www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forskjeller i psykisk helse mellom kommuner (Folkehelseinstituttet)

31.01.2014

Folkehelseprofilene 2014 for kommunene viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen med psykiske symptomer og lidelser.

Skjema for evaluering av leveransen (Difi)

31.01.2014

Difi har relansert skjemaene som brukes ved evaluering av leveranser.

Jämställdhet en fråga för revisorer (SKL)

30.01.2014

Det svenske KS har gjennom Revisionsdelegationen gjennomført et utviklingsarbeid for å integrere et likestillingsperspektiv i de "förtroendevalda" revisorenes arbeid.

Viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending (FIN)

30.01.2014

Finansdepartementet har fastsatt forskrift som viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Nye EU-regler for offentlige anskaffelser (KS)

30.01.2014

EU-parlamentets vedtak kan lette samarbeid mellom offentlige aktører.

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale endres fra ti år til fem år, men ... (Skatteetaten)

30.01.2014

... fortsatt gjelder krav om 10 års oppbevaringstid for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3.

Kommunalt tilskudd til private barnehager og beregning av pensjon (NKK)

30.01.2014

Fylkesmannen i Østfold gir Sarpsborg medhold i at man kan bruke en reell beregning av pensjonspremien for de kommunale barnehagene når de skal beregne sitt tilskudd til private barnehager.

FoU om sosiale medier: Hvordan lykkes? (KS)

29.01.2014

Mange norske kommuner er bevisste og avanserte brukere av sosiale medier.

Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon (FIN)

28.01.2014

Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om overgangsregler.

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming (Helsedirektoratet)

28.01.2014

Fra 1.1.2014 skal innrapportering av «Antall personer med psykisk utviklingshemming som kriterium for rammefinansiering» skje via skjema som er tilgjengelig i Altinn.

Merverdiavgift og konkurs (Skatteetaten)

28.01.2014

Oversikt over tidligere uttalelser og besvarelser i en rekke enkeltsaker og forespørsler hvor ulike avgiftsmessige spørsmål knyttet til konkursboer har vært vurdert.

Kommunenes rapportering på barnevernfeltet (BLD)

28.01.2014

Det har blitt flere ansatte og bedre kapasitet i barnevernet, viser kommunenes rapporteringer til fylkesmennene og departementet for første halvår 2013.

Årsmelding 2013 (KOFA)

27.01.2014

Oppsummering av de viktigeste avgjørelsene og aktivitetene i 2013.

Ny ordning for å løse konflikter mellom stat og kommune (KMD)

27.01.2014

Regjeringen vil utrede en tvisteløsningsordning, som skal håndtere rettslige konflikter mellom stat og kommune.

Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven i kraft fra 1. februar (Regjeringen)

24.01.2014

Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven. Loven trer i kraft 1. februar 2014.

Varsel om planlagt nedetid (Altinn)

24.01.2014

Altinn vil være stengt fra fredag 21. februar kl. 16:00 til mandag 24. februar kl. 08:00.

Økt kompetanse innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (Helsedirektoratet)

24.01.2014

Antall årsverk holder seg stabilt og kompetansen blant de ansatte har blitt høyere viser to ny rapporter.

Elev- og studentkantiner (NKK)

24.01.2014

Finansdepartementet har svart NKK på spørsmål med om elev- og studentkantiner har rett på momskompensasjon.

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (Helsedirektoratet)

24.01.2014

Rundskriv om kommunenes rapportering av utgifter påløpt i 2013.

Hvem skal registreres i personallisten? (Skatteetaten)

24.01.2014

Prinsipputtalelsen omhandler blant annet innleid personale og oppdragstakere som er næringsdrivende.

Grad av utnytting - beregnings- og måleregler (KMD)

24.01.2014

Ny veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Revisjonsrapport: Alvorlige regelavvik (Doffin)

23.01.2014

I hovedsak får Undervisningsbygg godkjent etter at Kommunerevisjonen i Oslo har revidert anskaffelsespraksis.

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten – beste estimat på kostnader (Helsedirektoratet)

22.01.2014

Helsedirektoratet har beregnet et estimat for hver kommune for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2013.

Folkehelseprofiler 2014 (FHI)

21.01.2014

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler 2014 for hver kommune.

Ny kunnskap om kommunen i markedet (KMD)

21.01.2014

Ny rapport om forholdet mellom kommunal markedsvirksomhet og EØS-avtalens statsstøtteregler.

Oppfordrer rådmenn til å satse på vedlikehold av skolebygg (Arbeidstilsynet)

20.01.2014

Arbeidstilsynet sender i disse dager ut brev og en oppsummering etter dets 301 skoletilsyn til alle landets rådmenn.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1960) er oppdatert ...

20.01.2014

... med rapporter fra bl.a. Rogaland, Akershus og Østfold.

EU ferdig - nye norske innkjøpsregler i 2016? (Doffin)

20.01.2014

De nye EU-reglene, sammen med resultatet av utredningen av det nasjonale regelverket, kan ventes innført i Norge i 2016.

Kommunalnytt nr. 1/2014 (KMD)

20.01.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Endringer i regnskapsførerforskriften (Finanstilsynet)

17.01.2014

Endringene fastsatt 14. januar 2014 gjelder kravet til utdanning.

Norske elever trives på skolen (KD)

17.01.2014

Elevundersøkelsen 2013 viser bl.a. en nedgang i andelen elever som oppgir at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden.

Saksbehandlingstid for byggesaksklager (SOM)

17.01.2014

Undersøkelsene avdekket at i Bergen og Oslo er saksbehandlingstiden for klager som behandles politisk vesentlig lenger enn åtte uker.

Én av fire kommuner sier de har behov for flere med høyere utdanning (KMD)

17.01.2014

I hovedsak opplever kommunene egen kompetansesituasjon som god. Samtidig oppgir mange et stort behov for flere ansatte med høyere utdanning i flere sektorer.

Lønner seg å satse på innkjøpsfunksjonen (Doffin)

17.01.2014

Dette kommer fram i en dansk analyse som nylig er publisert.

Lav vekst i skatteinnbetalingene (SSB)

15.01.2014

I 2013 mottok Norge til sammen 858,2 mrd. kr i skatteinnbetalinger. Det er en lav økning på 1 prosent sammenlignet med 2012.

Arena for forvaltningsrevisjon 2014

15.01.2014

Årets viktigste arena for kommunale forvaltningsrevisorer finner sted på Gardermoen 18. og 19. mars. Påmeldingsfrist: 30. januar.

Juledager ga ikke ekstra klagefrist (Doffin)

10.01.2014

KOFA slår fast at dersom det ikke foreligger en særlig komplisert kontrakt, gjør det ikke noe om klagefristen blir kortere enn ti dager.

Ad. ikraftsetting av lovendring som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon (FIN)

09.01.2014

Inntil videre gjelder fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon, men lovendringen vil tre i kraft i nær framtid.

NKRFs høringsuttalelse til forslag om reduksjon av amortiseringstiden for premieavvik

08.01.2014

NKRF foreslår at kommunene fra 2015 går tilbake til å utgiftsføre innbetalt premie, og at akkumulert premieavvik tom. 2014 gjøres opp etter dagens regler.

Les mer »

Opprydding i bokføringsforskriften (NARF)

07.01.2014

De endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014 er ryddet opp i på en del punkter.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (1930) er oppdatert ...

07.01.2014

... med rapporter fra bl.a. Innlandet, Oslo, Midt-Norge og Telemark.

NKRF er ikke fornøyd med svaret fra Siv Jensen

07.01.2014

NKRF har mottatt svar på sin henvendelse om forenkling av momsreglene.

Les mer »

Egenregi ikke alltid å regne som leverandør (Doffin)

07.01.2014

Ikke i alle offentlige anskaffelser er egenregi å regne som leverandør selv ved deltakelse i konkurransen.

Mest lest i 2013

07.01.2014

Besøket på NKRFs nettsider i 2013 økte med over 11 prosent fra 2012.

Les mer »

Bodø får ikke oppheve kommunal boligstiftelse (Stiftelsestilsynet)

06.01.2014

Prinsippavgjørelse fra Justisdepartementet om Stiftelsestilsynets avslag på søknad om opphevelse av Bodø kommunale boligstiftelse.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2013 (NRS)

06.01.2014

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2013.

Sola vinner igjen (NHO)

06.01.2014

Sola kommune topper listen i NHOs Nærings-NM nok en gang.

Ekspertutvalg skal se på oppgaveløsning i kommunene (KMD)

05.01.2014

Kommunal- og moderniseringsministeren setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.

Fagkomitemøte 3. desember 2013 (GKRS)

03.01.2014

Sluttbehandling av høringsutkast til revidert KRS nr. 6 og KRS nr. 11. Videre ble faglige prioriteringer for 2014 drøftet.

Ny bokføringsstandard om tekstbehandling og regneark (NRS)

02.01.2014

Standarden omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet.

Lover i kraft 1. januar 2014 (Lovdata)

02.01.2014

Fra 1. januar 2014 trer seks nye lover, to opphevelseslover og 48 endringslover helt eller delvis i kraft.

Godt nytt år!

02.01.2014

Les NKRFs styreleder sin leder i Kommunerevisoren nr. 1/2014.

Prognosemodell for skatt og rammetilskudd (KS)

01.01.2014

KS har igjen oppdatert prognosemodellen for beregning av rammetilskudd i økonomiplanperioden.

Nytt, større og moderne (KMD)

01.01.2014

Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.

Kommunerevisoren nr. 1/2014

01.01.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2014.

Til toppen av siden

Topp