www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Mai

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Gjenvalg i Oslo og Akershusforeningen

28.05.2014

Brita Arvidsen er gjenvalgt som lokalforeningsleder.

Les mer »

Kommunene ønsker øremerkede midler til kommunalt rusarbeid (Helsedirektoratet)

28.05.2014

I en ny undersøkelse vurderer et flertall av kommunene at de økonomiske rammene for rusarbeid er knappe.

Gjenvalg i Nordlandforeningen

28.05.2014

Else-Annie Hansen er gjenvalgt som lokalforeningsleder.

Les mer »

Ny rapport om språk og barnehage (KD)

27.05.2014

Mange kommuner jobber bra med å gi minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage et tilbud hvor de kan lære norsk.

Skatteinfo nr. 3 og 4/2014 (Skatteetaten)

27.05.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser (NFD)

26.05.2014

Næringsdepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 15. juni 2014.

Seks «knagger» til bruk ved valg av anskaffelsesform (foa.no)

26.05.2014

Når du skal velge anskaffelsesform er det flere forhold å ta i betraktning.

Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform (NHO)

21.05.2014

I en ny rapport mener professor Jørn Rattsø kommunereformen først og fremst bør være en byreform.

Nye regler om avfall og havner (KS Bedrift)

21.05.2014

Alle kystkommuner skal innen 1. juli 2014 utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner og private brygger.

Mva.loven § 8-2 - forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom (Skatteetaten)

21.05.2014

Uttalelsen omhandler kommunale idrettsanlegg som både stilles til vederlagsfri disposisjon for allmennheten (kompensasjonsberettiget) og leies ut (ikke kompensasjonsberettiget).

OK med tidsubegrensede kontrakter, men … (Anskaffelser.no)

21.05.2014

Meget langvarige kontrakter kan etablere et leverandørmonopol i strid med forutsetningene om at offentlige oppdrag skal være gjenstand for konkurranse.

Lanserer nye gratis e-læringskurs (Difi)

20.05.2014

Difi har lansert tre nye og omfattende e-læringskurs om livssykluskostnader (LCC) for bygg, anlegg og eiendom.

Har anmeldt trygdesvindel for 95 millioner (NAV)

20.05.2014

NAV har anmeldt 427 personer for å ha svindlet til seg 95 millioner kroner hittil i år.

NKRF i stortingshøring om kommunereform

20.05.2014

NKRF deltok i dag i en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform.

Les mer »

Endringer i bokføringsstandarder og -uttalelser (NRS)

19.05.2014

Bokføringsstandardstyret har foretatt en gjennomgang av behovet for endringer i bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk.

Gjenvalg i Indre Østlandetforeningen

16.05.2014

Morten Alm Birkelid er gjenvalgt som lokalforeningsleder.

Les mer »

Lavere oljeskatter (SSB)

15.05.2014

Ved utgangen av april var det betalt inn 307,2 mrd. kr i skatt i Norge.

Stort fødselsoverskudd i 1. kvartal (SSB)

15.05.2014

1. april bodde det 5.124.400 personer i Norge.

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester (KMD)

14.05.2014

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet et notat om effektivitetsanalyser i kommunene.

Kommunalnytt nr. 5/2014 (KMD)

14.05.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Høring - lovforslag om statlig godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen (KMD)

14.05.2014

KMD foreslår at kommunenes låneopptak og langsiktige leieavtaler må godkjennes av fylkesmannen for å være gyldige.

Kommunereform for fremtidens velferd (KMD)

14.05.2014

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden.

Revidert budsjett 2014 (FIN)

14.05.2014

Alt om revidert budsjett 2014.

Ny side med informasjon om norske kommuner (KMD)

14.05.2014

KMD med ny side hvor kommuner og andre interesserte kan finne sentral informasjon om enkeltkommuner samlet på ett sted.

eLæringsopplegg for å motvirke korrupsjon (SKL)

14.05.2014

Fritt tilgjengelig opplegg fra KS' svenske søsterorganisasjon myntet på politikere og ansatte i kommuner, fylkeskommuner og regioner.

Gebyr til Vardø kommune for ulovlig direkte tildeling (KOFA)

13.05.2014

KOFA har fastsett gebyr på 685.000 kr for Vardø for manglende kunngjøring av kontrakt om byggherreombudstjenester.

Mangel på positive effekter av Nav-reformen (Uni Research Rokkansenteret)

13.05.2014

Nav-reformen mislyktes i å høste de tilsiktede fordelene ved sammenslåingen, skriver forskere i ny rapport.

Nytt fra Sammen om en bedre kommune (KMD)

13.05.2014

Årsrapportering og dypdykkrapport fra kompetansemiljøet.

Rapport fra TBU (KMD)

12.05.2014

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2014.

NKRFs høringsuttalelse til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

12.05.2014

Forslaget til bokføringsstandard gir nyttig informasjon og veiledning og tar dessuten for seg eksempler med ulike betalingsformer.

Les mer »

Revidert KRS nr. 7 (GKRS)

12.05.2014

Styret i GKRS har vedtatt revidert foreløpig standard KRS nr. 7 (F) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen.

Lanserer nytt styrevervregister (KS)

12.05.2014

Nå blir styreverv og andre viktige interesser til folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner automatisk tilgjengelig i Styrevervregisteret.

Opphevelse av lovkrav om statsautorisert revisor mv (DnR)

12.05.2014

Finansdepartementet vil bl.a. oppheve gjenværende krav om å bruke en statsautorisert revisor.

Ikke ulovlig direktekjøp selv om ikke alle CPV-kodene er med (foa.no)

12.05.2014

Dette slo KOFA fast i en klagesak der det var påstand om ulovlig direkteanskaffelse fordi ikke alle CPV-kodene var nevnt i konkurransegrunnlaget.

Sveio kommune er pålagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

12.05.2014

KOFA har pålagt Sveio gebyr på 161.397 kr for ulovlig direkte anskaffelse av håndverksarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio skole.

Melding om virksomheten i 2013 (Riksrevisjonen)

09.05.2014

Riksrevisjonen har sendt sin melding om virksomheten i 2013 til Stortinget.

KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser fastsatt (GKRS)

09.05.2014

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 11 som foreløpig standard.

Turnover i det kommunale barnevernet (SSB)

08.05.2014

Gjennomtrekksraten blant virksomhetene i det kommunale barnevernet var 31,5 % fra 2010 til 2011.

Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste (Skatteetaten)

08.05.2014

De som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven eller som på annet rettslig grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste.

Lenvik kommune er pålagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

08.05.2014

KOFA har pålagt Lenvik et gebyr på kr 245.000 for ulovlig direkte anskaffelse av tjenester i forbindelse med ny ungdomsskole.

Nytt rundskriv ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser (FIN)

07.05.2014

Nytt rundskriv som slår fast hvilke prinsipper og krav som skal følges i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak som skal inngå i statens egne beslutningsprosesser.

Ny rapport om kommunene og EUs anskaffelsesdirektiver (KMD)

07.05.2014

En vurdering av EU-direktivenes unntaksregulering for offentlig-offentlig samarbeid og forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger.

Møteoffentlighet i Nes kommune (SOM)

05.05.2014

Sivilombudsmannen har uttalt seg om manglende kunngjøring og offentlighet av «budsjettseminarer» var i strid med reglene om møteoffentlighet.

Uforutsigbar eiendomsskatt på næring (NHO)

05.05.2014

Kommunepolitikerne tar i bruk eiendomsskatt på næring mer og mer - uavhengig av politisk ståsted.

Kommunalnytt nr. 4/2014 (KMD)

02.05.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Kampen om kundene

01.05.2014

Les NKRFs styreleder sin leder i Kommunerevisoren nr. 3/2014.

Kommunerevisoren nr. 3/2014

01.05.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 3/2014.

Til toppen av siden

Topp