www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Juli

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Introduksjonshefte om formelt interkommunalt samarbeid (KS)

29.07.2013

Heftet er ment å gi bidrag til de vurderinger kommunen må gjøre når formelt samarbeid med andre er aktuelt for å løse oppgaver.

Jevnt nivå på skatteinnbetalingene (SSB)

17.07.2013

Skatteinnbetalingene i juni var omtrent like høye som i juni 2012. Hittil i år har samlede innbetalinger økt med 5,9 %.

KS beklager responsen fra KRD

13.07.2013

- Kommunal- og regionaldepartementets nei til en nasjonal plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skal løses, betyr i praksis at etterslepet vil være minst like stort om fire år som i dag, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2014 (KRD)

12.07.2013

Oversikt over kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2014.

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014 (KRD)

12.07.2013

Kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2014.

Svakere vekst i driftsutgifter til vei (SSB)

05.07.2013

Fylkeskommunenes og kommunenes brutto driftsutgifter til vei økte med 345 mill. kr, til drøyt 11,3 mrd. kr, i 2012.

Mer innsyn foreslås i ny kommunelov i Sverige (SKL)

05.07.2013

Utredningen om en kommunallag för framtiden ger flera förslag på hur kommuner och landsting kan stärka sin kontroll och insyn i verksamheter som överlämnats till privata utförare.

Skytjenester i offentlig sektor (Fad)

04.07.2013

Nordisk Ministerråd har laget en temaside om bruk av skytjenester med eksempler på hvordan man kan håndtere regelverks- og anskaffelsesutfordringer knyttet til skytjenester.

Fagkomitemøte 4. og 5. juni 2013 (GKRS)

03.07.2013

På møtet ble regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014 diskutert samt revidert utkast til KRS nr. 6 og 7.

Nytt nyhetsbrev (KOFA)

03.07.2013

Nr. 2.

Beregningshefte for pleie- og omsorg (NHO)

03.07.2013

NHO har, sammen med KS og Virke, laget en hefte som viser hvilke faktorer som bestemmer enhetskostnadene i sykehjems- og hjemmetjenesten.

Viktig med nye virkemidler i kampen mot sosial dumping (AD)

03.07.2013

Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med at det offentlige etterlever regelverket når de setter ut oppdrag på anbud.

Om lag 13 mrd kr til kommunehelsetjenester (SSB)

03.07.2013

Timene fastleger bruker på offentlig legearbeid, blir stadig færre. Det totale timetallet pr. uke utført av leger og fysioterapeuter, øker likevel.

Nær 100 mrd kr til omsorgstjenester (SSB)

03.07.2013

Selv uten samhandlingsreformen økte utgiftene med over 8 % fra 2011.

Lover i kraft fra 1. juli 2013 (Lovdata)

03.07.2013

Det er gjort 651 endringer i 109 lover, herunder bl.a. kommuneloven og vergemålsloven. I tillegg er to lover opphevet.

Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling (KRD)

03.07.2013

Undersøkelse om hvordan lokale skatter påvirker kommunenes insentiver til næringsutvikling.

Større likhet landet over med ny vergemålslov (Justisdep.)

02.07.2013

1. juli trer ny vergemålslov i kraft. Den styrker rettssikkerheten til barn og voksne som ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Ansvaret for alle landets verger flyttes fra kommunen til fylkesmennene, og en sentral klage- og tilsynsmyndighet er lagt til Hamar.

Reglane for startlån skal strammast inn (KRD)

02.07.2013

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høyring eit framlegg om å stramme inn startlånet.

Forskrift om endringer i bokføringsforskriften (FIN)

01.07.2013

Endringene bygger bl.a. på forslagene fra Bokføringsstandardstyrets delrapporter 2 og 3, hvor erfaringene med gjeldende forskrift siden 2004 er gjennomgått.

Kommunerevisoren nr. 4/2013

01.07.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 4/2013.

Til toppen av siden

Topp