www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Regelendringer fra 1. juli 2014 (FIN)

30.06.2014

Oversikt over noen viktige regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde innenfor bl.a. skatt og avgift.

Varslingsbestemmelsene er evaluert (ASD)

30.06.2014

Da arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling kom i 2007, var forutsetningen at reglene skulle evalueres etter en tid.

Ny leder i Vest-Agderforeningen

30.06.2014

Terje Osnes er valgt til ny leder i V-AKRF.

Les mer »

Ny leder i Telemark og Vestfoldforeningen

27.06.2014

Anne Hagen Stridsklev er valgt til ny leder i TVKRF.

Les mer »

Skatteinfo nr. 5/2014 (Skatteetaten)

27.06.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Leverandører raser – kommunene er positive (Difi)

27.06.2014

Bygg- og anleggsbransjene i NHO tordner mot forslagene fra det såkalte forenklingsutvalget, mens den første reaksjonen fra KS er positiv.

Fire av ti anskaffelser er kjøp under 500 000 (Difi)

27.06.2014

Fire av ti offentlige anskaffelser i Norge har en kontraktsverdi lavere enn den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr.

Nesten 7 prosent vekst i samferdselsutgiftene (SSB)

27.06.2014

I 2013 økte fylkeskommunenes og kommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål med 1,8 mrd. kr, eller 6,9 %, og endte på 27,6 mrd. kr.

Bedret driftsresultat for kirkelige fellesråd (SSB)

26.06.2014

Brutto driftsresultat til de kirkelige fellesrådene ble i 2013 på 265 mill. kr.

Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon (FIN)

26.06.2014

Høringen gjelder Skattedirektoratets utredning om konsekvensjusteringer i annet regelverk enn bokføringsloven som bygger på en lengre oppbevaringstid enn 5 år.

Trenger mer kunnskap i kommunene (HOD)

25.06.2014

Et kunnskapsløft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av fem hovedprioriteringer i den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorgsfeltet.

Lav oppfyllelse av rensekravene (SSB)

25.06.2014

Kun 32 prosent av innbyggerne er tilknyttet avløpsanlegg som oppfylte rensekravene i 2013, viser nye beregninger.

Flere kommunale boliger (SSB)

25.06.2014

Fra 2012 til 2013 har det vært en økning på nesten 2 prosent i antallet boliger som kommunene disponerer.

Kommunalnytt nr. 6/2014 (KMD)

25.06.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Oppdragsgiverne vinnere i flertallet KOFA-saker (Difi)

25.06.2014

Tendensen i KOFA-avgjørelsene hittil i år er at en langt større andel enn i 2013 av vanlige rådgivende saker ender med at oppdragsgiverne får rett i klagesakene.

7 nye år med differensiert arbeidsgiveravgift (KMD)

24.06.2014

Fra 1.juli utvider Regjeringen dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner.

Flere kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen (SSB)

24.06.2014

Det er i år 341 av Norges 428 kommuner som benytter seg av eiendomsskatt. Av disse har 199 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen.

Økt makspris fra Stortinget ga høyere barnehagesatser i kommunene (SSB)

24.06.2014

Den gjennomsnittlige månedssatsen for et barn med fulltidsopphold i kommunal barnehage var 2.366 kr i januar 2014.

Måtte gi innsyn i kontrollprisene sine (Difi)

24.06.2014

Når en kommune gjør prisberegninger (kontrollbud) for å benchmarke tilbudene i en anbudskonkurranse, må den gi innsyn i så vel beregningsgrunnlag som priser.

Pensjonsveileder 2014 (Pensjonskontoret)

24.06.2014

Årets Pensjonsveileder er nå sendt ut til alle kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde.

Regjeringen foreslår at skatteoppkrevingen flyttes fra kommunene til Skatteetaten (FIN)

23.06.2014

Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat.

EU-domstolen: Karenstiden kan gjenåpnes (Difi)

23.06.2014

Hvis en offentlig oppdragsgiver fatter en beslutning underveis i karenstiden som det kan reises spørsmål om lovligheten av, før kontraktsigneringen, kan det gi ny frist for klage.

Kravet om originalbilag i skattebetalingsforskriften oppheves (Skatteetaten)

23.06.2014

Originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves.

Lite fornyelse av ledningsnettet (SSB)

20.06.2014

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet varierer fra år til år.

Oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte

20.06.2014

Etter valgene på NKRFs årsmøte 2014 har forbundet fått et sterkt lag med en god blanding av "gamle" og nye tillitsvalgte.

Les mer »

SIRK nr. 1-2014 - Angår korrupsjon deg? (NIRF)

19.06.2014

Vår- og sommernummeret av SIRK er publisert.

Ber om omgjøring av Utdanningsdirektoratets siste vedtak i Sarpsborg-saken (KS)

19.06.2014

KS hevder i sin anmodning om omgjøring av direktoratets vedtak at dette bl.a. er materielt uriktig.

Mange kommunale bedrifter kan trolig fritas fra å betale eiendomsskatt (KS Bedrift)

19.06.2014

Bedrifter som ikke drives etter profitt-motiv vil kunne fritas fra eiendomsskatt uten at det er ulovlig offentlig støtte.

Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser (NRS)

19.06.2014

Norsk RegnskapsStiftelse har gjennomført en studie som viser mulighetsrommet for forenklinger i bokføringsreglene for næringsdrivende og kommuner.

Artikkelprisen 2013

18.06.2014

Bodhild Laastad er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2013.

Les mer »

Innovasjonspris til Arendal kommune (KMD)

18.06.2014

Arendal er tildelt kommunesektorens innovasjonspris. Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

NKRFs årsmøte 2014 - stabilitet og fornyelse

18.06.2014

NKRF avholdt årsmøte søndag 15. juni i praktfulle omgivelser og strålende sommervær på Rica Holmenkollen Park Hotel.

Les mer »

Dokumentasjon m.m. fra NKRFs Fagkonferanse 2014

17.06.2014

NKRF avholdt sin årlige fagkonferanse 16. - 17. juni 2014 på Rica Holmenkollen Park Hotel i Oslo.

Forventninger, nytt fra KMD og fremtidstanker (KMD)

17.06.2014

Statssekretær Jardar Jensens (H) innlegg på FKTs fagkonferanse 2014.

En kobling i anskaffelsen var regelbrudd (Difi)

16.06.2014

Koblingen mellom en anskaffelse av omsorgsboliger og tomt i nærheten førte til at Voss begikk brudd på anskaffelsesloven fordi konkurransen dermed ble begrenset.

De fleste er godt fornøyd med NAV (NAV)

16.06.2014

Brukerne er litt mer fornøyde med NAV i år enn i fjor.

Vil forbedre barnehagefinansieringen (KD)

16.06.2014

Regjeringen har vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap.

Fortsatt vekst i antall sysselsatte i kommunene (SSB)

16.06.2014

Kommunene hadde mer enn 466.000 sysselsatte i 4. kvartal 2013. Sammenliknet med 2012 er dette en økning på 1,2 %.

Gjeldsbelastningen øker for kommunene (SSB)

16.06.2014

De reviderte regnskapstallene viser at kommunenes langsiktige gjeld øker sett i forhold til brutto driftsinntekter.

Gode driftsresultater for fylkeskommunene (SSB)

16.06.2014

Reviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på 4 mrd. kr, 6 % av de samlede driftsinntektene i 2013.

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

16.06.2014

Reviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2013 (KOSTRA) er publisert.

Fall i skatteinnbetalingene (SSB)

16.06.2014

Fra januar til mai i år ble det betalt inn 421,5 mrd. kr i skatt i Norge.

Internkontroll - et integrert rammeverk (NIRF)

13.06.2014

Sammendraget av det oppdaterte COSO-rammeverket er nå oversatt til norsk.

Landsmøteresolusjoner (NKK)

13.06.2014

Om bl.a. ingen overgang til resultatorientert regnskap i kommunal sektor og at dagens føring av pensjon bør opphøre.

En enklere og mer forutsigbar plan- og bygningslov (KMD)

13.06.2014

Regjeringen vil med lovforslaget legge til rette for bedre, raskere og enklere plansaksbehandling

Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014 (KS)

12.06.2014

Forslaget innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Forenklingsutvalgets innstilling: Forhandlingsforbudet faller; småkjøp tas ut (Difi)

12.06.2014

Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser faller, og anskaffelser til en verdi 100 000 kroner unntas fra regelverket.

Regionalnytt nr. 4/2014 (KDM)

12.06.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Innhold i ny versjon av Altinn (Altinn)

11.06.2014

14. juni kommer Altinn i ny versjon. Løsningen skal fungere som normalt mens oppdateringen pågår.

Spørsmål om habilitet ved tilsetting i en kommune (SOM)

11.06.2014

Sivilombudsmannen har kommet til at forholdet mellom lederen og den tilsatte gjennom medlemskapet i vinklubben utgjorde et særegent forhold.

NOU 2014: 4 Enklere regler - bedre anskaffelser (NFD)

10.06.2014

Forenklingsutvalgets forslag er et svært viktig steg på veien mot enklere offentlige innkjøp, mener næringsministeren.

Full seier for NKRF

10.06.2014

Regjeringen foreslår lovendringer om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for foreløpige revisjons-/selskapskontrollrapporter.

Les mer »

Nye kommuner inn og full kompensasjon (FIN)

10.06.2014

Regjeringen har lagt fram endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften som skal gjelde fra 1. juli.

Veileder om gaver i tjenesten (KMD)

10.06.2014

Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos embets- og tjenestemenn i staten.

Prop. 113 L Endringar i kommunelova m.m. (KMD)

06.06.2014

Forslag til lovendringer om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for foreløpige revisjons-/selskapskontrollrapporter.

Veileder om informasjonssikkerhet (Difi)

06.06.2014

Difi kommer med et praktisk rettet veiledningsmateriell for internkontroll av informasjonssikkerhet.

Økonomiske utslag ved kommunesammenslåing - oppdatert modell (KS)

06.06.2014

KS har utviklet en enkel modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens inntektssystem.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2068) er oppdatert ...

06.06.2014

... med rapporter fra Asker, Hedmark, Kristiansand, Rogaland, Telemark, Vest-Finnmark og Øvre Romerike.

Kommunale demensteam viktige, men med forbedringspotensial (Helsedirektoratet)

05.06.2014

En ny undersøkelse viser at teamene har bidratt til en positiv utvikling, men det er fremdeles noen utfordringer.

Ny veileder om høring i kontrollutvalg (FKT)

05.06.2014

Veilederen er ment som et verktøy for alle som vurderer høring som en metode i sitt kontrollarbeid.

Presentasjoner fra Fagkonferansen 2014 (FKT)

05.06.2014

Forum for kontroll og tilsyn arrangerte sin årlige fagkonferanse 3. og 4. juni i Haugesund.

Praktisk prøve for revisorer (UiA)

05.06.2014

Neste prøve avholdes 30. oktober 2014. Universitetet i Agder har åpnet for påmelding.

Til toppen av siden

Topp