www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Verktøy for velferd (KS)

28.06.2013

KS lanserer verktøykasse om organisering og konkurranse i kommunal og fylkeskommunal tjenesteyting.

Samhandlingsprosjekter i kommunene i 2013 (KS)

28.06.2013

De fleste kommunene, ni av ti, er i gang med samhandlingsprosjekter.

Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester (SSB)

27.06.2013

Bemanningsbehovet i helsenæringen i Norge vil øke sterkt fremover, særlig etter 2020.

Upphandling av revisionstjänster (SKL)

27.06.2013

Oppdatert veiledningsmateriell om kjøp av revisjonstjenester fra KS sin svenske søsterorganisasjon SKL.

Høstens kurstilbud fra NKRF

26.06.2013

Ikke glem å melde deg på høstens kurs fra vår rikholdige meny før du tar ferie.

0,52% av spillvannsnettet fornyet (SSB)

26.06.2013

I 2012 ble 186 av totalt 35.900 km av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut. I samme periode ble det lagt 350 km nytt nett.

95 mill. kr mer i tilskudd fra kommunene (SSB)

26.06.2013

Kommunale tilskudd til kirkelig fellesråd har økt gradvis de siste årene. Totalt om lag 2,5 mrd. i 2012.

Flere barn under omsorg (SSB)

26.06.2013

I 2012 mottok 53.200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak fra barnevernet, dette er en svak vekst på 2 % fra 2011.

Undersøkelse om foreldrebetaling i barnehager (SSB)

26.06.2013

Minimumssatsene for egenbetaling i kommunale barnehager ligger i gjennomsnitt på 1.564 kr, mens maksimumssatsen ligger på 2.326 kr.

Kommunalnytt nr. 6/2013 (KRD)

26.06.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften (Skatteetaten)

26.06.2013

Fra 1. juli 2013 reduseres fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Flere ønsker kommunal bolig (SSB)

25.06.2013

Antall personer som ønsker kommunal bolig, eller som bor i midlertidig husvære, økte i 2012.

Hovedstyret i KS enstemmig om kommunestruktur (KS)

25.06.2013

KS’ hovedstyre har i dag enstemmig fattet vedtak i spørsmålet om eventuell endring i kommunestrukturen i Norge.

Ingen quick-fix på oppgradering av infrastrukturen (KS)

25.06.2013

Det finnes ikke ett enkelt grep for å løse kommunenes utfordringer med bedre forvaltning av realkapitalen viser fersk rapport.

Økt gebyr – færre saker (KOFA)

24.06.2013

Etter snart ett år med høyere klagegebyrer, er antall saker mer enn halvert. Svært få klager nå på ulovlige direkte anskaffelser.

Lederskifte og gjenvalg

24.06.2013

Indre Østlandetforeningen og Telemark- og Vestfoldforeningen har hhv. valgt ny leder og gjenvalgt lederen.

Les mer »

SIRK nr. 1/2013 (NIRF)

24.06.2013

Nytt nummer av tidsskriftet til Norges Interne Revisorers Forening (NIRF).

Oppdragsgiver må bevise at prisen er «unormalt lav» (Doffin)

24.06.2013

Oppdragsgiveren har også ansvaret for å bevise at den aktuelle tilbyderen har fått anledning til å forklare hvorfor prisen er lav, og at tilbudet likevel er seriøst ment.

Gir kommunene miljøhjelp på nett (Dir. for naturforvaltning)

24.06.2013

Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet. Nettsiden miljokommune.no er lansert for å hjelpe kommunene.

CAF (Common Assessment Framework) 2013 (Difi)

21.06.2013

Ny versjon av CAF-veileder er nå tilgjengelig på norsk.

Regionalnytt nr 5/2013 (KRD)

21.06.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Nina Neset oppnevnt i nytt kommunelovutvalg

21.06.2013

Styremedlem i NKRF, Nina Neset, er i statsråd oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal lage forslag til ny kommunelov, herunder tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen.

Les mer »

NKRFs høringsuttalelse til forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked

21.06.2013

Skattebehandlingen innenfor avfallsbransjen trenger en opprydding. Innføringen av skatteplikten for kommuner medfører imidlertid noen utfordringer.

Les mer »

Etterlyser definisjon av anskaffelsesfunksjonen (Doffin)

19.06.2013

Hvordan man velger å definere offentlige anskaffelser, sender et signal til ledere om hvordan de bør prioritere anskaffelsesfunksjonen.

Kommuneundersøkelse (Nofa)

19.06.2013

De billigste og dyreste kommunene. Prisen på kommunale avgifter og eiendomsskatt er det som ligger til grunn for undersøkelsen.

Sak om tilsetting av rådmann i Lyngdal (SOM)

19.06.2013

Sivilombudsmannen uttalte at kommunens tilsettingsprosess medførte at formålet med reglene om offentlig søkerliste ble tilsidesatt.

Økte inntekter fra eiendomsskatt (SSB)

19.06.2013

I 2012 benyttet 324 kommuner eiendomsskatt. Av disse hadde 174 eiendomsskatt i hele kommunen, mot 163 kommuner året før.

Mot sunnere økonomi i kommunene (SSB)

17.06.2013

De reviderte regnskapstallene for 2012 viser en kraftig forbedring av netto driftsresultat i kommunene, som endte på 9,7 mrd. kr i 2012 mot 6,3 mrd. i 2011.

Gode driftsresultater i fylkeskommunene (SSB)

17.06.2013

Reviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,3 mrd. kr, eller 5,2 % av de samlede driftsinntektene i 2012.

Sysselsatte i kommunal sektor (SSB)

17.06.2013

Svak økning i sysselsettingen i 4. kvartal 2012.

Endelige KOSTRA-tall for 2012 (SSB)

17.06.2013

I dag ble reviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2012 publisert.

Uten skriftlig kontrakt i 12 av 17 konsulentkjøp (Doffin)

17.06.2013

Dette fremgår av en forvaltningsrevisjon som Innlandet Revisjon IKS har foretatt i Oppland fylkeskommune. Rapporten finner du i NKRFs Forvaltningsrevisjonsregister.

Skatteinfo nr. 4/13 (Skatteetaten)

17.06.2013

Et landsdekkene informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

«N3» - nytt innovasjonsverktøy (KS)

14.06.2013

Nytt – nyttig – nyttiggjort. Dette er KS’ definisjon av innovasjon – og herfra har det nye innovasjonsverktøyet fått sitt navn.

Høye skatteinnbetalinger i mai (SSB)

14.06.2013

Det ble betalt inn 434,1 mrd kr i skatt i Norge fra januar til mai i år.

Sju tiltak for profesjonalisering av innkjøp (Doffin)

14.06.2013

Sju tiltak for profesjonalisering av offentlige innkjøp er listet opp i en ny rapport.

NKRFs hederstegn med diplom gikk til …

13.06.2013

Finn-Egil Aure og Per-Martin Svendsen er tildelt NKRFs hederstegn i gull med diplom og Bodhild Laastad ditto i sølv. Gratulerer!

Les mer »

Vedtak på NKRFs årsmøte i Trondheim

13.06.2013

NKRF avholdt årsmøte søndag 9. juni. I likhet med styreleder Per Olav Nilsen, ble de fleste tillitsvalgte gjenvalgt.

Les mer »

Hemmelig avtale måtte frigis (Offentliget.no)

13.06.2013

Etter klage fra Avisa Nordland må Meløy gi innsyn i en avtale med Meløy Energi AS om salg av konsesjonskraft.

Dokumentasjon m.m. fra NKRFs fagkonferanse 2013

12.06.2013

NKRFs årlige fagkonferanse ble arrangert i Trondheim 10. - 11. juni.

Ny digitaliseringsstrategi (KS)

12.06.2013

Hva må kommunesektoren gjøre for å digitalisere Norge? KS staker ut kursen i ny digitalieringsstrategi.

Innbyggerne mer tilfreds med offentlige tjenester (FAD)

12.06.2013

Innbyggerundersøkelsen 2013 viser at 96 % av innbyggerne er fornøyd med å leve og bo i Norge, og det er små forskjeller mellom ulike deler av landet.

Likestilling – avhengig av hvor vi bor (SSB)

12.06.2013

Kommunene i Nord-Norge og Østlandet skårer generelt høyt, mens Sørlandet, Vestlandet og Sør-Østlandet jevnt over har lavere skår.

VAR-virksomhet, omsetning, 1. termin 2013 (SSB)

12.06.2013

Omsatte for 3,6 mrd.

Varsel om nedetid (Altinn)

09.06.2013

Altinn vil være utilgjengelig på grunn av oppgraderinger fra fredag 14. juni klokken 16:00 til mandag 17. juni klokken 08:00.

Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av balansen (NRS)

07.06.2013

Norsk RegnskapsStiftelse har gitt ut en ny bokføringsstandard, NBS 5 Dokumentasjon av balansen.

Erfaringer med obligatorisk leksehjelp (Utdanningsdirektoratet)

07.06.2013

NOVA har undersøkt hvilke erfaringer foreldre, skoleledere og skoleeiere har med ordningen, to år etter at den ble innført.

FKTs fagkonferanse 2013 (FKT)

07.06.2013

Presentasjoner fra FKTs fagkonferanse 5. - 6. juni 2013 på Gardermoen.

Ny bok: ”Et robust lokaldemokrati – lokalvalget i skyggen av 22.juli 2011” (KRD)

06.06.2013

Boka bygger på den omfattende Lokaldemokratiundersøkingen, som ble gjennomført etter kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven (Skatteetaten)

06.06.2013

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslo Finansdept. en rekke endringer i merverdiavgiftsloven og ligningslovens kontrollbestemmelser.

Offentliggjøring i varslingssak (SOM)

05.06.2013

Sivilombudsmannen mente at kommunen og ordføreren handlet i strid med kommunens rutinebeskrivelse om å behandle varslernes identitet med nødvendig fortrolighet ved offentliggjøringen.

Idrettsanlegg og kompensasjon (Skatteetaten)

05.06.2013

Om hovedprinsippene i regelverket angående omfanget av kommunenes kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg.

Varsel om nedetid (Altinn)

05.06.2013

Altinn vil være utilgjengelig onsdag 5. juni fra 21.00 til midnatt i forbindelse med vedlikehold.

Til toppen av siden

Topp