www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Februar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ligningen for inntektsåret 2014 (Skatteetaten)

26.02.2015

Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2014.

Lite prisverdig prisinformasjon fra kommunene (Forbrukerrådet)

26.02.2015

Kommuner informerer for dårlig om prisene på tjenestene sine, mener Forbrukerrådet.

Nærings-NM 2014 (NHO)

25.02.2015

Regionene rundt Mjøsa hevder seg sterkt i toppen av årets Nærings-NM og er blant de regionene som rykker mest frem.

Nytt verktøy for høring av innbyggerne i kommunereformen (KMD)

25.02.2015

– Med dette verktøyet kan kommunene høre hva som er viktig for innbyggerne, sier statsråd Sanner.

Kommunene jobber for dårlig med samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

24.02.2015

Ifølge undersøkelse arbeider bare rundt halvparten av norske kommuner tilfredsstillende med samfunnssikkerhet og beredskap.

Skatteinfo nr. 1/2015 (Skatteetaten)

24.02.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Rogaland Revisjon IKS valgt til ny revisor i Time (RR)

24.02.2015

Rogaland Revisjon vant anbudet på revisjonstjenester i Time kommune og overtar dermed oppdraget etter Deloitte. Kontrakten gjelder for fire år, med opsjon på ett års forlengelse.

Tildeling av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut (SOM)

23.02.2015

Ifølge Sivilombudsmannen fremstår kommunens behandling av tildelingssaken samlet sett som lite tillitvekkende.

Økning i skatteinnbetalinger i januar (SSB)

23.02.2015

I januar i år ble det betalt inn 85,3 mrd. kr i skatt i Norge.

Kvalitet i IPLOS-registeret (SSB)

18.02.2015

En gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering.

Gjenvalg i Midt-Norgeforeningen

17.02.2015

Kathrine Moen Bratteng er gjenvalgt som lokalforeningsleder.

Les mer »

Hver sjette kommune er sårbar for renteøkninger på lån (Riksrevisjonen)

17.02.2015

Det viser Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning, og som ble framlagt i dag.

Ny og bedre versjon av utredningsverktøyet NY KOMMUNE (KMD)

17.02.2015

I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart.

Store muligheter ved offentlig-privat samarbeid i kommunene (KMD)

16.02.2015

Ny rapport gir en systematisk oversikt over hvordan OPS blir forstått og definert, både internasjonalt og i Norge.

Svak satsing på hjemmetjenester (HiOA)

16.02.2015

Selv om det lenge har vært bred politisk enighet om at det skal satses mer på hjemmebaserte tjenester bruker kommunene fortsatt nærmere 3 av 4 "eldreomsorgskroner" til sykehjem.

Kommunalnytt nr. 1/2015 (KMD)

12.02.2015

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning.

Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (KMD)

12.02.2015

Rundskrivet gir en oversikt over endringene i plan- og bygningsloven (plandelen), som trådte i kraft 1. januar 2015.

NKRFs høringsuttalelse til endringer i IKS-loven

12.02.2015

NKRF forutsetter at endringene ikke bidrar til å redusere muligheter for å etablere IKS'er som ivaretar viktige og til dels lovpålagte kommunale oppgaver for sine eierkommuner.

Les mer »

Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie- og omsorgstilbudet (KS)

12.02.2015

Ny rapport peker på at de medisinske kostnadene har økt betraktelig i kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.

Forståelsen av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c (SOM)

10.02.2015

Sivilombudsmannen kom til at ordlyden «pålagt å utføre ved lov» ikke skal tolkes så innskrenkende at kun lovpålagte tjenester som er forankret i en rettighetsbestemmelse, kan danne grunnlag for momskompensasjon.

Dette må du passe på ved bruk av rammeavtale (Difi)

10.02.2015

Konkurransemyndighetene i Sverige har kartlagt utfordringene og kommer nå med hjelp til beste praksis.

Ny versjon av Altinn - hvilke endringer kommer? (Altinn)

09.02.2015

Som vanlig inneholder februar-versjonen endringer for selvangivelsen. I tillegg kommer en rekke forbedringer og feilrettinger.

Oppdaterte normalberetninger og "avviksberetninger" for 2014

09.02.2015

NKRFs revisjonskomite har gjennomgått og oppdatert normalberetninger og revisjonsberetninger med avvik fra normalberetningen for regnskapsåret 2014.

Gikk glipp av viktige opplysninger for utforming av tilbud (foa.no)

09.02.2015

Selv om det i noen tilfeller er nok at underkriterier kan vektes i etterkant av tilbudsfristen, mente KOFA det ble helt feil i denne saken.

Strammere kommuneøkonomi (KS)

06.02.2015

Kommunene opplevde en betydelig skattesvikt i fjor. Dette bidrar til en krevende start på 2015, med utsikter til videre fall i skatteinntektene.

Stadig mer fornøyde med offentlige tjenester (BI)

06.02.2015

Innbyggerne blir stadig mer fornøyde med offentlige tjenester. Renovasjon og barnehager har de mest tilfredse brukerne.

Forslag til ny finansieringsordning for private barnehager (KS)

06.02.2015

PwC har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vurdert ulike sider ved finansieringen av private barnehager og kommet med forslag til endringer.

Regnskapsstandardstyret - årsrapport 2014 (NRS)

06.02.2015

Årsrapporten med oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser som er foretatt siden forrige statusrapport.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 4. - 5. februar 2015

06.02.2015

Du finner presentasjoner, bakgrunnsstoff, presseoppslag og Twitterstrøm fra Kontrollutvalgskonferansen her.

Manglende møteoffentlighet (SOM)

04.02.2015

Sivilombudsmannen er kommet til at arbeidsmøtet som Hobøl avholdt i forbindelse med en ny kommunereform var et møte i kommunelovens forstand.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2270) er oppdatert ...

03.02.2015

... med rapporter fra Asker, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nord-Gudbrandsdal.

Kommunene har bedre oversikt over folkehelsen (forskning.no)

03.02.2015

Ifølge en studie vet kommunene mer om folks helse etter samhandlingsreformen i 2012.

Møte i fagkomiteen 7. januar (GKRS)

02.02.2015

Foruten å fastsette arbeidsplan for 2015, ble det bl.a. jobbet videre med interkommunale selskaper og påbegynt arbeid om nærstående parter.

Krisesentertilbudet er blitt bedre (HiOA)

02.02.2015

Krisesentertilbudene i kommunene er blitt bedre etter at krisesenterloven ble innført i 2010.

Til toppen av siden

Topp