www.nkrf.no » Nyheter » 2014 » September

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift (Skatteetaten)

26.09.2014

Bindende forhåndsuttalelse - folketrygdloven § 23-2 tredje ledd og skatteloven § 5-13.

Skatteinfo nr. 6/2014 (Skatteetaten)

26.09.2014

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Lanserer verktøykasse for kommunesammenslåing (KMD)

26.09.2014

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig.

Store mørketall om rapporterte hacker-tall (DND)

25.09.2014

Data fra Mørketallsundersøkelsen 2014 viser at over halvparten av de spurte virksomhetene blir hacket. Bare 4 av 100 rapporterer om datainnbrudd.

Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring? (KMD)

25.09.2014

FIN, KMD og DFØ arrangerte en lederkonferanse om mål- og resultatstyring i departementenes styring av statlige virksomheter. Les dokumentasjon og se nett-tv fra konferansen.

Høring - Endringer i regnskapsforskriften til kommuneloven § 48 - noteopplysninger (KMD)

25.09.2014

Forslag om et nytt krav til noteopplysninger i årsregnskapene. Høringsfristen er satt til 24. november 2014.

Eier eiendom – mangler hjemmel (Stiftelsestilsynet)

25.09.2014

Ved oppslag i eiendomsdatabase for 400 stiftelser er det ingen treff, hverken på hjemmel til grunn eller hjemmel til festerett.

Har tillit til at kommunene tenker langsiktig når de tar opp lån (KMD)

24.09.2014

KMD vil ikke fremme lovforslag om at kommunale låneopptak skal godkjennes av fylkesmennene. Kommunene må selv sørge for at låneopptak og investeringer vurderes ut fra framtidens kommunestruktur.

Kompetanseprofil i grunnskolen (SSB)

23.09.2014

Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk.

Resultatstyrning - att styra mot resultat (SKL)

23.09.2014

"Resultatstyrning i praktiken" - en film fra den svenske søsterorganisasjonen til KS, og som henvender seg til ledende politikere og ansatte.

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 - del 2 (KMD)

22.09.2014

Fylkesvis oversikt over kriteriedata på samferdselsområdet til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015.

NKRF-medlem oppnevnt i Regnskapslovutvalg (FIN)

19.09.2014

Tove-Gunn Moen i Rogaland Revisjon IKS er av Kongen i statsråd oppnevnt i utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket.

Beste eKommune 2014 (KS)

17.09.2014

Bergen, Lyngdal og Austrheim kommuner og Oppland fylkeskommune mottok priser for under KS-konferansen om digitalisering.

Tilsetting av pedagogisk leder i kommunal barnehage (SOM)

16.09.2014

De tilsatte oppfylte ikke kvalifikasjonskravene i barnehageloven § 18. Tilsettingene var i strid med regelverket.

Rapport om avlasting i kommunene (Helsedirektoratet)

16.09.2014

NOVA har undersøkt avlastningstilbudet i norske kommuner.

Ekspertgruppe foreslår forbedringer i NAV (ASD)

15.09.2014

Første delrapport fra ekspertgruppen som har vurdert forbedringer i NAV.

Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 (KMD)

15.09.2014

Fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2015.

Kommunalnytt nr. 8/2014 (KMD)

15.09.2014

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Veiledning i bruk av nettskytjenester (Datatilsynet)

11.09.2014

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Standarden på vanntjenestene går noe tilbake (Norsk Vann)

11.09.2014

77 kommuner har deltatt i tilstandsvurderingen av vanntjenestene for året 2013, en økning på 8 fra 2012.

Utsatt offentlig­het er en fordel (Kommunal Rapport)

08.09.2014

Utsatt offentlighet av en uferdig revisjonsrapport gir rettssikkerhet for den reviderte og bidrar til at den offentlige debatten tar utgangspunkt i riktig faktum.

Stadfester avfallsprinsipp (KLD)

08.09.2014

Klima- og miljødepartementet fastsetter ny forskrift om avfall som skal sikre at kommunale avfallsgebyrer ikke brukes til å subsidiere kommersiell avfallshåndtering.

KRT-1002 Revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding (Finanstilsynet)

08.09.2014

Finanstilsynet gjennomfører høsten 2014 et dokumentbasert tilsyn rettet mot revisorbransjen gjennom Altinn.

Anvendelsen av utilbørlighetskriteriet i straffeloven § 276 a om korrupsjon (Høyesterett)

08.09.2014

Høyesterett fant det klart at driftssjefen i kollektivselskapet ikke hadde opptrådt utilbørlig, og påtalemyndighetens anke ble forkastet.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2014 (NRS)

05.09.2014

Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerne.

Regionalnytt nr. 5/2014 (KMD)

05.09.2014

Nyhetsbrev om regional- og distriktspolitikk.

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ)

05.09.2014

Veilederen erstatter Finansdepartementets veileder og er basert på FINs rundskriv R-109/2014 “Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser”.

Slik er den norske hvitsnippforbryteren (BI)

05.09.2014

Den typiske norske hvitsnippforbryter er mann som i en alder av 43 år begår ugjerningen.

Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? (SSB)

04.09.2014

Avvikene er på under 5 prosent i 8 av 10 kommuner etter fem år. Prosentvis er avvikene størst i små kommuner.

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (NRS)

01.09.2014

Ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse (foa.no)

01.09.2014

KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper.

Forbundslederen har ordet: Pensjonsutfordringen

01.09.2014

NKRF er fortsatt av den mening at en fordeling av premieavviket over flere år bryter med grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet.

Kommunerevisoren nr. 5/2014

01.09.2014

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 5/2014. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp