www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » November

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kommunerevisoren hyllet fra Stortingets talerstol

28.11.2014

Stortingsrepresentant Frank J. Jenssen (H) slo et slag for kommunerevisoren i forbindelse med Stortingets behandling av viktige lovendringer for kommunal revisjon.

Les mer »

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer (Helsedirektoratet)

27.11.2014

To nye kvalitetsindikatorer innen kompetanse i psykisk helse og rus i kommunene publiseres for første gang.

Midtre Namdal samkommune ilagt foretaksstraff (Helsetilsynet)

27.11.2014

Foretaksstraffen gjelder grov uforstand i tjenesten ved behandling av en rekke barnevernssaker i tidsrommet fra september 2009 til høsten 2012.

Årets Kommunaløkonom 2014 (NKK)

26.11.2014

Økonomisjef i Karlsøy kommune, Rune Stifjell, ble kårets til Årets kommunaløkonom 2014. Gratulerer!

Hva har kommunene lært oss? Om risiko, sårbarhet og tiltak (TI Norge)

26.11.2014

Spesialrådgiver Tor Dølviks innledning på Etikkonferansen 2014.

Vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (Stortinget)

26.11.2014

Enstemmig vedtak om endring av revisors taushetsplikt. Kun SV og V stemte imot utsatt offentlighet.

Beregning av kommunale avfallsgebyr (Miljødirektoratet)

25.11.2014

Ny veileder med utdypende forklaringer til avfallsforskriften kap. 15, samt nærmere redegjørelse for beregning av avfallsgebyr for kommunale betalingstjenester på avfallsområdet etter selvkostprinsippet.

Ny versjon av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (KS)

25.11.2014

Den nye versjonen, samt en eksempelbank "Korrupsjonsfaren i kommuner - sårbarhet, verktøy og metoder", ble lansert på dagens Etikkonferanse i regi av TI Norge, KMD og KS.

Statsrådens innlegg på Etikkonferansen 2014 (KMD)

25.11.2014

Kontrollutvalgene er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune, sa Jan Tore Sanner.

Alle kommuner skal ha etiske retningslinjer (KS)

25.11.2014

Kommunesektorens etikkutvalg mener at alle kommuner skal ha etiske retningslinjer, som omfatter både ansatte og folkevalgte.

Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg (KS)

24.11.2014

Utvalget vil oppfordre kommunesektoren til å følge koml. § 48 nr. 5, arbeide aktivt for å sikre høy etisk standard og å synliggjøre innsatsen gjennom redegjørelsesplikten.

Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten (FIN)

24.11.2014

Rapporten viser bl.a. at Skatteetaten kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene benytter i dag.

Veileder i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet (BNL)

21.11.2014

Veilederen består av en sjekkliste for innledende bedriftssjekk før tilbudsforespørsel til ferdigstillelse av prosjektet, i tillegg til ulike maler.

Arbeidskriminalitet i Norge (NSR)

21.11.2014

For første gang foreligger det en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidskriminalitet i Norge.

Veiledning om evaluering av tilbud (Difi)

21.11.2014

En oppdatert veiledning på Anskaffelser.no gir konkrete tips til dette arbeidet.

Kommunalnytt nr. 10/2014 (KMD)

20.11.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Erfaringer fra sammenslåingsprosesser (KS)

20.11.2014

Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) har kartlagt og sammenfattet kunnskap om og erfaringer fra 14 kommunesammenslåingsprosesser som er gjennomført i perioden 2000-2013.

Tidstyver i forvaltningen (Difi)

19.11.2014

Difi har gjort tidstyvdatabasen, som oppdateres fortløpende, tilgjengelig for alle interesserte.

NKRF har blitt hørt

19.11.2014

Kommunalkomiteen støtter lovendringene om revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet.

Les mer »

Kommune etter kommune klar for eHandel (Difi)

19.11.2014

Kommuner og andre offentlige virksomheter i stadig flere fylker er nå godt på vei mot bruk av e-handel.

Styring for kvalitet og produktivitet i offentlig sektor (Agenda)

18.11.2014

Perspektivnotat om New Public Management fra tankesmien Agenda.

Foreslår endringer i barnehageloven (KD)

18.11.2014

I et høringsforslag foreslås at også fylkesmennene skal kunne føre tilsyn med barnehagene.

Virkninger av pensjonsreformen (KS)

17.11.2014

Fafo har undersøkt pensjonsreformens virkninger for kommuner og fylkeskommuner.

Nedgangen i oljeskattene fortsetter (SSB)

17.11.2014

Ved utgangen av oktober var det betalt inn 695,4 mrd. kr i skatt i Norge.

Ny rapport fra teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (KMD)

17.11.2014

Utvalget konkluderer med at det anbefalte nivået på netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet bør nedjusteres til 2 prosent av inntektene.

Rapport om oppgaver og inndeling for et nytt regionalt folkevalgt nivå (KMD)

17.11.2014

Møreforsking har sammenstilt og vurdert mulige modeller for et nytt regionalt folkevalgt nivå ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet.

Den kraftige befolkningsveksten fortsetter i 3. kvartal (SSB)

14.11.2014

1. oktober i år var 5.156.450 personer registrerte bosatt i landet, og folketallet økte med 18.800 i 3. kvartal.

Anskaffelseskonferansen 2014 (Difi)

14.11.2014

Samleside med presentasjoner og nett-tv fra konferansen.

Anskaffelsesordbok (Difi)

14.11.2014

Ordboken, som vil bli oppdatert fortløpende, er en samling av sentrale og nyttige begreper i en offentlig anskaffelseshverdag.

Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 (Riksrevisjonen)

11.11.2014

Riksrevisjonen har merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under HOD, KUD og KD samt til gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk når det gjelder kapitalstruktur i selskaper.

Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt - intet unntak (foa.no)

10.11.2014

Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten. Dette slår KOFA fast.

Endringer regnskapsrapporteringen i KOSTRA fra 2015 (KMD)

06.11.2014

Det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften samt gjort flere presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering.

Fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskuddet (KMD)

06.11.2014

Regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.

Høringsforslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (KMD)

05.11.2014

Regjeringen vil endre IKS-loven for å sikre like konkurransevilkår. Høringsfrist: 5. februar 2015.

«Ny» selskapsform er mulighet for flere bransjer (KS Bedrift)

04.11.2014

En rekke tjenester i kommunal regi kan organiseres som samvirkeforetak – så lenge visse betingelser er oppfylt.

KOSTRA-rapportering 2014 (SSB)

04.11.2014

Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.

Forbundslederen har ordet: The times they are a-changin'

01.11.2014

- Det har blitt mer naturlig å etterstrebe en felles revisjonstilnærming for offentlig sektor, sier styreleder Per Olav Nilsen, i sin leder i Kommunerevisoren nr. 6/2014.

Kommunerevisoren nr. 6/2014

01.11.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 6/2014. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp