www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Januar

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Arena for forvaltningsrevisjon 2015

30.01.2015

Arena for forvaltningsrevisjon arrangeres for 14. gang 18. - 19. mars 2015 på Gardermoen.

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming (Helsedirektoratet)

29.01.2015

Kriteriedata for inntektssystemet 2016. Frist for rapportering 15. april 2015.

NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner (NRS)

29.01.2015

Bokføringsstandardstyret har kommet med en ny bokføringsstandard NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner.

Retningslinjer om innsynslogg (KMD)

28.01.2015

Anbefalinger om hvordan innsynslogging og innsyn i innsynslogger kan og bør gjennomføres.

Ny veileder om informasjonsplikt og innsynsrett etter personopplysningsloven (KMD)

28.01.2015

En innføring i informasjonsplikten offentlige virksomheter har ved innsamling av personopplysninger og de ulike typer innsynsrett borgerne har etter personopplysningsloven.

Trygdesvindel for 271 millioner i 2014 (NAV)

27.01.2015

Aldri før har NAV anmeldt svindel i denne størrelsen i løpet av ett år.

Feil i mva-loven - frivillig registrering (NARF)

26.01.2015

I forbindelse med endring av mva-loven (i kraft 1. juli 2014) er det sannsynligvis gjort feil som har ledet til uriktig vedtatt lovtekst.

Kompensasjon av merverdiavgift for bygging av idrettsanlegg (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

26.01.2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2015.

Særlig ressurskrevende tjenester - refusjon 2015 (Helsedirektoratet)

23.01.2015

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Statsbudsjettet 2015 (Skatteetaten)

23.01.2015

SKD melding nr. 2/2015 om endringer i merverdiavgiftsloven, merverdiavgiftsforskriften og Stortingets vedtak om merverdiavgift.

Kommunene tar imot stadig flere pasienter (Helsedirektoratet)

21.01.2015

Hvert år siden Samhandlingsreformen ble iverksatt har antallet opphold for utskrivningsklare pasienter på sykehus økt kraftig.

Kommunerevisorer med Europa på agendaen (KS Bedrift)

21.01.2015

Nærmere 30 deltakere var med da KS Bedrift, i samarbeid med NKRF, inviterte medlemmer innen revisjon og tilsyn til Brussel og satte EU på agendaen.

Kommuners kjøp av private tjenester (Fafo)

19.01.2015

Rapporten setter søkelyset på kommuners kjøp av hjelpetiltak i barnevernet samt belyser hvordan kommuner kvalitetssikrer kjøp av velferdstjenester.

Godt samarbeid om psykisk helsearbeid i kommunene (Helsedirektoratet)

16.01.2015

Mer enn 80 prosent av kommunene mener det er et godt samarbeid mellom kommunalt psykisk helsearbeid og fastlegen.

Reduksjon i skatteinnbetalingene i 2014 (SSB)

16.01.2015

I løpet av 2014 ble det betalt inn til sammen 839,6 mrd. kr i skatt i Norge. Dette er om lag 18,6 mrd., eller 2,2 prosent, mindre enn i 2013.

Undersøkelse viser stor tillit til KOFA (Difi)

14.01.2015

KOFA nyter stor tillit, og nemnda har praktisk gjennomførbare avgjørelser av god kvalitet.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (ASD)

13.01.2015

De enkelte tiltakene i strategien må ses i sammenheng med regjeringens samlede politikk mot økonomisk kriminalitet.

A-ordningen på lufta (Skattetaten)

09.01.2015

Alle landets 220 000 arbeidsgivere får en enklere hverdag fra 2015. Fem skjemaer har blitt ett.

Fortrinnsrett for deltidsansatt ved tilsetting (SOM)

09.01.2015

Sivilombudsmannen er kommet til at klageren hadde fortrinnsrett og derved skulle ha fått vikarstillingen i kommunen.

Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte

09.01.2015

Kontrollutvalgene har en vesentlig betydning for egenkontrollen, sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene.

Les mer »

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale (Skatteetaten)

09.01.2015

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale er fra 1. januar 2015 redusert fra ti år til fem år.

Ajourførte standarder og notater (GKRS)

09.01.2015

Enkelte endringer i standarder og notater som følge av forskriftsendringer og nye eller endrete kommunale regnskapsstandarder.

Fagkomiteens møter i oktober og desember (GKRS)

09.01.2015

Møtene har i stor grad dreid seg om arbeidet med en kommunal regnskapsstandard om interkommunale samarbeid og gjennomgang av KRS nr. 2.

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner (KMD)

09.01.2015

Rundskriv om statsbudsjettet for 2015.

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2015 (Skatteetaten)

08.01.2015

Det er i denne meldingen foretatt ytterligere presiseringer av nytt regelverk, dette gjelder særskilt den nærmere avgrensingen av enkelte sektorunntak.

Høring - Revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter (GKRS)

08.01.2015

Høringsutkastet innebærer en omstrukturering og delvis omskriving av standarden, mens det i liten grad er gjort realitetsendringer. Høringsfrist: 20. mai 2015.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014 (NRS)

07.01.2015

Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.

Ble avvist med en begrunnelse som ikke holdt mål (foa.no)

07.01.2015

Klagerens tilbud ble avvist, men begrunnelsen han fikk fra oppdragsgiveren var ikke tilstrekkelig fastslår KOFA.

Tilsetting av biblioteksjef (SOM)

07.01.2015

Sivilombudsmannen er kommet til at kommunens tilsetting er i strid med de formelle kvalifikasjonskravene i folkebibliotekloven § 5.

Mest lest i 2014

05.01.2015

Besøket på NKRFs nettsider i 2014 økte med nærmere 19 prosent fra 2013.

Les mer »

Forbundslederen har ordet: Viktige seiere

01.01.2015

Kontrollutvalgets og revisjonens aktivitet bidrar både til å gi innbyggerne tillit til at systemet fungerer, samtidig som det gir grunnlag for læring, sier styreleder Per Olav Nilsen, i sin leder i Kommunerevisoren nr. 1/2015.

Kommunerevisoren nr. 1/2015

01.01.2015

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2015. For abonnement/løssalg se: www.kommunerevisoren.no.

Til toppen av siden

Topp