www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Gratis kjernetid i barnehagen gir gode resultater (BLD)

29.11.2013

Resultater fra SSB viser at forsøket med gratis kjernetid i barnehagen har svært god virkning.

Møte i Etikkutvalget (KS)

29.11.2013

I møte 11. november diskuterte kommunesektorens etikkutvalg bl.a. ordførerrollen og kommersiell reklame, og hvordan det kan bidra i KS folkevalgtopplæring.

NRS 16 Årsberetning endret (NRS)

28.11.2013

NRS har gjort to endringer i NRS 16 Årsberetning. Begge endringene har sammenheng med endringer i lov.

Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (NRS)

28.11.2013

Høring om å endre NRS 8 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013.

Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen (NRS)

28.11.2013

Høring om å endre NRS 3 som en følge av nye muligheter for utbytte i aksjelovene som ble endret i juli 2013.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 (Riksrevisjonen)

28.11.2013

Statlig eierskapsutøvelse må styrkes.

Kartlegging og sammenligning av kommunelovene i Norden (KRD)

28.11.2013

På oppdrag av departementet har Høgskolen i Oslo og Akershus sammenlignet kommunelovene i de nordiske landene.

Godtgjørelse i et IKS (KRD)

28.11.2013

Uttalelse om hvem som bør betale godtgjørelse til representantskapets leder og valgkomiteen i et IKS.

NKRF ber Siv Jensen forenkle momsreglene

28.11.2013

NKRF ber finansministeren påskynde arbeidet med å forenkle regelverket ved at foreldelsesreglene i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven blir samkjørt.

Les mer »

Viktige punkter i EUs nye innkjøpsregler (Doffin)

28.11.2013

I disse dager avslutter EU-systemet behandlingen av de nye direktivene for offentlige anskaffelser i tillegg til et nytt direktiv for konsesjoner.

Rapport om samhandlingsreformen (NOVA)

26.11.2013

Rapporten belyser hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien har med samhandlingsreformen.

Årets Kommunaløkonom 2013 (NKK)

26.11.2013

Økonomidirektør Terje Fjellvang, Kristiansand kommune, er kåret til årets kommunaløkonom 2013. Vi gratulerer!

Framtidas kommuner - oppgave- og ansvarsdeling (KS)

25.11.2013

Framtidig oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om kommunestruktur og fylkeskommunenes framtid.

Norsk kulturindeks 2013 (Telemarksforsking)

25.11.2013

For andre året på rad havner Røros på toppen av Norsk kulturindeks - årlig måling av kulturnivået i norske kommuner.

Regionalnytt nr. 8/2013 (KRD)

25.11.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Hva er nytt i ny versjon av Altinn? (Altinn)

21.11.2013

Til helga kommer Altinn i ny versjon med helt ny enhetsprofil, forbedringer av brukskvalitet og tilgangsstyring og første versjon av et helt nytt grensesnitt.

Litt lavere befolkningsvekst (SSB)

21.11.2013

1. oktober i år var 5.096.000 personer registrert bosett i landet, og folketallet økte med 18.500 i 3. kvartal.

Regnskapsmappen er oppdatert

21.11.2013

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Les mer »

Gebyr til Halden kommune for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

20.11.2013

KOFA har pålagt gebyr på 140.000 kr for å ha inngått avtaler om prosjektledelse og bistand ved revisjon av kommuneplanens arealdel uten kunngjøring.

Gebyr til Rogaland fylkeskommune v/Statens Vegvesen for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

20.11.2013

KOFA har pålagt gebyr på 230.000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av grave- og rekkeverksarbeid.

Utredning om den kommunale revisjonen i Sverige (regjeringen.se)

20.11.2013

Formålet med utredningen er å skape bedre forutsetninger for bl.a. intern kontroll og økt innsyn samt redusere risikoen for korrupsjon.

Kommunalnytt nr. 10/2013 (KRD)

18.11.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvalting.

Lav skatteinnbetaling fra oljenæringen (SSB)

18.11.2013

Ved utgangen av oktober var det betalt 718,4 mrd. kr i skatt i Norge.

Fagkomitemøte 15. og 16. oktober 2013 (GKRS)

15.11.2013

Fagkomiteen jobbet videre med KRS nr. 11, samt revidert utgave av KRS nr. 6 og drøftet aktuelle faglige prioriteringer for 2014.

Endringer regnskapsrapporteringen - KOSTRA fra 2014 (KRD)

15.11.2013

Det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften samt gjort flere presiseringer i kontoplanveilederen for KOSTRA.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1874) er oppdatert ...

15.11.2013

... med rapporter fra Østfold, Glåmdal, Kristiansand, Indre Hordaland og Vest-Finnmark.

NKRFs høringsuttalelse til ISRE 2400

15.11.2013

NKRF har avgitt høringsuttalelse til DnR om ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll.

NKRFs høringsuttalelse til revidert KRS nr. 7

15.11.2013

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om revidert KRS nr. 7 (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen.

Takseringsreglene for 2013 (Skatteetaten)

15.11.2013

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2013 (SKD nr. 9/13).

Prognosemodell for skatt og rammetilskudd er oppdatert (KS)

13.11.2013

KS har oppdatert prognosemodellen for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden.

NKRF i komitehøring på Stortinget

12.11.2013

NKRF deltok i dag på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Les mer »

Vurdering av skatteplikt for andelsvannverk (Skatteetaten)

11.11.2013

Fortolkningsuttalelse som nyanserer tidligere uttalelse fra 2010.

Statsbudsjettet 2014 (FIN)

08.11.2013

Alt om den nye regjeringens tilleggsproposisjon.

Riksrevisjonens gjennomgang av regnskaper og disposisjoner for 2012 (Riksrevisjonen)

07.11.2013

Viktige offentlige funksjoner har fortsatt store svakheter – behov for bedre oppfølging og tiltak.

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av hurtigbåttransport (KOFA)

07.11.2013

KOFA har ilagt gebyr på 15,2 mill. kr til Troms fylkeskommune for å ha inngått avtale om kjøp av hurtigbåttransport uten kunngjøring.

Kommunal overtakelse av vei og VA-anlegg (SOM)

04.11.2013

Sivilombudsmannen er kommet til at kommunen har en uriktig forståelse av plan- og bygningsloven § 18-1 femte ledd.

Noen ganger ok med forskjellsbehandling ut fra lokal tilhørighet (foa.no)

04.11.2013

Dersom det foreligger saklige grunner for det, kan det være akseptabelt å forskjellsbehandle tilbyderne på grunnlag av lokal tilhørighet, konstaterer KOFA i en avgjørelse.

Gebyr for behandling av søknad om fradeling - beregning etter selvkostprinsippet (SOM)

04.11.2013

Sivilombudsmannen ber Flakstad kommune om å utrede og vurdere saken på nytt, herunder gjennomgå gebyrregulativet for å sikre at dette er i samsvar med selvkostprinsippet.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014

01.11.2013

Det er åpnet for påmelding til den 10. konferansen i rekken. Vel møtt!

Kommunerevisoren nr. 6/2013

01.11.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2013.

Til toppen av siden

Topp