www.nkrf.no » Nyheter » 2015 » Juni

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Møter i fagkomiteen (GKRS)

30.06.2015

Fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk hadde todagers møte både i april og juni.

Veileder for lokaldemokrati (KMD)

30.06.2015

En samling gode eksempler, verktøy og metoder, som skal inspirere kommunene til å forbedre lokaldemokratiet.

Stranda Hamnevesen KF tapte saken mot Hurtigruten AS (KS Bedrift)

29.06.2015

Høyesterett kom til, med minst mulig flertall (3 av 5), at Stranda Hamnevesen KF ikke kunne kreve passasjeravgift av Hurtigruten AS.

Kommunene har kommet kort i det systematiske folkehelsearbeidet (Riksrevisjonen)

29.06.2015

Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker.

Regionale forskjeller i barnehagesatsene (SSB)

29.06.2015

Mens en husholdning med bruttoinntekt på 250.000 kr betaler 1.653 kr i måneden for et barn i kommunal barnehage i Rogaland, er tilsvarende sats i Nordland 2.476 kr.

Presentasjoner fra konferanse om målinger og Kommunebarometeret (Kommunal Rapport)

26.06.2015

Kommunal Rapport arrangerte åpen konferanse om målinger og Kommunebarometeret i Oslo 25. juni.

Utredning om ny norsk regnskapslov (FIN)

26.06.2015

Regnskapslovutvalget har overlevert sin første delrapport med forslag til ny norsk regnskapslov.

Tilsetting som utrykningsleder i brann- og redningstjenesten (SOM)

26.06.2015

Sivilombudsmannen er kommet til at det er i strid med dimensjoneringsforskriften å tilsette en søker som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene når det var en kvalifisert søker.

Kommunale gebyrer økte med 4,9 prosent (SSB)

26.06.2015

I gjennomsnitt betaler hver husstand nesten 10.800 kr for tjenestene vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn.

Nyhetsbrev nr. 2/15 (KOFA)

26.06.2015

Les mer om bl.a. nye KOFA-medlemmer og at saksbehandlingstiden nå er nede i 3 måneder.

Vil legge til rette for bruk av skytjenester (KMD)

26.06.2015

Ifølge en arbeidsgruppe er de viktigste juridiske hindrene for bruk av skytjenester å finne i arkivloven og bokføringsloven med forskrifter.

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2505) er oppdatert og inneholder nå over 2500 rapporter

25.06.2015

Det er oppdatert med rapporter (36) fra Follo, Bærum, Vestfold, Telemark, Rogaland og Indre Hordaland.

Lagring i skyen er både effektivt og økonomisk (KS)

25.06.2015

Ny FoU-rapport: Juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor.

Ressursportal Trøndelag

25.06.2015

Fylkesmennene i Trøndelag har utviklet en portal som samler styringsdata fra en rekke leverandører på ett sted.

Les mer »

Kirkelig fellesråd - regnskap 2014 (SSB)

25.06.2015

Nesten en halv milliard brukt på kirkebygg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget - listekandidater 2015 (SSB)

25.06.2015

Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt.

Planer om omgjøring av foreløpige kommunale regnskapsstandarder til endelige (GKRS)

22.06.2015

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ønsker innspill i forbindelse med sine planer om å gjøre om enkelte standarder fra foreløpige til endelige.

Skatteinfo nr. 5/2015 (Skatteetaten)

22.06.2015

Et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Stabile driftsutgifter i eiendomsforvaltningen (SSB)

19.06.2015

Kommunenes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning har de siste tre årene ligget på om lag 8,5 % av de totale netto driftsutgiftene. I fylkeskommunene utgjorde samme utgiftspost 5,3 % i 2014.

Eiendomsskatten øker i omfang og verdi (SSB)

19.06.2015

355 av Norges 428 kommuner skriver i år ut eiendomsskatt. Det er 14 flere enn i 2014.

Store forskjeller i resultatene fra nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon (NOKUT)

19.06.2015

Den nasjonale sensuren viser at det er store variasjoner mellom institusjonene.

Nytt og endret på bokføring (NRS)

16.06.2015

Bokføringsstandardstyret har vedtatt en ny bokføringsstandard og to nye uttalelser om god bokføringsskikk.

Innbetalingene til folketrygden øker mest (SSB)

16.06.2015

Fra januar til mai i år ble det betalt inn 409 mrd. kr i skatt i Norge, dvs. en reduksjon på 12 mrd./3 % fra samme tidsrom i fjor.

Studentene som skal gjøre Norge mer effektivt (NHH)

16.06.2015

Det første kullet fra NHH Executive sitt MBA-program i offentlig revisjon presenterte nylig sine masteroppgaver i Bergen.

NKRFs høringsuttalelser til endringer i anskaffelsesregelverket

16.06.2015

NKRF støtter forslagene til endringer som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver. NKRF støtter også forslaget om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket.

Les mer »

Forvaltningsrevisjonsregisteret (2469) er oppdatert ...

16.06.2015

... med rapporter (19) fra Østfold, Vestfold, Telemark, Trondheim, Midt-Norge og Vest-Finnmark.

Høring - forslag til endringer i inndelingsloven og kommuneloven (KMD)

15.06.2015

Forslagene vil kunne bidra til smidige sammenslåingsprosesser, og avklarer noen spørsmål som loven i dag ikke gir noen klar løsning på.

KOSTRA - Nøkkeltall for kommunenes virksomhet (SSB)

15.06.2015

For første gang har samtlige kommuner og fylkeskommuner rapportert regnskapstall.

Nesten halve befolkningen mener at det foregår korrupsjon i det offentlige (Difi)

15.06.2015

Det viser tall fra Innbyggerundersøkelsen 2015.

Nye og enklere regler for anskaffelser (NFD)

12.06.2015

Det vedtatt endringer i de nasjonale reglene for anskaffelser.

Ny leder i Aust-Agderforeningen

12.06.2015

Ketil Raknes er valgt til ny leder i A-AKRF.

Les mer »

Oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte

12.06.2015

Etter valgene på NKRFs årsmøte 2015 har forbundet fått på plass et sterkt lag med en god blanding av "gamle" og nye tillitsvalgte fra hele landet.

Skatteinnkrevingen forblir kommunal (KS)

12.06.2015

En enstemmig finanskomité går imot regjeringens forslag om å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene til staten.

SIRK nr. 1/2015 (NIRF)

11.06.2015

Ny utgave av bladet: Nye krav til bruk av internrevisjon.

NKRFs årsmøte 2015 - styrking av selskapskontrollen

11.06.2015

NKRF avholdt årsmøte søndag 7. juni på Clarion Hotel Ernst i vakre Kristiansand.

Les mer »

Rimelig lån i arbeidsforhold (Skatteetaten)

11.06.2015

Vurdering av reglene om rimelig lån i arbeidsforhold vil kunne ramme tilfeller hvor en bank tilbyr gunstige lånebetingelser til ansatte i bedrifter som har tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap som inngår i bankens konsern.

Hva kommer i ny versjon? (Altinn)

10.06.2015

I uke 24 kommer Altinn i ny versjon. Det gjøres omfattende endringer i Min profil. I tillegg kommer det flere andre forbedringer.

Innbyggerundersøkelsen 2015 (Difi)

10.06.2015

Innbyggerne er godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune.

KOSTRA i lett oppusset drakt (SSB)

10.06.2015

SSB har endret noe på brukergrensesnittet i KOSTRA, først og fremst for at faktaarksløsningen skal bli raskere og mer stabil.

Presentasjoner fra FKT-konferansen 2015

10.06.2015

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerte sin årlige fagkonferanse på Gardermoen 3. - 4. juni 2015.

NKRFs fagkonferanse 2015 - presentasjoner m.m.

08.06.2015

Den årlige fagkonferansen arrangeres i Kristiansand 8. - 9. juni.

Færre slutter på videregående (SSB)

05.06.2015

I femårsperioden 2009–14 sluttet 16 prosent av elevene i videregående opplæring underveis.

NKRF overtar sekretariatet for FKT

02.06.2015

NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015.

Les mer »

Presentasjoner fra Kommuneøkonomikonferansen 2015 (KS)

02.06.2015

Den årlige KOMØK-konferansen ble arrangert 28. - 29. mai med bl.a. NKRF som arrangør.

Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr. 3 og 4 - forholdsmessig rett til kompensasjon (Skatteetaten)

02.06.2015

Fellesskrivet gjelder fordeling av inngående avgift ved delt bruk av bygg eller anlegg.

Gebyr for avvik hos kommuner (Datatilsynet)

02.06.2015

Datatilsynet reagerer kraftig på manglende internkontroll og informasjonssikkerhet i kommune-Norge, og har ilagt overtredelsesgebyrer til de tre kontrollerte kommunene.

Til toppen av siden

Topp