www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Karensperioden er ingen «klagefrist» (foa.no)

25.03.2013

En leverandør kan så vel klage som reise søksmål også etter karensperiodens utløp.

Ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester (KOFA)

22.03.2013

KOFA har ilagt Skodje og Rauma gebyr på hhv. kr 250.000 og 370.000.

Evaluering av tjenesteleveranser - nytt skjema (Difi)

22.03.2013

Hensikten er å skape økt bevissthet hos oppdragsgiver og leverandør om krav og forventinger som stilles til en god leveranse og bidra til forbedringer.

Rak rygg - en etisk øvelse (KS)

21.03.2013

En app som skal hjelpe ansatte, ledere og politikere i kommuner og bedrifter til å bli mer reflekterte i spørsmål om etikk.

Skatteinfo nr. 3/2013 (Skatteetaten)

21.03.2013

Nyhetsbrev fra Skatteetaten til regnskapsførere og revisorer.

Revisorene vil absolutt ikke holde alt hemmelig

21.03.2013

Offentlighet støtter NKRF fullt ut, men vi forutsetter at rapporten må være ferdig før den offentliggjøres.

Åpenhetsrapport 2012 (VEFIK IKS)

20.03.2013

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har fulgt NKRFs anbefaling og lagt fram åpenhetsrapport for 2012.

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? (KS)

20.03.2013

Nytt idéhefte som gir en enkel oversikt og praktisk støtte til kommuner som ønsker å styrke den administrative internkontrollen.

Lavere skatteinnbetalinger fra oljenæringen (SSB)

20.03.2013

Ved utgangen av februar var det betalt 144,6 mrd kr i skatt i Norge.

KS og Transparency International Norge lanserer antikorrupsjonshåndboka «Beskytt kommunen» (KS)

19.03.2013

- Tillit bygges opp millimeter for millimeter, men brytes ned i metervis, sa adm. direktør Sigrun Vågeng i KS ved lanseringen.

Mye press, men lite korrupsjon i kommunene (KS)

19.03.2013

Ansatte utsettes ofte for press og påvirkning for å gi urettmessige fordeler til bedrifter og privatpersoner. Ren korrupsjon forekommer i svært liten grad.

Elektronisk faktura i kommunene (FAD)

19.03.2013

Regjeringen pålegger kommunene å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF fra 1. januar 2015.

Sikkerhetstilstanden i Norge (NorSIS)

19.03.2013

NSM har publisert rapport om sikkerhetstilstanden i Norge.

Kommunalnytt nr. 3/2013 (KRD)

19.03.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Årsrapport 2012 (KOFA)

18.03.2013

Årsrapporten fra Kofa oppsummerer de viktigste resultatene og aktivitetene i 2012.

Kommunens behandling av søknad om utslippstillatelse i strid med forvaltningsloven (SOM)

18.03.2013

Sivilombudsmannen kom til at kommunens behandling var i strid med fvl. §§ 6 (habilitet) og 40 (adgang til å fravike forskrift).

Burde avvist tilbyderen (foa.no)

18.03.2013

Tilbyderen skulle vært avvist fordi en sentral person i selskapet hadde en alvorlig domfellelse for korrupsjon, konstaterte KOFA.

Svak vekst i årsverk i kommunene og fylkeskommunene (SSB)

18.03.2013

Sysselsatte i kommunal sektor, 2012, foreløpige tall, 4. kvartal.

Fylkeskommuneregnskap, 2012, foreløpige tall (SSB)

18.03.2013

Foreløpige tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,3 mrd kr, eller 5,2 % av de samlede driftsinntektene i 2012.

Kommuneregnskap, 2012, foreløpige tall (SSB)

18.03.2013

De foreløpige regnskapstallene viser at kommunenes økonomi ble styrket i 2012 i forhold til året før.

Kommune Stat Rapportering (SSB)

18.03.2013

KOSTRA-tall for 2012 - foreløpige tall.

Viktige tilsynstemaer og god dialog stimulerer forbedringsarbeidet i kommunene (KS)

14.03.2013

Det viser en undersøkelse av fylkesmannens tilsyn med tjenester til eldre.

Den nye vergemålsloven vil tre i kraft 1. juli 2013 (Vergemålsportalen)

14.03.2013

Det samme gjelder for en samlet forskrift til den nye loven.

Uttalelse vedrørende telefon i arbeidsforhold (Skatteetaten)

14.03.2013

Kan arbeidstakere som disponerer arbeidsgiverfinansiert tjenestetelefon unngå sjablonbeskatning ved å "dokumentere" hhv. jobb- og privatsamtaler?

Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål (Skatteetaten)

14.03.2013

Kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf. forskriftens § 7. Skattedirektoratets fellesskriv av 12. mars 2013.

Sen saksbehandling og manglende behandling av innsynsbegjæringer (SOM)

13.03.2013

Sivilombudsmannen kom til at Skedsmo kommunes saksbehandlingstid gjennomgående har vært for lang.

6 prosent lønnsvekst for kommuneansatte (SSB)

13.03.2013

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde i gj.snitt en mndslønn ekskl. overtid på kr 38.600 per 1.12.2012.

Omsorgstjenestene øker – de yngre brukerne får mest (KS)

12.03.2013

Det meste av veksten i hjemmetjenestene har gått til yngre brukere, påpeker en ny rapport fra Fafo.

Korrupsjonsrisikoen er størst i innkjøp (Doffin)

12.03.2013

Innenfor svensk statlig forvaltning anses risikoen for korrupsjon høyest i innkjøp.

Tilsynsmelding 2012 viser tilsynsfunn på en rekke områder (Helsetilsynet)

12.03.2013

Tilsynsmeldingen gir en oversikt over saker som er sentrale for sosiale tjenester i Nav og barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige (KD)

12.03.2013

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i forskrift om momskompensasjonsordningen på høring.

Åpenhetsrapport (Telemark kommunerevisjon IKS)

12.03.2013

Følger NKRFs råd og er først ute med åpenhetsrapport.

Åpenhetsrapport (Rogaland Revisjon IKS)

11.03.2013

Følger NKRFs råd og er blant de første med åpenhetsrapport.

Ny rapport: Etikk i det daglige (KS)

11.03.2013

Evaluering av etikkarbeidet i to storbykommuner 2011-2012.

Pilotprosjekt: Samordning av og læring i kjølvannet av offentlig kontrollvirksomhet i utdanningssektoren

09.03.2013

Utvidet samarbeid mellom Fylkesmannen i Vest-Agder, Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS og KS Agder i perioden 2013 til 2016.

Les mer »

Både tilskudd og kontrakt krever aktsomhet (Doffin)

09.03.2013

Det understrekes i en revisjonsrapport til Kristiansand kommune.

Varsel om nedetid (Altinn)

08.03.2013

Altinn vil være utilgjengelig fra fredag 15. mars kl. 18:00 til mandag 18. mars kl. 08:00.

Savner politisk anskaffelsesprioritering i Sverige (Doffin)

08.03.2013

Sju av ti mener at den politiske ledelsen i kommunen ikke prioriterer anskaffelsesspørsmål i det hele tatt eller ikke tilstrekkelig.

Kartlegging av kostnader knyttet til bokføringsregelverket (FIN)

07.03.2013

Rapport viser at næringslivets oppbevaringskostnader ikke i særlig grad ville bli påvirket av en halvering av oppbevaringstiden.

Samhandlingsreformen på rett vei (HOD)

07.03.2013

Rapporten Samhandlingsstatistikk 2011-12 viser en rekke positive endringer.

Narvikgården AS må følge offentleglova (Offentlighet.no)

06.03.2013

Det kommunale selskapet nektet å godta Fylkesmannens avgjørelse. Nå har også Sivilombudsmannen fastslått at loven gjelder.

Tidligere kontraktsbrudd kan føre til utestengning (Doffin)

04.03.2013

Tidligere kontraktsbrudd fra en leverandør kan være grunn for en offentlig oppdragsgiver til å utestenge den fra konkurranse.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene (SSB)

04.03.2013

Utredning av muligheter for utvikling av ny statistikk i KOSTRA: statusrapport 2012.

Regionalnytt nr. 2/2013 (KRD)

01.03.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Ta heile Noreg i bruk (KRD)

01.03.2013

Meld. St. 13 (2012-2013).

Kommunerevisoren nr. 2/2013

01.03.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2013.

Til toppen av siden

Topp