www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Mars

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Folkehelseprofiler for fylkene 2014 (Folkehelseinstituttet)

31.03.2014

Fylkesprofilene gir en oversikt over folkehelsen i det enkelte fylket. Årets profiler inneholder flere nye statistikkilder og supplerer folkehelseprofilene for kommunene.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2044) er oppdatert ...

31.03.2014

... med rapporter fra bl.a. Buskerud, Innlandet, Lofoten, Telemark og Vestfold.

Høringsuttalelse til revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning

31.03.2014

NKRF synes det er positivt at alle notekrav er samlet i denne standarden.

Rapport fra ekspertutvalget for kommunereformen overlevert (KMD)

31.03.2014

- Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier statsråd Sanner.

NKRF imot taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

31.03.2014

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

Les mer »

Presentasjoner fra sekretærkonferanse 2014 (FKT)

31.03.2014

FKT arrangerte konferanse for kontrollutvalgssekretærer i Oslo 27. mars.

Kommunalministeren tar i mot første delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform (KMD)

31.03.2014

Utvalgsleder Signy Irene Vabo, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterer delrapporten. Presentasjonen streames på nett kl. 11.30.

Verktøy internkontroll (DFØ)

28.03.2014

Verktøyene til DFØs veileder i internkontroll består av 14 maler, sjekklister, idébanker og veiledninger på fagområdet internkontroll.

God effekt av tilskudd til kommunalt rusarbeid (Helsedirektoratet)

28.03.2014

En ny evaluering viser at ordningen med øremerkede tilskudd har medført en reell kapasitetsøkning i det kommunale rusarbeidet som rettes mot ungdom.

Nyhetsbrev nr. 1/2014 (KOFA)

28.03.2014

Nyhetsbrev fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Veiledning i kjøp av kunnskapstjenester (Doffin)

26.03.2014

En dansk veiledning for gjennomføring av slike kjøp er utviklet i samarbeid mellom offentlige innkjøpere og kunnskapsbransjen selv.

Unge mindre negative til trygdesvindel (NAV)

26.03.2014

Undersøkelse viser at 94 prosent av befolkningen mener at trygdesvindel bør bekjempes.

Krav til det offentlige om styringssystem (NorSIS)

26.03.2014

Endringer i eForvaltningsforskriften § 15 setter krav til at offentlige virksomheter har et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Fortsatt mye bruk av papir ved utveksling av pasientopplysninger (Riksrevisjonen)

25.03.2014

Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir.

Klart signal til innkjøpere om å stille krav (Doffin)

25.03.2014

Nesten to av tre nordmenn mener at det offentlige har et stort ansvar for å begrense risikoen for uforsvarlige arbeidsforhold der importerte varer produseres.

Brudd på plikten til å foreta ekstern utlysning (SOM)

25.03.2014

Sivilombudsmannen har kommet til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for at det ikke ble foretatt ekstern utlysing av rådmannsstillingen i Namdalseid.

Kommunalnytt nr. 3/2014 (KMD)

25.03.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Forvaltningsrevisjonsregisteret har passert 2.000 rapporter

25.03.2014

Se hvilke rapporter som har flest nedlastinger siden etableringen 1. februar 2012.

Les mer »

Etikk i ny kommunelov (KS)

25.03.2014

Kommunesektorens etikkutvalg tar debatten og setter ny kommunelov på dagsorden.

Helsedirektoratet ber kommunene vente med å anskaffe trygghetsalarmer (KS)

24.03.2014

Det vil komme konkrete anbefalinger i midten av oktober 2014.

Kostnader, besparelser og effektivisering ved anskaffelser innen velferd (KS)

24.03.2014

Et KS FoU-prosjekt har estimert det reelle innsparingspotensialet ved å gjennomføre konkurranse til 1,7 mrd. kr.

Sigrun Vågeng skal lede NAV-ekspertutvalget (ASD)

24.03.2014

Målet for gjennomgangen av NAV er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Startlån målrettes mot de vanskeligst stilte på boligmarkedet (KMD)

24.03.2014

Ny forskrift trer i kraft 1. april 2014

Økt risikoerkjennelse, men også økning i hendelser (NorSIS)

20.03.2014

Truslene mot norske datasystemer øker. I 2013 håndterte Nasjonal sikkerhetsmyndighet 50 alvorlige infiltrasjonsforsøk.

Hovedtall KOSTRA 2013 (KS)

19.03.2014

KS med utvalgte nøkkeltall for siste tre år.

Svenskene hever direktekjøpgrensene (Doffin)

19.03.2014

Sverige løfter den øvre grensen for tillatte direkteanskaffelser fra 1. juli. Norske erfaringer medvirkende.

Beregning av pensjonsutgifter ved tildeling av tilskudd (Udir.)

18.03.2014

Utdanningsdirektoratet presiserer beregningsmåten for pensjonsutgifter ved tilskudd til private barnehager.

Svak nedgang i netto driftsresultat (SSB)

17.03.2014

De foreløpige regnskapstallene viser at kommunenes økonomi er noe svekket i 2013 i forhold til året før.

Fremdeles gode resultater i fylkeskommunene (SSB)

17.03.2014

Foreløpige tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 4 mrd. kr, eller 6 %, av de samlede driftsinntektene i 2013.

Reduksjon i oljeskatten (SSB)

17.03.2014

Ved utgangen av februar var det innbetalt 146,4 mrd. kr i skatt i Norge.

KOSTRA - 2013, foreløpige tall (SSB)

17.03.2014

Ureviderte nøkkeltall for kommunenes virksomhet.

Landsomfattende tilsyn 2014 (Helsetilsynet)

17.03.2014

Flere tilsynsområder og -temaer relatert til kommunene.

Askøy er pålagt gebyr for ulovlig direkte anskaffelse (KOFA)

14.03.2014

KOFA har pålagt kommunen gebyr på 150.000 kr for ulovlig direkte anskaffelse av renovasjonstjenester.

Regionalnytt 2/2014 (KMD)

14.03.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift (KMD)

13.03.2014

Forslaget er sendt til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning.

NKRF tilbyr oppdatert selvkostkurs

13.03.2014

Kurset C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester er oppdatert med de nye retningslinjene og arrangeres 24. april i Oslo.

Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Helsedirektoratet)

11.03.2014

Veiledningsmateriellet for øyeblikkelig hjelp-døgnopphold er nå revidert for andre gang.

Oppsummeringsrapport om tilsyn med tjenester til eldre (Helsetilsynet)

11.03.2014

Statens helsetilsyn og fylkesmennene gjennomførte i 2009–2012 en større satsing på tilsyn med tjenester til eldre, herunder kommunale tjenester.

Offentlig høring om biogass-saken (Malvik kommune)

10.03.2014

Kontrollutvalget avholdt høring om biogasselskapet og kommunens engasjement mandag 10. mars. Se opptaket her.

Skatteinfo nr. 1 og 2/2014 (Skatteetaten)

06.03.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Skriftlighet, sakens opplysning og kvalifikasjonsvurderingen ved tilsetting (SOM)

06.03.2014

Sivilombudsmannen har bl.a. kommet til at det er grunnlag for tvil om fylkeskommunen ved skjønnsutøvelsen hadde lagt tilstrekkelig vekt på den bakgrunn og erfaring klageren hadde.

Regnskapsundersøkelse 2013 (KS)

04.03.2014

KS sin regnskapsundersøkelse viser at kommunene utenom Oslo ligger an til et netto driftsresultat på 2,5 prosent i 2013, Oslo på 1,7 prosent og fylkeskommunene med 6,0 prosent.

Gravferdsavgiftsutvalget har avgitt sin utredning (KUD)

04.03.2014

Utvalget foreslår bl.a. å fjerne flere avgifter som de etterlatte må betale i forbindelse med gravferd.

Anskaffelse uten å bryte taushetsplikt (Doffin)

03.03.2014

Oppdragsgiveren kan for eksempel anonymisere bruker og i større grad beskrive leverandørens arbeidsoppgaver.

Fikk KOFA-smekk for å ha gitt sparsomme opplysninger (foa.no)

03.03.2014

Møblementet skulle suppleres. Oppdragsgiveren hadde krysset av for at alternative tilbud ville godtas, men uten å angi alternative krav for disse. Det er regelbrudd.

Gode risikovurderinger krever kompetanse

01.03.2014

Les NKRFs styreleder sin leder i Kommunerevisoren nr. 2/2014.

Kommunerevisoren nr. 2/2014

01.03.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 2/2014.

Til toppen av siden

Topp