www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » Oktober

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Radøy kåret til årets barne- og ungdomskommune (BLD)

31.10.2014

Kommunen satser sterkt på at barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstkår, og at alle skal ha mulighet til å utvikle seg slik de ønsker, sier juryen.

Norsk kulturindeks 2014 (Telemarkforsking)

31.10.2014

Kniving i toppen mellom Røros og Bø i Telemark.

Ny veileder i gevinstrealisering (DFØ)

31.10.2014

DFØs nye veileder er samkjørt med Difis Prosjektveiviser og erstatter DFØs veileder i gevinstrealisering fra 2010.

Skatteinfo nr. 7/2014 (Skatteetaten)

30.10.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt organ i Brønnøy (SOM)

30.10.2014

Sivilombudsmannen har kommet til at Brønnøy ikke fulgte saksbehandlingsreglene ved lukking av deler av møtet i kommunestyret.

Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt organ i Lødingen (SOM)

30.10.2014

Sivilombudsmannen har kommet til at Lødingen ikke fulgte saksbehandlingsreglene ved lukking av deler av møtene i formannskapet og kommunestyret.

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014

30.10.2014

Samleside med alt om den femte nasjonale fagkonferansen i offentlig revisjon. Vel møtt igjen i 2016!

Hva kommer i ny Altinn-versjon? (Altinn)

28.10.2014

1. november kommer Altinn i ny versjon. Her er en oversikt over endringene som gjøres.

Varsel om vedlikehold (Altinn)

28.10.2014

Det vil kunne være kortere perioder mellom 29. okt. kl. 07.00 og 1. nov. kl. 16.00 der Altinn oppleves som ustabil.

Regionalnytt nr. 6/2014 (KMD)

27.10.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Notatet om regnskapsføring av formidlingslån er endret (GKRS)

27.10.2014

Styret har fastsatt endringer i notatet «Regnskapsføring av formidlingslån», som nå bl.a. omtaler regnskapsføringen av tap på startlån i de tilfeller det foretas tapsdeling med Husbanken.

Nytt notat om regnskapsskjemaene (GKRS)

27.10.2014

Styret har fastsatt notatet «Regnskapsskjemaene - formål og innhold», som drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene og hvilke regnskapsposter de ulike skjemaene skal omfatte.

Anbefaler overgang til full-digitale løsninger i kommunene (Helsedirektoratet)

24.10.2014

Direktoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området inneholder råd til kommunene, og omtaler spesielt overgangen fra analog til digital trygghetsalarm.

Etterleves samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak? (KS)

22.10.2014

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et av de viktigste virkemidlene som skal bidra til å realisere målsetningene ved samhandlingsreformen.

NKRFs høringsuttalelse til endringer i regnskapsforskriften til koml. § 48 – noteopplysninger

22.10.2014

NKRF er enig i at det foreslåtte kravet til noteopplysninger er hensiktsmessig for å ivareta EØS-avtalen, men det er uheldig med en regel som er avgrenset til en konkret tjeneste.

NKRFs høringsuttalelse til forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

22.10.2014

NKRF støtter de fleste forslagene om forenkling i regelverket.

Les mer »

Fra omstillingsproblemer til normal drift? (HiOA)

22.10.2014

AFI har som en del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen.

Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren (KMD)

22.10.2014

En revidert utgave av de opprinnelige retningslinjene fra KRD, som ble fastsatt i 1995 og sist revidert i 2004.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage (Datatilsynet)

21.10.2014

Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager.

NKRF på Stortingshøring for utsatt offentlighet

21.10.2014

NKRF deltok i dag på en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Les mer »

Oppdatering av god bokføringsskikk del 2 (NARF)

21.10.2014

I denne omgang er det uttalelser om god bokføringsskikk GBS 5, 9, 10 og 13 som er oppdatert, primært som følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Oppdatering av god bokføringsskikk (NARF)

21.10.2014

Bokføringsstandardstyret har oppdatert bokføringsstandarder og -uttalelser, primært som følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Ikke bare tilbydere, også tilbud kan avvises fra konkurransen (foa.no)

20.10.2014

Det er ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. På bestemte vilkår.

Pleie- og omsorgstjenesten 2013 (SSB)

17.10.2014

Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2013 på nesten 8 prosent.

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Riksrevisjonen)

16.10.2014

- Alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år.

Fortsatt nedgang i skatteinnbetalingene (SSB)

16.10.2014

Ved utgangen av september var det betalt inn 673 mrd. kr i skatt i Norge.

Kunnskap og erfaringer - kommunesammenslåing (Distriktssenteret)

16.10.2014

Kompetansesenter for distriktsutvikling har kartlagt 14 kommunesammenslåingsprosesser som er gjennomført i perioden 2000-2013.

Krevende for kommunene å svare på alt staten spør om (Vestlandsforsking)

16.10.2014

Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane har utført en kartlegging av statlige rapporteringskrav mot kommunene.

Etikkutvalgets møte 22. - 23. september (KS)

15.10.2014

Kommunesektorens etikkutvalg drøftet utvalgets erfaringer, fikk bl.a. høre om antikorrupsjonsnettverk, kommunelov og Folkevalgtprogram.

Nye verktøy til hjelp i anskaffelsesprosessen (Difi)

13.10.2014

Ett verktøy gjelder måling og oppfølging av resultater av anskaffelsen, ett annet gir en oversikt over virksomhetens inngåtte kontrakter og varigheten av disse.

KOFAs siste gebyrsak – har ilagt gebyrer for nær 100 mill. (foa.no)

13.10.2014

Den endte med ileggelse av overtredelsesgebyr på 128.000 kr til Kautokeino kommune, sju prosent av anskaffelsens verdi.

Distriktsindeksen 2014 (KMD)

13.10.2014

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i regional- og distriktspolitikken.

Halvparten så mange oppgir å kjøpe svart (Skatteetaten)

10.10.2014

En ny undersøkelse viser at 11 prosent av befolkningen oppgir å ha kjøpt svart arbeid i løpet av de to siste årene.

Siv Jensen skal vurdere praksiskravet

09.10.2014

I et svar på et skriftlig spørsmål fra KrF sier finansministeren at hun skal påse at praksiskravet og hva slags praksis som skal godkjennes skal vurderes i en kommende utredning av revisorloven.

Les mer »

Konsekvenser av statsbudsjettet 2015 (KS)

09.10.2014

Et samledokument hvor fagavdelingene i KS gir sin umiddelbare vurdering av konsekvenser av statsbudsjettet for kommuner og fylkeskommuner.

Kommunalnytt nr. 9/2014 (KMD)

09.10.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Reformstøtte til alle nye kommuner (KMD)

09.10.2014

Regjeringen har besluttet å fjerne den nedre grensen på 10.000 innbyggere for at en sammenslått kommune skal kunne motta reformstøtte.

Etikkonferansen 2014 - Åpenhet, integritet og antikorrupsjon (KS)

09.10.2014

Konferansen arrangeres 25. november 2014 i et samarbeid mellom KS, Transparency International Norge og KMD.

Tilrettevisning av sykehjemslege på bakgrunn av ytringer i media (SOM)

08.10.2014

Saken gjelder spørsmål om en kommune hadde rettslig adgang til å gi en ansatt lege en skriftlig tilrettevisning på bakgrunn av uttalelser i lokalavisen om kommunens budsjett- og økonomiprosess.

Regulering av ansattes ytringsfrihet (SOM)

08.10.2014

Saken gjelder spørsmål om en kommunes interne regelverk om ansattes rett til å ytre seg offentlig, er i samsvar med gjeldende rett.

Statsbudsjettet (FIN)

08.10.2014

Alt om statsbudsjettet 2015.

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (KS)

07.10.2014

Beskriver utviklingen og tilstanden på sentrale arbeidsgiverrelaterte områder i kommuner og fylkeskommuner. Se data for din kommune.

Lave renter en gjeldsfelle (KS)

01.10.2014

Rapporten "Kommunene og norsk økonomi" beskriver utviklingen i økonomi og tjenestetilbud i kommuner og fylkeskommuner.

Ulovlig e-postinnsyn er et økende problem (Datatilsynet)

01.10.2014

Flere arbeidsgivere må ut med 75.000 kr i overtredelsesgebyr for å ha kikket ansatte for tett i kortene.

Nei til skyarkivering i utlandet (Arkivverket)

01.10.2014

Arkiv kan ikke lagres på server som befinner seg utenfor Norges grenser, fordi dette i praksis vil innebære å føre arkiv ut av landet.

Presentasjoner fra Evalueringskonferansen 2014 (Evalueringsforeningen)

01.10.2014

Årets konferanse ble arrangert 18. og 19. september i Bergen.

Nyhetsbrev nr. 3/2014 (KOFA)

01.10.2014

Les mer om bl.a. kortere saksbehandlingstid og diverse avgjørelser.

Til toppen av siden

Topp