www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

281 kommuner i det nye virkeområdet for investeringsstøtte (KMD)

28.02.2014

ESA godkjente Norges forslag til virkeområde for distriktsrettet støtte til næringslivet. Syv kommuner går ut av dagens virkeområde, mens fire nye kommuner kommer inn.

Indikatorer for likestilling i kommunene (SSB)

28.02.2014

Andelen kvinnelige ledere øker i svært mange kommuner.

Ligningen for inntektsåret 2013 (Skatteetaten)

28.02.2014

SKD-melding 2/2014 med oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2013.

Organisasjonsfrihet og habilitet (KS)

28.02.2014

Det kan ikke legges begrensninger i medlemskap for kommunepolitikere eller kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, uttaler Kommunesektorens etikkutvalg.

Spørsmål om avvisning av klage på budsjettvedtak var et enkeltvedtak som kunne påklages (SOM)

26.02.2014

Ved vedtakelsen av nytt budsjett for Larvik ble det vedtatt å legge ned Stavern brannstasjon. En forening klaget på budsjettvedtaket.

Gebyr til Frogn for flere ulovlige direkte anskaffelser (KOFA)

25.02.2014

KOFA har pålagt Frogn kommune fire gebyr på til sammen 453.000 kroner.

Finansiering av ikke-kommunale barnehager (Telemarksforsking)

25.02.2014

Hvordan bør pensjonskostnader, kapitalkostnader og åpne barnehager håndteres i finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager.

Kommunalnytt nr. 2/2014 (KMD)

25.02.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Oppsummering fra Nasjonal helsekonferanse 2014 (KS)

25.02.2014

Viktige tema var: utfordringer, muligheter og alternativ finansiering knyttet til samhandlingsreformen.

Nye retningslinjer for beregning av selvkost

25.02.2014

KMD har fastsatt nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester som gjøres gjeldende f.o.m. 2015.

Les mer »

Velgerne straffer ordførerne i Robek-kommuner (NHH)

24.02.2014

En ny studie viser at innbyggerne straffer ordførerpartiet i Robek-kommuner. Sjansen for gjenvalg blir svekket.

Vanskelig å avgjøre om en kontraktsendring er vesentlig (foa.no)

24.02.2014

Hvis en oppdragsgiver foretar vesentlige endringer i en kontrakt uten å konkurranseutsette på nytt, vil det bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse.

Gebyr til Fitjar for ulovlig direkte anskaffelse av elektrisk kraft (KOFA)

20.02.2014

KOFA har pålagt gebyr på 545.000 kroner til Fitjar kommune.

Gebyr til Kvæfjord for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester (KOFA)

20.02.2014

KOFA har pålagt Kvæfjord kommune gebyr på 180.000 kroner.

Delkostnadsnøkkelen for barnevern i inntektssystemet for kommunene (KMD)

20.02.2014

Analyse av kommunenes utgifter til barnevernstjenester for å identifisere forhold som har betydning for variasjonene i kommunenes utgifter til sektoren.

Beregning av minste tillatte avdrag på lån

20.02.2014

KMD har besvart NKRFs forespørsel vedrørende beregning av minste tillatte avdrag på lån, og avdrag på innlån til videre utlån og forskudd.

Les mer »

Hvordan skal personallisten føres og presenteres på utskrift? (Skatteetaten)

20.02.2014

Skattedirektoratet har fått flere spørsmål om hvordan personallisten skal føres, herunder om det kan benyttes flere bøker samtidig.

Hva kommer i ny Altinn-versjon? (Altinn)

20.02.2014

Helga 22. og 23. februar kommer Altinn i ny versjon.

Kommuneparlamentarisme fungerer etter hensikten (KDM)

20.02.2014

Parlamentarisme i norske kommuner og fylker har fungert som forutsatt.

Økning i januarskatten (SSB)

19.02.2014

I årets første måned mottok Norge om lag 83 mrd. kr i skatteinnbetalinger.

Varsel om planlagt nedetid (Altinn)

19.02.2014

Altinn kommer i ny versjon og vil være stengt fra fredag 21. februar klokken 16:00 til mandag 24. februar klokken 08:00.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1992) er oppdatert ...

18.02.2014

... ... med rapporter fra Øvre Romerike, Telemark, Nord-Gudbrandsdal og Midt-Norge.

19 EU-tiltak mot korrupsjon i offentlige innkjøp (Doffin)

18.02.2014

I en fersk EU-rapport er stikkordene mer åpenhet, systematisk risikovurdering, styrking av kontrollmekanismer og sanksjoner, og økt oppmerksomhet om behovet for og kunnskapen om hvordan korrupsjon hindres og bekjempes.

Offentlig støtte – hvilke muligheter finnes? (KS)

18.02.2014

Når kan en kommune tilrettelegge for næringsvirksomhet, gi støtte til idrettsanlegg eller selge en tomt for en gunstig pris til lokale aktører?

Ga Oslo kommune rett i å avvise leverandør (Doffin)

17.02.2014

Kommunens tillit til leverandøren ble vesentlig svekket etter avdekking av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014 (GKRS)

17.02.2014

Fra regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet.

Nye oppgaver for kystkommuner, fylkesmannen og havneansvarlig (Miljødirektoratet)

17.02.2014

Alle kystkommuner skal innen 1. juli 2014 ha utarbeidet en felles avfallsplan for sine småbåthavner som skal godkjennes av fylkesmannen.

Vi har ingen offentlige stiftelser (Stiftelsestilsynet)

17.02.2014

Stiftelsesloven skiller ikke mellom offentlige og private stiftelser, kun mellom alminnelige stiftelser og stiftelser som er opprettet for å drive næringsvirksomhet.

Kommunene og norsk økonomi (KS)

14.02.2014

Pensjonsutgifter og kombinasjonen av befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep, realinvesteringer og gjeld framheves som de største økonomiske utfordringene for kommunene for 2014.

Etterbetaling fra samvirkeforetak (Skatteetaten)

14.02.2014

Prinsipputtalelse med presisering av forholdet mellom skatteloven § 10-50 og samvirkeloven § 27.

Rundskriv H-5/13 B - Statsbudsjettet 2014 (KMD)

14.02.2014

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak.

Status for samhandlingsreformen (Helsedirektoratet)

12.02.2014

Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.

Endringer i kompensasjonsforskriften § 7 (Skatteetaten)

12.02.2014

Forskriftsendringene er utelukkende av redaksjonell art og innebærer ingen materielle endringer.

Sjekket ikke markedet grundig, fikk Kofa-gebyr (Doffin)

12.02.2014

En bydel i Oslo sjekket ikke grundig nok i markedet for levering av saksbehandlingstjenester til barneverntjenesten.

Egenkontroll sikrer tillit og legitimitet (KMD)

12.02.2014

Her kan du lese statssekretær Jardar Jensens åpning av NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 i forrige uke.

Digital kommunikasjon er nå hovedregelen (Difi)

11.02.2014

Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften er endret og digital kommunikasjon er blitt hovedregelen når forvaltningen henvender seg til andre.

Forslag til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner (NRS)

10.02.2014

Høringsfristen er 15. mai 2014.

Høyere barnehagetakster (SSB)

10.02.2014

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager viste en samlet økning på 3,0 prosent fra januar 2013 til januar 2014.

Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg i inntektssystemet for kommunene (KMD)

10.02.2014

Analyse av kommunenes utgifter, enhetskostnader, dekningsgrader og brukerbetaling i pleie- og omsorgssektoren for å identifisere forhold som har betydning for variasjonene i kommunens utgifter.

Riktig pensjonsberegning kan gi kommunene millioner i innsparing (KS)

07.02.2014

Kommuner kan beregne pensjonsutgiftene for ansatte i de kommunale barnehagene i stedet for gjennomsnittsberegninger for alle kommunens ansatte.

Regionalnytt nr. 1/2014 (KMD)

07.02.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikken.

Fersk dom om dokumentasjonskrav ved MVA kompensasjon gir staten medhold (NKK)

07.02.2014

Hålogaland lagmannsrett har i en fersk dom gitt staten medhold i de strenge kravene til dokumentasjon ved utleie av boliger til helse- og sosiale formål.

Alt om NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 | #ku14nkrf

06.02.2014

Samleside med lenker til dokumentasjon, twitterfeed, nyhetsoppslag, bakgrunnsinformasjon o.l. relatert til konferansen.

Regelunntak for offentlig-offentlig samarbeid? (Doffin)

04.02.2014

Etter en konkret vurdering kan slikt samarbeid representere et unntak fra regelverket for offentlige anskaffelser.

Høringsforslag til nytt kap. 15 i avfallsforskriften (Miljødirektoratet)

04.02.2014

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunens håndtering av husholdningsavfall.

Hva er gode omsorgstjenester? (HOD)

03.02.2014

Rapport viser at læringsnettverk i kommunene stimulerer til faglig utvikling, og gir økt kompetanse i omsorgstjenestene.

Oppnevner bredt sammensatt referansegruppe (KMD)

03.02.2014

Kommunal- og moderniseringsministeren har oppnevnt en referansegruppe for ekspertutvalget som arbeider med kommunereformen.

NRS 3 Hendelser etter balansedagen er endret (NRS)

03.02.2014

For å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013.

NRS 8 er oppdatert (NRS)

03.02.2014

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

Til toppen av siden

Topp