www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Uakseptabel forskjellsbehandling (KS)

31.05.2013

- Det er uakseptabelt at ansatte i kommunerevisjonen ikke kan få godkjent sin praksis på linje med de som er ansatt i privat sektor, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Strukturstatistikk for VAR-virksomhet, 2011, endelige tall (SSB)

29.05.2013

Økt omsetning for avfallsbehandling.

NIRFs årskonferanse 2013 (NIRF)

29.05.2013

Presentasjoner fra NIRFs årskonferanse 26. - 28. mai 2013 i Bodø.

Kommuneøkonomikonferansen 2013 (KS)

28.05.2013

Dokumentasjon fra Kommuneøkonomikonferansen 23. - 24. mai 2013.

Ny veileder om tjenester av allmenn økonomisk interesse (KS Bedrift)

28.05.2013

Fra Europakommisjonen om støtteregler, regelverket om offentlige anskaffelser og det indre marked.

Forslag til NBS Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer (NRS)

28.05.2013

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer.

Viktige tiltak (NorSIS)

28.05.2013

SANS i samarbeid med mange sikkerhetseksperter har kommet frem til de 20 viktigste tiltakene innen informasjonssikkerhet.

Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter fvl. § 31 (SOM)

28.05.2013

Sivilombudsmannen så ikke at det i saken ble påvist tilstrekkelig spesifiserte, klare grunner som gjorde det rimelig at klagen ble prøvd.

Møte i Etikkutvalget 16. april (KS)

28.05.2013

Kommunesektorens etikkuvalg diskuterte flere saker om etikk og korrupsjon i sitt møte 16. april.

Prioriterer tjenester fremfor vedlikehold (KS)

27.05.2013

Presset kommuneøkonomi og behov for å prioritere tjenesteproduksjonen er hovedårsakene til at kommunal sektor nedprioriterer vedlikehold av bygg og anlegg.

KS-styret krever likebehandling ved praksisgodkjenning

24.05.2013

Kandidater til registrert eller statsautorisert revisor må behandles likt ved vurdering av praksis, uavhengig av om kandidaten er ansatt i privat eller kommunal sektor.

Les mer »

Kommunene kommer ulikt ut – årsakene ligger hos helseforetakene (KS)

24.05.2013

Kommunal medfinansiering av sykehustjenester: SØF-rapport nr. 01/13.

Kommunenes økonomiske atferd 1972-2009 (SSB)

22.05.2013

Med modellanalyser forklarer forskerne variasjoner i kommunenes pengebruk per innbygger innenfor 12 tjenesteytende sektorer.

Stiftelseskonferansen 2013 (Stiftelsestilsynet)

22.05.2013

Presentasjoner og videoopptak fra konferansen 14. - 15. mai i Førde.

Regionalnytt nr. 4/2013 (KRD)

21.05.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett (Skatteetaten)

16.05.2013

Staten kan ikke overføre en justeringsrett til fylkeskommunene for mva. som staten har pådratt seg før overføringen av vegnettet.

Fagkomitemøte 23.-24. april 2013 (GKRS)

16.05.2013

Bl.a. sluttbehandling høringsutkast til KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Stor økning i oljeskattene (SSB)

16.05.2013

Ved utgangen av april var det betalt inn 317,1 mrd kr i skatter til stats- og kommuneforvaltningen.

Kommunalnytt nr. 5/2013 (KRD)

15.05.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

15.05.2013

Forslaget gir nyttig veiledning og avgrensninger samt svar på mange av de problemstillingene som erfaringsmessig har skapt utfordringer og spørsmål på dette området.

Les mer »

COSO Internkontroll - Et integrert rammeverk er oppdatert (COSO)

14.05.2013

COSO Issues Updated Internal Control-Integrated Framework and Related Illustrative Documents.

Riksrevisjonens melding om virksomheten 2012 (Riksrevisjonen)

08.05.2013

Dokument 2 (2012-2013) er sendt til Stortinget.

Kommuneproposisjonen for 2014 (KRD)

07.05.2013

Regjeringens politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året.

Revidert budsjett 2013 (FIN)

07.05.2013

Alt om revidert nasjonalbudsjett 2013.

Bedre samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll på opplæringsområdet (Udir)

06.05.2013

En vurdering av dagens tilsynspraksis knyttet til forsvarlig system i opplæringsloven (§13-10 andre ledd).

Kommunalt selvstyre i statlig klagebehandling (KS)

06.05.2013

Undersøkelse om hva som skjer med det kommunale selvstyret når statsforvaltningen behandler klager på kommunale vedtak.

Lovlighetsklage på budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 ikke tatt til følge (FiT)

06.05.2013

Fylkesmannen har avgjort at lovlighetsklagen ikke tas til følge. Begrunnelsen for å avvise forslaget var imidlertid ikke riktig.

Økonomiske vilkår for folkevalgte (KS)

03.05.2013

KS har utarbeidet en veileder om fastsetting av økonomiske rammebetingelser for folkevalgte.

Sak om kommunalt ansattes ytringsfrihet (SOM)

03.05.2013

Sivilombudsmannen har kommet til at klagerens uttalelser lå innenfor ytringsfriheten, og ikke var i strid med prinsippet om lojalitetsplikt eller pressereglement.

Veileder om offentlig støtte til tjenester av allmenn økonomisk interesse (KS)

02.05.2013

Ny veileder fra Europakommisjonen om støtteregler, regelverket om offentlige anskaffelser og det indre marked.

Nytt nettsted gir kommunene miljøoppskriften (MD)

02.05.2013

Miljøkommune.no - en samling med oppskrifter og råd om riktigere og raskere behandling av plan- og miljøsaker i kommunene.

Kommunerevisoren nr. 3/2013

01.05.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2013.

Til toppen av siden

Topp