www.nkrf.no » Nyheter » 2013 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Administrasjon er en viktig del av lederrollen (KS)

30.09.2013

Nesten halvparten av lederne i en ny undersøkelse mener at de bruker for mye tid på rapportering, en oppgave som de fleste forstår som administrasjon.

Bruk av legevakt i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KS)

30.09.2013

Helse- og omsorgsdepartementets avklaring av gjeldende rett vedrørende legevakt.

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert (NRS)

30.09.2013

Endringene i standarden er hovedsakelig foranlediget av forslagene sendt på høring i oktober 2012.

Poengsette pris eller prissette kvalitet? (foa.no)

30.09.2013

Når man skal vekte pris mot andre kriterier, kan man enten poengsette pris eller prissette de øvrige (kvalitet).

Store kommuner vil samarbeide (forskning.no)

30.09.2013

Store kommuner er mest opptatt av å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Målet er større slagkraft.

Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing (KRD)

30.09.2013

Rapport om hvordan folketall, sentralisering av bosettingen og antall ansatte har utviklet seg i sammenslåtte kommuner siden 1988.

Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik (KRD)

30.09.2013

KRD foreslår å redusere amortiseringstiden for premieavvik oppstått i 2014 og senere.

Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere av bygg eller anlegg (FIN)

25.09.2013

Finansdepartementet sender forslag om endringer i merverdiavgiftsloven på høring.

Nytt økonomiregelverk for åpenhet og bedre styring i staten (FIN)

20.09.2013

Finansdepartementet har fastslått nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter fra 2014.

Osund konkurrens i offentlig upphandling (Konkurrensverket)

20.09.2013

Ifølge svensk rapport er svart arbeidskraft ett av flere lovbrudd som medfører konkurranseproblemer ved offentlige anskaffelser.

MBA-studiet i offentlig revisjon er i gang

19.09.2013

Det første kullet på det nye studiet i regi av NHH Executive har sin første samling i Oslo denne uka.

Les mer »

Den kommunala revisionens förtroende (SKL)

19.09.2013

Det svenske KS har undersøkt oppfatninger og holdninger i kommuner, landsting og regioner til den kommunale revisjonen.

Kommunalnytt nr. 8/2013 (KRD)

19.09.2013

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning. Kommunelovutvalget har hatt første møte.

Nye kontroller av mottaksanlegg for farlig avfall i hele landet (Miljødirektoratet)

19.09.2013

I slutten av september kontrollerer forurensningsmyndighetene på nytt private og kommunale mottaksanlegg for farlig avfall.

Resultater foran innsats – utvikling av kvalitetsindikatorer (KS)

17.09.2013

Rapport viser at det finnes store begrensninger særlig knyttet til registrerings- og rapporteringsmuligheter i dagens fagsystemer.

Lav økning i skatteinnbetalingene (SSB)

17.09.2013

Hittil i år er det betalt inn 589,7 mrd. kr i skatt i Norge.

Høring - ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll (DnR)

13.09.2013

Utkast til norsk versjon av IAASBs International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 (Revised).

Svensk rapport: Den anmälda korruptionen i Sverige (BRÅ)

13.09.2013

Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma?

Forenkling av bokføringsreglene (NRS)

06.09.2013

Norsk RegnskapsStiftelse har startet et prosjekt for å se på mulige forenklinger. Kommunesektoren er representert i prosjektet.

Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå (SSB)

06.09.2013

Ny rapport som handler om innvandring til fylker og kommuner.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2013 (NRS)

05.09.2013

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2013.

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

05.09.2013

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 11 (HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser.

Les mer »

Ny forskrift om avfallsgebyr (Miljødirektoratet)

05.09.2013

Miljødirektoratet vil endre reglene, slik at det blir tydeligere hvordan kommuner skal beregne avfallsgebyrene.

Klageordningen for skatt bør endres (Skatteetaten)

05.09.2013

Skattedirektoratet foreslår å legge ned dagens åtte klagenemnder, og opprette en landsdekkende klagenemnd for skatt.

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen (DnR)

04.09.2013

Utkast til revidert versjon av SA 3802 er sendt på høring med frist 15. oktober 2013.

Vil drøfte IKT med kommunene (FAD)

04.09.2013

Det skal bli enklere for kommunene å påvirke IKT-prosjekter i staten.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1840) er oppdatert ...

04.09.2013

... med rapporter fra hhv. Bærum og Oslo kommunerevisjon.

Regionalnytt nr. 6/2013 (KRD)

03.09.2013

Nyhetsbrev om distrikts- og regionalpolitikken.

Attestasjon av sammenstilling av proforma finansiell informasjon i et prospekt (DnR)

02.09.2013

Utkast til norsk versjon av IAASBs attestasjonsstandard ISAE 3420 er sendt på høring med frist 15. oktober 2013.

Kommunerevisoren nr. 5/2013

01.09.2013

Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2013.

Til toppen av siden

Topp