www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ny leder i Østfoldforeningen

31.01.2013

Svend-Harald Klavestad er valgt til ny leder i ØKRF.

Les mer »

Trygdesvindel for over 200 millioner kroner (NAV)

31.01.2013

1.199 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 211 mill. kr i 2012. NAV har aldri avdekket et så høyt svindelbeløp i løpet av ett år.

Ikke for strenge krav i beskjedne kontrakter (Doffin)

31.01.2013

Det vil utelukke tilbydere som det ut fra åpen konkurranse i markedet er ønskelig å få fram, konstaterer Agder lagmannsrett i en dom.

Fagkomitemøte 9. januar 2013 (GKRS)

31.01.2013

Hele møtet var viet arbeidet med kommunal regnskapsstandard om finansielle eiendeler og forpliktelser.

Ny nettportal for forslag fra innbyggerne (KRD)

31.01.2013

Det nye tilbudet fra KRD gjør at alle nå kan bruke internett til å foreslå endringer i kommunen de bor i.

Pensjon og kommunale regnskapsprinsipper

31.01.2013

Etter NKRFs oppfatning bør regnskapsføringen av pensjon endres.

Bedre budsjettbalanse tross økt aktivitet (KS)

30.01.2013

Positiv utvikling i kommunenes økonomiske balanse, samtidig er det aktivitetsvekst i alle de store kommunale ansvarsområdene.

”Saman om ein betre kommune” - pulje 2 i gang (KRD)

29.01.2013

Et samarbeid mellom KRD, KS, LO Kommune, YS Kommune og Unio og Akademikerne. 110 kommuner er med etter siste opptak.

Nedgang i antall klager (KOFA)

29.01.2013

KOFA mottok 11 klager i snitt siste halvår 2012. Sammenlignet med første halvår er det en nedgang på 61 prosent.

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift (Skatteetaten)

28.01.2013

SKD nr. 2/2013 omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten.

Fem vanlige feil med konkurransegrunnlag (foa.no)

28.01.2013

Man ser ofte at årsaken til klager og konflikter i kjølvannet av konkurransene, skyldes mangler og feil ved konkurransegrunnlaget.

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse? (foa.no)

28.01.2013

Det er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt.

Statistikk for 2012 (ØKOKRIM)

28.01.2013

Tendensen til stadig flere saker i høyere rettsinstanser fortsetter, og antall nye saker er redusert.

Regionalnytt nr. 1/2013 (KRD)

28.01.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Resultater fra brukerundersøkelser 2012 på bedrekommune.no (KS)

24.01.2013

KS har sett på resultater for de mest brukte brukerundersøkelsene om barnehage, barnevern, helsestasjon og pleie og omsorg.

Må anmelde korrupsjon

24.01.2013

NKRF mener kommunene må reagere konsekvent med politianmeldelse når det foreligger begrunnet mistanke om korrupsjon.

Hva kjennetegner en god tilstandsrapport? (Utdanningsdirektoratet)

23.01.2013

For å bidra til økt kvalitet i skolen må den årlige tilstandsrapporten være godt forankret hos kommunens politikere og administrasjon.

Arkivmeldingen dekker ikke kommunene (KS)

23.01.2013

Overgangen til digitale arkiver kan føre til lovbrudd og manglende dokumentasjon for kommuner, publikum og forskning i framtida.

Kontraktkunngjøring effektivt mot korrupsjon (Doffin)

23.01.2013

Dette framgår av en amerikansk studie.

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012

23.01.2013

Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer.

Les mer »

Kommunalnytt nr. 1/2013 (KRD)

22.01.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Så sårbar er din kommune (Forskningsrådet)

21.01.2013

... dersom den rammes av flom, vind, skred eller andre naturhendelser som kan skyldes klimaet.

Fagkomitemøte 4. desember 2012 (GKRS)

21.01.2013

Sluttbehandling av KRS nr. 10 KF – regnskapsmessige problemstillinger og revidert notat om forståelsen av KRS nr. 5 vedrørende pensjon.

Elektronisk søknadsskjema for personlig konsesjon som regnskapsfører og revisor (Finanstilsynet)

21.01.2013

Søknad om autorisasjon som regnskapsfører samt godkjenning som reg. og statsaut. revisor skal heretter skje gjennom Altinn.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (KS)

21.01.2013

En statistikk- og faktapublikasjon som årlig skal beskrive utviklingen og tilstanden på sentrale arbeidsgiverrelaterte områder i kommuner og fylkeskommuner.

6,5 prosent økning i skatteinnbetalingene (SSB)

18.01.2013

Samlede skatteinnbetalinger var på 849,6 mrd kr i 2012. Det er særlig oljeskattene som bidrag mest til denne økningen.

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og årsregnskap 2012 (Helsedirektoratet)

18.01.2013

En veiledning til kommunene i forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2012.

Skatteinfo nr. 1/2013 (Skatteetaten)

18.01.2013

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Sju prosent av konkurransene blir klagesaker (Doffin)

18.01.2013

I Sverige blir sju prosent av offentlige innkjøp klaget inn for domstolene.

Sammen for velferd (NHO)

17.01.2013

NHO Service har analysert 200 norske kommuner mht. hvor store ressurser som kan frigjøres ved å følge "beste praksis".

Ingen sanskjoner ved for sein levering av RF-1037 (Altinn)

16.01.2013

Det vil ikke påløpe forsinkelsesrenter på forsinket oppgjør dersom innberetning og oppgjør er foretatt sendes innen 21. januar 2013.

Kommunenes tilgang til likningsopplysninger (KS)

15.01.2013

Avtalen mellom Evry og Skattedirektoratet betyr at kommunene selv må innhente likningsopplysninger via Evry.

Manglende drivere hindrer klimatiltak i kommunene (KS)

14.01.2013

Rapport slår fast at det er mangel på drivere, ikke barrierer, som er viktigste årsak til manglende tverrsektorielle klimatiltak.

Informasjonssikkerhet et topplederansvar (Difi)

14.01.2013

Difi-rapport 2012:15.

Eli Blakstad ny statssekretær (KRD)

11.01.2013

Blakstad overtar for Dag Henrik Sandbakken som fratrer som statssekretær i KRD 1. februar.

Arter og funksjoner for konsesjonskraft og hjemfallskraft

11.01.2013

KRD har i et svar til KRYSS Revisjon uttalt seg om bruk arter og funksjoner i KOSTRA for konsesjonskraft og hjemfallskraft.

Les mer »

Arena for forvaltningsrevisjon 2013

11.01.2013

12. - 13. mars 2013 på Gardermoen. Påmeldingsfrist: 7. februar.

Databriller betalt av arbeidsgiver - skattemessig behandling (NARF)

10.01.2013

Briller, eller databriller, dekket av arbeidsgiver kan fortsatt mottas skattefritt av arbeidstaker.

Sårbare kommuner (Telemarksforsking)

10.01.2013

Rapport viser hvilke deler av landet som lever med høy sårbarhet i næringslivet med høy risiko for sterk nedgang i sysselsettingen.

Krever endringer i offentleglova (offentlighet.no)

10.01.2013

Etter fire år med ny offentleglov, mener Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening at mye må endres.

ØKOKRIMs trusselvurdering 2013-2014: Sårbar velferd (ØKOKRIM)

09.01.2013

Vi unndrar trolig skatt for nærmere 130 mrd i året og flere svindler med merverdiavgiften, mens det kan synes som korrupsjon ikke aksepteres i samme grad som før.

Gebyr på 100 000 til Frøya for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

08.01.2013

KOFA har ilagt gebyr på kr 100 000 til Frøya kommune for å ha kjøpt vaskeritjenester uten kunngjøring.

Mest lest i 2012

07.01.2013

Besøket på NKRFs nettsider i 2012 økte med over 36 prosent fra 2011.

Les mer »

Ny bok: Evaluering - Tradisjoner, praksis, mangfold (Fagbokforlaget)

07.01.2013

NKRFs Bodhild Laastad bidrar med kapittelet: Forvaltningsrevisjon – institusjonalisert evaluering av kommunal verksemd.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012 (NRS)

07.01.2013

Tilpasset den endrede veiledningen til IAS 19 Ytelser til ansatte, i tillegg er beregningsforutsetningene oppdatert.

Var i orden å henvise til konkrete merkenavn (foa.no)

07.01.2013

Kontraktens gjenstand berettiget henvisningen til forbruksmateriell av bestemte merker, konstaterte KOFA, som gav oppdragsgiveren medhold.

Måling av informasjonssikkerhet (NorSIS)

07.01.2013

En intervjustudie for å finne ut hvordan virksomheter måler informasjonssikkerhet.

Avgjørende for vellykkede tjenestekjøp (Doffin)

04.01.2013

Skreddersydde kontrakter og tette samarbeidsrelasjoner er avgjørende for å oppnå gode resultater ved tjenestekjøp.

Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (KRD)

04.01.2013

Målgruppen er departementer, direktorater og andre statlig etater som forbereder reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner.

Nytt nummer av SIRK (NIRF)

04.01.2013

SIRK nr.2/2012 med fokus på compliance.

Forskriftsendringer vedrørende kontrollutvalg og revisjon

04.01.2013

Kommunal- og regionaldepartementet har foretatt endringer i forskriftene om kontrollutvalg og revisjon med virkning fra 1. januar 2013.

Les mer »

Korrupsjon i kommunal sektor

03.01.2013

NRK hadde korrupsjon i kommunal sektor som et hovedoppslag i Dagsrevyen 2. januar.

Les mer »

God egenkontroll avdekker korrupsjon (KS)

03.01.2013

Kontrollutvalgene, kommunerevisjonen og gode administrative rutiner er viktig, sier KS-direktør Sigrun Vågeng.

Nytt nummer av Kommunerevisoren

01.01.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2013.

Til toppen av siden

Topp