikt. Forslaget innebar en taushetsplikt for kommunal revisjon i hovedsak i samsvar med tilsvarende bestemmelse i lov om Riksrevisjonen.

NKRF registrerer at departementet i stedet foreslår at forvaltningslovens taushetspliktsbestemmelse gjøres gjeldende for kommunal revisjon. NKRF antar at taushetspliktsbestemmelsen for kommunal revisjon likevel i praksis blir samsvarende med Riksrevisjonens lovbestemte taushetsplikt, men er fortsatt av den oppfatning at en lik ordlyd i taushetspliktsbestemmelsene innenfor offentlig revisjon hadde vært å foretrekke.

I noen sammenhenger kan revisor få tilgang til informasjon som kan skade kilden dersom den blir kjent for overordnede eller offentligheten. Revisor må i så fall ivareta nødvendig kildevern. NKRF antar at den foreslåtte taushetsplikten vil omfatte slikt kildevern, men ber departementet særskilt vurdere dette momentet.

I foran nevnte forslag ble også forholdet til straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3 tatt opp. NKRF kan ikke se at dette er drøftet i høringsnotatet.

I høringsnotatet drøftes rapporter etter forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tilknytning til utsatt offentlighet. De samme hensynene gjelder også rapportering av regnskapsrevisjonen, og NKRF antar at den foreslåtte lovbestemmelsen vil dekke all rapportering fra revisor til kontrollutvalget.

NKRF slutter seg til departementets forslag om utsatt offentlighet vedrørende kommunal revisjon og statlige tilsynsmyndigheter.

NKRF påpeker imidlertid at kontrollutvalget kan benytte andre enn kommunens revisor til å foreta selskapskontroll. I så fall vil de samme hensynene om utsatt offentlighet gjelde, og det bør dekkes av ny lovbestemmelse.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova »
og alle KRDs høringsdokumenter i saken her »Til toppen av siden

Topp